CSÍKSZENTSIMON - RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG - HITÉLET -

 

 

| - Fontosabb imák -| - Főparancs, Tizparancs, Szentségek - | - Elmélkedés az imáról - Felkészülés a gyónásra - Lelkitükrök - | - Szent olvasó és imádkozásának módja - | -Szentmise szerkezete, válaszai - | - KATEKIZMUS - |

 

 

 

 

Ha a Biblia lenne a mobilom...

 

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat? 
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk? 
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük? 
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre? 
Mi lenne, ha ajándékként adnánk? 
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt vennénk elő? 
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban?

Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk Vele kommunikálni, aki ezen keresztül válaszol.

És miért jobb a Biblia, mint a mobil?

Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a 
kereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész Földön és 
kiontott vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja minden 
számlánkat, így ingyenesen hívható…

 

 

 

Fontosabb imák

 

reggeli_imaKatolikus keresztény köszöntés:

Dicsértessék a Jézus Krisztus! - Mindörökké! Ámen.

A keresztvetés :

†Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

 

Az Úr imádsága (Miatyánk)

A kinyilatkoztatás Krisztusban teljesedett be. Míg a zsoltárokat Krisztus vette át az emberektől, addig a Miatyánkra ő tanította az embereket. Teljes szövegét Szent Máté evangéliumában találjuk (6,9-13); az alkalmat, amikor Jézus elmondta, Szent Lukács írta le (11,1-2). Minden mondatában ott van az Ószövetség, annak Krisztusban való beteljesedése is; egyben mindegyik személyes felszólítást tartalmaz számunkra

Mi atyának, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek! Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Ámen.

Latin Miatyánk

Pater noster, qui es in coelis,  sanctificetur nomen tuum,  adveniat regnum tuum,  fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra.  Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.  Et dimitte nobis debita nostra,  sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,  et ne nos inducas in tentationem,  sed libera nos a malo. Amen.

 

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)

A Boldogságos Szüzet legméltóbban a Szent Lukács evangéliumából vett szavakkal köszönthetjük. Az első mondat az angyaltól tanult üdvözlés, a második Erzsébeté (Lk 1, 28. 42). Az imádság második fele az Egyház által hozzáfűzött esedezés.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Latin Üdvözlégy

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

...vissza a lap tetejére

Az Úrangyala

A megtestesülés szent titkáról megemlékező imádságunk három versből (verzikulusból), a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégyből, majd egy zárókönyörgésből áll. A keresztény nép nagy áhítattal mondja a reggeli, déli és esti harangszóra. A déli harangszó nekünk, magyaroknak különösen kedves: III. Kallixtusz pápa rendelte el Hunyadi János nándorfehérvári győzelmének emlékére. A Szent János evangéliumából vett harmadik versnél térdet hajtunk, vagy mélyen meghajlunk.

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szûz Máriát, és õ méhébe fogadá Szentlélektõl szent Fiát. Üdvözlégy, Mária... Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária... És az Ige testté lõn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária... Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az õ kínszenvedése és keesztje által a feltámadás dicsõségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Magnificat

A Boldogságos Szűz Hálaéneke, a Magnificat a Szentírásból vett dicsőítés: Mária ezzel válaszol rokona, Erzsébet köszöntésére, s magasztalja Istent megváltó művéért (Lk 1,47-55). Már az őskeresztényeknél az Egyház hálaadó éneke, s azóta is imádkozzuk az esti zsolozsmában, a közösségi és magán imádságokban. Mária az Egyház mintája, jelképe, igazi előénekese ebben a hálaadásban.

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítõ Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot mûvelt velem õ, aki Hatalmas: õ, akit Szentnek hívunk. Nemzedékrõl nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélõk. Csodát mûvelt erõs karjával: a kevélykedõket széjjelszórta, hatalmasokat elûzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezõket minden jóval betölti, a gazdagokat elbozsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Dicsõség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Benedictus

Áldott az Úr, atyáink Istene,* mert meglátogatta és megváltotta az õ népét; Erõs szabadítót támasztott minékünk* szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával,* õsidõk óta a próféták ajka által, megszabadít az ellenség kezébõl,* mindazoktól, akik gyûlölettel néznek minket; atyáinkkal irgalmat gyakorol,* hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött,* hogy nekünk váltja be, amit ígért; hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezébõl,* neki szolgálatot teljesítsünk: szentségben és igazságban járjunk elõtte* napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek,† a fölséges Isten prófétájának fognak mondani,* mert az Úr elõtt jársz, egyengetni az õ útját; az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét,* hogy bocsánatot nyerjen minden bûnük Istenünk irgalmas szívétõl,* amellyel meglátogat minket felkelõ Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, aki sötétségben és halálos homályban ülnek,* lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.

 

Dicsõség

A nagyobbik Dicsőités (nagy doxológia, GLORIA) a bibliai énekek mintájára írt őskeresztény himnusz ("Dicsőség a magasságban Istennek"). Eleinte a reggeli imádságban volt a helye, innen került a misébe. A misén kívüli közös és magán imádságokban is az egyik legméltóbb istendicséret, mely a Jézus születését éneklő angyali szózatot (Lk 2,14) bővíti ki a Szentháromság dicséretévé.

Dicsõség a magasságban Istennek! És a földön békesség a jóakaratú embereknek! Dicsõítünk Téged, áldunk Téged, imádunk Téged, magasztalunk Téged. Hálát adunk Neked nagy dicsõségedért. Urunk és Istenünk mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú. Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, Te elveszed a világ bûneit, irglmazz nekünk! Te elveszed a világ bûneit, hallgasd meg könyörgésünket! Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk! Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsõségében Amen.

 

A szentháromság dicsőítése (kis doxológia)

A Szentháromság egy Isten örök dicsőségét hirdető rövid verset a zsoltárokhoz és más imádságokhoz hozzáfűzve alkalmazza az Egyház már az első századoktól kezdve.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

 

 

Apostoli Hitvallás

Hitünk legfontosabb igazságainak összefoglalását Apostoli Hitvallásnak nevezzük, mert elemeiben az apostolokra megy vissza. Ez a hit ősi szabálya. Eleinte a keresztelésnél, később más szertartásokban is mondták. De nem csak hitvallás, hanem imádság is: Isten titkainak imádó szemlélése, hálaadás a kinyilatkoztatott igazságokért és Istennek szóló hűség-nyilatkozat. Nem csak az Istenhez szóló beszéd lehet imádság, hanem az Istenről szóló is. - Tizenkét szakaszra ("ágazatra") szoktuk felosztani. - Szertartásokon klvül is rendszeresen éljünk vele hitünk erősítésére.

HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

...vissza a lap tetejére

 

 

Niceai-Konstantinápolyi hitvallás

A Szentháromságról és Krisztus isten-emberi természetéről szóló tanítás hitünk és keresztény életűnk alapja. Minden torzítás, ami e tekintetben a századok folyamán jelentkezett, következményeiben az egész hitrendszert, az erkölcsi és szertartási életet is fenyegette. Ezért az Egyház különös gonddal lépett föl minden ilyen tévedéssel szemben, s újbból és újból kifejtette az igaz hitet. Az Apostoli Hitvallást a niceai (325) és konstantinápolyi (381) zsinatokon bővitették ki az ősi hit részletesebb kifejtésével. Ne tekintsük e szöveget fölösleges teológiai részletezésnek. Inkább hatoljunk be a szöveg segítségével még jobban Isten titkaiba. Váljék ajkunkon imádássá, s egyben hálaadássá, amiért Isten önmaga életét az Egyházon keresztül föltárta nekünk.


HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában,  mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.  Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,  aki az Atyától született az idő kezdete előtt.  Isten az Istentől, világosság a világosságtól,  valóságos Isten a valóságos Istentől.  Született, de nem teremtmény,  az Atyával egylényegű és minden általa lett.  Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.  Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától 
és emberré lett.  Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették,  kínhalált szenvedett és eltemették.  Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,  fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,  de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat  és országának nem lesz vége.  Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,  aki az Atyától és Fiútól származik, 
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk  mint az atyát és a Fiút,  Ő szólt a próféták szavával.  Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.  Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.  Várom a holtak föltámadását  és az eljövendő örök életet. Amen.

...vissza a lap tetejére

 

REGGELI IMÁDSÁG


Szívem első gondolatja
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!
Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.
Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!
Ámen.


MÁS REGGELI IMÁDSÁG


Szívből kérlek Istenem,
Ma egész nap légy velem.
Segíts meg, hogy jó legyek,
Mindenkivel jót tegyek.
Ha rám nézel e napon
Öröm legyen arcodon.
Ámen.

...vissza a lap tetejére


ESTI IMÁDSÁG


Ó édes Istenem,
Hálát mond a lelkem,
Hogy egész napon át
úgy szerettél engem.
Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!
Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.
Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem.
Ámen.


MÁS ESTI IMÁDSÁG


Kezed közé leteszem
Elmúlt napom, Istenem.
Minden munkám, örömöm,
Ami jó volt, köszönöm.
Ígérem, még jobb leszek
Őrizd Uram, gyermeked.
Ámen.

 

 

 

 

Ima Étkezés előtt:

 

Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk!
Adjad Ura, hogy jól essék,
Jézus neve dicsértessék! Ámen.

Étkezés után:

Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott!
Mi jól laktunk, hála Isten,
Annak is adj, kinek nincsen! Ámen.

 

 

 

 

 


 

...vissza a lap tetejére

Te Deum

A Te Deum az Egyház legrégibb, egyben legszebb magasztaló-hálaadó éneke. A IV. században keletkezett, sőt egyes részei, elemei még korábbra, a vértanúk korába vezethetők vissza. A szöveg a zsoltárok költészetéhez hasonlóan magasrendű, emelkedett próza, rím és szabályos ritmus nélkül, mégis szárnyaló, ünnepélyesen egyszerű nyelven, mint a Biblia és a liturgia többi szövegei is.

Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk. Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok. Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, szent vagy, * erõsséges szent Isten vagy ! Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsõséged mindent bétölt. Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara. Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld. Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet. Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged. S azt, ki hozzánk tõled jött le * Atya igaz Egyszülöttje. És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet. Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál * szûzi méhet nem utáltál. Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket *: Atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendõ *: mindeneket ítélendõ. (Itt meghajlunk vagy letérdelünk.) Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk! Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsõségbe! Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged! Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald! (Fölegyenesedünk vagy fölállunk.) Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped. Bûntõl e nap õrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket! Irgalmazz, Uram, irgalmazz ;* híveidhez légy irgalmas! Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk. Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!

...vissza a lap tetejére

 

 

Főparancs

„Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és felebarátodat, mint önmagadat!”

Isten Tiz parancsolata

 

1) Én vagyok a te Urad Istened, Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj.
2) Isten nevét hiába ne vegyed!
3) Megemlékezzél arról, hogy az Úr napját megszenteljed!
4) Atyádat és anyádat tiszteld!
5)  Ne ölj!
6) Ne paráználkodj!
7) Ne lopj!
8) Ne hazudj!
9) Felebarátod házastársát el ne kívánd!
10) Se házát, se mezejét, se másféle jószágát el ne kívánd!

 

Az Anyaszentegyház öt parancsolata

 1. A vasárnapot és az ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
 2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
 3. Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!
 4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveled!
 5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd.

 

 

 

Szentségek

1. a keresztség
2. a bérmálás
3. az Eukarisztia
4. a bűnbocsánat szentsége
5. a betegek kenete
6. az egyházi rend
7. a házasság

 

...vissza a lap tetejére

 

 

 

Elmélkedés az imáról

Forrás: Ócsai József

A farizeus és a vámos imájának jézusi példabeszédében meglepődve láthatjuk, hogy ezek szerint létezik rossz ima és jó ima. Főként a rossz ima létezése lehet zavaró számunkra, mert ott él bennünk az, hogy az ima, az Istennel való beszélgetés csak jó lehet. A rossz ima azonban attól rossz, hogy tulajdonképpen nem is ima, vagyis nem Istennel való beszélgetés.

Néhány éves lelkipásztori tapasztalatom Jézus példabeszédét alátámasztja: tapasztalom, hogy nagyon sokan rosszul imádkoznak, vagyis nem az Istennel beszélgetnek. Ennek a sok rosszul imádkozásnak kettős oka van. Az egyik az, amikor sokan megrekednek szokásaikban és nem akarnak továbblépni, fejlődni, mert az imaéletben elengedhetetlenül szükséges a fejlődés, a továbblépés. Mindig ugyanazt a végeláthatatlan hosszúságú imát mondják el nap mint nap, mely hosszú imák tulajdonképpen már nem tudnak semmi újat mondani számukra, s ezt még maguk előtt sem merik bevallani. Ez olyan, mint ha a szerelmesek mindig csak egy szóval fejeznék ki egymás iránt a szerelmüket, mint például azzal, hogy szeretlek. Ez egy darabig jól hangzik, de ha két év után is csak ezt a szót ismételgetik kezd unalmassá válni. Az ilyen imádkozók csodálkoznak azon és lelkiismereti problémát csinálnak abból, hogy figyelmetlenek az ilyen megszámlálhatatlanul sokszor elmondott hosszú imákban. Ne csodálkozzanak rajta: én is biztos figyelmetlen lennék ilyen esetben, ha minden nap ugyanazt a hosszú imát kellene szó szerint elmondanom.

A másik ok, ami miatt sokan rosszul imádkoznak az bennünk papokban van. Kicsit szem előtt tévesztettük igazi papi feladatunkat. Sok mindent csinálunk: építkezünk, szervezkedünk, misézünk, temetünk, hitoktatunk. Csak egy valamire nem marad időnk: hogy az embereket imádkozni tanítsuk. Mert a jó imát meg kell tanítani. S ki más tudná megtanítani, ha nem az Isten embere, a pap?

De mitől rossz egy ima? Ezt a példabeszédbeli farizeus példáján szemlélhetjük. A farizeusról azt hallottuk, hogy "imádkozott magában" - tehát tulajdonképpen nem is Istenhez, nem beszélgetés volt ez Istennel, amelyben hagyta volna Istent is szóhoz jutni.

A nem Istennek címzett imákat többféle módon lehet elszúrni. Rosszul lehet imádkozni azzal, hogy valaki betanult vagy olvasott szöveget mond fel lélektelenül, figyelmetlenül.

Rosszak az imáink attól, hogy imáinkban önjavítóak vagyunk. Ez a legfőbb és legáltalánosabb hiba. Önjavító imáinkban nem Istenre figyelünk, hanem magunkra, és arra teszünk emberfeletti erőfeszítéseket, hogy jobbak legyünk, ha valami kis eredményt elérünk, azt tulajdonképpen nem Isten segítségének, hanem saját erőfeszítéseinknek könyveljük el.

Rosszak az imáink attól, hogy az imában gondolkodunk. Önmagában ez nem rossz, de ott válik azzá, ha saját elgondolásainkat úgy akarjuk feltüntetni, mint Isten akaratát.

Rosszak az imáink attól, hogy saját kéréseinket, elgondolásainkat Istenre erőltetjük, s mintegy arra kényszerítjük Istent, hogy alkalmazkodjon hozzánk.

S végül ott ronthatjuk el imáinkat, hogy a bennünk felmerülő, felbukkanó érzéseket az imában nem merjük őszintén kimondani Istennek, hanem elfojtjuk és - úgymond "jó pofizunk" Isten előtt.

A farizeus imájának egy másik hibája ott figyelhető meg, amikor azt mondja, hogy "nem vagyok olyan . mint ez a vámos is". Szinte látom, ahogy megvető mozdulattal maga mögé mutat, mikor e szavakat kimondja.

Imáinkban gyakran elégedetten állapítjuk meg, hogy milyenek NEM vagyunk. Nem vagyunk iszákosak, mint a szomszéd, nem vagyunk templomkerülők, mint az utca 90 %-a. Nem vagyunk káromkodók, mint a fél város, esetleg még azt is megkockáztatjuk, hogy jobbak vagyunk, mint az az ember ott két paddal előttem.

Kedves Testvérek! Minden jámbor imádságotok egy lyukas garast nem ér, ha azt nézitek: milyenek nem vagytok - ha másokhoz hasonlítjátok magatokat; ha csak magatokban beszélgettek; ha a külső, vallásos teljesítmények felmutatásával akarjátok lekenyerezni Istent.

Ezek után nézzük meg az érem másik oldalát is: valójában milyen a jó ima?

Mindenek előtt azt kell meglátnotok, hogy nem az Istennek van szüksége az imára - ha ne unatkozzék a mennyben - hanem nekünk. S azért van szükségünk az imára, hogy megvalósítsuk: "(Szentek legyetek, amint én is szent vagyok.( - mondja az Isten." De hogyha folyton önmagunkat nézzük és önjavítóak akarunk lenni; ha mindig másokhoz hasonlítjuk magunkat; ha vallásos cselekedeteinket afféle mennyei valutának vesszük, amivel le tudjuk fizetni Istent, akkor sosem halljuk meg Isten hozzánk szóló szavát.

A vámos az, aki a példabeszédben jól imádkozik. Mert ő Istenhez imádkozik, valóban Istent szólítja meg. Mert ő nem szaporítja a szót, nem törekszik vallásos teljesítményre. A vámos Istenre bízza magát: "légy irgalmas nekem, bűnösnek". Ő Istenhez hasonlítja magát, s ennek fényében látja, hogy rászorul Isten irgalmára. Istenre figyel s a csendben hallja őt megszólalni.

Ez így biztos szépen hangzik, de bizony nehéz a megszokásokkal felhagyni. Felhagyni azzal a szemlélettel, hogy az imádságban egyfajta fizikai teljesítményre törekedjük. Nem azért kell sokat imádkozni a szót szaporítva, hogy mennyiségileg megfelelő mértéket szolgáltassunk be Istennek, hanem azért, hogy minél többet Istennél időzzünk. Hogy olyanok legyünk, mint a tűző napra kitett kő, amely minél többet van kint a napon, annál jobban fölhevül és tud sugározni utána a hűvös helyen meleget magából. Ha sokat vagyunk Isten jelenlétében Istenre figyelve, annál többet tudunk sugározni magunkból Istenből másoknak.

Ha Istenre figyelünk az imában, akkor az ő jelenléte sokkal többet "javít" rajtunk, mint saját erőlködéseink.

Amikor negyedéves kispap voltam a szemináriumban megadatott az a kegyelem számomra, hogy részt vehettem egy igazi lelkigyakorlaton. Egy egész iskolaéven, vagyis harminc héten keresztül kellett naponta másfél órát az úgynevezett szentignáci imával Jézus jelenlétében tölteni. Ennek az volt a lényege, hogy teljesen Jézusra akartam figyelni, őt megismerni, és mind jobban megszeretni. Gyakorlatilag semmilyen erőfeszítést nem tette arra, hogy javítsam magamat, hogy jobb legyek. Emberi szavakkal elmondhatatlan élményekben volt részem: Jézussal együtt végigjártam földi életnek legtöbb állomását. A Jézussal eltöltött órák észrevétlenül formáltak engem. Társaim jeleztek vissza, hogy sokat változok az utóbbi időben, vagyis mióta a lelkigyakorlatokat végezem.

Tanuljatok imádkozni, szüntelen tanuljatok, mert ebben nem lehet megállni. Tanuljatok a vámos példáján csendes Istenre figyelő, Istent szóhoz jutni hagyó imádságot. S ha engeditek végre Istent szóhoz jutni az imádság csöndjébe, s nem fojtjátok belé a szót, a nektek szóló üzenetet szavatok panaszaitok, kéréseitek özönével, akkor csodálatosan tud formálni benneteket. A lehetőség mindenki számára adott. Csak az a kérdés, hogy ebben a világban, ahol szólásszabadság uralkodik, mikor engedjük már végre szóhoz jutni ennek a világnak teremtő Istenét. Ámen.

...vissza a lap tetejére

 

 

 

FELKÉSZÜLÉS A GYÓNÁSRA - FELNÖTTEKNEK

 

BŰNBÁNAT ÉS KIENGESZTELŐDÉS

 • kérdések, tanácsok a lelkiismeretvizsgálathoz és a szentgyónáshoz –

Ha Jézus követője vagy, nem elég azt mondani: „nem loptam”,
 hanem meg kell vizsgálni, adtál-e a rászorulóknak (Katona István)

ELŐZETES TANÁCSOK:

 1. Rendszeresen gyónjál – ha lehet havonta –, így élő tapasztalattá lehet benned a Szentírás szava: „A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, hanem, hogy ő előbb szeretett minket”, ami a gyónásban azt jelenti: bűneink súlyánál mindig nagyobb a kegyelem és a visszafogadás mértéke – mi csak válaszolunk minderre. Éppen ezért a gyónásban ne csupán arra helyezd a hangsúlyt, hogy „jó gyónásom legyen”, vagyis átérezzem a szabadulást, a bánatot, hanem legyen előtted annak felelőssége is – és ez talán az előbbiek feltétele –, hogy bűneiddel vétettél a végtelen Szeretet, Isten ellen, aki ha érzed, ha nem, most megbocsát, feloldoz, visszafogad. Ezt a realitást garantálja a pap személye.
 2. Válassz magadnak egy gyóntatót, lelkivezetőt, akinek segítségével
  • a gyakorta elkövetett ’felületi’ bűnök számbavétele után életed nagyobb egészére is reflektálni tudsz, ha kell, átalakíthatod, gyógyíthatod azt.
  • Istenhez, önmagadhoz és embertársaidhoz fűződő kapcsolataidat a Szentség fényébe helyezheted.

A lelkivezető nem oldja meg problémáidat, nem dönt helyetted, de irányt mutathat, és a gyóntatószékben szerzett ’szentségi világlátásával’ – ebben különbözik pl. a keresztény pszichológustól is – életed egészen új dimenzióira nyithatja fel a figyelmedet.

 

KÉSZÜLET:

 • Teremts csendet magad körül, vonulj el, és valamilyen rövid imádság keretében kérd Isten megvilágosító kegyelmét a bűnbánathoz. Törekedj az őszinteségre, és ha ez kellemetlenül érint, akkor se hazudj magadnak!
 • Vizsgáld végig az elmúlt időszak fontosabb eseményeit, történéseit, és azt, miként viselkedtél, reagáltál ezekre.
 • Nézd végig egy átlagos napodat, melyek a megszokott bűneid, és ezek miként, mennyiszer ismétlődtek.
 • Gondold végig életed problémás területeit (pl. imaélet, kapcsolataid)
 • A kérdések alapján vedd számba bűneidet, problémáidat, a körülményeket, és hogy mindezt jobban rendszerezni tudjad, akár írd is le egy papírra, amelyről aztán felolvashatod azokat a szentgyónás során.
 • Különítsd el az ún. súlyos, bocsánatos, és megszokássá vált bűneidet.

Súlyos bűn: Amikor tudva és akarva választod az Isten törvényével – a Tíz paranccsal – és az ember végső céljával súlyosan elellenkező dolgot.
Bocsánatos bűn: Erkölcsi rendellenesség, amelyet szeretettel helyre lehet hozni.
Megszokássá vált bűnök: az ún. kedvenc bűnök, melyekről tudjuk, hogy véteknek számítanak, de ’szeretjük’ őket elkövetni.

 • Önmagától beálló kiközösítésben – amikor a tett elkövetése automatikusan kizár az Egyház közösségéből – vagyok-e a következő cselekedetek elkövetése által: hitem, Egyházhoz való tartozásom nyilvános, tudatos megtagadása, attól való elszakadás kimondása; az Oltáriszentség meggyalázása; gyilkosság, abortusz vagy arra való buzdítás, közreműködés következtében.

