CSÍKSZENTSIMON - RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG - TÁJÉKOZTATÓ -

petrozseny_szentsegek_szentelmenyek

 

 Kérjük, hogy lelkipásztori ügyekben az érintettek személyesen jelentkezzenek. (Keresztelés, esetén a szülő, temetés kapcsán a közvetlen hozzátartozó, esküvőre való jelentkezésnél maga a jegyespár. Rokonokkal nincs módunk érdemben tárgyalni!)

 

Ha meg szeretném keresztelteni a gyermekem:

Kisgyermek megkeresztelésére legalább 1 hónappal előbb kell jelentkezni. (A szülőnek és nem a nagymamának, keresztszülőnek, rokonnak)

Feltételek:


- szülők rendszeres vallásgyakorlata,
- keresztelési engedély a lakhely szerinti plébániától, (abban az esetben, ha a szülők nem a helyi egyházközség tagjai)
- igazolás a két keresztszülő részére, abban az esetben, ha nem a helyi egyházközség tagjai, hogy keresztszülői megbizatást vállalhat. Szükség esetén elegendő egy keresztszülő is. (Keresztszülő, csak vallását gyakorló katolikus keresztény lehet, aki elsőáldozó volt, bérmálkozott, szentségi házzaságban él, vagy még szabadállapotú.)

Ha gyermekemet szeretném, hogy elsőáldozó legyen:

Megfelelő előkészület - gyerekeknél legalább két év hittan, - harmadik osztályos (vagy nagyobb) kortól kezdve közös hitoktatásban vesznek részt a plébánian. Elsőáldozó III. osztályos, vagy annál nagyobb lehet.

A hittanórák időpontja .......itt , amit tudnia kell, pl. Katolikus Katekizmus anyaga .....itt

 

Ha gyermekemet szeretném, hogy bérmálkozó legyen:

A keresztény nagykorúság szentségének felvételét szintén egy éves közös felkészülés előzi meg. A bérmálkozandó legalább 16 életévét betöltött, vagy annál nagyobb (kissebbek semmilyen esetben nem lehetnek).

Felnőttként is bérmálkozhat minden római katolikusnak keresztelt, aki volt elsőáldozó s a közös felkészítéseken részt vesz. A hittanórák időpontja .......itt , amit tudnia kell .....itt

Ha felnőttként szeretnék az egyházról, hitemről többet megtudni:

Érdeklődni lehet a plébánia elérhetőségei egyikén, vagy személyesen a plébánián. (Imádságok, katekizmus, segédanyag .....itt )

Ha felnőttként szeretnék szentségekben részesülni:

Felnőtteknél hittani alapozókurzus és külön felkészítés - után részesülhet először a katolikus keresztény hívő az Oltáriszentségben. Általában ehhez kapcsolódik az első gyónás, amennyiben az illető még nem részesült a bűnbocsánat szentségében. Érdeklődni lehet a plébánia elérhetőségei egyikén, vagy személyesen a plébánián. (Imádságok, katekizmus, segédanyag .....itt )

Ha egyházi házasságot szeretnék kötni:

Esküvőre legalább 3 hónappal előbb kell jelentkezni. Ez különösen akkor fontos, ha az egyik fél hitéletének alapvető elméleti vagy gyakorlati hiányosságai vannak (nincs rendszeres vallásgyakorlata, nem járt hittanra, nem volt elsőáldozó). Ilyen esetben ajánlott "idejében" az elgondolt időpont előtt egyeztetni és megbeszélni a részleteket, hogy legyen elegendő idő a felkészülésre. A hittani alapkurzus és a jegyesfelkészítés egyaránt 8-10 alkalomból áll, ami egy esti elfoglaltságot jelent hetente és így kb. 2 hónapon át tart.
Indító megbeszélésre irodai időben lehet és célszerű időpontot egyeztetni, hogy az első találkozás nyugodt körülmények között történhessen meg a jegyespár és a lelkipásztor között.

Feltételek:

- mindkét fél szabadállapotú, azaz nincs az Egyház tanítása szerint érvényes házassága
- legalább az egyik fél katolikus
- megfelelő felkészültség, azaz részvétel a jegyeskurzuson, a katolikus jegyeseknek továbbá Egyházunk tanításának ismerete és hitünk gyakorlása, elsőáldozás, illetve bérmálkozás

Szükséges iratok:

- 3 hónapnál nem régebbi keresztelési anyakönyvi kivonat és szabadállapotúságot igazoló irat. Ez a keresztelés helyén szerezhető be. (Az illetékes plébánia címének vagy telefonjának megkeresésében készséggel segítünk.)
- engedély a lakóhelyi plébániától (abban az esetben, ha a házasulandó katolikus fél más egyházközség tagja.).

Ha beteg, öreg, vagy egydülálló valaki a családban?

Isten a teremtéskor az embert test-léleknek alkotta. Így Urunk rendelése alapján mind a kettőre gondot kell, hogy fordítsunk. Szent Pál tanítása alapján is tudjuk, hogy testünk a Szentlélek temploma. (1Kor 6,19)

Itt elsősorban azokra a betegekre esetleg egyedülállókra gondolunk, akik saját szenvedésük/nehézségük keresztjeit egyedül nem, ill. nagyon nehezen tudják hordozni. Nekik szeretnénk segíteni, mind emberi, és ezen felül lelki szinten.