KÉRDÉSEK A LELKIISMERETVIZSGÁLATHOZ

Istenkapcsolatom. Krisztus egyedüli Isten, az Egyház pedig egyetlen közösség számomra, az üdvösség tekintetében? Életem eseményeinek, erkölcseimnek alakítását hitem alapvetően befolyásolja-e? Ha nem, akkor mi vezet döntéseimben? Elegendő időt szántam hitem megismerésére? Van-e olyan kötelező erejű hittétel (dogma), parancs, amit tudatosan elutasítok? Veszélyeztettem-e hitemet (pl. hitellenes olvasmány, film, szekták, nem-keresztény vallásokkal való hitbeli kapcsolat, okkult társaságok, asztrológia, babona, sátánista barátok stb.)? Okoztam-e az Egyházon és hittanos közösségemen belül egyenetlenkedést, megbotránkozást? Viselkedésemmel voltam-e oka mások eltávolodásának a hittől, Egyháztól? Megvallottam, megvédtem-e hitemet, amikor ez szükséges volt? Bíztam-e Istenben, tudtam érte, parancsaiért veszni hagyni dolgokat, vagy görcsösen ragaszkodtam elképzeléseidhez, és kétségbeesett, kishitű voltam? Irgalmában kellően bíztam? Hozzá menekülök, vagy más ’biztosítékaim’, támaszaim vannak (pl. jóslás)? A jó és rossz események eltávolítottak vagy közelebb vittek hozzá? Gondviselésére hivatkozva hanyagoltam saját felelőségemet a dolgok alakításában (vakmerő bizalom, felelőtlenség stb..)? Istenkapcsolatom mennyire élő: van-e személyes Istenképem, Krisztus-arcom, aki rámtekint, akit megszólítok, vagy hűvös, fagyos a kapcsolatom? Lázadoztam-e Isten ellen, éreztem-e gyűlöletet iránta, tudatos ellenszegüléssel, nyilvános hittagadással vétettem-e? Istenfélelemben élek, vagy flegmán viselkedem vele és parancsaival szemben? Szeretem az Istent?

Szentségi élet. Mennyire vagyok elmélyült, megújuló és mennyire rutinszerű a szentségek vételében? Középpontja életemnek a szentségi találkozás (mise, gyónás), tudok alárendelni ennek dolgokat, programokat? Motiválja-e a szentségek vétele, a Krisztussal való ilyesfajta közösség a bűnöktől való tartózkodásomat? Gondolok-e gyakran Isten előtti felelőségemre, és készülök-e a Vele való végső találkozásra? Voltam-e oka mások kiszakadásának a szentségi közösségből? Saját hibámból maradtam-e el vasárnap és kötelező ünnepen szentmiséről, ott mennyire vagyok figyelmes, adottságaimhoz képest tevékeny, összeszedett? Vasárnapjaim mennyire különböznek a hétköznapoktól? Pl. hétvégi szórakozásaimról el lehet-e mondani, hogy keresztény módon zajlanak, menekülök-e ilyenkor is a munkába? Elvégeztem húsvéti gyónásomat? Van-e olyan bűnöm, amit az évek során tudatosan (szentségtörés) vagy félelemből nem gyóntam meg? Átérzem-e az imádság kötelességjellegét, vagy csak érzéseimre bízom magam annak gyakorlásában? Tartózkodom-e a szentségektől aggályosságból, bizalmatlanságból?

Isten megdicsőítése. Rendezett, rendszeres és Isten-közeli-e az imaéletem, vagy rendezetlen, monoton? Káromkodtam-e, beszédem mennyire tiszta, mennyire hordozza Isten megdicsőítését? Esküdtem-e hamisan, hitszegő módon? Gondolok-e rendszeresen a saját magam és mások üdvösségére, az ezzel kapcsolatos felelőségemre? Környezetemnek milyen példát adok életemmel? Kellő részt vállalok magamra egyházközségem életében és az evangélium társadalomban való jelenlétének előmozdításában? Tagja vagyok-e vagy azonosulok-e olyan párttal, szervezettel, mely tudatosan akadályozza Egyházam életét, és a hitet csak magánügynek tekinti? Cselekedtem-e az Egyház érdekei ellen? Böjti fegyelmet megtartom-e? Élő tagja vagyok-e egyházközségemnek, vagy csak élősködő benne?

Embertársaink. Életem felebarátaim javára irányul vagy magába zárkózott, önközpontú ember vagyok, aki nincs tekintettel másokra? Észreveszem-e környezetemben – a testi, lelki javakban – szükséget szenvedőket; segítek rajtuk? Voltam-e irigy, féltékeny, gonosz, mogorva, erőszakos, gyűlölködő, tapintatlan, pletykás, kapcsolataimban, életvitelemben felületes? Semmibe vettem, kigúnyoltam, rágalmaztam, ok nélkül gyanúsítottam, vádoltam-e másokat? Felül tudtam emelkedni sértődöttségemen? Akaratomban mennyire voltam megbocsátó és közeledő azokhoz, akik megsértettek? Kiktől választ el valamilyen ’fal’? Tápláltam-e ellenséges érzéseket magamban vagy másokban valaki iránt? Hánytorgatom-e más hibáit szeretetlenségből? Tevékenyen szolgáltam a kiengesztelődést? Tettem valamit gyűlöletből, bosszúállásból? Előidéztem-e ellenségeskedést? Lehetőségeimhez képest segítek-e a hozzám fordulókon vagy érzéketlen vagyok bajaik iránt?

Család, környezetem. A rámbízottak Isten előtti előmenetelét imádsággal, tevékeny szeretettel kellően előmozdítom-e, vagy példámmal, szavaimmal, helyeslésemmel bűneikben erősítem őket? Kellő felelőséggel viseltetem-e szüleim iránt? Életkoromnak megfelelően el tudok szakadni tőlük, szükséges távolságot tartok velük, vagy érdekből, emberi éretlenségből a kényelmes, sokszor bűnbe hajló, túlzott kötődést választom? Elegendő időt szánok szüleimre, családomra, házastársamra, barátomra, barátnőmre? Élők, elevenek-e kommunikációs csatornáink, szeretetkifejező képességünk formái? Voltam-e irányukban gúnyos, tapintatlan, felelőtlen, kívántam nekik rosszat, szégyenítettem meg őket? Eleget imádkozom értük, és kellő felelőséggel viseltetem irányukban?

Munkatársaimmal, beosztottjaimmal emberségesen viselkedem? Kívántam tőlük erejüket meghaladó munkát, felelőséget? Udvarias megértő vagyok irányukba, vagy kizsákmányoló, zsarnok? Tartok valakit ’rabszolgasorsban’ túlzott kötődésemmel, el nem engedéssel, birtokvággyal? Mindennapjaimban eszembe jut-e, hogy üdvösségüknek is munkása vagyok? Munkámat a teremtés folytatásának tekintem-e vagy csak nyűgnek? Foglalkozásom gátolja-e az evangélium terjedését? Okozok-e vele közvetlenül súlyosabb kárt, fájdalmat, egzisztencia-elvesztést másoknak? Akadályoztam másokat vallási kötelességeik teljesítésében? Kötelességemet lelkiismeretesen teljesítettem-e? Munkahelyemnek tudatosan és súlyosan dologban voltam-e károkozója? Támogattam, fokoztam-e a társadalmi igazságtalanságot?

Az élet védelme. Egészségemre megfelelő módon figyelek, vagy elhanyagolom, túlzottan aggályoskodom? Rongálom-e egészségemet mértéktelen evéssel, ivással, cigarettával, kábítószerrel vagy más kicsapongással, rendszertelen életmóddal, túlhajszoltsággal? Vigyáztam-e környezetem tisztaságára, vagy pl. fokozott környezetszennyezéssel romboltam a Teremtés művét? Foglalkoztam vagy kíséreltem-e meg öngyilkosságot? Veszélyeztettem-e mások egészségét, odafigyeltem-e a környezetemben élők jólétére? Közreműködtem-e a megfogant élet kiirtásában (gyógyszerrel, tanáccsal, abortusz végrehajtásával vagy annál való segédkezéssel), volt-e abortuszom? Megtettem-e mindent környezetemben az élet védelmében? Gyilkoltam-e vagy volt szándékomban ilyet tenni? Szavaimmal fagyasztottam be kapcsolatokat? Buzdítottam-e mást vagy volt-e részem az Egyház által elítélt mesterséges megtermékenyítési folyamatokban (pl. olyan esetek, amikor több ivarsejtett termékenyítenek meg, és ezek közül a feleslegessé váltakat elpusztítják)? Közlekedésben veszélyeztettem-e mások épségét, életét?

Tisztaság erénye. Szítottam-e magamban tisztátalan vágyakat (pl. TV, Internet, mással való érintkezés)? Kerestem-e ezeket? Oka voltam-e annak, hogy más ilyenbe keveredett, vettem rá valakit erre? Paráználkodtam-e (hányszor, azonos vagy más neművel)? Végeztem-e önkielégítést? Tápláltam bűnös vágyakat más házastársa iránt? Élettársi viszonyt vagy más bűnös kapcsolatot fenntartok-e? Tekintettel vagyok-e mások szeméremérzetére?

Család. Házastársammal való viszonyomban meghatározó-e a szentségi dimenzió (pl. feltétlen hűség, hitbeli közösség és annak kifejezésformái)? Krisztust látom-e benne? Tiszteletben tartottam házastársam személyiségét vagy csak magamra gondoltam? Házastársammal a családon belül van-e magánéltünk, személyes kapcsolatunk, vagy csak a gyerekek, az események tartanak össze? Elegendő időt szánok családomra, kellő felelősségérzettel viseltetem irányukba? Elutasítottam-e szeretet-megnyilvánulásaikat, vagy észreveszem azokat; bajaikra figyelmes vagyok-e, észreveszem azokat? Segítem őket problémáik megoldásában? Hűséges voltam házastársamhoz, volt-e házasságtörésem? Családi életünket, gyermekvállalásunkat, élettervünket csupán emberi (pl. anyagi) szempontok szerint határozzuk meg, vagy Isten és az Egyház tanítása a döntő ebben? Imádkoztam-e a rámbízottakért és segítettem-e emberi, hitbeli fejlődésüket? Megértő, türelmes és igazságos voltam-e gyermekeim nevelésében, környezetemhez való viszonyulásomban, vagy csupán az indulatok irányítottak? Támaszkodhatnak rám? Barátommal, barátnőmmel való kapcsolatom egymás felvállalására, hordozására irányul, vagy más szempontok vezérlik hozzátartozásomat? Emberekért vállalt kötelezettségeimet (pl. bérma-, keresztszülői feladatok) mennyire teljesítem?

Anyagi javaink. Becsületesen kezelem a rámbízott javakat, vesztegettem meg másokat, saját vagy mások javának voltam-e tékozlója? Csináltam-e felelőtlenül adóságokat? Lopás, csalás, más vagyonának rongálása, szenvedélyes szerencsejáték, igazságtalan jólét jelen van-e az életemben, vagy ösztönöztem segítettem-e ebben másokat? Javaimmal segítem-e egyházamat, a szegényeket? Jóvátettem-e az általam okozott kárt? Húztam-e hasznot mások szükséghelyzetéből? Képes vagyok adni, meghallani mások kérését? Fukarság, pazarlás, a pénzközpontúság mennyire jellemez engem?

Az Igazságban való élet. Életem, életvitelem, szavaim alapja az igazság vagy más? Engedtem vagy folytattam-e bűnös manipulációt? Hazudtam-e, és mi motivált ebben (gyávaság, dicsőség)? Voltam-e kétszínű, alakoskodó? Kiálltam-e az igazság mellett, és tudom-e tapintatosan és szeretettel kritizálni? Ítélkeztem-e mások fölött? Rágalmaztam mást? Kutattam vagy éltem vissza magántitokkal? Sértődöttségemen felül tudtam emelkedni? Nagyítottam fel más hibáját? Sértettem meg embereket, hibáikról pletykáltam-e? Tart-e fogságban TV, vagy más dolog?

Mennyire jellemez: kevélység, hiúság, bujaság, beképzeltség, erőszakosság, nagyravágyás, kapzsiság, mértéktelenség, lustaság, mások előtt való bűnös bezárkózottság, elzárkózás, sértődékenység, türelmetlenség, rendszertelen, csapongó, céltalan életvitel? Szolgálatkészség, vendégszeretet, együttérzés, tiszta tekintet, hálásszívűség, megbecsülés, kiengesztelődni tudás, bocsánatkérés, megbocsátás, nagyvonalúság, bőkezűség, állapotbeli tisztaság, odaadott élet, megbízhatóság – elmondható rólad?
Egyéb bűneim. Akaratilag kerülni fogom a bűnt?

Bánatima. Teljes szívemből bánom minden bűnömet, amelyekkel a Jóistent megbántottam. Erősen fogadom, hogy a jóra törekszem, és a bűnt elkerülöm. Ámen.
Forrás: Bernhard Häring, A gyónás öröme, Új Ember Kiadó, Budapest, 2003 + saját kútfő

...vissza a lap tetejére

 

 

Szentgyónás menete

 

 

Mielőtt gyónni mennél, lelkiismeretvizsgálatot tartasz. Gondolj a melletted élő családtagokra, akiket az elmúlt időszakban megbántottál. Milyen szép lenne, ha még otthon félrehívnád őket egy pillanatra, s néhány keresetlen szóval bocsánatot kérnél tőlük! Ez kezdetben nehéz, de később tapasztalni fogod, hogy mindannyiotok számára mekkora erő- és örömforrást jelent.
Amikor belépsz, köszönsz, térdelj le, vess keresztet és mondd:

Első szentgyónáskor:
Gyónom a mindenható Istennek, és Isten helyett neked, lelkiatyám, hogy keresztelésemtől fogva a következő bűnöket követtem el.

További gyónások alkalmával:
Gyónom a mindenható Istennek, és Isten helyett neked, lelkiatyám, hogy utoljára (ekkor meg ekkor) gyóntam, s azóta a következő bűnöket követtem el.

            Ezután érthetően sorold el bűneidet, amelyeket a lelkiismeret-vizsgálatkor megállapítottál. A súlyos bűnöket feltétlenül meg kell gyónnod, a bocsánatosakat is. Gondolj arra, hogy aki szándékosan hallgat el súlyos bűnt, annak gyónása érvénytelen. Előfordulhat, hogy véletlenül kifelejtesz egy súlyos bűnt, s ez csak a gyóntatószékből való távozásod után jut eszedbe. Nyugodtan járulhatsz szentáldozáshoz, de legközelebbi gyónásodban erről be kell számolnod.

Gyónásod legyen egyéni, ne sablonos. Jelöld meg a bűnök indítóokát is.

 • Kötelességemet nem teljesítettem --, mert helyette elmentem játszani, mert túlságosan kényelmes voltam.
 • Ok nélkül továbbmeséltem mások hibáit --, fecsegési szándékkal, mert irigy voltam.
 • Tisztátalan gondolataim voltak --, mert nem keltem föl idejében, mert rossz könyveket olvastam, mert a televíziót nem kapcsoltam át, amikor szemérmet sértő filmet játszottak.
 • Édesanyámat megbántottam egy szemtelen felelettel, mert makacsságomért megszidott.
 • Az iskolában egyik-másik társammal szemben ellenszenv támadt bennem, s ezt magatartásommal ki is mutattam.
 • Túlzottan becsvágyó voltam, nem tudtam elviselni, hogy ők többet dolgoznak, okosabbak, mint én.
 • Hazudtam -- a büntetésből való félelemből, hiúságból, kedvtelésből, mentegetődzésből.

Befejezésül mondd: Más bűnömre nem emlékszem!

Amikor befejezted bűneid fölsorolását, és még valami közölni vagy kérdezni valód lenne, azt most megteheted. Hallgass figyelmesen gyóntatód tanácsára! Az elégtételt jól jegyezd meg, s ha rosszul értetted, vagy nem ismered a megadott imádságot, közöld a gyóntatóval!

A pap tanácsa után ezt mondd:
Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a Jóistent megbántottam. Ígérem, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, és a bűnt elkerülöm.

A szentségi feloldozás:


Amíg te a gyónás végén bűneidet bánod, a pap a következő szavakkal adja meg Istentől a föloldozást:
Isten a mi irgalmas Atyánk,
aki szent Fiának kereszthalála és föltámadása által
kiengesztelte önmagával a világot,
és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára,
az egyház szolgálata által
bocsásson meg neked, és adja meg a békét!
ÉS ÉN FÖLOLDOZLAK TÉGED BŰNEIDTŐL
AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.
Keresztet vetsz, és azt feleled rá, hogy Ámen.

A pap a föloldozás után fohászt mond:
Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
Erre a felelet:
Mert örökké szeret minket.
Majd ezzel bocsát el:
Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével.
Erre a felelet:
Istennek legyen hála!

Keresztet vetsz, köszönsz és távozol.

 

Itt lennebb letölthetsz a gyónáshoz segédanyagot, lelkitükrök segítségével felkészülhetsz a gyónásra.

...vissza a lap tetejére

 

 

 

 

Lelekitükrök:

(word doc. letöltése)

- Lelkiismeretvizsgalat_szeretet

- Gyónási segédanyag

- Tízparancsolat-lelkitükörrel - alsosoknak

- LELKI-TÜKÖR

- lelkitűkor tizparancsolat alapjan

 

...vissza a lap tetejére

 

 

 

Szentolvasó (rózsafűzér) és imádkozásának módja


rozsafüzér királynője

A Szentolvasó

A Szentolvasó imádkozásával Isten Anyját tiszteljük és megváltásunk titkaira emlékezünk. A Szentolvasó egy-egy szakaszát "tizednek" nevezzük. Minden tized egy Miatyánkkal kezdődik, rnajd tíz Üdvözlégy következik, melybe a "Jézus" szó utána a "titkot" befűzzük. Végül egy Dicsőség zárja. A teljes Szentolvasó tizenöt tizedből áll, melyet három részre osztunk.

AZ ÖRVENDETES OLVASÓ TITKAI:

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse.

A tizedekre:
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál;
2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál;
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél;
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál;
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

 

A FÁJDALMAS OLVASÓ TITKAI:

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki értelmünket megvilágosítsa,
2. aki emlékezetünket megerősítse,
3. aki akaratunkat tökéletesítse.

A tizedekre:
1. aki érettünk vérrel verítékezett;
2. akit érettünk megostoroztak;
3. akit érettünk tövissel koronáztak;
4. aki érettünk a keresztet hordozta;
5. akit érettünk keresztre feszítettek.

A DICSŐSÉGES OLVASÓ TITKAI:

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza.

A tizedekre:
1. aki a halálból feltámadott;
2. aki a mennybe fölment;
3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte;
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett;
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

 

 

 

A Szentatya által 2002-ben meghirdetett VILÁGOSSÁG OLVASÓ titkai:

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki megtisztítson minket, 
2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
3. aki a Szentségekben megerősítsen.

1.aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
2.aki Kánában megmutatta isteni erejét,
3.aki meghirdette Isten országát,
4.aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
5.aki az Eucharisztiában nekünk adta magát.
Végül az alábbi könyörgést mondhatjuk:
V/ Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
R/ Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a rni Urunk által. Ámen.

...vissza a lap tetejére

 

A szentmise

 

A szentmise szerkezete 

 Keresztény életünknek, istentiszteletünknek csúcsa és forrása a szentmise. A miséző Pap a hívekkel együtt mutatja be a legszentebb áldozatot. Ezért nagyon lényeges, hogy mi, hívek, belekapcsolódjunk a szentmisébe. A válaszokat hangosan mondjuk. A szentmise két fő része az Ige liturgiája és az Eukarisztia liturgiája. Az Ige liturgiájára a szentmise bevezető része készít fel bennünket.

Bevezető rész
A szentmise elején a miséző Pap köszönti a jelenlévő híveket.

Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
Hívek: Amen

Bűnbánati ima


Pap: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
                Csendben lelkiismeretvizsgálatot tartunk, majd a Pappal együtt imádkozzuk:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: (mellünket verve mondjuk) én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, Az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre!
Hívek: Amen


Uram irgalmazz (Kyrie)


Előimádkozó (Pap): Uram irgalmazz!
Hívek: Uram irgalmazz!
Előimádkozó (Pap): Krisztus kegyelmezz!
Hívek: Krisztus kegyelmezz!
Előimádkozó (Pap): Uram irgalmazz!
Hívek: Uram irgalmazz!


Az ,,Uram irgalmazz -- Krisztus kegyelmezz'' imákkal kifejezzük, hogy rászorulunk Isten irgalmára és bűneinkért kegyelemért fohászkodunk.
A ,,Dicsőség a magasságban Istennek'' kezdetű imádsággal az angyalok karához társulva dicsőítjük a Szentháromságban egy Istent.


Előimádkozó (Pap): Dicsőség a magasságban Istennek!
Hívek: és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk! Mennyei Király! Mindenható Atyaisten! Urunk, Jézus Krisztus: egyszülött Fiú. Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának fia! Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ bűneit: hallgasd meg könyörgésünket! Te az Atya jobbján ülsz: Irgalmazz nekünk! mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség: Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében! Amen.


A ,,könyörögjünk!'' felszólításra csendben saját kéréseinket ajánlhatjuk fel a jó Istennek. A miséző Pap a közösség nevében kéri Isten áldását és segítségét. A befejező gondolatok után:


Pap: Könyörögjünk... mindörökkön örökké.
Hívek: Amen.


Az Ige liturgiája

A szentmise olvasmányát az Apostolok Cselekedeteiből vagy a Jelenések könyvéből vesszük. A szentlecke valamelyik apostol leveléből való. Ezeket bárki fölolvashatja, fontos, hogy az mindenki számára jól érthető legyen. Az olvasmány és a szentlecke között zsoltárokat imádkozunk, vagy énekelünk.


Lektor: Olvasmány ... könyvéből.
 
Az olvasmány végén
Lektor: Ez az Isten igéje!
Hívek: Istennek legyen hála!


Az evangéliumban Jézus Krisztus szól hozzánk. Szavait, tanítását a szentmisében a Pap vagy felszentelt diákonus olvashatja föl. Jézus iránti tiszteletből felállva hallgatjuk végig.


Pap (diakónus): Az Úr legyen veletek!
Hívek: És a te lelkeddel!
Pap (diakónus): Evangélium Szent ... könyvéből:
Hívek: Dicsőség neked Istenünk!

(Közben kis keresztet rajzolunk a homlokunkra, ajkunkra és a szívünk fölé, miközben magunkban mondjuk: Értelmünk befogadja, szánk hirdesse és szívünk szeresse.)

Pap (diakónus): az evangélium végén: Ezek az evangélium igéi!
Hívek: Áldunk téged, Krisztus!


Az evangélium után meghallgatjuk a szentbeszédet (homilia), mely az életünkre alkalmazza Isten Igéjét. Megmutatja, hogyan váltsuk tettekre mindazt, amit a Szentírásból hallottunk.
A szentmise tanító részében Jézus szól hozzánk az evangélium által. Mi elfogadjuk az ő tanítását. Erre válasz a Hiszekegy (credo), melyet közösen imádkozunk. Egyik legősibb hitvallás, az Apostoli Hitvallás az apostoli időkből származik. A Nicea-Konstantinápoly hiszekegy hosszabb, részletesebb. A vasárnapi szentmisében bármelyiket imádkozhatjuk.


Hiszekegy (Credo)


Előimádkozó (Pap): Hiszek az egy Istenben,


Hívek: mindenható Atyában,.........A hívek könyörgésében az Egyházért, az emberiségért, a hívek közös és egyéni szándékaiért továbbá a meghalt hívekért imádkozunk. A könyörgéseket saját szavainkkal is megfogalmazhatjuk.


Hívek: az egyes könyörgések után: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Pap: (a kérések után könyörgést mond, melynek befejezése:) Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Amen


Az Ige liturgia az egyetemes könyörgéssel zárul. A miséző Pap az ambótól az oltárhoz vonul -- folytatódik a szentmise.

Az Eukarisztia liturgiája

Isten imádásának egyik legrégebbi formája az áldozatbemutatás. Istennek mindig a legszebbet, a legértékesebbet ajándékozzuk, hiszen mindent neki köszönhetünk. A mi áldozatunk Jézus Krisztus. Ajándékba küldte el nekünk a Mennyei Atya, és Jézus a kereszten önmagát adta áldozatul. Azt akarta, hogyáldozatában mindig a tanítványaival maradjon. Ezért rendelte az utolsó vacsorán az Oltáriszentséget. Az apostoloknak pedig hatalmat adott, hogy átváltoztassák a kenyeret és a bort az ő szent testévé és vérévé. Így jelenik meg számunkra mindenszentmisében Jézus Krisztus az örökké élő áldozat. Az Eukarisztia liturgiája az áldozati adományok előkészítésével kezdődik.
A felajánláshoz a kenyeret és a bort sok helyen körmenetben viszik az oltárhoz. Régen ilyenkor helyezték az oltár melletti kis asztalkára a hívek az általuk felajánlott javakat, melyeket a szentmise után a szegények között szétosztottak. (lásd: Agape -- szeretetlakoma) -- Ma a felajánláskor körbehordott perselybe helyezik adományaikat, melyekkel a hívek kifejezik az áldozathoz való hozzájárulásukat.

A kenyér felajánlása


Pap: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
Hívek: Áldott legyen az Isten mindörökké.


A bor felajánlása


Pap: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet itala.
Hívek: Áldott legyen az Isten mindörökké.


A latin rítusú katolikus keresztényeknél ostyát -- kovásztalan kenyeret -- a görög rítusú katolikus keresztényeknél kovászos kenyeret változtat át a miséző Pap, mely után a szentostyában más néven az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van jelen. Felajánláskor lélekben saját magunkat, örömeinket, bánatainkat, szenvedéseinket is felajánljuk. A felajánlás végén imával fordulunk az Istenhez.

Felajánlás végén


Pap: Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt!
Hívek: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére. mindannyiunk, és az egész Anyaszentegyház javára!


A felajánlás végén a miséző Pap imával fordul a mindenható Istenhez. Ezt az imát eukarisztikus imának nevezzük. Ebbe a hívek a ,,Szent vagy...'' imádkozásával, vagy éneklésével kapcsolódnak bele.

Prefáció


Pap: Az Úr legyen veletek!
Hívek: És a te lelkeddel!
Pap: Emeljük fel szívünket!
Hívek: Fölemeltük az Úrhoz
Pap: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!
Hívek: Méltó és igazságos!


Szent vagy (Sanctus)


Pap és a Hívek:
Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura, Istene! Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban!


A SZENTMISE KÖZÉPPONTJÁBAN AZ UTOLSÓ VACSORÁN ELHANGZOTT SZAVAK ÁLLNAK
A miséző Pap megismétli mindazt, amit Jézus mondott és cselekedett az utolsó vacsorán.,,Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan,
mert ez az én testem, mely értetek adatik.''
,,Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan,
mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé.
Ez a vér értetek és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára.''
Ezekkel a szavakkal változtatja át a miséző Pap a kenyeret és a bort Jézus testévé és vérévé.

Átváltoztatás után

Pap: Íme, hitünk szent titka.
Hívek: Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.


Az Úrfelmutatás után Jézus Krisztus áldozatát felajánlva a Mennyei Atyát dicsőítve üdvözítő kegyelmet kérünk az egyház, a pápa, a püspökök, a Papok, a hívek és az elhunytak számára. Az eukarisztikus ima végén az egyház Krisztust és a hívek áldoztát a dicsőítő ima szavaival felajánlja a Mennyei Atyának:


Pap: Őáltala, Ővele és Őbenne a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkén örökké.
Hívek: Amen.


Ez a szentmise csúcspontja. Mi is Jézussal együtt magasztaljuk a Szentlélekkel egységben lévő Atyaistent.

Az áldozás szertartása

Az áldozatbemutatás után a Mennyei Atya vendégül lát bennünket. Közösen elimádkozzuk a Miatyánkot, ebben kérjük a mindennapi kenyeret és az ,,élet kenyerét'', az Eukarisztiát.


Pap: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk:
Pap és Hívek közösen: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Szabadíts meg kérünk, Urunk, minden gonosztól! Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Hívek: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen

Pap: Urunk, Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, és őrizd meg Egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét! Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Amen


Mielőtt az Úr asztalához járulunk, kiengesztelődünk egymással, az Úr békéjéért imádkozunk és közvetítjük embertársainknak.


Pap: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!
Hívek: És a te lelkeddel!
Pap: Engesztelődjünk ki szívből egymással!
Hívek: Legyen békesség köztünk mindenkor!

Kézfogáskor mondjuk: Béke veled!


Az ,,Isten Báránya'' kezdetű imával irgalmat kérünk bűneink bocsánatára.

Isten Báránya (Agnus Dei)Előimádkozó (Pap): Isten Báránya!
Hívek: Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!
           Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!
           Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét!


A kafarnaumi százados imájával: Uram nem vagyok méltó... kifejezzük a Jézussal való egyesülésünk előtt kicsinységünket és bizalmunkat egyaránt.

Áldozás előtt

Pap: Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az isteni Bárány.
Pap és a hívek: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.


A szentáldozás Jézus Krisztussal egyesít, titokzatos testébe, az Egyházba, testvéri közösségbe kapcsol.

Krisztus Teste! -- felszólításra a válaszunk  : Amen.

Ünnepélyes alkalommal két szín alatt is lehet áldozni. Ekkor a Szentostyát az áldoztató a Szent Vérbe mártva helyezi a nyelvünkre.
Szentáldozáskor Jézussal egyesülünk szívünkben.
Visszatérve helyünkre, rövid csendben köszönetet mondunk Jézusnak, hogy a szívünkbe költözött. Míg tart az áldoztatás, mondjuk el neki mindazt, ami a szívünkben van. Szeretjük őt, megköszönjük amiket kaptunk tőle, oltalmába ajánljuk szeretteinket és segítségét kérjük, hogy akarata szerint tudjunk élni. Ha van más kérésünk, azt is elmondhatjuk neki. A szentmise végén meghallgatjuk a hirdetéseket, majd a Pap Isten áldásával bocsát el bennünket.


Befejező rész (áldás)


Pap: Az Úr legyen veletek!
Hívek: És a te lelkeddel!
Pap: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Hívek: Amen
Pap: A szentmise véget ért, menjetek békével!
Hívek: Istennek legyen hála!


A szentmisén Jézussal találkoztunk. Az evangéliumban szólt hozzánk, tanított bennünket. A szentáldozásban szívünkbe fogadtuk, hogy magunkkal vihessük a világba. Erőt kaptunk, hogy az elkövetkező héten is Vele együtt helyt tudjunk állni az életben, a munkában vagy a tanulásban.

...vissza a lap tetejére

 

 

Magyar Katolikus (kis) Katekizmusból

 

1. Rész

|Bevezetés|Az Apostoli Hitvallás|Istenrôl|A teremtésrôl|Az angyalokról|Az emberrôl|Jézus Krisztusról|A Szentlélekrôl|Az Egyházról|A végsô dolgokról

2. Rész

|A parancsolatok|A fôparancsolat||A tízparancsolat|Az 1. parancsolat|A 2. parancsolat|A 3. parancsolat|A 4. parancsolat|Az 5. parancsolat|A 6. parancsolat|A 7. parancsolat|A 8. parancsolat|A 9. parancsolatA 10. parancsolat|Az Anyaszentegyház öt parancsolata|A bűnrôl|

3. Rész

|A kegyelmi élet|Az erényekrôl|A kegyelemeszközökrôl|A szentségekrôl||A keresztségrôl|A bérmálásról|Az Eukarisztiáról|A bűnbocsánat szentségérôl|A betegek kenetérôl|Az egyházi rendrôl|A házasságról|Az imádságról|

 

|Az imádságról|A négy sarkalatos erény|Az isteni erények|Szentlélek hét ajándéka|Az irgalmasság testi - lelki cselekedetei|A nyolc boldogság|A hét  főbűn|A Szentlélek elleni bűnökgbekiáltó bűnök|Idegen bűnök|Hitünk fô igazságai|Keresztút állomások|Az egyhaz ünnepei|Az Egyház bűnbánati napjai|Szentjeink élete|
    Az általános elvek a következôk:   A Könyvtár mindenkinek rendelkezésére áll személyes vagy tudományos használatra. Ha a Könyvtár anyagát publikációban használják fel, akkor kérjük az alábbi hivatkozás használatát:

     ,,A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár -- a   magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.''

2.   Egyházi intézmények és személyek kereskedelmi célokra is ingyenesen használhatják a Könyvtár anyagát, csak azt kérjük, hogy a kiadványuk elején helyezzék el az elôbbi utalást. A Könyvtár fenntartja magának azt a jogot, hogy eldöntse: ki és mi minôsül egyházi személynek, ill. intézménynek. Kérjük, keresse meg ez ügyben a Könyvtárat.

3.   Ha a Könyvtár kiadványait nem egyházi intézmény vagy személy kereskedelmi célokra használja fel, akkor az elôbbi utalás feltüntetésén kívül még kérjük a haszon 20%-át a Könyvtár számára átengedni. A befolyt összeget teljes egészében a Könyvtár céljaira használjuk föl. Elôfordulhat, hogy ezek az elvek bizonyos könyvekre nem vonatkoznak, mert a szerzôi jog nem a Könyvtáré. Az ilyen könyv része az állománynak, lehet olvasni, lelkipásztori munkára felhasználni, de kinyomtatása, -- bármilyan formában --, tilos. Az ilyen jellegű korlátozások minden könyvben külön szerepelnek.

...vissza a lap tetejére

HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK (M.K.Katekizmusból.)

 

 

1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és
eljussunk az örök életre.
2. Hogyan szerette Isten a világot? Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát, Krisztust adta érte.
3. Hogyan viszonozzuk Isten szeretetét? Isten szeretetét úgy viszonozzuk, hogy hiszünk Jézus
Krisztusban: rábízzuk életünket, és elfogadjuk tanítását.
4. Mit kell hinnünk? Azt kell hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott.
5. Mi a kinyilatkoztatás? A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez.
6. Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást? Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anyaszentegyházára
bízta.
7. Hogyan őrzi az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást? Az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást a
Szentírásban és a Szenthagyományban őrzi.
8. Mi a Szentírás? A Szentírás azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket az Anyaszentegyház
Istentől sugalmazottaknak ismer el.
9. Mi a sugalmazás? A sugalmazás a Szentléleknek az a tevékenysége, amivel biztosítja, hogy a
sugalmazott emberek le tudják írni biztosan, hűségesen és tévedés nélkül Istennek a mi üdvösségünkre
adott üzenetét.
10. Hány részre osztjuk a Szentírás könyveit? A Szentírás könyveit két részre osztjuk: az Ószövetség
könyveire és az Újszövetség könyveire.
11. Mi a Szenthagyomány? A Szenthagyomány az Anyaszentegyház élő tanítása, amely az apostolok
igehirdetésén alapul.
12. Melyik vallásban található meg a teljes kinyilatkoztatás? A teljes kinyilatkoztatás a katolikus
keresztény vallásban található meg.
13. Milyen vallásúak vagyunk? Mi katolikus keresztény vallásúak vagyunk.


Az Apostoli Hitvallás
14. Mi az apostoli hitvallás? Az apostoli hitvallás hitünk rövid foglalata.
15. Hogyan szól az apostoli hitvallás?
HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
És a Jézus Krisztusban, Ô egy Fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől,
születék Szűz Máriától, kínzaték Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemették.
Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada; fölméne a mennyekbe, ül a
mindenható Atyaistennek jobbja felől, onnét lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben, egy katolikus keresztény Anyaszentegyházat,
szenteknek egyességét, bűnöknek bocsánatát, testnek feltámadását, és az örök életet. Ámen.
16. Mit vallunk meg az apostoli hitvallásban?
Az apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy hiszünk a háromszemélyű egy Istenben: az Atyában, a Fiúban és a
Szentlélekben; Teremtőnkben, Megváltónkban és Megszentelőnkben.


Istenről


17. Ki az Isten? Isten az egész világ teremtő Ura és a mi mennyei Atyánk.
18. Milyen az Isten? Isten egészen más, mint a világ: Isten Szent és örökkévaló.
19. Hol van az Isten? Isten mindenütt jelen van: benne élünk, mozgunk és vagyunk.
20. Miért nem látjuk Istent földi életünkben? Azért nem látjuk Istent földi életünkben, mert Ô lélek.
21. Honnan tudjuk, hogy van Isten? Eszünk mondja, és a kinyilatkoztatás hirdeti, hogy van Isten.
22. Mit tud az Isten? Isten mindent tud.
23. Mit tehet meg az Isten? Isten mindent megtehet, amit csak akar, Isten mindenható.
24. Mit akar az Isten? Isten a jót akarja, a rosszat nem, azt csak megengedi, ô végtelenül szent.
25. Miért engedi meg Isten a rosszat? Isten a nagyobb jó érdekében engedi meg a rosszat.
26. Milyen irántunk az Isten? Isten szeret minket, ezért igazságos és irgalmas hozzánk.
27. Hány Isten van? Egy Isten van, aki három személy: Atya, Fiú és Szentlélek.
28. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval? egy szóval Szentháromságnak nevezzük.


A teremtésről


29. Ki teremtette a világot? A világot Isten teremtette.
30. Hogyan teremtette Isten a világot? Isten csak akarta, hogy legyen, és meglett minden.
31. Mit tesz Isten most is a világgal? Isten most is gondoskodik a világról, fönntartja és kormányozza.
32. Hogyan gondoskodik Isten az emberekről?
Isten úgy gondoskodik az emberekről, hogy mindenkinek megadja, ami az üdvösségéhez szükséges.


Az angyalokról
33. Kik az angyalok?
Az angyalok teremtett lelkek, akiknek értelmük és szabad akaratuk van, de testük nincs.
34. Honnan tudunk az angyalokról? Az angyalokról a kinyilatkoztatásból tudunk.
35. Milyen angyalokat teremtett Isten? Isten csak jó angyalokat teremtett.
36. Jók maradtak-e mind az angyalok?
Az angyalok nem maradtak mind jók. Egyesek vétkeztek, ezek a gonosz lelkek, vagyis az ördögök.
37. Milyenek irántunk az angyalok?
Az angyalok szeretnek minket, imádkoznak értünk, és az üdvösség útján segítenek bennünket.
38. Hogyan nevezzük azokat az angyalokat, akik minket őriznek?
Azokat az angyalokat, akik minket őriznek, őrangyaloknak nevezzük.

...vissza a lap tetejére

 


Az emberről


39. Ki az ember?
Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy, akinek teste és lelke van.
40. Mi az emberi méltóság alapja?
Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és meghívott az örök
életre.
41. Milyennek teremtette Isten az embert?
Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Jónak teremtette, és gyermekévé fogadta.
42. Mi rontotta meg az emberek életét?
Az emberek életét az első bűn rontotta meg. Ezt a bűnt ősbűnnek nevezzük.
43. Mi lett az ősbűn következménye? Az ősbűn következménye:
Elvesztettük az istengyermeki életet;
Emberi természetünk is megsérült.
Ez minden ember öröksége: az áteredő bűn.
44. Hogyan könyörült meg Isten az embereken?
Isten Megváltót ígért és küldött, hogy az embereket a bűntől megváltsa és üdvözítse.


Jézus Krisztusról
45. Ki váltotta meg a világot? A világot Jézus Krisztus váltotta meg.
46. Kicsoda Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett.
47. Mit jelent Jézus neve? Jézus neve Megváltót, Szabadítót, Üdvözítőt jelent.
48. Mit jelent a Krisztus szó? A Krisztus szó Messiást, Fölkentet jelent.
49. Hogyan lett a Fiúisten emberré?
A Fiúisten úgy lett emberré, hogy a Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testet és lelket vett fel.
50. Jézus Krisztus Isten vagy ember? Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Ô az Istenember.
51. Kit választott ki Isten, hogy a Megváltó anyja legyen?
Isten Szűz Máriát választotta ki, hogy a Megváltó anyja legyen.
52. Milyen ajándékokat kapott Szűz Mária Istentől? Az istenanyaságot, a szeplőtelen fogantatást, a szűzi
anyaságot, a bűntelen életet és a mennybevételt. Ô az Egyház édesanyja.
53. Ki volt Jézus Krisztus nevelőapja? Jézus Krisztus nevelőapja Szent József volt.
54. Miért lett a Fiúisten emberré? A Fiúisten azért lett emberré, hogy az Atyát megdicsőítse, minket szóval
és példával tanítson, életével, halálával és feltámadásával megváltson.
55. Hol született Jézus? Jézus Betlehemben született.
56. Hol nevelkedett Jézus? Jézus Názáretben nevelkedett.
57. Mikor kezdett Jézus tanítani? Jézus mintegy 30 éves korában kezdett tanítani.
58. Mit tanított az Úr Jézus? Az Úr Jézus azt tanította, amit hinnünk és cselekednünk kell, hogy Isten
gyermekei és Isten Országának tagjai legyünk.
59. Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását? Az Úr Jézus tanítását evangéliumnak, vagyis örömhírnek
nevezzük.
60. Mit szenvedett értünk Jézus élete utolsó napjaiban? Az Olajfák hegyén vérrel verítékezett;
megostorozták; tövissel megkoronázták; a keresztet hordozta; keresztre feszítve meghalt a Golgotán.
61. Miért szenvedett és halt meg Jézus? Jézus azért szenvedett és halt meg, hogy megszabadítson minket a
bűntől és a kárhozattól, és visszaszerezze az üdvösséghez szükséges kegyelmet.
62. Mire tanít minket Jézus szenvedésével és kereszthalálával? Jézus szenvedésével és kereszthalálával
arra tanít minket, hogy a mi keresztjeinknek is érdemszerző értéke van.
63. Kénytelen volt-e Jézus szenvedni?
Jézus nem volt kénytelen szenvedni, önként áldozta fel magát minden ember bűnéért.
64. Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát? Jézus kereszthalálát nagypénteken ünnepeljük.
65. Mit jelent az apostoli hitvallásban, hogy Jézus "alászállt a poklokra"?
Ez a kifejezés azt jelenti, hogy Jézus valóban meghalt, és a megváltás az előtte elhunytakra is kiterjed.
66. Mit tett Jézus halála után harmadnapon?
Jézus halála után harmadnapon, húsvét vasárnapján, dicsőségesen feltámadt.
67. Mit jelent számunkra Jézus feltámadása? Jézus feltámadása annyit jelent, hogy győzött a bűn és a
halál fölött, ezért hitünk alapja és reményünk záloga: Ô az élő és feltámadt Úr.
68. Mit jelent az, hogy Jézus fölment a mennybe?
Azt jelenti, hogy Jézus befejezte földi küldetését, és többé már nem hal meg.
69. Mit jelentenek e szavak: "ott ül a mindenható Atya Isten jobbján"? E szavak azt jelentik, hogy Jézus
emberi természetével is részt vesz az Atya dicsőségében és közbenjár értünk.
70. Mikor jön el ismét Jézus? Jézus a világ végén jön el ismét.
71. Miért jön el Jézus a világ végén?
Jézus azért jön el a világ végén, hogy az embert föltámassza, megítélje, és a világot megújítsa.
72. Hogyan nevezzük a világ végén bekövetkező ítéletet?
A világ végén bekövetkező ítéletet utolsó ítéletnek nevezzük.
73. Mi lesz az emberek sorsa az utolsó ítélet után?
Az utolsó ítélet után a jók a mennyországba, a gonoszok pedig a pokolba jutnak.

...vissza a lap tetejére


A Szentlélekről


74. Ki a Szentlélek? A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és a
Fiúval együtt, akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el Egyházának.
75. Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra? A Szentlélek pünkösd napján szállott az apostolokra.
76. Miért jött el a Szentlélek? A Szentlélek azért jött el, hogy a világ végéig az Egyház éltető lelke legyen.
77. Hogyan munkálkodik a Szentlélek az Egyházban?
A Szentlélek vezeti az Egyházat a tanításban, az emberek megszentelésében és a pásztori szolgálatban.


Az Egyházról


78. Mi az Anyaszentegyház? Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, Krisztus titokzatos teste.
79. Kik tartoznak a Katolikus Egyházhoz? Azok a megkeresztelt emberek, akik elfogadják a katolikus
hitet és az Egyház szentségeit, közösségben a pápával és püspökeikkel.
80. Ki alapította az Anyaszentegyházat? Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította.
81. Ki az Anyaszentegyház láthatatlan feje? Az Anyaszentegyház láthatatlan feje maga Jézus Krisztus.
82. Kit tett Jézus Krisztus az Anyaszentegyház látható fejévé?
Jézus Krisztus Szent Péter apostolt tette az Anyaszentegyház látható fejévé.
83. Ki ma az Egyház látható feje? Az Egyház látható feje Szent Péter utóda, a római pápa.
84. Kik az Egyház püspökei?
Az Egyház püspökei az apostolok utódai, az egyházmegyék főpásztorai, egységben a pápával.
85. Kik segítik a püspököket küldetésükben?
A püspököket küldetésükben az áldozópapok és a diákonusok segítik.
86. Mi a küldetése a világi híveknek az Egyházban. A világi hívek küldetése, hogy együttműködve
lelkipásztoraikkal építsék Krisztus testét, mindenki a maga élethivatásának megfelelően.
87. Hány egyházat alapított Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus egyetlen Egyházat alapított, ennek látható megvalósulásán fáradozik az ökumenikus
mozgalom.
88. Melyek Jézus Krisztus Egyházának lényeges tulajdonságai?
Jézus Krisztus Egyházának ezek a lényeges tulajdonságai: egy, szent, katolikus (egyetemes), apostoli.
89. Miért alapította az Úr Jézus az Egyházat? Az Úr Jézus azért alapította az Egyházat, hogy Isten
Országát terjesztve az örök üdvösségre vezesse az embereket.
90. Kihez szól az Egyház küldetése? Az Egyház küldetése minden emberhez szól.
91. Kik tanítják az Egyházban tévedés nélkül az igaz hitet?
Az igaz hitet tévedés nélkül a pápa és a vele egyesült püspökök tanítják.
92. Miben nem tévedhet a tanító Egyház? A tanító Egyház a hit és erkölcs tanításában nem tévedhet.
93. Mi biztosítja az Egyház tévedhetetlenségét?
Az Egyház tévedhetetlenségét Krisztus ígérete, a Szentlélek működése biztosítja.
94. Ki zárja ki magát az Egyház közösségéből?
Az zárja ki magát az Egyház közösségéből, aki megismert katolikus hitét megtagadja.
95. Mit jelent a szentek közössége? A szentek közössége azt jelenti, hogy az Egyház élő és meghalt hívei
Krisztussal és egymással összetartoznak, és egymáson segíthetnek.
96. Kik tartoznak a szentek közösségéhez? A szentek közösségéhez tartoznak:
a földön élő keresztények, vagyis a zarándokegyház;
a tisztítóhelyen szenvedő lelkek, vagyis a szenvedő egyház;
az üdvözültek a mennyországban, vagyis a győzedelmes egyház.
97. Mivel segítenek minket az üdvözültek?
Az üdvözültek azzal segítenek minket, hogy közbenjárnak értünk.
98. Mivel segíthetünk a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken?
A tisztítóhelyen szenvedő lelkeken imádsággal, jócselekedetekkel, búcsúkkal és különösen
szentmiseáldozattal segíthetünk.
99. Hogyan segítik egymást a zarándokegyház tagjai az üdvösség útján?
A zarándokegyház tagjai imádsággal, áldozattal és tanúságtétellel segítik egymást az üdvösség útján.

...vissza a lap tetejére

100. Mit tanít az apostoli hitvallás a bűnök bocsánatáról? Az apostoli hitvallás a bűnök bocsánatáról azt
tanítja, hogy az Egyház szolgálata által Istentől minden bűnre bocsánatot nyerhetünk.
101. Mit jelent a rítus? A rítus azt jelenti, hogy az azonos hitet valló katolikus keresztények saját egyházi
törvények, böjti fegyelem és szertartások által vallják meg hitüket.
102. Milyen rítusú katolikus keresztények élnek Magyarországon?
Llatin, görög és örmény rítusú katolikus keresztények élnek.