Amit segítségként tudnánk felajánlani:

 - szentségek kiszolgáltatása (gyónás, Oltáriszntség, Betegek kenete) elsőpéntekenként,

- lelki beszélgetés; lelki fájdalmak, sérülések feldolgozása

 

A betegekhez időben hívjanak papot. Lehetőleg nagyobb műtét, kórházba kerülés előtt, illetve még akkor, amikor a beteg eszméletén van, kommunikációképes.
Súlyos állapotban lévő beteghez, haldoklóhoz természetesen azonnal igyekszünk elmenni a szentségekkel, de adódhatnak olyan elfoglaltságaink, amelyek nehezen átszervezhetők. Ha pedig a pap későn érkezne, az mindenkiben rossz érzéseket okozna, és főként nem felelne meg a beteg szándékának, lelki javának.

Érdeklődni lehet a plébánia elérhetőségei egyikén, vagy hozzátartozó, rokon, ismerős a plébánián.

Mi a teendőm, ha elhúnyt valaki a családban?

Fogadják őszinte részvétünket! Elhunytjuk lelkét imádságainkban Urunk elé visszük! Adjon Önöknek az Isten sok erőt és kegyelmet a Gondviselés titkokat rejtő végzéseit elfogadni.

Temetést a közvetlen hozzátartozó jelentse be a plébánián.

Az anyakönyvezéshez a következő adatokra van szükségünk:

- Temetkezési igazolvány (adeverință de înhumare) - amit a polgármesteri hivatalban állítanak ki,

- Halálozás helye, napja

- Elhunyt leánykori/születési neve

- Házastárs (lánykori) neve, Egyedülállóknál a szülők nevei (az anya lánykori neve)

- Elhunyt születési hely, ideje

- Elhunyt lakcíme

- Szentségekkel el volt-e látva, volt-e az utóbbi időben nála pap?

- Elhunyt halálának oka (betegség, végelgyengülés)

Szeretett halottuk íránti tiszteletüket leginkább úgy tudják kimutatni, ha szentmisét ajánlanak fel érte, imádkoznak lelki üdvéért. Kerüljék a hangoskodást, szertartás alatt az alamizsna osztást , cigarettázást. Ugyanakkor, ha lehetséges, a temetés időpontját ne vasárnapra időzítsék, mert vannak olyan elfoglaltságaink , amelyek nehezen, vagy egyáltalán nem átszervezhetők. Hívő ember, keresztény családok számára fontos elhunyt hozzátartozójuk egyházi temetése, és a lelki üdvéért bemutatott Szentmise . Egyéb kötelezettségeink miatt kérjük a szervezés kapcsán először minket keressenek meg és egyeztessék, hogy a családi szempontok alapján szóbajövő időpontok melyike illeszthető be plébániánk munkarendjébe.
Haláleset bejelentése, anyakönyvezése minden esetben a lakóhely szerinti plébánián történik.

 


Mi a teendőm, ha gyónni szeretnék?

Életünket ajándékba kaptuk a Teremtőtől. Így hát lelkünk tisztasága mindennél fontosabb kell, hogy legyen Istennel való kapcsolatunkban.

Mindenki számára igyekszünk alkalmat biztosítani Gyónásra, lelkibeszélgetésre.

Gyónási alkalmak rendszeresen hétköznap / vasárnap a szentmisék előtt / alatt / után.

További időpont egyeztetése végett, kérjük keressen fel bennünket, telefonon, esetleg személyesen a plébánián. Betegek elsőpénteken szentségekkel való ellátását, kérjük időben jelezze a plébánia elérhetőségeink egyikén.

Gyónáshoz, lelkiismeret vizsgálathoz segédanyag  .....itt 

 

 

 

 Mi a teendőm, ha éves egyházi hozzájárulásomat szeretném rendezni?

Az Egyház öt parancsa között található, hogy az Egyházat a Krisztus-hívők közösségének igyekeznie kell lehetőségeihez mérten anyagilag is támogatni. Ezt szolgálja minden plébánián az egyházi hozzájárulás befizetése.

Ezt az összeget a Főegyhazmegyi hatóság a katolikus hivő évi jövedelemének 1%-ában határozta meg.

 

Elsősorban személyesen, de szomszéd, ismerős által is be lehet fizetni a plébánián az egész év folyamán, akár több részletben is. A befizető elismervényt (nyugtát) kap.

Egyházi hozzájárulásukat nem kívánjuk „szigorúan behajtani”, de ha hosszú idő után rádöbbennek arra, hogy elfelejtették rendezni, nem kell aggodalmaskodniuk: a plébánián, visszamenőleg is rendezhető, a mulasztást megértéssel próbáljuk kezelni. Sajnos volt rá eset, hogy valamilyen egyházi szolgáltatás (keresztelő-temetés) kapcsán - amikor a család amúgy is anyagilag meg van terhelve - kellett valakinek figyelmébe ajánlani többéves, de akár tizenéves mulasztását.

Ugyanitt megjegyeznénk, hogy: Minden állampolgár személyi jövedelem adója 2%-át felajánlhatja az Egyházközség javára .....tovább

Ha bárminemű felajánlása lenne, akár segítségnyújtás, akár anyagi módon szeretne  adományozni, ezt megteheti a plébánián személyesen.

 

...vissza a lap tetejére