A végső dolgokról

103. Mi történik az emberrel, amikor meghal?
Amikor az ember meghal, a földi életből átlépünk az örökkévalóságba, ahol Isten megítél minket.
104. Hogyan nevezzük a halál utáni ítéletet? A halál utáni ítéletet külön ítéletnek nevezzük.
105. Mi lesz az ember sorsa a külön ítélet után?
Az ember sorsa a külön ítélet után vagy a mennyország, vagy a tisztítóhely, vagy a pokol.
106. Mi a mennyország, vagyis az üdvösség?
A mennyország, vagyis az üdvösség részesedés Isten boldog örök életében.
107. Kik jutnak a mennyországba?
A mennyországba a jók jutnak, akik egészen bűn nélkül vannak és büntetést nem érdemelnek.
108. Mit jelent a tisztítóhely? A tisztítóhely a azok állapota, akik bűneikre bocsánatot nyertek, de kell, hogy
megtisztuljanak, mielőtt elnyerik a teljes boldogságot.
109. Mi a pokol, vagyis a kárhozat? A pokol, vagyis a kárhozat azok örök szenvedése, akik -- mint a
gonoszlelkek -- kizárták magukat Isten boldog örök életéből.
110. Kik jutnak a pokolba? A pokolba azok jutnak, akik halálos bűnben halnak meg.
111. Mit tesz velünk Isten a világ végén? Isten a világ végén mindnyájunkat feltámaszt. Testben-lélekben
részesülünk az üdvösségben vagy a kárhozatban.


A parancsolatok

112. Mire kötelez minket a keresztény hit?
A keresztény hit nemcsak arra kötelez minket, hogy elhiggyük Isten üzenetét, hanem arra is, hogy
teljesítsük Isten akaratát.


A főparancsolat


113. Hogyan fogalmazta meg Jézus Isten akaratát?
Jézus Isten akaratát a főparancsban így fogalmazta meg:
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
114. Mikor szeretjük Istent mindennél jobban?
Akkor szeretjük Istent mindennél jobban, ha teljesítjük parancsait, és őt senkinek és semminek a
kedvéért nem bántjuk meg.
115. Mikor szeretjük magunkat helyesen?
Akkor szeretjük magunkat helyesen, ha mindent megteszünk a magunk és mások üdvösségéért.
116. Ki a mi felebarátunk? Minden ember felebarátunk, akár jóakarónk, akár ellenségünk.
117. Mikor szeretjük felebarátunkat úgy, mint magunkat?
Akkor szeretjük felebarátunkat úgy, mint magunkat, ha önzetlenül megteszünk mindent, ami
üdvösségére szolgál.
118. Miért kell minden embert szeretnünk?
Azért kell minden embert szeretnünk, mert Jézus mindenkit egyformán szeret.
119. Miért kell ellenségünket szeretnünk?
Ellenségünket szeretnünk kell, mert felebarátunk, és az Úr Jézus is szerette ellenségeit.
120. Hogyan mutatjuk meg különösen felebaráti szeretetünket?
Felebaráti szeretetünket különösen az irgalmasság testi és lelki cselekedeteivel mutatjuk meg.

...vissza a lap tetejére

 


A tízparancsolat


121. Mi részletezi számunkra a főparancsot? A főparancsot számunkra a tízparancsolat részletezi.
122. Hogyan szól Isten tízparancsolata? Isten tízparancsolata így szól:
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Isten nevét hiába ne vedd!
Az Úr napját szenteld meg!
Atyádat és anyádat tiszteld!
Ne ölj!
Ne paráználkodj!
Ne lopj!
Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
Felebarátod házastársát ne kívánd!
Mások tulajdonát ne kívánd!

Az 1. parancsolat
123. Mit parancsol Isten az első parancsolattal? Isten az első parancsolattal azt parancsolja, hogy őt
megismerjük, egyedül őt imádjuk, és neki szolgáljunk.
124. Mikor imádjuk Istent? Akkor imádjuk Istent, ha őt legfőbb Urunknak elismerjük.
125. Mikor szolgálunk Istennek?
Akkor szolgálunk Istennek, ha az ô szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket.
126. Ki vétkezik Isten imádása ellen? Isten imádása ellen az vétkezik:
aki nem törekszik Isten megismerésére;
aki megtagadja Istent és vallási kötelességeit; aki nem imádkozik.
127. Ki vétkezik babonával?
Babonával az vétkezik, aki valamely dolognak olyan erőt tulajdonít, amilyet Isten nem adott neki.
128. Kit nevezünk bálványimádónak?
Bálványimádónak azt nevezzük, aki valamely teremtményt Isten gyanánt imád.
129. Kik a szentek?
A szentek (Isten barátai) azok az üdvözültek, akiket az Anyaszentegyház példaként állít elénk, és
közbenjárásukat kéri.
130. Kit tisztelünk a szentek közül leginkább? A szentek közül leginkább a Boldogságos Szűz Máriát
tiszteljük.
131. Miért tartjuk tiszteletben a szentképeket és ereklyéket? Azért tartjuk tiszteletben a szentképeket és
ereklyéket, mert azok Istenre, Jézusra vagy a szentekre emlékeztetnek minket.


A 2. parancsolat
132. Mire kötelez minket Isten második parancsolata? Isten második parancsolata arra kötelez minket,
hogy Isten és a szentek nevét és a szent dolgokat becsüljük meg.
133. Ki vétkezik Isten második parancsolata ellen? Az vétkezik Isten második parancsolata ellen, aki
káromkodik, átkozódik és vétkesen esküszik.
134. Ki káromkodik? Az káromkodik, aki Istent, a szenteket, a szent dolgokat gyalázza.
135. Ki átkozódik? Az átkozódik, aki Istentől magának vagy másoknak rosszat kíván.
136. Ki esküszik? Az esküszik, aki Istent bizonyságul hívja.
137. Ki esküszik vétkesen? Vétkesen az esküszik, aki szükségtelenül, hamisan vagy rosszra esküszik.


A 3. parancsolat
138. Mit parancsol Isten a harmadik parancsolattal?
Isten a harmadik parancsolattal azt parancsolja, hogy az Úr napját, vagyis a vasárnapot szenteljük meg.
139. Hogyan kell a vasárnapot megszentelnünk?
A vasárnapot szentmisén való részvétellel, pihenéssel és a családi közösség ápolásával szenteljük meg.
140. Ki vétkezik Isten harmadik parancsolata ellen? Az vétkezik Isten harmadik parancsolata ellen, aki
elhanyagolja a szentmisét és fizikai vagy szellemi munkát tartósan végez.
141. Mikor szabad vasárnap is dolgozni?
Akkor szabad vasárnap is dolgozni, ha a felebaráti szeretet vagy a közösség szolgálata megkívánja.


A 4. parancsolat
142. Mit parancsol Isten a negyedik parancsolattal? Isten a negyedik parancsolattal azt parancsolja, hogy
szüleinket tiszteljük, szeressük, nekik engedelmeskedjünk, felnőttként pedig róluk gondoskodjunk.
143. Miért kell szüleinket tisztelnünk és szeretnünk?
Szüleinket azért kell tisztelnünk és szeretnünk, mert Isten után az életet és a gondoskodást nekik
köszönhetjük.
144. Szüleinken kívül még kiknek kell engedelmeskednünk?
Szüleinken kívül még egyházi és világi elöljáróinknak kell engedelmeskednünk, kivéve, ha olyasmit
kívánnak tőlünk, ami Isten akaratával ellenkezik.
145. Mi a szülők és elöljárók kötelessége?
A szülők és elöljárók kötelessége, hogy gondoskodjanak a rájuk bízottak testi-lelki javáról.


Az 5. parancsolat
146. Mire kötelez Isten ötödik parancsolata?
Isten ötödik parancsolata az ember testi-lelki életének tiszteletére, fenntartására és védelmére kötelez.
147. Melyek a testi élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök?
Gyilkosság, öngyilkosság; abortusz, eutanázia; verekedés, testi sértés; az élet és az egészség
veszélyeztetése; a káros szenvedélyek; a gyógyítás és segítségnyújtás elmulasztása.
148. Melyek a lelki élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök? Mások bűnre tanítása és csábítása;
a vallásos nevelés és önnevelés elhanyagolása; a bűnre vezető alkalom keresése;
a lelkiismereti szabadság megsértése.
149. Szabad-e életünket kockáztatni vagy feláldozni? Életünket csak súlyos okból szabad kockáztatni
vagy feláldozni.


A 6. parancsolat
150. Mire kötelez minket Isten a hatodik parancsolattal? Isten a hatodik parancsolattal tiszta életre, a
nemiségnek a természet rendjében megnyilvánuló Isten akarata szerinti használatára kötelez minket.
151. Mit jelent a tiszta élet?
A tiszta élet a férfi és a nő helyes kapcsolatát jelenti a házasságban és az arra való felkészülésben.
152. Miért nagyon fontos a tiszta élet?
Azért nagyon fontos a tiszta élet, mert a paráznaság bűnei megrontják az egyén, a család és a nemzet életét.
153. Ki vétkezik Isten hatodik parancsolata ellen? Isten hatodik parancsolata ellen az vétkezik, aki bűnös
akarattal gondol, néz, beszél vagy cselekszik szemérmetlen dolgot, vagyis paráználkodik.
154. Mi Isten elgondolása a szerelemről és a házaséletről?
A szerelem és a házasélet Isten elgondolása szerint a legszentebb emberi értékek közé tartozik.
155. Miért érték az Egyházban az önként vállalt szüzesség? Az önként vállalt szüzesség azért érték, mert
Istenért és az emberek szolgálatáért szeretetből vállalt áldozat, Isten ajándéka népe javára.


A 7. parancsolat
156. Mire kötelez Isten hetedik parancsolata? Isten hetedik parancsolata arra kötelez, hogy az anyagi
javakat becsületesen szerezzük meg, tartsuk tiszteletben és helyesen használjuk fel.
157. Hogyan szerezzük meg becsületesen az anyagi javakat?
Az anyagi javakat becsületes munkával szerezzük meg, vagy ajándékba kapjuk.
158. Köteles-e az ember dolgozni?
Minden ember köteles legjobb képességei szerint dolgozni, mert a teremtő Istentől erre meghívást kapott.
159. Milyen kötelességei vannak a munkaadónak?
A munkaadó kötelessége a munkás és családja megélhetéséhez tisztességes bért, emberséges
munkakörülményeket és szociális ellátást biztosítani.
160. Ki vétkezik Isten hetedik parancsolata ellen? Az vétkezik Isten hetedik parancsolata ellen, aki nem
dolgozik becsületesen, aki megkárosítja felebarátját és a köztulajdont, és aki nem gondoskodik a
rábízottakról.
161. Ki károsítja meg felebarátját? Az károsítja meg felebarátját, aki lop, csal és kárt okoz.


A 8. parancsolat
162. Mire kötelez Isten nyolcadik parancsolata? Isten nyolcadik parancsolata arra kötelez, hogy igazat
mondjunk, mindenkiről tisztelettel és szeretettel beszéljünk.
163. Ki vétkezik Isten nyolcadik parancsolata ellen? Isten nyolcadik parancsolata ellen az vétkezik, aki
hazudik, vagy önmaga és felebarátja becsületében kárt tesz.
164. Ki vétkezik hazugsággal?Az vétkezik hazugsággal, aki nem mond igazat, hogy mást tévedésbe ejtsen.
165. Ki tesz kárt felebarátja becsületében?
Felebarátja becsületében az tesz kárt, aki csúfol, megszól, rágalmaz, vagy ok nélkül gyanúsít másokat.
166. Mi a különbség a megszólás és a rágalom között?
A megszólás valós, a rágalom valótlan rosszat állít másról.
167. Ki köteles kártérítésre?
Az köteles kártérítésre, aki másnak életében, anyagi javaiban vagy becsületében kárt tett.
168. Mi a kötelességünk a ránk bízott titokkal kapcsolatban?A ránk bízott titkot meg kell őrizni.


A 9. parancsolat
169. Mire kötelez minket Isten kilencedik parancsolata?
Isten kilencedik parancsolata a házastársi hűségre kötelez, amit szívünkben sem szabad megsérteni.
170. Ki vétkezik Isten kilencedik parancsolata ellen? Az vétkezik Isten kilencedik parancsolata ellen, aki
gondolatban, szóban vagy tettben házasságot tör vagy erre csábít.


A 10. parancsolat
171. Mire kötelez Isten tizedik parancsolata? Isten tizedik parancsolata arra kötelez, hogy ne irigyeljük
mások anyagi és szellemi értékeit, és ne legyünk elégedetlenek.

...vissza a lap tetejére

 


Az Anyaszentegyház öt parancsolata


172. Hogyan szól a Anyaszentegyház öt parancsolata?
A vasárnapot és az ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!
Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!
Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!
173. Melyek a kötelező ünnepek?
A kötelező ünnepek a vasárnapon kívül: Karácsony, Húsvét, Pünkösd, Újév, Nagyboldogasszony.
174. Hogyan kell az Anyaszentegyház ünnepeit megszentelni?
Úgy kell az Anyaszentegyház ünnepeit megszentelni, mint a vasárnapokat.
175. Hogyan kell a vasárnapi és ünnepi szentmisén részt venni?
Vasárnap és ünnepnap a szentmisén elejétől a végéig tevékenyen kell részt venni.
176. Hogyan kell a pénteki bűnbánati napokat megtartani? A bűnbánati napokat hústól való
tartózkodással, vagy jócselekedettel, önmegtagadással, imádsággal kell megtartani.
177. Mikor van kötelező hústilalom? Kötelező hústilalom hamvazószerdán és nagyböjt péntekjein van.
178. Mit jelent a szigorú böjt?
A szigorú böjt napi háromszori étkezésből egyszeri jóllakást jelent, amely 18 éves kortól 60 éves korig
kötelező.
179. Mikor van szigorú böjt? Szigorú böjt hamvazószerdán és nagypénteken van.
180. Kik vannak felmentve a böjt és a hústilalom alól?
Azok vannak felmentve, akik nem saját asztaluknál étkeznek, a betegek és akik felmentést kaptak.
181. Mikor kezdődik és meddig tart a húsvéti szentáldozás és szentgyónás ideje?
A húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje hamvazószerdától Szentháromság vasárnapig tart.
182. Miért kell a katolikusoknak egyházi házasságot kötni?
Mert csak az egyházi házasság érvényes és szentségi értékű a katolikusok számára.
183. Mit jelent az, hogy ,,gyermekeidet katolikus módon neveld''?
A katolikus szülők kötelesek gyermekeiket keresztény családi légkörben nevelni: katolikus
módon megkereszteltetni, felkészíteni a szentségek vételére, és koruknak megfelelően
hitoktatásban részesíteni.
184. Milyen anyagi kötelezettségeink vannak Egyházunk iránt?
Kötelezettségünk az egyházközség, az egyházmegye és az egész világegyház anyagi szükségleteihez
hozzájárulni.
185. Hogyan teljesítjük anyagi kötelezettségeinket?
Anyagi kötelezettségeinket egyházközösségi hozzájárulással és templomi adományainkkal teljesítjük.

...vissza a lap tetejére


A bűnről


186. Ki követ el bűnt?
Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.
187. Hányféleképpen követhetünk el bűnt?
Bűnt követhetünk el: gondolattal, szóval, cselekedettel és a jónak elmulasztásával.
188. Egyenlő-e minden bűn?
Nem minden bűn egyenlő, mert vannak halálos és bocsánatos bűnök.
189. Ki követ el halálos bűnt? Halálos bűnt az követ el, aki fontos dologban, tudva és akarva nem
engedelmeskedik Isten parancsának.
190. Milyen kárt okozunk magunknak a halálos bűnnel?
A halálos bűnnel elveszítjük a kegyelmi életet, vagyis a megszentelő kegyelmet.
191. Ki követ el bocsánatos bűnt?
Bocsánatos bűnt az követ el, aki kisebb dologban vagy nem egészen tudva és akarva nem
engedelmeskedik Isten parancsának.
192. Miért veszélyes a bocsánatos bűn?
A bocsánatos bűn azért veszélyes, mert gyengíti a kegyelmi életet, és ezért hajlamossá tesz a halálos
bűnre.
193. Melyek a legveszélyesebb bűnös hajlamok?
A legveszélyesebb bűnös hajlamok: kevélység; fösvénység; bűnös érzékiség; irigység; torkosság;
harag; lustaság. Ezeket szoktuk főbűnöknek nevezni.
194. Ki vétkezik a Szentlélek ellen? A Szentlélek ellen az vétkezik, aki:
vakmerően bizakodik; kétségbeesik; a megismert igazsággal szembeszegül; az Isten kegyelmét mástól
irigyli; a bűnökben megátalkodik; mindhalálig nem bánja meg bűnét.
195. Mi kísért minket bűnre?
Bűnre rosszra hajló természetünk, a bűnös környezet és a gonosz lélek kísért minket.
196. Hogyan győzhetjük le a kísértést?
A kísértést legyőzhetjük, ha mindjárt kezdetben ellenállunk és Isten segítségét kérjük.
197. Mi lehet bűnre vezető alkalom?
Bűnre vezető alkalom lehet a rossz barát, társaság, hely, szórakozás és környezet, amely miatt
könnyen vétkezhetünk, ha el nem kerüljük.
198. Mi a lelkiismeret?
A lelkiismeret Isten szava bennünk, amely bensőleg int arra, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk.
199. Hogyan alakítjuk ki magunkban a helyes lelkiismeretet?
A helyes lelkiismeretet úgy alakítjuk ki magunkban, ha készségesen hallgatunk az Isten szavára, amit az
Egyház tanít.

...vissza a lap tetejére

 

A kegyelmi élet


200. Mire hív meg Isten minden keresztény embert?
Isten minden keresztény embert meghív az életszentségre, amely bármely élethivatásban megvalósítható.
201. Hogyan valósíthatjuk meg az életszentséget?
Az életszentséget úgy valósíthatjuk meg, hogy Isten kegyelmével együttműködve jót cselekszünk.
202. Mi a kegyelem?
A kegyelem természetfeletti ajándék: Isten élete bennünk a Szentlélek által.
203. Hányféle Isten kegyelme? Isten kegyelme kétféle: megszentelő és segítő.
204. Mit cselekszik Isten lelkünkben a megszentelő kegyelem által?
Isten a megszentelő kegyelem által a bűntől megtisztítja és megszenteli lelkünket, gyermekévé fogad és a
mennyország örökösévé tesz minket.
205. Mikor kapjuk meg először a megszentelő kegyelmet?
A megszentelő kegyelmet először a keresztségben kapjuk meg.
206. Meddig marad bennünk a megszentelő kegyelem?
A megszentelő kegyelem addig marad meg bennünk, amíg halálos bűnt nem követünk el.
207. Mit cselekszik Isten lelkünkben a segítő kegyelem által?
Isten a segítő kegyelem által megvilágosítja értelmünket, megerősíti akaratunkat és örömmel tölti be
szívünket, hogy a jót megismerjük és megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük.


Az erényekről


208. Mik a jócselekedetek?
A jócselekedetek azok a cselekedetek, amelyek Isten akaratával megegyeznek.
209. Mit alakít ki bennünk a jócselekedetek gyakorlása?
A jócselekedetek gyakorlása Isten kegyelmével jóra való készséget alakít ki bennünk, amit erénynek
nevezünk.
210. Melyek a legfőbb erények?
A legfőbb erények: az isteni erények, a sajátosan krisztusi erények, és a sarkalatos erények.
211. Melyek az isteni erények? Az isteni erények: a hit, a remény és a szeretet.
212. Mi a hit? A hit az az isteni erény, amelyben értelmünkkel és akaratunkkal ráhagyatkozunk Istenre, és
elfogadjuk a tőle kapott kinyilatkoztatást.
213. Mi a remény?
A remény az az isteni erény, amelyben elfogadjuk Isten kinyilatkoztatott ígéretét, hogy megadja az örök
üdvösséget, és mindazt, ami annak elnyeréséhez szükséges.
214. Mi a szeretet?
A szeretet az az isteni erény, amelyben Istent önmagáért és minden mást Istenért szeretünk.
215. Melyek a sajátosan krisztusi erények?
A sajátosan krisztusi erények többek között: alázat, szegénység, engedelmesség, tisztaság, szelídség,
türelem, megbocsátás, ellenségszeretet.
216. Melyek a sarkalatos erények?
A sarkalatos erények: okosság, igazságosság, mértékletesség, erősség.
217. Mikor gyümölcsözőek cselekedeteink az üdvösségre?
Akkor gyümölcsözőek cselekedeteink az üdvösségre, ha a megszentelő kegyelem állapotában, jó
szándékkal tesszük.


A kegyelem eszközökről


218. Mivel szerezhetjük meg Isten kegyelmét leginkább?
Isten kegyelmét leginkább a szentségekkel, szentelményekkel és az imádsággal szerezhetjük meg.


A szentségekről


219. Mik a szentségek?
A szentségek látható jelek, amelyek Jézus Krisztus rendeléséből láthatatlan kegyelmeket közvetítenek.
220. Hogyan éltetik a szentségek az Egyházat?
A szentségek erősítik a hitet, Istennek megadják a tiszteletet, megszentelik az embert, és építik az
egyházi közösséget.
221. Hány szentség van? Hét szentség van:
a keresztség; a bérmálás; az Eukarisztia; a bűnbocsánat szentsége; a betegek kenete; az egyházi rend;
a házasság.
222. Mely szentségek törlik el a halálos bűnt, és adják meg a megszentelő kegyelmet?
A keresztség és a bűnbocsánat szentsége törli el a halálos bűnt, és adja meg a megszentelő kegyelmet.
223. Mely szentségekhez nem járulhat, aki tudja, hogy halálos bűnben van?
Aki tudja, hogy halálos bűnben van, nem járulhat a következő szentségekhez: bérmálás, Eukarisztia,
betegek kenete, egyházi rend és házasság.
224. Mely szentségeket szabad csak egyszer felvenni?
A keresztség, a bérmálás és az egyházi rend, szentségét csak egyszer szabad felvenni, mert ezek
eltörölhetetlen jegyet hagynak a lélekben.

...vissza a lap tetejére


A keresztségről


225. Mi a keresztség? A keresztség az első és legszükségesebb szentség, általa az emberek megszabadulnak
a bűntől, Isten gyermekévé születnek újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az
Egyház tagjaivá lesznek.
226. Lehet-e keresztség nélkül más szentséget érvényesen felvenni?
Keresztség nélkül más szentséget nem lehet érvényesen felvenni.
227. Ki keresztelhet? Rendszerint csak a felszentelt pap, szükség esetén bárki keresztelhet, feltéve, hogy az
Egyház szándéka szerint tesz.
228. Hogyan kell keresztelni?
Kereszteléskor vizet öntünk a keresztelendő fejére, és közben e szavakat mondjuk: "N. én
megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében."
229. Kit lehet megkeresztelni?
Azt lehet megkeresztelni, aki hisz Jézus Krisztusban és megismert tanítása szerint akar élni.
230. Mikor lehet kisgyermeket megkeresztelni?
Kisgyermeket akkor lehet megkeresztelni, ha legalább az egyik szülő kéri és vállalja gyermeke
keresztény nevelését.
231. Mi a keresztszülő kötelessége?
A keresztszülő kötelessége, hogy segítse a gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében.


A bérmálásról
232. Mi a bérmálás?
A bérmálás szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap,
hogy Krisztus élő tanúja legyen az egyházban és a világban.
233. Ki bérmálhat?
Rendszerint a püspök bérmál, megbízásból bármelyik felszentelt pap bérmálhat.
234. Hogyan bérmál a püspök?
A püspök felteszi kezét a bérmálkozó fejére, homlokát kereszt alakjában megkeni krizmával és mondja:
"N. vedd a Szentlélek ajándékának jelét."
235. Ki bérmálkozhat?
Az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, felkészült és elkötelezi magát a keresztény életre.
236. Mi a bérmaszülő kötelessége?
A bérmaszülő kötelessége, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval és példájával segítse.


Az Eukarisztiáról


237. Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség?
Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt.
238. Miért rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát?
Azért rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát, hogy jelenvalóvá váljék keresztáldozata, testével és vérével
tápláljon minket, és jelenlétével építse az Egyházat.
239. Mikor rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát?
Az Eukarisztiát az Úr Jézus az utolsó vacsorán rendelte.
240. Mit tett az Úr Jézus e szavakkal: "Ez az én testem, ez az én vérem"?
Az Úr Jézus e szavakkal: "Ez az én testem, ez az én vérem", átváltoztatta a kenyeret és a bort az ô
testévé és vérévé.
241. Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át?
Az Úr Jézus az apostoloknak és utódaiknak adott hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé
változtassák át.
242. Mikor változtatják át a püspökök és a papok a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé?
A püspökök és a papok a szentmisében változtatják át a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és
vérévé.
243. Mi a szentmise? A szentmise az Újszövetség áldozata az Eukarisztia ünneplésében.
244. Miből áll a szentmise? A szentmise az Ige liturgiájából és az Eukarisztia liturgiájából áll.
245. Mi történik az Ige liturgiájában?
Az Ige liturgiájában az Egyház elénk adja Isten üzenetét, és mi hittel válaszolunk rá.
246. Mi történik az Eukarisztia liturgiájában?
Az Eukarisztia liturgiájában a kenyér és a bor színében az Úr Jézus jelenvalóvá teszi keresztáldozatát,
testével és vérével táplál minket.
247. Hogyan veszünk részt a szentmisén? A szentmisén befogadjuk Isten Igéjét, áldozatul felajánljuk
magunkat Jézus Krisztussal az Atyának, és lehetőleg megáldozunk.
248. Mi történik, amikor áldozunk? Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz.
249. Ki áldozhat? Az áldozhat, aki lelkileg és testileg felkészült Jézus fogadására.
250. Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra? Lelkileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy:
a halálos bűnöktől megtisztítjuk lelkünket a szentgyónásban, a bocsánatos bűnöket pedig legalább
megbánjuk; imádságos lélekkel várjuk a Jézussal való találkozást.
251. Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra?
Testileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy megtartjuk az egyórás szentségi böjtöt, és megfelelő
módon öltözködünk.
252. Hogyan áldozhatunk? Áldozni lehet nyelvre és kézbe.
253. Mit teszünk a szentáldozás után?
Szentáldozás után imádjuk az Úr Jézust, hálát adunk neki, rábízzuk magunkat, és segítségét kérjük.
254. Mi a szentáldozás hatása?
A szentáldozás egyesít Jézussal, növeli bennünk a szeretetet és az istengyermeki életet, erősíti bennünk
az Egyházhoz tartozást és az örök élet zálogát adja nekünk.
255. Ki áldozik méltatlanul?
Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan halálos bűnben áldozik. Ez szentségtörés.
256. Mi jelzi templomainkban, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van?
Templomainkban az örökmécses jelzi, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van.
257. Hogyan köszöntjük az Úr Jézust az Oltáriszentségben?
Az Úr Jézust térdhajtással köszöntjük az Oltáriszentségben.
258. Hogyan köszöntik a görög és örmény rítusú katolikusok az Eukarisztiát?
A görög és örmény rítusú katolikusok mély meghajlással (metánia) köszöntik az Eukarisztiát.
259. Hogyan van jelen Jézus az Oltáriszentségben?
Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van jelen, istenségével és emberségével, testével és vérével,
egészen és osztatlanul, mindkét szín alatt.

 

...vissza a lap tetejére


A bűnbocsánat szentségéről
260. Mi a bűnbocsánat szentsége? A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap
feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal.
261. Mi a szentgyónás hatása?
A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, illetve növeli bennünk a megszentelő
kegyelmet, megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre.
262. Mikor kell gyónni?
Feltétlenül gyónni kell legalább évente egyszer, és ha halálos bűnt követtünk el, minél előbb.
263. Miért ajánlatos a gyakori gyónás?
Azért ajánlatos a gyakori gyónás, mert a gyónásban Isten nemcsak a bűnt törli el, hanem helyes
keresztény szemléletre is nevel minket.
264. Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének? A bűnbocsánat szentségének rendje:
lelkiismeretvizsgálat; bánat és erős fogadás; bűnbevallás és feloldozás; elégtétel.
265. Hogyan vizsgáljuk meg lelkiismeretünket?
Lelkiismeretünket így vizsgáljuk meg: a Szentlélek segítségét kérjük;
megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára;
gondosan számba vesszük bűneinket.
266. Mit kell feltétlenül meggyónnunk?
Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos bűnt, azok számát és a súlyosbító körülményeket is.
267. Miért szükséges a bánat és erős fogadás?
A bánat és erős fogadás azért szükséges, mert ezek nélkül nincs bűnbocsánat.
268. Mikor van bánatunk? Akkor van bánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk.
269. Mi az erős fogadás?
Az erős fogadás komoly elhatározás, hogy Isten segítségével a jóra törekszünk és a bűnt kerüljük.
270. Mit cselekszünk, amikor gyónunk?
Amikor gyónunk, akkor őszintén megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldozzon
minket. A pap Krisztus személyét képviseli és az Egyház nevében cselekszik.
271. Mit kell tennie annak, aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból?
Aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból, annak Isten megbocsátotta bűnét, de a következő gyónásban
meg kell vallania.
272. Mit kell tennie annak, aki szándékosan kihagyott a gyónásból halálos bűnt?
Aki a gyónásból szándékosan kihagyott halálos bűnt, annak gyónása érvénytelen és szentségtörő, ezért
az egész gyónást meg kell ismételnie.
273. Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után? A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, elégtételt ad,
és az Úr Jézustól kapott hatalmával feloldozza a gyónót bűneitől.
274. Mit teszünk a szentgyónás után? A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta
bűneinket, és elvégezzük az elégtételt.
275. Mi az elégtétel?
Az elégtétel imádság vagy jócselekedet, ami jele annak, hogy készek vagyunk bűneinket jóvá tenni. A
teljes elégtételhez hozzátartozik az okozott kárnak a jóvátétele.
276. Mit kell tennünk, ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni?
Ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni, akkor Isten iránti szeretetből megbánjuk
bűneinket a gyónás őszinte szándékával.
277. Mi a búcsú?
A búcsú a feloldozott bűnök ideig tartó következményeinek csökkentése vagy eltörlése, az Egyház
közbenjárására.
278. Kik nyerhetnek búcsút?
Azok nyerhetnek búcsút, akiknek nincs halálos bűnük, és elvégzik az Egyháztól előírt imát vagy
jócselekedeteket.

...vissza a lap tetejére

 


A betegek kenetéről
279. Mi a betegek kenete? A betegek kenete szentség, amellyel az egyház a betegségben szenvedő híveit a
szenvedő és megdicsőült Úrnak ajánlja, hogy megenyhítse és megmentse őket.
280. Hogyan segíti a betegek kenete a szenvedőket? A betegek kenete úgy segíti a szenvedőket, hogy erőt
ad a szenvedésben, megerősít a kísértések ellen, és felkészít a jó halálra.
281. Milyen hatása van a betegek kenetének? A betegek kenete:
a halálos bűnöket is eltörli, ha a beteg már gyónni nem tud;
a testi gyógyulást is segítheti, ha az a beteg üdvösségére szolgál.
282. Ki veheti fel a betegek kenetét?
A betegek kenetét az a hívő veheti fel, aki betegség vagy öregség miatt veszélybe került.
283. Hányszor lehet a betegek kenetét felvenni? A betegek kenetét ismételten fel lehet venni, ha a beteg
állapota rosszabbra fordul, vagy újabb betegség éri.


Az egyházi rendről
284. Mi az egyházi rend? Az egyházi rend szentség, amelyben Isten az erre kiválasztott férfiakat
eltörölhetetlen jeggyel jelöli meg, és különleges módon részesíti Krisztus papságában.
285. Hányféle módon lehet részesülni Krisztus papságában?
Krisztus papságában kétféle módon lehet részesülni:
1. az általános papságban részesül minden megkeresztelt;
2. az apostoli papságban azok a férfiak, akik az egyházi rend szentségét felveszik.
286. Mire kapnak küldetést és hatalmat a felszentelt papok?
A felszentelt papok küldetést és hatalmat kapnak arra, hogy Krisztusnak, a főnek személyében
teljesítsék a tanítói, megszentelői és kormányzói feladatot, és így Isten népének jó pásztorai legyenek.
287. Melyek az egyházi rend szentségének fokozatai?
Az egyházi rend szentségének fokozatai: diákonus, pap, püspök.
288. Ki szolgáltathatja ki az egyházi rend szentségét?
Az egyházi rend szentségét csak a püspök szolgáltathatja ki.
289. Mi a papok feladata? A papok feladata, hogy mint Isten népének pásztorai:
bemutassák a szentmiseáldozatot; kiszolgáltassák a szentségeket; hirdessék Isten igéjét;
és vezessék Isten népét.
290. Kinek van papi hivatása? Annak a fiúnak van papi hivatása, akinek a lelkében Isten kedvet ébreszt a
papi életre és szolgálatra, és akit erre a püspök alkalmasnak talál.

...vissza a lap tetejére


A házasságról
291. Mi a házasság? A házasság egy megkeresztelt férfi és nô egész életre szóló felbonthatatlan
szeretetközössége, melyet Krisztus szentségi rangra emelt.
292. Mi teszi boldoggá a házasságot?
Az teszi boldoggá a házasságot, ha a házastársak megszentelődnek: egymás kölcsönös szeretetével, az
élet áldozatos szolgálatával és gyermekeik nevelésével.
293. Mit jelent a házastársak kölcsönös szeretete?
A házastársak kölcsönös szeretete azt jelenti, hogy olyan áldozatosan szeretik egymást, ahogyan
Krisztus szereti az Egyházat.
294. Melyek a keresztény házasság lényeges tulajdonságai?
A keresztény házasság lényeges tulajdonságai az egység és felbonthatatlanság.
295. Kik köthetnek házasságot?
Azok köthetnek házasságot, akik megkeresztelkedtek és bérmálkoztak, érettek a házasságra, és
felkészültek a szentség vételére.
296. Hogyan kell a házasság szentségének felvételére készülni?
A házasság szentségének felvételére úgy kell készülni, hogy a jegyesek kellő időben
jelentkezzenek a plébánosuknál, részt vesznek a jegyes oktatáson, meggyónnak,
megáldoznak, és egymásért imádkoznak.
297. Mi a vegyes házasság?
A vegyes házasság egy katolikus és egy nem katolikus keresztény házassága.
298. Miért veszélyes a vegyes házasság?
Azért veszélyes a vegyes házasság, mert a házastársak vallási közömbösségéhez vezethet, és nehezíti a
gyermekek katolikus nevelését.
299. Mikor engedi meg az Egyház a vegyes házasságot? Akkor engedi meg az Egyház a vegyes
házasságot, ha a katolikus fél komolyan megígéri, hogy vallását buzgón gyakorolja, és mindent
megtesz, hogy valamennyi gyermekét katolikusnak kereszteltesse és nevelje.
300. Mikor érvényes a katolikusok házasságkötése?
Akkor érvényes és szentség a katolikusok házasságkötése, ha a jegyesek az illetékes katolikus pap és
két tanú előtt kijelentik, hogy egymásnak házastársai akarnak lenni. Csupán polgári kötéssel nem
elégedhetnek meg.
301. Köthet-e újabb házasságot, akinek érvényes házassága van?
Akinek érvényes házassága van, még ha polgárilag elvált, akkor sem köthet újabb szentségi házasságot.

...vissza a lap tetejére

 

 

Az Imádságról


302. Mit teszünk, amikor imádkozunk? Amikor imádkozunk, Istennel beszélünk.
303. Melyek az imádság fő céljai? Az imádság fő céljai: az imádás, hálaadás, engesztelés, kérés, felajánlás.
304. Miért imádkozunk? Azért imádkozunk, mert Jézus Krisztus példát adott rá, megparancsolta, és az
imádság Istenhez kapcsolja életünket.
305. Hogyan kell imádkoznunk, ha Istentől valamit kérünk? Ha Istentől valamit kérünk bizalommal,
állhatatosan és Isten akaratában megnyugodva kell imádkoznunk.
306. Mikor kell imádkozni? Rendszeresen kell imádkozni, naponta, legalább reggel és este.
307. Kikért imádkozzunk? Mindenkiért imádkozzunk, élőkért és holtakért, különösen szeretteinkért.
308. Mivel kezdjük és végezzük az imádságot? Az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük.
309. Melyik a legszentebb imádság?
A legszentebb imádság a Miatyánk, amelyre az Úr Jézus tanított minket.
310. Imádkozhatunk-e a szentekhez?
Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk is Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát
magasztaljuk.
311. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját?
Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis az Üdvözlégy Máriával köszöntjük.
312. Melyek még a legismertebb imádságaink?
Legismertebb imádságaink: a hitvallások, az Úrangyala, a rózsafüzér vagyis a szentolvasó, a keresztúti
ájtatosság és a litániák.
313. Mit fejezünk ki az "Ámen" szóval? Az "Ámen" szóval Isten tanításának és akaratának elfogadását
fejezzük ki.

 

...vissza a lap tetejére


314. Sorold fel a magyar szenteket, boldogokat.
Származásuk szerint magyar szentek és boldogok
1. Szent István király +1038
2. Szent Imre herceg +1031
3. Asztrik apát, ô hozta a szent koronát +1034
4. Boldog Mór, pécsi püspök +1073
5. Szent László király +1095
6. Árpád-házi Szent Erzsébet +1231
7.. Boldog Özséb kanonok a pálosok rendalapítója +1270
8. Árpád-házi Szent Margit +1270
9. Prágai Szent Ágnes +1280
10. Árpád-házi Szent Kinga +1292
11. Boldog Jolán +1298
12. Portugáliai Szent Erzsébet +1336
13. Csák Móric pálos szerzetes +1336
14. Boldog Magyar Antal ferences +1398
15. Szent Hedvig +1399
16. Boldog Bátori László + 1484
17. Szent Kőrösi Márk, Pongrácz István, Grodecz Menyhért, kassai vértanúk +1619
18. Boldog Batthyány-Strattmann László +1931
19. Boldog Apor Vilmos, győri püspök +1945
Szentség hírében haltak meg
1. Prohászka Ottokár, székesfehérvári püspök +1927
2. Kaszap István +1935
3. Bogner Mária Margit, szerzetes nővér +1933
4. Scheffler János, szatmári püspök +1952
5. Bogdánffy Szilárd, felszentelt püspök +1953
6. Brenner János a „magyar Tarzicius” +1957
7. Mindszenti József, bíboros, esztergomi érsek +1975
8. Márton Áron, gyulafehérvári püspök +1980
Nemzetünkkel vonatkozásban lévők
1. Boldog Gizella, első királynénk +1095
2. Szent Adalbert, prágai püspök, vértanú +997
3. Szent András és Benedek, zoborhegyi remeték +1010
4. Szent Gellért püspök, vértanú +1046
5. Boldog János, első domonkosrendi tartományfőnök hazánkban+1252
6. Boldog Domonici János, nuncius +1413
7. Kapisztrán Szent János, ferences, együtt harcol Hunyadi J-al a török ellen +Újlak, 1456. okt.23.

 

A vizsgakérdések eddig tartanak......

...vissza a lap tetejére


 

 

 

A négy sarkalatos erény:


1. Okosság. (Sapientia)
2. Igazságosság. (Justitia)
3. Lelki erősség. (Fortitudo)
4. Mértékletesség. (Temperancia)


Főerények (lat. Virtutes Cardinales), a katolikus erkölcstanban azok az erkölcsi erények, amelyek az ember egész erkölcsi életét átfogják, amely bennük, mint ajtósarkban (cardo =
ajtósark) forog. Ezek: az okosság, amellyel megismerjük az igazi jót; az igazságosság, amellyel megadjuk mindenkinek, ami őt megilleti; a mértékletesség, amellyel megtartjuk
mindenben, különösen az élvezetekben, a kellő határokat; a lelki erősség, amellyel elviselünk minden bajt és fáradságot, hogy megtehessük azt, amit Isten akar. A négy sarkalatos erény Fontos tudnunk, hogy a négy erény szorosan összefügg.


Mi is az a sarkalatos erény?
"... sarkalatos vagy kardinális erényeknek azokat az erényeket nevezzük, amelyekre máserények épülnek, amelyek alapvetően meghatározzák az ember magatartását. A sarkalatos erények tehát cölöpökhöz hasonlítanak, amelyekre később egy épületet emelnek."

Ha ezt a gondolatmenetet követjük, akkor rájöhetünk arra, hogy az erények szerepe az életünkben több szempontból is fontos, sőt nélkülözhetetlen. Egyrészt ezek segítségével valósulhat meg az ember erkölcsi helytállása az Élet próbatételeivel és embertársaival szemben. Másrészt pedig a szellemi úton való helyes haladásra is az erények szinte tökéletes szintre való kiművelése adhat csak biztosítékot. Egy ide kívánkozó, és sokat idézett megjegyzés is alátámasztja az erények fontosságát: "Három lépés a moralitásban, egy lépés a megismerésben". Miképpen tudjuk beépíteni életünkbe az erényeket? A válasz egyszerűnek tűnhet: tudatos munkával! Azonban ez a hétköznapok szintjén folyamatos erőfeszítést igényel tőlünk, mert a "sors" állandó próbatételekkel mutat nekünk tükröt, hogy mennyire sikerült az adott erény megvalósítása. Bármilyen tulajdonságot ki lehet választani, és ezt mindenkor és minden helyzetben szem előtt tartva kell gondolkodni és cselekedni. Fontos az, hogy a kiválasztott erény teljesen és tudatosan hassa át letünket, egészen addig, amíg az egészen belénk nem ivódik, és át nem hatja belsőnket természetességével. Így lassan, tudatos munkával megvalósítva az erények magunkba ültetését, válunk erényes és erkölcsös emberré. Nézzük meg részletesebben az erényeket!


Első: Igazságosság
Ebben a szellemvilág és Isten törvényei igazítanak el minket. Mindig igyekezzünk tágabb látószögből szemlélni az eseményeket, és a felsőbb törvényeket betartva gondolkodni és
cselekedni. Sajnos nem biztos, hogy az emberek által hozott törvények (bár kötelező érvényűek) helyes utat mutatnak nekünk ebben az esetben, mivel a "fenti" és a "lenti" törvények nem mindig fedik egymást. Ha már képesnek érezzük magunkat arra, hogy saját szívünk által vezérelve próbáljuk meglátni az igazat, bátran tegyük meg azt. Olyankor, ha az ember enged a kísértésnek, akkor elveszíti önállóságát, és olyan érzés keríti hatalmába, ami kétségbeeséshez vezet.


Második: Mértékletesség
Sajnos a mai embernek ez a kényes terület. Az anyagi javakhoz való vonzódás miatt talán a négy erény legnehezebben megvalósítható tagja. Mivel a mohóság az ember "kis én"-jét erősíti, kétségbeesetten próbáljuk minden vágyunkat azonnal kielégíteni. Ezt az erőt kell megzaboláznunk. Fontos tudnunk, hogy a mértékletesség gyakorlása során nem az a feladat, hogy ösztöneinket és vágyainkat teljesen elnyomjuk. Ha ezt tesszük, a lehető legnagyobb hibát követjük el! Inkább próbáljuk betartani az arany középút elvét, és ismét csak hallgassunk a megérzéseinkre. Az önsanyargatás és a mohóság a két véglet, amit el kell kerülnünk. Étkezés, beszéd, szórakozás, nemi élet. Ezen területekre szenteljünk különös figyelmet. Igyekezzünk rájönni és elfogadni azt, hogy a "kevesebb a több".


Harmadik: Bátorság
A bátorság lényege, hogy az ember egyetlen helyzetben se veszítse el önmagát és önuralmát. A szellemnek minden körülmények között irányítása alatt kell tartania az akarati, érzelmi és gondolati megnyilvánulásokat. Ha ez nem sikerül, akkor az emberen elhatalmasodik a pánik. Ebben az időszakban előszeretettel állítanak mindenkit olyan helyzetek elé, aminek megoldásához korábban nem érzett magában elég bátorságot. Indokolatlan félelmek és aggodalmak léphetnek fel ilyenkor, de ezeket mindenkinek le kell győzni. "Sajnos" itt megint csak a sokat emlegetett tudatosság lehet az egyetlen fegyverünk. Érdemes ilyenkor szándékosan megkeresni a bátorságot és lélekjelenlétet igénylő helyzeteket. Be szeretnénk olvasni a főnökünknek? Nem! Ez nem bátorság, hanem butaság! Bátorság az önuralomhoz kell!


Negyedik: Bölcsesség
Az ókor etikája a bölcsesség erényét teszi az első helyre, hiszen bölcsességre van szükség az előző három gyakorlásához és elsajátításához. Fontos, hogy rávilágítsunk a bölcsesség és az okosság közötti különbségre. Az okosság a hétköznapi tudással függ össze, a bölcsesség pedig az egyetemes, szellemi tudással. Bölcsnek az az ember mondható, aki a megértést és a megérzést megfelelően tudja egyesíteni. Ilyenkor kell az embernek megpróbálni áthatni az élet történéseit az isteni bölcsességgel, szellemi
tudással. Törekedni kell a dolgok mögé látni, az okokat felfedezni, a mozgatórugókat feltárni. Fontos szem előtt tartani itt is (akárcsak az előző három erénynél) azt, hogy elsősorban az erények magasabb minőségeit kell megvalósítanunk, ezáltal emelve ki lelkünket a fizikai világból. Meg kell éreznünk a bölcsesség és az okosság, a fizikai és
szellemi közötti különbséget, és ezt az érzést megtartani. Segíthet ilyenkor Jézus bölcsessége, igazi lényege, vagy egy-egy bölcs tanító élete.

 

...vissza a lap tetejére

 

Az isteni erények:

1.Hit.
2. Remény.
3. Szeretet

AZ ISTENI ERÉNYEK FELINDÍTÁSA:
Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és
szeretetreméltó vagy.

 


A Szentlélek hét ajándéka:


1.Bölcsesség.
2. Értelem.
3. Jótanács.
4. Tudomány.
5. Lelki erősség.
6. Jámborság.
7. Istenfélelem.

 

 

Szentlélek himnusz (Veni Creator - latin forditása)

 

Teremtő Lélek, jöjj közénk, 
híveid szívét látogasd, 
töltsd malaszttal a lelkeket, 
kiket hatalmad alkotott! 

Te, kit Védőnek mondanak, 
mellénk a magas ég adott, 
Tűz, élő Forrás, Szeretet, 
Te, lelkek lelki Olaja. 

Ajándékoddal hétszeres, 
Te, ujj az Isten jobb kezén, 
Atyának ígért szózata, 
Ki ajkainkat megnyitád. 

Érzékeinkbe gyújts Te fényt, 
Szívünk szerelmed töltse be, 
mi bennünk testi gyöngeség, 
örök erőddel izmosítsd! 

Ellenségünket űzzed el, 
a békét tüstént hozd közel, 
előttünk járva mint Vezér 
kerüljünk mindent, ami árt! 

Általad tudjuk az Atyát, 
ismerjük, adjad, a Fiút, 
Ki kettejüknek Lelke vagy, 
Tebenned higgyünk végtelen! Ámen.

 

 

 


Az irgalmasság testi cselekedetei:


1. Az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a fogságban levőkért imádkozni,
6. a betegeket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.


Az irgalmasság lelki cselekedetei:
1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.

...vissza a lap tetejére

A nyolc boldogság


"Látva Jézus a tömeget, fölment a hegyre. Amikor leült, hozzá járultak tanítványai. Jézus
pedig megnyitva. száját, így tanította őket:
l. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
2. Boldogok a szelídek, mert ők bírják a földet.
3. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők kielégíttetnek.
5. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
6. Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent.
7. Boldogok a békességesek, mert ők Isten fiainak hívatnak.
8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa." (Mt
5,1-10.)

 

A hét "főbűn"


Önmagukban talán nem mindig nagy bűnök, de sok súlyos bűnnek forrásává, "fejévé" lehetnek:


1. A kevélység.
2. A fösvénység.
3. A bujaság.
4. Az irigység.
5. A torkosság.
6. A harag.
7. A jóra való restség.

 

...vissza a lap tetejére

 

A Szentlélek elleni bűnök


Ezek az istenes élet alapjait érintik, a javulás lehetőségeit teszik kétségessé, a Szentlélek
indításainak vetnek gátat, ezért különösen veszélyesek:
1. Isten irgalmasságában vakmerően bizakodni.
2. Kétségbeesni Isten kegyelme felől.
3. A megismert igazság ellen tusakodni.
4. Isten kegyelmét másoktól irigyelni.
5. Üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodni.
6. A bűnöket mindhalálig meg nem bánni.

 

 

Égbekiáltó bűnök


A kateketikai hagyomány emlékeztet arra is, hogy vannak "égbekiáltó bűnök" is. Az égbe
kiáltanak:
Ábel vére (Ter 4,10),
a szodomaiak bűne (Ter 18,20; 19,13.),
az egyiptomiaktól elnyomott nép kiáltása (Kiv 3,7-10.);
a jövevények, özvegyek és árvák jajgatása (Kiv 22,20-22.);
a bérmunkással szemben elkövetett igazságtalanság (MTörv 24,14-15; Jak 5,4.).

 

 

 

Idegen bűnök


Melyekkel mások bűnét elősegítjük vagy okozzuk, s ezáltal bűntársak, bűnrészesek
leszünk:
1. Másnak bűnre tanácsot adni.
2. Másnak bűnös dolgot parancsolni.
3. Vétekben mással egyetérteni.
4. Mást bűnre ingerelni.
5. Másnak bűnös cselekedetét dicsérni.
6. Másnak bűnét elnézni vagy elhallgatni.
7. Más bűnét elősegíteni vagy oltalmazni.

 

...vissza a lap tetejére

 

 

HITÜNK FÔ IGAZSÁGAI


1. Egy Isten van.
Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.
3. A Fiúisten emberré lett,
meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát.
Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig
megbünteti.
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a
római pápa.

 

 

JÉZUS KERESZTÚTJÁNAK ÁLLOMÁSAI:


1. Jézust halálra ítélik
2. Jézus vállára veszi a keresztet
3. Jézus először esik el a kereszttel
4. Jézus édesanyjával találkozik
5. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet
6. Veronika letörli Jézus arcát
7. Jézus másodszor esik el a kereszttel
8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
10. Jézust megfosztják ruháitól
11. Jézust a keresztre szegezik
12. Jézus meghal a kereszten
13. Jézus testét leveszik a keresztről
14. Jézust sírba teszik
15. Jézus feltámad

 

 


Az Egyház ünnepei


Főünnepek:
· Vízkereszt
· márc. 19. (Szent József)
· márc. 25. (Gyümölcsoltó Boldogasszony);
· Húsvét,
· Urunk Mennybemenetele
· Pünkösd
· Szentháromság vasárnapja
· Úrnapja
· Jézus Szíve péntekje
· jún. 24. (Keresztelő Szent János)
· jún. 29. (Szent Péter és Pál)
· aug.15. (Nagyboldogasszony)
· aug. 20. (Szent István király)
· okt. 8. (Magyarok Nagyasszonya);
· nov. 1. (Mindenszentek);
· Krisztus Király
· dec. 8. (Szeplőtelen Fogantatás)
· dec. 25. (Karácsony);
· jan. 1. ( Szűz Mária Isten anyja) Újév
· továbbá a helyi fővédőszent és templomunk felszentelésének évfordulója.

 

...vissza a lap tetejére

Az Egyház bűnbánati napjai


A bűnbánati napokon az Egyház megrendüléssel, a vezeklés és hálaadás szellemében
emlékezik meg Krisztus kínhaláláról, mely minket bűneink terhétől megszabadított.
Csatlakozunk Urunk áldozatvállalásához, hogy saját és mások bűneiért engesztelve
kiegészítsük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéseiből (Kol 1,24). Ugyanakkor
erősítjük magunkat, hogy a kísértéseknek könnyebben ellenálljunk.
E napokon különféle önmegtagadásokkal, imádsággal, jócselekedetekkel hozzuk rneg
saját áldozatunkat. A bűnbánati nap eszközei közül az egyház hagyományai értelmében
kiemelkedik a böjtölés: Krisztus engedelmes áldozatában való részvételnek jele egyben a
testi ember fölötti uralom jelképe és kiváló fegyvere (Mt 9,15 és 17,20; vö. VI. Pál pápa
intelmével).
Bár a keresztény ernber egész életét átjárja a bűnbánat szelleme és gyakorlata, az
Egyház kijelöl egyes kötelező bűnbánati napokat is, hogy egymást támogatva, a közösség
egységében hozzuk meg az illető liturgikus naphoz is hozzá tartozó áldozatot. Ez idő
szerint e napok a következők:
Szigorú böjti nap: Hamvazószerdán és Nagypénteken. (Egyszeri étkezés, melyen kívül
még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül; hústól való tartózkodás.)
Hústól való tartózkodás: Nagyböjt péntekjein.
Bűnbánati (vezeklési) nap: Az év többi péntekjein. (Böjt vagy más önmegtagadás,
irgalmas jócselekedet, imádság.)
Nincs böjt (illetve bűnbánati nap), ha kiemelkedő egyházi ünnepet ülünk. Mentesülnek a
böjtölés (de nem a bűnbánat egyéb gyakorlatai) alól a nehéz testi munkát végzők,
közétkeztetésben részesülők.

...vissza a lap tetejére

 

SZENTJEINK ÉLETE


SZENT ISTVÁN KIRÁLY (975-1038)
ünnepe: augusztus 20.
Ha több út közül kell választani: milyen sok függ a felelôsségteljes döntéstôl. Elsô szent királyunknak a pogányság és a kereszténység között kellett választania. A Szentlélek segítségével, Istenben bízva tudott jól dönteni. A keresztény hitre vezetett bennünket, ô adott törvényt a népnek. Tudta, hogy csak Istenbe vetett hittel és szorgalmas, ecsületes munkával tud a magyar nép az új hazában gyökeret verni. Kemény kézzel, de igazságos szívvel vezette népét. Imre fiát Gellért püspökkel neveltette. Isten iránti szeretetét mutatja, hogy amikor fiát elveszítette, így imádkozott: ,,Isten adta, Isten elvette, áldott érte az Ô szent neve.'' Épségben maradt jobbja itt van közöttünk (a budapesti Szent István bazilikában ôrzik). Országát és népét nehéz helyzetben Szűz Máriára bízta, hogy védôje és oltalmazó Nagyasszonya legyen. Szent István király! Te nemzetünket a keresztény hitre vezetted és így megmutattad az igaz utat, segíts minket, hogy döntéseinkben téged kövessünk, és a Szűzanya oltalma alatt mindig a jézusi utat válasszuk. Amen.


BOLDOG GIZELLA KIRÁLYNÉ (980-1059)
ünnepe: május 7.
Henrik, bajor fejedelem leánya. Elsô királyunk melegszívű felesége. Családjának szeretô édesanyja, magyar népünk jóságos királynéja. Életében a keresztény szeretetet valósította meg. Leányok részére hímzô iskolát nyitott. Maga is szépen kézimunkázott. A magyar koronázási palást az ô keze munkája. Templomokat építtetett, bencés szerzeteseket hívott országunkba, akik népünket földművelésre, rendszeres munkára·tanították. Iskolákat alapított, amelyeket a bencés atyákra bízott: így akarta, hogy a magyar fiatalok művelt, keresztény felnôttek legyenek. Öt gyermeke született. Ezek közül csak Imre és Hedvig maradt életben. Nagy fájdalom érte anyai szívét, amikor fia Imre 24 éves korában meghalt. Férje halála után hazánkat el kellett hagynia. Visszatért szülôvárosába, ahol életének hátralévô részét Istennek szentelte. Sokat imádkozott magyar népünkért.
Istenünk! Segítsd édesanyákat, hogy gyermekeiket a te szeretetedre tanítsák. Gizella királyné imádkozott velünk népünkért, otthonainkért. Amen.


SZENT ADALBERT püspök, vértanú +997 Április 23. Templomunk védöszentje.
*Libice (Kelet-Csehország), 956 körül +Tentikken (Danzig közelében), 997. április 23.
Adalbert kora a német-római szent birodalom fölemelkedésével és a keletnémet területek evangelizálásának kezdetével esik egybe. A germánok és a szlávok, a kereszténység és
pogányság közötti egyre gyakoribb összeütközések kora ez, bizonyos tekintetben a későbbi közép- európai feszültségeknek, a kelet-nyugat ellentétének előrevetett árnyéka és előíze. Adalbert származásában is megjelenik ez a polaritás. Ereiben apja, a cseh Szlavnik fejedelem részéről szláv, anyja, Adilburg részéről pedig szász, tehát germán vér folyt. A jó megjelenésű kis Vojtechet (így hívták) már származása miatt is kitűnő világi pályára szánták, de szellemi adottságai is jóval az átlag fölé emelték. Isten azonban áthúzta az emberi számításokat, mert nagyobb dolgot akart vele és képességeivel megvalósítani: magasztos apostoli hivatásra választotta ki. Súlyos betegséggel látogatta meg tehát a fiút, s a szülők fölismerték a jelet: a gyermeket Isten lefoglalta magának, az ő szent szolgálatára kell tehát adni. Így került a fölgyógyult fiú 972-ben a magdeburgi dóm jó nevű iskolájába, hogy itt készüljön a papi hivatásra. Vallásosságával és okosságával kitűnt társai közül. Bérmáláskor vette föl az Adalbert nevet pártfogója, a magdeburgi érsek iránti
tiszteletből. Az érsek halála után, 981-ben visszatért Prágába, ahol az első prágai püspök, Dietmar szentelte pappá. 983-ban, Dietmar halála után a püspökség alapítója, II.
Boleszláv fejedelem, a papság és a nép egy akarattal Adalbertet választotta püspökévé. Daliás alakja, főnemesi származása, cseh nemzetisége, a társadalmi érintkezésben való
jártassága, szelídsége és képzettsége mind-mind jó ajánlólevél volt számukra. II. Ottó császár is jóváhagyta a választást. Adalbert családi kapcsolatait (anyja I. Henrik rokona
volt) és német műveltségét tekintve ez érthető is. Különben sem akart ellentmondani az általános óhajnak, hogy ti. a püspökségnek hazai gazdája legyen. Így a veronai birodalmi
gyűlésen 983. február 22-én beiktatták őt. A mainzi érsek, Willigis szentelte püspökké még ugyanazon esztendő június 29-én. Az otthoni fogadtatás örömmámorával szöges ellentétben állt a pásztor és a nyája között csakhamar megszülető feszültség. Adalbert befelé forduló természete, kolostor csendjére vágyódó lelke nem volt fölkészülve arra a
küzdelemre és keménységre, melyet e félig civilizált és megtért nép vezetése, a sok pogány maradvány kiirtása (soknejűség, rabszolgatartás, varázslás, papok nősülése stb.)
igényelt. Az állandó sikertelenségek, a hol innen, hol onnan fölbukkanó ellenállás megérlelték benne az elhatározást: 988-ban Rómába ment a pápához, s kérte, engedje őt
zarándokként Jeruzsálembe, hogy ott szegényen és magányosan szolgálja az Urat. A montecassinói apát tanácsára változtatta meg a tervét, s lett bencés szerzetes 990- ben a
Rómában fekvő aventinói görög kolostorban. A csehek azonban a mainzi érsekkel szövetkezve ismét megostromolták kéréseikkel. A pápa és az apátja iránti engedelmességből Adalbert ismét Prágába készült. A római kolostorból magával vitte 12 társát, s megalapította velük a brevnovi apátságot. Ez az apátság idővel igazi szellemi-lelki középponttá lett: sok püspököt, apátot, szerzetest adott Cseh-, Morva-, Lengyel- és Magyarországnak, számos misszionáriust küldött Oroszországba. Évszázadokon keresztül a keresztény vallás és kultúra sugárzó központja volt a nyugati szlávok számára. Adalbert már ezzel az egyetlen alapításával is kitörölhetetlenül beírta nevét Európa civilizációjának és hitterjesztésének történetébe. Az otthoni állapotok azonban nemigen javultak. A sok ünnepélyes ígéretből nem lett semmi. Alig törődtek az egyházi előírásokkal (pl. menedékjoggal) és a lelkipásztorok erőfeszítéseivel. Adalbert akarva, nem akarva belekeveredett a szlavnikidák (saját családja) és a premyslidák közt dúló harcba. A békére
és kiengesztelődésre törekvő püspök ismét föladta az egyenlőtlen harcot, s részben önként, részben kényszerítve, ismét elhagyta Prágát. 994--995-ben Magyarországon térített. Ő keresztelte és bérmálta meg többek között Szent Istvánt. Máig is ő az esztergomi egyházmegye védőszentje. 996-ban megint visszatért római kolostorába. Ez év májusában koronázták császárrá III. Ottót, akire mély benyomást tett Adalbert őszinte és komoly vallásossága, jámborsága. Barátok lettek. Ismét kiragadták szerzetesi magányából: a pápa, a császár, az érsek erélyesen sürgette, hogy folytassa prágai tevékenységét. A bencés szerzetes számára szent volt az engedelmesség. Hazafelé menet elkísérte III. Ottót Németországba, és hosszabb ideig nála maradt Mainzban. Jelentős része volt a császár vallásos és politikai gondolkodásának formálásában; megnyerte őt a keleti misszió ügyének is. Útközben kapta a hírt, hogy legközelebbi rokonait Csehország hercege, II. Boleszláv kegyetlenül meggyilkoltatta. Látva, hogy a családja nyújtotta támogatás semmivé lett, s nemzetségének esküdt ellensége került hatalomra, az eredményes munkát teljesen reménytelennek tartotta. Úgy látta, hogy a Prágába vezető út lezárult előtte. Prága helyett tehát Lengyelországba ment, és megalapította Meseritz kolostorát. Chrobry Boleszláv fejedelem támogatta, hogy tovább utazhassék az északon élő balti törzsekhez (Pruzzi, Prussen, később Preussen = poroszok), akik még nem kerültek érintkezésbe a civilizált világgal, s pogányság, erkölcsi elvadultság uralkodott közöttük. Adalbert 996/997 telén térített közöttük, de munkájának olyan leküzdhetetlen akadályai voltak, hogy úgy döntött, társaival együtt elhagyja a terméketlen ugart, és a litvánokhoz megy misszionálni. De mielőtt még elindulhatott volna, a pogányok egy lándzsával megölték: 997. április 23-án halt vértanúhalált Krisztusért a Nagat és az elbingi Weichsel közti Tentikkennél. Itt nyerte el ez a valóban szent élet a koronáját, a nagy célt, amely után ő is, mint minden tökéletességre törekvő keresztény, annyira vágyott. A lengyel herceg kiváltotta testét a gyilkosoktól, és Gnieznóban temette el. Már 999-ben a szentek sorába iktatta őt Szilveszter pápa. Sokan elzarándokoltak csodatévő sírjához, többek között barátja, III. Ottó császár is (1000). A császár, élve az alkalommal, Gnieznót a szent iránti tiszteletből érsekséggé avatta. És ami életében nem adatott meg Adalbertnek, hogy Prágában otthont és békés nyugalmat találjon, azt megadta az utókor a földi maradványainak, melyeket 1030- ban vittek a csehek Prágába. Adalbert tisztelete azóta nőttön nő, s a prágaiak hazájuk védőszentjét tisztelik benne. Mindenható, örökkévaló Isten, ki a mai napon Szent Adalbert püspököt, a te vértanúdat szenvedésének érdeméért szentjeid közé emelted, kérünk, add meg nekünk, hogy az ő példája nyomán mi is eljuthassunk az örök hazába!

...vissza a lap tetejére

 


SZENT GELLÉRT püspök, vértanú (980-1046)
ünnepe: szeptember 24.
Olaszországban, Velencében született. Gazdag család gyermeke volt. Az akkori tudományokban nagy jártasságot szerzett. Szentföldre igyekezett, de egy magyar bencés hívására a Gondviselés tervei szerint Magyarországra jött. Megszerette népünket, itt maradt hazánkban. A Bakony hegységben keresett magának otthont. Onnan hívta István király
Gellértet Imre nevelőjének, majd rábízta a csanádi püspökséget. István halála után a pogányság újraéledt. Gellért éppen Endre király elé tartott papjaival, amikor pogány harcosok megtámadták, szekerestül ledobták a később róla elnevezett. Gellérthegyről. Haldokolva is ellenségeiért, a pogány magyarokért imádkozott. Gellért püspök! Imádkozz értünk, hogy soha ne térjünk le a megkezdett útról: keresztény hitünkrôl. Te voltál az elsô magyar vértanú. Példát adtál nekünk, hogy Jézust szeretni csak áldozatok árán lehet. Kérünk segíts, hogy ezt tiszta szívvel, ôszintén tegyük. Ámen.


SZENT IMRE herceg (1007-1031)
ünnepe: november 5.
Szent István király fia, és egyetlen reménysége. Komoly keresztény nevelést kapott, végigjárta Jézus iskoláját. A világi és harci tudományokban is nagy jártasságot szerzett. Édesapja hozzá intézett intelmeiben bölcsességre, türelemre, igazságosságra tanítja. Lelkére köti, hogy ha majd király lesz, Isten szolgálatában is legyen első. Isten azonban másképp akarta: még apja életében egy vadászat alkalmával meghalt. Szent Imre herceg! Kérünk, imádkozz értünk, fiatalokért, hogy mi is tiszta, imádkozó emberek lehessünk. Példád bátorítson minket, hogy szorgalmas tanulással, imádságos lélekkel, jól végzett munkával készüljünk felnőtt hivatásunkra. Ámen.


SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY (1046-1095)
ünnepe: június 27.
Vallásos lelkületét édesanyjától, vitézségét édesapjától örökölte. Bátor, hős lovag volt. Mint király elsősorban megszilárdította a rendet és az országhatárokat megerősítette. Szembeszállt azokkal, akik a pogány világot akarták visszaállítani és nemzetünk fennmaradását veszélyeztették. Sokat harcolt a kunokkal, besenyőkkel. A fogságba ejtetteken nem állt bosszút, letelepítette őket az országban. Igazságos volt, szelíd, irgalmas és megbocsátó. Sok legenda szól róla. Köszönjük Istenünk, hogy Szent László királyt adtad magyar nemzetünknek. Segíts, hogy Szent László közbenjárásával mi is tudjunk nemesen cselekedni: a rosszat mindig jóval viszonozzuk. Ámen.

...vissza a lap tetejére

 


SZENT ERZSÉBET ASSZONY (1207-1231)
ünnepe: november 19.
II. Endre királyunk és Gertrúd királyné leánya. Az akkori szokás szerint, öt éves korában eljegyezték, messze Thüringiába vitték jövendôbeli férjéhez. Lajos ôrgróf felesége lett. Férjével boldogan éltek. Három gyermekük született. Erzsébet szerette a szegényeket, sok alamizsnát osztott. Emiatt nem szerették, pazarlónak tartották. Pedig a szegényeket szerette csupán, ahogy azt Jézustól megtanulta. Férje a keresztes háborúban fertôzô betegséget kapott és meghalt. Neki el kellett hagynia otthonát gyermekeivel együtt. Nem panaszkodott, ezért is hálát adott Istennek. Haláláig a szegényeket és betegeket szolgálta. Add Istenünk, hogy jósorsunkban hálát adjunk neked, s ha a rossz megpróbál bennünket, csak a Te gondviselésedben bízzunk. Szent Erzsébet, kérj számunkra jó szívet, hogy észrevegyük mások bánatát, szükségét, és szívesen segítsünk mindenkinek. Amen.


ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT (1242-1271)
ünnepe: január 18.
A tatárjárás idején királyunk IV. Béla menekülni kényszerült. Megfogadta, hogy amikor az ellenség kivonul az országból, hálából születendô gyermekét Istennek ajánlja. Kisleánya született: Margit. Neve ezt jelenti: igazgyöngy. Valóban, nemzetünk gyöngye lett. Teljesítette szülei elhatározását, mely már az ô akarata is volt. Szent Domonkos rendjébe lépett. Minden nehéz munkát szívesen végzett és nem engedte, hogy úgy bánjanak vele, mint királylánnyal. Szülei késôbb szerették volna, ha otthagyja a zárdát, és házasságot köt.
Margit azonban Jézust mindenkinél jobban szerette. Imádsággal, áldozattal ôrködött a magyar nép fölött. Hálából magyar népünk a szigetet, ahol élt: Margitszigetnek nevezte le.
Istenem! Taníts meg arra, hogy a nehézségeket türelmesen viseljem, felajánlva engeszteljelek a magam és a mások bűneiért. Add, hogy a Neked adott ígéretet soha meg ne szegjem. Szent Margit! Imádkozz a magyar fiúkért és leányokért. Amen.


SZENT HEDVIG lengyel királyné, Nagy Lajos király leánya +1399
A legkiemelkedôbb magyar szentek életét itt megismerhetted. Még sokan
vannak, akiket szentek, vagy boldogok sorában tisztelünk.


ASZTRIK apát, Ő hozta a szent koronát +1034


MÓR szerzetes, majd pécsi püspök +1070


ÖZSÉB kanonok, az egyetlen magyar szerzetesrend a pálosok alapítója
+1270


KINGA lengyel hercegnő, IV. Béla leánya +1292


JOLÁNTA lengyel királynő, IV. Béla leánya +1298


KAPISZTRÁN JÁNOS szerzetes, együtt harcolt Hunyadi Jánossal a törökök
ellen +1386


KÖRÖSI MÁRK, PONGRÁCZ ISTVAN, GRODECZ MENYHÉRT szerzetesek, kassai
vértanúk +1619


BATTHYÁNY STRATTMANN LÁSZLÓ szemorvos, a szegények orvosa +1931

 

...vissza a lap tetejére


 

 

 

 

 

ÁJTATOSSÁGOK


Útmutató az ájtatosságok alkalmazásához

   Az egyház tevékenysége nem merül ki teljesen a liturgiában (LK 9), sem a vallásos áhitat egyedül a liturgiában való részvételben (LK 12).
"A krisztusi nép egyébb áhitatgyakorlatait (pia exercitia) is nagyon ajánljuk, amennyiben azok megfelelnek az egyház törvényeinek, különösen pedig, ha az Apostoli Szentszék rendeli el azokat.
Fontos azonban, hogy ezek az áhitatgyakorlatok alkalmazkodjanak a liturgikus időkhöz, legyenek összhangban a liturgiával, mintegy abból fakadjanak és arra készítsék fel a népet; a liturgia ugyanis természeténél fogva, messze fölötte áll valamennyinek"(LK 13).
Tehát a megújított liturgia szerint (LK 13) fontos, hogy a népájtatossá-gok  - egyrészt alkalmazkodjanak a liturgikus időhöz, vagyis az egyházi év
időszakainak gondolatköréhez (pl.a felhasználandó olvasmányokban, 
imákban és énekekben);
- másrészt, a liturgia szelleme éltesse és hassa át ezeket az ájtatos- ságokat. Ez történhet:
1. a)  pl. a tevékeny részvétel alkalmazásával: felolvasó, előimádkozó, előénekes,szervező stb.közreműködésével;
c) azután pl. zsoltárok imádkozásával, éneklésével.
2. részint úgy is történhet, hogy a liturgia stílusát, törvényszerűségeit alkalmazzuk ezeken az ájtatosságokon:
a)Így pl. kezdődhetne a szentmise Intruitusának, vagy a zsolozsma imádságra hívásának mintájára.
b) Vagy pl. Isten igéjének alkalmazása a népájtatosságokon
szintén a liturgia szellemének megfelelően történhetne:
* - Isten igéjének meghallgatása = Isten szól hozzánk.
** - Válaszos zsoltár, népének      = Az ember válasza.
***  - Homilia                                    = Isten szavának kifejtése.
****  -  Végül Közösségi ima = litániaszerű ima vagy egyetemes könyörgés, azaz váltakozó imádság ( pap és hívek).- Ilyenekben és hasonlókban jelent  megújúlást a  liturgia  szellemében  a  népájtatosságok  végzése, kiemelve őket megszokottságukból, megmerevedetségükből, sablonosságukból.

  A előbbiek alapján, az ájtatosságok végzéséhez a következő konkrét utmutatást adjuk:

                                                         Imák és Ájtatosságok                                                       

       Pl. Litánia esetén két alkalmazás lehetséges:

1.            Önnáló liturgikus cselekményként alkalmazzuk:

               Így kezdődik mint a szentmise vagy a zsolozsma: bevonulás (alatta ének), keresztvetés, hívek köszöntése, /Szentségkitétel/ Szentírási rész felolvasása, ének vagy zsoltár , rövid  homilia  vagy  elmélkedés, közösségi  ima, ami  ez esetben valamelyik Litánia, esetleg egy, legtöbb két vele kapcsolatos ima,/ Tantum ergo, Szentségi áldás, engesztelés,/ végződik mint a szentmise vagy a zsolozsma, tehát áldással, ezt követi az ének és alatta a kivonulás.

2.            A Szentmisében alkalmazva:

     a). Így  a  Szentmise  bünbánati  részeként  alkalmazhatjuk a hivek köszöntése után. Ez esetben megfelelő bevezető gondolattal indítjuk:
Pl.Testvéreim! Mielőtt Isten Igéjét meghallgatjuk és Krisztus áldozatában részt veszünk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
vagy hasonlóan, ha egy szentnek a Litániáját végezzük:
Igy: Testvéreim! Mielőtt Isten Igéjét meghallgatjuk és Krisztus  áldozatában  részt  veszünk,  kérjük  Istentől, N.Szent  közbenjárása által, bűneink bocsánatát!
A Litánia végéről pedig elhagyjuk az Isten báránya imát és a könyörgést, az esetleges más önnáló alkalmazás esetén szokásos imákkal együtt és a Szentmise bünbánati részének záró fohászával zárjuk:
Így: (Szent. N. közbejárására) Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.
H: Ámen. Itt következik a Dicsőség (ill.advent, nagybőjtben a mise könyörgése.).

   b). Vagy a Homilia után alkalmazzuk hivek könyörgéseként:
Ez esetben a fentihez képest így alakul a végzése:
- elejéről elmarad a bevezető rész a szentek Litániájánál,
- végéről pedig elmarad az Isten Báránya ima,
- de végezzük a litánia könyörgését (az imák nélkül)
Ezt követi a felajánlás.
Hasonlóan járhatunk el más hasonló jellegű ájtatosság esetén is.

                                                                       
A szentmisében való alkalmazást azért csak kellő időben (kellő mércével) alkalmazzuk,( Május, Június, Október -hó), inkább külön ájtatosságként, úgy mint az előbbiekben bemutattuk.

...vissza a lap tetejére

 

 

 

A szentolvasó ( rózsafűzér)

 

               -A keresztre: Hiszekegy
-A nagy szemekre:  Miatyánk
-A kis szemekre pedig:  Üdvözlégy
- Az Üdvözlégyek (3 vagy 10) után:

       Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
Miképpen kezdetben,most és mindörökké. Ámen.

-              A Dicsőség után pedig még mondhatjuk az alábbi kérést:

      Jézusom bocsásd meg bűneinket, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra.

-              Az Üdvözlégyekben a Jézus szó után az alábbi kéréseket, illetve titkokat illesztjük be (de a titkokat a tizedek előtt is bejelenthetjük):

                        
Az örvendetes olvasó bevezető kérései:

                1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,                                      
3. aki szeretetünket tökéletesítse.

( E bevezetés lehet mindig egyforma is.)

 

 

Az örvendetes olvasó titkai:

 1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál,
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál,
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél,
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál,
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

 
A fájdalmas olvasó bevezető kérései:

1.            aki értelmünket megvilágosítsa,
2.            aki emlékezetünket megerősítse,
3.            aki akaratunkat tökéletesítse.

A fájdalmas olvasó titkai:

 1. aki érettünk vérrel verítékezett,
2. akit érettünk megostoroztak,
3. akit érettünk tövissel koronáztak,
4. aki érettünk a keresztet hordozta,
5. akit érettünk keresztre feszítettek.

 

              A dicsőséges olvasó bevezető kérései:

1.aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza.

 

 

A dicsőséges olvasó titkai:

 1. aki a halálból feltámadott,
2. aki a mennybe fölment,
3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte,
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoro-
názott.

...vissza a lap tetejére

 

      

                                                
KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG

 

 

    (Az esztergomi Preorator szerint)

                                        Előkészület

                  (A bevezető és kísérő ének a Hozsanna 78.sz.)

    É:-Szívünk, lelkünk most kitárjuk,útad Jézus, veled járjuk.
Kérjük, mélyen belevéssed  szíveinkbe szenvedésed.

      Ima: Isteni Üdvözítőnk, mi bűnösök vétkeztünk,és te szenvedtél ártatlanul a keresztúton és a kereszten. Ide juttattak vétkeink. Töredelmes szívvel szánjuk, és bánjuk életünk min-den bűnét, amelyekkel téged, legnagyobb jótevőnket hálátla-nul megbántottunk. Hogy szeretetünket megmutassuk és vét-keinkért engeszteljünk, követünk keresztutadon. Add meg lel-künk üdvösségére és a tisztítótűzben szenvedő testvéreink segitségére Anyaszentegyházadnak a keresztút járására en-gedélyezett búcsúit. Ámen.

É: Áll a gyílkos, nagy ítélet, rajtunk immár igaz véred.
Valahányszor szavam vétett, Pilátusod lettem néked                                                                  

                           I. Pilátus halálra ítéli Jézust.

           P.-Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.-Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

   "Akkor kezükbe adá őt Pilátus, hogy megfeszítsék. (Jn.19,16.) Pilátus háromszor jelentette ki Jézus ártatlanságát, és mégis halálra adja az Isten-embert. Az Isten Báránya né-mán fogadja a halálos ítéletet, és készséges szívvel megy ér-tünk és helyettünk a halálba.
- Uram, ha most megítélnél, ártatlannak találnál-e minket?
De ha hiba nélkül lennénk is, add, hogy mindig türelmesen     viseljük , példád  szerint  az  igazságtalan  megítéléseket. 
Add meg azt is, hogy szavainkra mindig vigyázzunk.  /Miatyánk......., Üdvözlégy...../

                          P.-Könyörülj rajtunk, Urunk!
H.-Könyörülj rajtunk!

É: Itt van már a kereszt fája,/ hurcolnod kell Golgotára.
Uram, én meg puhán, restül / vonakodom a kereszttül.

 

                           II.Jézus vállára veszi a keresztet.

                P.-Imádunk, téged Krisztus és áldunk téged.
H.-Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Krisztus Urunk "keresztjét hordozván kiment a Golgotára." (Jn.19,17.)  Mezítláb,  töviskoszorúval,  vállán  a  súlyos  ke-       reszttel megkezdi keresztútját és behinti azt könnyeivel, szent vérével.  Add Uram, hogy  készséges  szeretettel  és türelem- mel hordozzuk mindennapi keresztünket.
/ Miatyánk...., Üdvözlégy.../
Imák és Ájtatosságok                                                         11

                       P.-Könyörülj rajtunk, Uram!
H.-Könyörülj rajtunk!

        É. Botlik, roskad szegény tested,/ nem bírja a nagy ke-
resztet.- Földre sujtód, jaj! én voltam,/ ki oly sokszor
elbotoltam.

 

III.Jézus először esik el a kereszttel.

            P.-Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.-Mert szent kereszted által meghvákltottad a világot.

    "Betegségeinket  ő  hordozta,  s  fájdalmainkat  ő  viselte."   (Izajás 53,4.) Kimerült, agyongyötört Üdvözítőnk nem bírja el bűneink rettenetes súlyát. A földre roskad, de újra fölkel és to-vább járja értünk a keresztutat. Mélységes bánattal siratjuk a magunk elestét, elkövetett büneinket. Bocsásd meg azokat. Uram! Ezentúl kitartunk melletted, ha kell, a halál árán is. /Miatyánk...., Üdvözlégy..../

                          P.-Könyörülj rajtunk, Uram!
H.- Könyörülj rajtunk, Uram!

      É:  Ó jaj, látod jönni szemben/ édesanyád, gyötrelemben.
Ó csak én is véle járnék/ Krisztus után,mint az árnyék.

                      IV. Jézus szent Anyjával találkozik

             P.-Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.-Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

  "Ó, mily nagy volt ama drága szűzanya szomorúsága Egy-szülött szent Magzatán." (Stabat Mater.) Milyen szív szaggató fájdalom az Anyának így  látni  szent  Fiát! És  milyen  keserű gyötrelem a Fiúnak édesanyja szenvedése.
Uram tedd fogékonnyá szívünket mások szenvedése iránt.
/ Miatyánk....., Üdvözlégy...../

P.-Könyörülj rajtunk, Uram!
H.-Könyörülj rajtunk!

       É: Vinni terhed, segítségül,/ itt van Simon Kirenéből.
Bár csak én is,bűnös lélek,/ keresztemmel követnélek!

 

    V.Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni.

              P.-Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.-Mert szent kereszted által megváltottad a világot

  " Megállítottak egy bizonyos cirenei Simont,aki éppen a me-zőről tartott hazafelé. Rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után."(Lk. 23,26) Cirenei Simon eleinte kényszerűségből vitte Jézus keresztjét, de amint az elgyötört  Úr Jézusra tekint, el-fogja a részvét. Azontúl szives akarattal és szeretettel hordoz-za Krisztus keresztjét. Mily nagy kitüntetés számunkra, Üdvö-zítőnk, hogy mindennapi kis keresztjeinket veled együtt hord-hatjuk. Örömest osztozunk keresztedben és meggyaláztatá-sodban. /Miatyánk...., Üdvözlégy..../

                       P.-Könyörülj rajtunk, Uram!
H.-Könyörülj rajtunk!É: Jámbor asszony siet hozzád,/ kendőjével törli orcád.
Vajjon hát én, kőszívemmel./ mennyi könnyet töröltem   
fel?

 

                 VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak.

           P.-Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.-Mert szent kereszted által meghvákltottad a világot.

"Nagy tömeg követte, köztük asszonyok is, akik siránkoztak és jajgattak."(Lk.23,27)  A durva katonák és a csőcselék dü-hével bátran dacolva, Veronika isteni Mestere elé lép, kendőt nyújt neki, hogy letörölhesse arcát és enyhithesse gyötrelmeit. Ezt a részvevő jóakaratot és hűséget kívánja tőlünk is az igaz szeretet. Nem is törődünk többé mások hitetlenségével, gú-nyolódásaival vagy fenyegetéseivel, hanem hűek maradunk, Uram, hozzád és Egyházadhoz. /Miatyánk...., Üdvözlégy..../

                     P.-Könyörülj rajtunk, Uram!
H.-Könyörülj rajtunk!

      É: Földre roskadsz másodízben,/értem tűrő kegyes Isten.
Hát én hányszor tántorultam!/bűneimbe visszahúltam!

 

              VII.Jézus másodszor esik el a kereszttel.

           P.-Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.-Mert szent kereszted által meghvákltottad a világot.

"A mi gonoszságainkért sebezték meg, a mi bűneinkért töre- tett össze.(Izajás 53,5) Mert bűneinkbe folyton visszaesünk, ,

másodszor is leroskadsz, Uram, a  kereszt  terhe  alatt. Add
hogy  állhatatlanságunk  szégyenét  jóvátegyük, hűségesek legyünk hozzád, és jó feltételeinket a sírig megtartsuk.           
/ Miatyánk..., Üdvözlégy.../

P.-Könyörülj rajtunk, Uram!
H.-Könyörülj rajtunk!

       É: Sírva jöttök ki elébe,/ Jeruzsálem asszonynépe.
Jaj, rám is szól, ami rátok:-"Magatokat sirassátok!"

 

        VIII.Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat.

            P.-Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.-Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

  "Hozzájuk fordulván Jézus, mondá: Jeruzsálem leányai! ne miattam sírjatok, hanem  sírjatok  magatok és  gyermekeitek felett."(Lk.23,28.) Mily nagy okunk van nekünk  is, hogy  ma-gunkon és lelkünk elhanyagolt állapotán sírjunk. Sokszor mi-lyen könnyen elaltattuk lelkiismeretünk szavát.
Add Uram, hogy komoly szavad mindig alapos önvizsgálatra indítson minket. /Miatyánk..., Üdvözlégy.../

P.-Könyörülj rajtunk, Uram!
H.-Könyörülj rajtunk!

     É: A keresztnek szörnyű terhe/ harmadszor is földre ver le.
-Ested adjon szent kegyelmet,/ hogy a bűnből talpra
keljek.

 

       IX.Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt.

            P.-Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.-Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

  "Erőm, mint a cserép, kiszáradt, nyelvem ínyemhez tapadt, lesújtottál a halál porába."(21.zsolt.16.) Az Úr Jézus lihegve, lélekszakadva harmadszor is leroskad, mert mi oly szánalmas
állhatatlansággal, bukdácsolva járunk a megismert igazságok útján, és oly szégyenletesen ragaszkodunk vétkes szokása-inkhoz. Mily hősiesség és kitartó szeretet van az Úrban. Végső erőfeszítéssel tart a Golgotára!
A véres kereszt legyen intő jelünk: bünt soha többé el ne kövessünk! /Miatyánk...,Üdvözlégy/

                            P.-Könyörülj rajtunk, Uram! 
H.-Könyörülj rajtunk!

     É:    Megcsúfoltak ruha nélkül,/ borzad szájad vad epétül,
Tisztes mérték, szent szemérem,/mindig,mindig maradj
vélem!


X. Jézust megfosztják ruháitól.

           P.-Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.-Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

"Szétosztották egymás között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek." (21.zsolt.19.)  "Enni  nekem  epét  adtak,  szomjúsá-gomban  ecettel  itattak." (68.zsolt.22.) A háromszor szent  és szemérmes Jézust hiúságunk és könnyelműségünk vetkőzteti le. Epével  és  ecettel az evésben és ivásban  való  ínyencsé-günk és mértéktelenségünk itatja Üdvözítőnket.

     Uram, nem prédáljuk el többé  égi  ruhánkat, a megszentelő kegyelmet. Mezítelenséged kínjaira kérünk,  öltöztesd  fel  lel-künket erényeid szépségébe.  /Miatyánk..., Üdvözlégy.../

                          P.-Könyörülj rajtunk, Uram!
H.-Könyörülj rajtunk!

É: Édes Jézus drága testét/ véres fára fölszegezték.
Mi egyetlen boldogságunk,/ Szent keresztfa,sírva
áldunk.

 

                         XI.Jézust a keresztre szegezik.

        P.-Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.-Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

  "Királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl, melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált." (Vexilla regis)  Ég és föld között felmagasztalva függ a Megfeszített. Karját ölelésre tárja. Ajkát  a  megbocsátás  szavára  nyitja:  "Atyám, bocsáss  meg
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek."(Lk.23,24.) Lánd-zsával átdöfött  Szíve sebét  menedékül adja, hogy  kisérté-sekben, veszedelmekben mindig oda siessünk.
Uram, keresztre feszítésed a  mi  művünk  volt.  A  jövőben könnyeidben és véredben megtisztult lelkünk szivesen vállalja a szenvedést veled és érted.  /Miatyánk..., Üdvözlégy.../

                        P.-Könyörülj rajtunk, Uram!
H.-Könyörülj rajtunk!

       É: Megváltásunk már betelve:/Jézus lelkét kilehelte.
Újra élek kegyelméből!/ Ki szakaszt el szerelmétől?

                        XII.Jézus meghal a kereszten.

        P.-Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.-Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

"Jézus így szólt: Beteljesedett! Aztán lehajtotta fejét és kile-helte a lelkét."(Jn.19,30.) Beteljesedett a nagy keresztáldozat,
megváltottál, Isten gyermekei és az örök boldogság örökösei vagyunk. Halálod, Uram azt hirdeti, hogy nagy volt  a  lelkünk ára. Add, hogy mindig mint pótolhatatlan kincsünket  gondoz-zuk. /Miatyánk..., Üdvözlégy.../ 

                           P.-Könyörülj rajtunk, Uram!
H.-Könyörülj rajtunk!

  É: Keresztfádról már levesznek,/ Szent Szűz szívén pihen
tested, - Bár pihennél mindig nálam, / tiszta szívem
templomában.


XIII.Jézus testét leveszik a keresztről
és fájdalmas Anyja ölébe fektetik.

        P.-Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.-Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

   "Szűzanyám,  esengve  kérlek,  hathatósan  vésd  szívembe, Szent Fiadnak sebeit." (Stabat Mater.)  Jézus  szent  testét  le-veszik a keresztről, és fájdalmas Anyja fogadja ölébe. A Szent Szűz tartja, imádja szent Fiát; nézi, csókolja sebeit. Az ő szíve az égő mécs a kereszt tövén.
Fájdalmas égi Anyánkról sohasem feledkezünk el; az ő kar- jaiban kívánunk majdan meghalni.
/Miatyánk..., Üdvözlégy.../

                          P.-Könyörülj rajtunk, Uram!
H.-Könyörülj rajtunk!

É: Már a szent test sírba téve/ újon metszett sír ölében,
Onnan kél fel harmadnapra,/ Halált, pokolt letiporva.

 

XIV. Jézus holttestét sírba teszik.

           P.-Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.-Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

     "Azon  a  helyen,  ahol  keresztrefeszítették,  volt  egy  kert,
a  kertben  pedig  egy  új  sírbolt, melybe  senkit sem temettek. Mivel a sír közel volt, a  zsidók  készületi  napja  miatt  oda  he-lyezték Jézust."(Jn.19,41-42.) A  sziklafalba  vájt  új  sírba  fek-
tetik az Urat, tündöklő gyolcsba takarják. Minta tiszta sír az Úr testét, úgy fogadjuk tiszta szívünkbe az Urat, amikor a szent-áldozásban hozzánk tér. Úgy is akarunk mindig élni, hogy tet-teinkből lássák: Jézus lakik szívünkben.
/Miatyánk..., Üdvözlégy.../

                            P.-Könyörülj rajtunk, Uram!
H.-Könyörülj rajtunk!

   É: Uram, hiszek és remélek,/ Én szerelmem, neked élek.
Szánom-bánom minden vétkem,/ Légy az enyém egy-
kor égben.

                                       Befejező ima

   Tekints le, kérünk Uram, családodra, amelyért a mi Urunk Jézus Krisztus nem tétovázott magát a bűnösök kezére adni, és a kereszt gyötrelmét elvállalni! Kérve kérünk Urunk, Jézus


Krisztus, legyen erőnk keserves kínszenvedésed; az védjen,
őrizzen és oltalmazzon meg minket. Hulló szent véred legyen minden vétkünk tisztogatója és elégtétele. Halálod legyen örök dicsőségünk. Ámen.

Keresztúti Ájtatosságok találhatók még:

A Keresztfához megyek (Keresztutak gyűjteménye), Agapé 1983
Az én igám (Huszonkét rövid keresztúti elmélkedés), Szt.Gellért 1996

Dr. Hirschler József, A Szentkeresztút, Brassó 1927

Keresztút, Ecclesia (Agapé 1983. nyomán)

A magyar keresztúton Fatimában, Calvário Húngaro

Efraim testvér, Keresztút, Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, Homokkomárom 1995

Barsi Balázs, Húsvéti stációk, Új Ember, Budapest 2000

Lásd még: Hozsanna, Éneklő Egyház, és más imakönyvek.      

...vissza a lap tetejére

 

                                       

  SZENTSÉGIMÁDÁS

 

Gyakorlati tájékoztatás a szentségimádás végzéséhez:

   VI. Pál pápa az Istentiszteleti Kongregáció, a "Szentáldozás és az Oltáriszentség tisztelete a szentmisén kívül" c. dekrétumában (1973. december 2-án) üdvös elvi útmutatásokat ad az Oltáriszentség tisz-teletével kapcsolatban.
Így szól többek között: "Az eucharisztia szentségében egészen sajátos módon van jelen az egész és teljes Krisztus, mint Isten és ember, lénye-gileg és maradandóan".(6p)
"Senkinek sem szabad tehát kétségbe vonnia, hogy a katolikus egyház töretlen hagyománya szerint minden keresztény hívő tartozik megadni en-nek a szentségnek azt az imádó tiszteletet, amely egyedül az igaz Isten-nek jár".(3p) "Azokban a templomokban, ahol az oltáriszentséget állandó jelleggel őrzik, ajánlatos, hogy minden évben legyen egy hosszabb ideig tartó ünnepélyes szentségkitétel, hogy a helyi közösség e szent titkot mé-lyebben átelmélkedje és imádja."(86p)

  Hogyan végezzük a plebániai szentségimádást?

Minden plébánia népének nagy kitüntetés ez, amikor rá kerül a szentség-imádás ideje, napja. Egy-egy plébániai szentségimádási nap mindig hű ké-pét mutatja az egész plébánia lelki életének. Nagy gondot kell fordítani mindenütt a plébániák szentségimádására.
Több egyházmegye örökimádási naptára szerint az év minden napján szentségimádás van valamelyik plébánián. Így az egyházmegye egy ado-ráló lelki közösségé alakul át. Milyen jó tudni: én imádkozom másokért is. Mások pedig értem is.
De gondosan elő kell készíteni a plébániai szentségimádást!
1. Két vasárnappal előtte kihirdetni: mikor és miért lesz.
2. Meg kell tanítani a híveket, hogyan végezzék szentségimádásukat,
mit mondjanak a félóra alatt (beszámoló családjukról, minden csa-               
ládtagról, hála a kapott jókért, engesztelés bűneinkért stb.) 
Kérnivalójukat saját szavaikkal mondják el a Szentségi Jézusnak.
3. Ne feledjük, hogy amikor az Oltáriszentség előtt időzünk, Krisztus
Urunk színe előtt vagyunk. Élvezzük az ő barátságát. Ebből a cso-
dálatos kapcsolatból növekszik hitünk, reményünk és szeretetünk.

 

 4. Ha van rá mód, a szomszédos papok is jöjjenek el, ők is működjenek
közre a szentóra vezetésével, közös szentmisével, homiliával és
gyóntatással.
5. A szentségimádási nap lehetőleg az egész napot kitöltő imádás legyen.  Így:           - reggel 8-kor mise az Oltáriszentségről
- utána szentségkitétel
- első félóra szentégi ének és csend, felváltva.
- ezt önkéntes szentégimádási félórák (ez alatt az 
imádók csendben imádkoznak, de lehet hangosan is
megegyezés szerint, felváltva.)
-segitségként a híveknek odakészítjük a szentségi-
mádási ima füzetet. (pl.Bánk József: SZENTSÉGIMÁ-
DÁS, Ecclesia, Bp.)
- ügyelni kell, hogy a déli órákban is legyen valaki a
templomban adorálni!
- d.u. 4-től vagy 5-től (lehetőség szerint) közös szent-
óra legyen, melyett a lelkipásztor a hívekkel együtt
végezzen.
- ennek végén ünnepi (Szt.Vér, Jézus Neve, Jézus
Szíve) litánia,Tantum ergo, szentségi áldás + ,
engesztelés, majd oltáriszentségi ének kíséretében
szentségbetétel és kivonulás.
- a szentségimádás, ha félórás is, teljes búcsúval jár!

 Szentségimádás Szertartása

1.- A pap karingben vagy albában, fehér palásttal vonul ki ének kíséretében az oltárhoz, ahol a tabernákulum van.
2.- Az Oltárnál térdet hajtanak
3.- (Oltáriszentség betétele a Monstranciába)
4. - Szentségkitétel a Monstranciával az oltárra.
3. -Térdhajtás, majd tömjénezés
4.- Itt következnek az imák és énekek.
5.- Szentségimádás végén: Tantum ergo ének, könyörgés
6.- Tömjénezés, majd a pap fel veszi a vélumot a vállára
7.- Áldás a szentséggel, (közben csenget a ministráns)
8.- Áldás után a Szentséget visszatesszük az oltárra.
9.- Engesztelő ima, térdelve.
10.- Szentséget a Tabernakulumba viszik, közben ének.           

SZENTSÉGIMÁDÁS - MINTA
( Bánk József, Szentségimádás c. könyve nyomán)

Ének: Ez nagy szentség... (SZVU 112)

Pap:- Nyisd meg, Uram, ajkainkat szent dicséretedre, tisztítsd meg szívünket minden hiú és vétkes gondolattól, hogy teljes tisztelettel, figyelemmel és áhitattal tarthassuk meg ezt az imádási órát. Felajánljuk elsősorban saját halhatatlan lelkünk üdvére, azután pedig egyházközségünk összes híveiért is.       A kicsinyekért, hogy növekedjenek korban, bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt. Az ifjakért, hogy a világ kísértései között tiszták és állhatatosak maradjanak.
A házastársakért, hogy békességben és szeretetben éljenek, s
gyermekeiket Isten akarata szerint neveljék. Az öregekért és betegekért, hogy gyengeségeiket és szenvedéseiket Isten iránt
való szeretetből, türelmesen viseljék. A haldoklókért, hogy utol-
só harcukban győzedelmeskedjenek. A bűnösökért, hogy meg-
térjenek. A világi előljárókért, hogy hivatásuknak lelkiismerete-
sen megfeleljenek. A lelkipásztorokért, hogy apostoli munkáju-kat áldásod kísérje. A tisztitótűzben szenvedő lelkekért, hogy minél előbb színed látására jussanak. Végül felajánljuk ezt az imaórát az Anyaszentegyház szándékára, hogy az egész vilá-gon minél többen megismerjenek, szeressenek és imádjanak téged, Urunk Jézus Krisztus, a legméltóságosabb Oltáriszent-ségben.

Ének: Hol vagy én szerelmes....(SZVU 146)

 

                                        I. IMÁDÁS

Pap:  Az Úr Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret,
hálát adott, megtörte és így szólt:" Vegyétek és egyétek, ez az
én testem, melyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékeze-
temre." Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet és így szólt: "Ez
a kehely az újszövetség az én véremben. Ezt tegyétek vala-hányszor isztok belőle, az én emlékezetemre." (1Kor 23-25)
Mi Üdvözitőnk, fölfoghatatlan a szereteted, amely arra bírt, hogy nekünk a legméltóságosabb Oltáriszentséget és abban önmagadat valósággal és lényegileg adjad.
Hiszünk erősen és tántorithatatlanul e nagy titokban, hisszük mindazt, amit az Egyház, az igazság oszlopa és erőssége erről a szentségről tanít.
Hisszük, hogy a szentmisében az átváltozatáskor a pap e szavára: " Ez az én testem", a kenyér láthatatlan módon a te valóságos testeddé; e szavakra: "Ez az én vérem", a bor a kehelyben a te szentséges véreddé változik.
Megváltó Jézus, hisszük erősen, hogy az Oltáriszentségben Istennek ugyanaz a Fia vagy, aki az Atyával és a Szentlélekkel
mint Isten él és uralkodik örökkön-örökké.
Hisszük, hogy az Atya egyszülöttje vagy, aki az idők teljében leszálltál a földre, akit a napkeleti bölcsek imádtak, aki Názá-retben növekedtél kedvességben és bölcsességben.
Erősen hisszük, hogy ugyanaz az Úr jézus vagy itt, aki három
évig tanítottad  az embereket, aki meggyógyítottad a betege-ket, feltámasztottad a halottakat, és aki a mi üdvösségünkért a kereszten meghaltál.
Hissszük, hogy ugyanaz a Szent szív van jelen az Oltáriszent-ségben, amelyet átszúrt a katona lándzsája; ugyanazok a sze-mek, amelyek könybeborultak értünk a Golgotán; ugyanazok az áldott kezek, amelyekkel annyi jót cselekedtél, ugyanaz a szent vér, melyet kiontottál értem a kereszten.

   Ó, valóban csodát művelő szavak:"Ez az én testem. Ez az én vérem!" Az ég és a föld bámulja e szavak hatalmát, és az ég angyalai leborulva imádnak téged a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Határtalan köszönet neked szeretett Megváltónk e kegyelem-ben gazdag szentség szerzéséért, amelyben szereteted ösz-szes kincsei megvannak.

Rövid csend.

Az előimádkozott részre feleljük:    - Áldunk és Imádunk!

- Urunk Jézus Krisztus, ki mint a második isteni személy, az Atyával és a Szentlélekkel együtt öröktől fogva élsz és uralko-dol,  F:...
- Urunk Jézus Krisztus, szent megtestesülésedért, F:...
- Urunk Jézus Krisztus, életed példamutatásáért,
- Urunk Jézus Krisztus, tanításodért, amellyel megmutattad
számunkra a mennybe vezető utat,
- Urunk Jézus Krisztus, Anyaszentegyházad megalapításáért,
- Urunk Jézus Krisztus, Egyházunkért, amelyet a nemzetek világosságává tettél,
- Urunk Jézus Krisztus, a legméltóságosabb Oltáriszentség szerzéséért,
- Urunk Jézus Krisztus, hogy az Oltáriszentségben Egyházad oltalmazója lettél,
- Urunk Jézus Krisztus, hogy az Oltáriszentségben a hívek megszentelődésének záloga lettél, F: - Áldunk és imádunk!

Pap:    Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
Hívek: És a mi kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!

  Urunk Jézus Krisztus, fogadd el ezt a mi hódolatunkat és imá-
dásunkat, melyet nemcsak a magunk nevében hozunk eléd, hanem a távollevőknek nevében is. Tieid vagyunk, a tieid is                                                       akarunk lenni mindnyájan, s ennek elismeréséül felajánljuk ne
ked elménk minden gondolatát, szívünk minden érzését, aka- ratunkat, cselekedeteinket és egész magunkat. engedd, Urunk
Jézus, hogy egész életünk neked szentelt, tiszta áldozat le-gyen. Ámen.

Ének: Imádlak nagy Istenség...(SZVU 116)

 

II. A REMÉNY FELKELTÉSE; BIZALOM

Pap:   Örök dicséret és örök hála, örök szeretet.

Hívek: Édessége, kedvessége, egyedül vagy szívemnek, -nincsen része abban másnak - sem ördögnek, sem világnak,- átadtam, feláldoztam - tenéked jó Megváltómnak.

Pap: Jézusom, remélek tebenned, mert te végtelenül hű és ir-galmas vagy. Te magad mondtad: "Jöjjetek hozzám mindnyá-jan, akik fáradoztok és terhelve vagytok, és én megenyhitelek titeket", és ugyancsak: "aki eszi az én testemet, és issza az én
véremet, örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon."
Bizalommal járulok ezért  tehozzád Istenem. Mint beteg jövök hozzád, orvosomhoz, mint tisztátalan a tisztaság kútfejéhez, mint vak az örök fényesség világosságához, mint szegény koldus a menny és föld Urához.

   Uram, nincs senki, aki segítene rajtam! Egyedül neked van hatalmad rajtam és rajtunk segíteni; Ime gyermeki bizalommal
kérlek, és térdelek Szentséged előtt. Te jól ismered lelkemet. Előtted ismeretesek szívem legtitkosabb ügyei is; segits raj-tam!
Remélem tőled, Istenem, hogy megbocsátod bűneimet. Te magad mondottad, hogy nem akarod a bűnös halálát, hanem,
hogy megtérjen és éljen. Te vagy a jó pásztor, aki felkeresed az elveszett juhot, és válladon viszed a nyájhoz vissza; aki éle-tedet adod juhaidért.
Remélem, hogy megadod szent Szívednek bőséges kegyel-mét, hogy mindig jobban tudjalak szeretni. Öt szent sebedből, az Oltáriszentségből áraszd ki rám szent kegyelmedet, hogy megszenteljen engem ebben az életben, és boldoggá tegyen az örökkévalóságban.

     Remélem, jézus szent Szíve, hogy nem hagysz el testi, lelki szükségemben. Minden bizalmamat beléd helyezem, fejemet kezedbe teszem, tereád bízom lelkemet, testemet.
Remélem, Uram, hogy velem leszel majd halálküzdelmem-ben, és átöleled irgalmad karjaival lelkemet. Te vagy a haldok-lók reménye, aki átsegíted lelkünket az örök életre.
Remélem, Jézusom, hogy örökre boldoggá teszel, mert örök boldogságra teremtettél, és azt nekem megígérted.

A szent reménység az én legkedvesebb dicsénekem, öröme szivemnek, koronája hitemnek, forrása szeretetemnek. Benne bírom a mennyei dicsőség kincsét és váltságát, a remény által téged bírlak, dicsőség királya, mert te vagy Uram az én rem-ménységem, legfőbb javam, most és mindörökké.- Ámen.

Ebben a szent reménységben bizakodva könyörgök hozzád:

            Az előimádkozott részre a válasz: - Uram, hisz megigérted!

- Jézus Szent Szíve, add meg mindnyájunknak hathatós ke-gyelmedet.
- Jézus Szent Szíve, szerezz családjainkban békességet.
- Jézus Szent Szíve, légy fáradalmainkban enyhülésünk, szen-vedéseinkben vigasztalónk.
- Jézus Szent Szíve, légy biztos menedékünk az életben, de főképp halálunk óráján.
- Jézus Szent Szíve, leljék meg benned a bűnösök az irgal- masságnak mérhetetlen tengerét.
- Jézus Szent Szíve, gyullaszd szent buzgalomra a lanyhákat.
- Jézus Szent Szíve, vezesd gyors léptekkel a buzgó lelkeket a tökéletesség ösvényén.
- Jézus Szent Szíve, áldd meg és oltalmazd azon házakat, melyekben szent képedet különös tiszteletben tartják.
- Jézus Szent Szíve, segíts a lelkek üdvén fáradozókon hat-hatós kegyelmeddel, hogy a legmegáltalkodottabbat is meg-nyerjék neked.
- Jézus Szent Szíve, mindazoknak akik kilenc egymásután következő hónap első péntekén megáldoznak, add meg a végső állhatatosság kegyelmét; ne engedd, hogy szentségek nélkül múljanak ki, s légy halálunk óráján biztos menedékük.
- Jézus Szent Szíve, győzz és uralkodjál a sátán és minden ellenséged fondorlatai ellenére.
Uram, Jézus, légy életünk védelmezője, gyarlóságunkban támaszunk, vétkeinkért engesztelőnk, s fogyatékos erénye-inknek pótlója, de legfőképpen légy halálunk óráján biztos menedékünk. - Ámen.

Ének: Jézus Szíve, legtisztább szív... (SZVU 155)

 

III. A SZERETET FELKELTÉSE

Pap: Urunk Jézus Krisztus, azt mondottad tanitványaidnak, hogy " Senki nem szeret jobban, mint az, aki életét adja ba- rátaiért."(Jn15,13) Ezt az igazságot kereszthaláloddal bizonyí- tottad be a világnak. Lélekben odaállunk most a keresztfa alá, mert szeretünk téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, és minden erőnkből.

Az előimádkozott részre mondjuk:
- Nagyobbitsd, Uram, szeretetünket!

- Szeretünk téged, mert az utolsó vacsorán számunkra az Oltáriszentséget rendelted, és abban magadat egészen nekünk adtad,
- Szeretünk téged, mert értünk a keresztet hordoztad és vele együtt büneink terhét is magadra vállaltad, s hellyettünk azo-kért elégtételt adtál.
- Szeretünk téged, mert kereszthaláloddal, a Mennyei Atyától bűneink bocsánatát megszerezted.
- Szeretünk téged, mert állandóan közöttünk és velünk vagy az Oltáriszentségben itt a templomban, ahol mindig megtalálunk, valahányszor szívünk utánad vágyódik.
- Szeretünk téged, mert az Oltáriszentséggel lelkünket min-dennap táplálod és erősíted,
- Szeretünk téged, mert te előbb szerettél minket, és mivel csupa szeretet vagy.
Irántad való szeretetből megbocsátunk mindenkinek, aki minket megbántott, megsértett vagy megszomorított, mert te megbocsátasz minekünk.
Azok hellyett is, akik nem ismernek, és mert nem ismernek, nem is szerethetnek, fölajánljuk neked a mi csekély szerete-tünket, egyesítve Szűzanyánknak, s az ég összes angyalainak és szentjeinek lángóló szeretetével.

Pap:    Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
Hívek: És a mi kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!

  Urunk Jézus Krisztus, aki oltárainkon a legméltóságosabb Szentségben örökké égő szeretet vagy, gyújtsd fel szívünk-ben, és tápláld szüntelen az irántad való szeretet lángját.      Ne engedd, hogy az valaha is kialudjon. Add, hogy e szeretet folytonos buzgóságra és tevékenységre serkentsen minket, a te dicsőségedre és a halhatatlan lelkek üdvösségére.
Add, hogy mielőbb eljöjjön közénk a te országod, a békesség és a szeretet országa, amelyben te élsz és urlakodol mindörökké. Ámen.

Ének: Zálogát adtad ó, Jézus.. (SZVU 142)

 

IV.ENGESZTELÉS

Pap:   Engeszteljen meg, ó, Jézus.
Hívek: Hitünk bátor megvallása; szavainkból, tetteinkből egész
világ csak azt lássa, hogy téged áld és magsztal égnek, föld-nek minden lénye; te vagy szívünk vígassága, üdvösségünk szent reménye.

Pap: Kegyes Jézus, a te szent színed előtt leborulok a legmé-lyebb hódolattal, és bizodalmas szívvel imádlak, hogy némi elégtételt nyújtsak a számtalan bántalomért, melyekkel az em-berek szereteted e titkában illetnek.
Isteni Szív, mely az embereket annyira szeretted, hogy éle-tedet adtad szereteted bebizonyitására, és mégis mily kevés szeretetet tanúsítanak ők te irántad.

  A legtöbb ember részéről csak hálátlanágot, hidegséget és közönyösséget tapasztalsz.
Te mindent megtettél, hogy a hívek szívét magadhoz vonz-zad, de ők elfordítják szívüket tőled, és az imádandó Oltári-szentség ellen szentségtörésekkel vétkeznek.
Még azok is, akik neked vannak szentelve, megsebesitik is-teni Szívedet bűneikkel és vétkeikkel.
Könyörülj rajtunk, Istenünk, és bocsásd meg az egész ke-reszténységnek ellened elkövetett összes bűneit.
Bocsásd meg, Uram, mindenek előtt az én bűnömet,( a mi bűneinket), mellyekkel téged, legfőbb Atyámat, megbántotta-lak.
Előimádkozott részre mondjuk: - Könyörülj rajtam!

- Istenem, szent kegyelmedet elveszítettem,
- Istenem, a poklot megérdemeltem,
- Istenem, a keresztfán meghaltál értem,
- Istenem, szívedet megsebesítettem,

Szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal téged, végtelenül jó és szeretetreméltó Istenemet megbántottalak. Erősen fogadom, hogy többé nem vétkezem
De imádni és engesztelni akarlak, Jézusom, azokért a bán-talmakért is, melyekkel az emberek téged illetnek, és azt aka-rom, hogy mindazt a bántalmat Isten iránt való hűségben ésszeretetben jóvátegyem.

Ének: Jézusomnak Szívén....(SZVU 154)

LITÁNIA: Jézus Neve, Vére, Szent Szive, (Lásd....oldalon!)

 

                                       BEFEJEZÉS

Pap: Végére jutottunk, Urunk, ezen imádási órának, (szentség-
imádási napnak), amelyet  a te dicsőségedre, és szent neved dicséretére fölajánlottunk.
Hálát adunk neked minden kegyelemért, amellyel ebben a szentórában (ezen a "szent napon") megáldottál minket. Köszönjük a tiszta örömöt és békét, melyet szívünkbe árasz-tottál; a sok jó indítást, melyekkel megajándékoztál; és a sok nemes gondolatot és érzést, melyekkel szívünket betöltötted. Egyúttal kérünk, bocsásd meg gyarlóságainkat, figyelmetlen-ségünket és szórakozottságunkat, amelyek még e szentórá-ban sem voltak egészen távol tőlünk, s imádásunk bensősé-gét megzavarták. Éppen gyengeségünk tudatában hozzákap-csoljuk ezt a szerény imádási órát szentséges anyádnak, a Boldogságos Szűz Máriának, az ég minden angyalainak és szentjeinek imádásához, amllyel a mennyben szüntelen dí-csérnek. Fogadd kegyesen az övékkel együtt a mi szerény dicséretünket, s végy be minket szent Szíved szeretetébe.
- Ámen.

Tantum ergo:

Azért ezt a nagy Szentséget  leborulva imádjuk,                     
Teste s vére a Krisztusnak, hogy itt vagyon jól tudjuk.           
Ha elménkkel fel nem fogjuk. Hitünkkel megfoghatjuk.

Itt a pap, vagy diákónus, aki a szertartást végzi,
megtömjénezi a Szentséget!     

   Az Atyának és Fiúnak, dicséret és tisztesség.
Szentlélekkel egyetemben áldás örök dicsőség.                                        
Háromságban egy szent Istent, áldjon minden nemzetség.
Ámen.

 

A MKPK által engedélyezett más szentségi énekek erre
az alkalomra:
1.Sz.V.U. - 109.sz = Áldjad ember e nagy jódat...
2.Sz.V.U. - 110.sz = Áldunk téged, ó angyali kenyér...
3.Sz.V.U. - 112.sz = Ez nagy szentség valóban...
4.Sz.V.U. - 114.sz = Égből szállott szent kenyér...
5.Sz.V.U. - 116.sz = Imádlak, nagy Istenség...
6.Sz.V.U. - 132.sz = Üdvözlégy édes Jézusunk...
7.Sz.V.U. - 136.sz = Üdvözlégy, Oltáriszentség...

P: Kenyeret adtál nekik a mennyből.(Alleluja)
H: Minden gyönyörűséggel teljeset.(Alleluja)

Könyörögjünk! /Itt feláll a pap/

    Urunk, Jézus Krisztus ki ebben a csodálatos Szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. H: - Ámen.

  Ezután a pap, vélummal a kezébe veszi az Oltáriszentséget és áldást ad a népre. Áldás után vissza teszi az oltárra a Szentséget és elimádkozzák az ilyenkor szokásos engesztelő imát, majd az ima végén, megfelelő Oltáriszentségi ének kíséretében a pap elteszi a szentséget és a segédkezőkkel kivonul.

Ének (állva): Üdvözlégy, Felség... (SZVU 133)

 

Szentségimádások találhatók még:

Bánk József, Szentségimádás, Ecclesia, Budapest 1994

...vissza a lap tetejére

 

 

 

 

LITÁNIÁK

.JÉZUS SZENT NEVÉNEK LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz!                      
Krisztus, kegyelmezz!                   A hívek megismétlik!
Uram, irgalmazz!
Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,                                     Irgalmazz nekünk!                       
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Jézus, az élő Isten Fia,
Jézus, az Atyának fényessége,
Jézus, az örök világosság fényessége,
Jézus, a dicsőség királya,
Jézus, az igazságosság napja,
Jézus, a Boldogságos
Szűz Máriának Fia,
Csodálatos Jézus,
Jézus, erős Isten,
Jézus, az örök üdvösség szerzője,
Jézus, Isten terveinek hirdetője,
Hatalmas Jézus,
Türelmes Jézus,
Engedelmes Jézus,
Szelid és alázatos szívű Jézus,
Jézus, a szűzesség kedvelője,
Jézus, szerető barátunk,
Jézus, a béke Istene,
Jézus, az élet szerzője,

Jézus, az erények példaképe,         Irgalmazz nekünk! 
Jézus, a lelkek buzgó keresője,
Jézus, a mi Istenünk,
Jézus, a mi menedékünk,
Jézus, a szegények atyja,
Jézus, a hívek kincse,
Jézus, jó pásztor,
Jézus, igaz világosság,
Jézus, örök  bölcsesség,
Jézus, végtelen jóság,
Jézus, utunk és életünk,
Jézus, az angyalok öröme,
Jézus, a pátriárkák királya,
Jézus, az apostolok mestere,
Jézus, az evangélisták tanítója,
Jézus, a vértanúk erőssége,
Jézus, a hitvallók világossága,
Jézus, a szűzek tisztasága,
Jézus, minden szentek koronája,

Légy irgalmass!   Kegyelmezz  nekünk, Jézus!
Légy irgalmass!   Hallgass meg minket, Jézus! 

Minden gonosztól,                    Ments meg minket, Jézus!
Minden bűntől,
A te haragodtól,
Az ördög cseleitől,
A tisztátalan lélektől,
Az örök haláltól,
Sugallataid elhanyagolásától,
Megtestesülésed által,
Születésed által,
Gyermekséged által,

Isteni életed által,                             Ments meg Uram minket!
Fáradalmaid által,
Szenvedésed által,
Halálod és föltámadásod által,
Mennybemeneteled által,
Az Oltáriszentség szerzése által,
Dicsőséged által,

  Ha Szentmisében imádkozzuk, akkor kimarad az Isten Báránya ima.(intoitusnál a
könyörgés is)

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk, Jézus!

P. Jézus, hallgass minket!
H. Jézus, hallgass meg minket!

Könyörögjünk!

    Uram, Jézus Krisztus, te azt mondottad: "Kérjetek és kaptok, keressetek  és  találtok,  zörgessetek  és ajtót nyitnak nektek." Add nekünk isteni szereteted érzelmét, hogy téged  teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk, és dicséreteddel soha föl ne hagyjunk.
Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket szereteted  állhatatosságára  tanítasz. Aki  élsz, és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

 

4.1.a.Jézus legszentebb Nevének segitségül hívása
(Liguori Szent Alfonz imádsága)

     Ó, Jézusom, vésd drága szent nevedet szegény szívembe és  nyelvemre, hogy a bűn csábításait szent neved  segítségül  hívása által legyőzzem, s ha a bizalmatlanság lelke megszállja szívemet, a te érdemeidbe helyezzem reményemet; ha hozzád való szerelmem hűlni kezd, szent neved gerjessze föl és emlé- keztessen arra, mennyire szerettél engem. A te neved legyen mindig oltalmam, vigasztalásom és a tűzszikra, amely szívem- ben a hozzád való szeretetet lángra gyullassza.
Engedd, ó Jézus, hogy amíg élek, mindig segítségül hív-jalak, e névvel  ajkamon  váljak  el  a  világtól  s  még  halálom
végső percében ezt kiáltsam: szeretlek, Jézusom, Jézus, édes
Jézus! Ámen.

...vissza a lap tetejére

4.2.JÉZUS SZENT SZĺVÉNEK LITÁNIÁJA

 

Uram, irgalmazz!                            A hívek megismétlik!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,*                    ¬¬              *- Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve,
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől
alkotott Szív,
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív,
Jézus Szíve, Isten szent temploma,
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,1
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,2
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,3
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív,
Jézus Szíve, minden erénynek mélysége,
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,
Jézus Szíve, minden szív királya és központja,
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány
összes kincsei megvannak,
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,

1 Hajléka. - 2.Szeretettől lángoló szív. - 3.Kincsesháza.

 

Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian
merítettünk,1*
Jézus Szíve, örök halmok kívánsága,2*
Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív,
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt,
akik hozzád folyamodnak,
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása,
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív,
Jézus Szíve, gonoszságsainkért megtört Szív,
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje,3
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk,
Jézus Szíve, bűnösök áldozatja,
Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége,
Jézus Szíve, haldoklók reménysége,
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége,

válasz:*Irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit;
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit;
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit;
Irgalmazz nekünk!

1.Gazdagságából. - 2.Aki után ősatyáink kívánkoztak. - 3.Forrása.   

 

P. Szelid és alázatos Szívű Jézus,
H. Alakítsd szívünket a te Szíved szerint.

 

Könyörögjünk!

    Mindenható  örök  Isten, tekints  szeretett  Fiad  Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatott azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisztus nevében. Aki veled él és uralkodik a Szentlélek kel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Tetszőlegesen végezhető még!
4.2.1.  Felajánlás Jézus Legszentebb Szívéhez
(XIII.Leó pápától)

   Uram Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk.  Tieid  vagyunk,  tieid  akarunk lenni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme, ma mindegyikünk fölajánlja magát szentséges  Szívednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsaidat megvetették, és eltaszították maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit legszentebb Szívedre. Légy Királya Urunk, nemcsak a hívőknek, akik sohasem  pártoltak el Tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, és  éhen-szomjan el ne pusztuljanak. Légy Királya azoknak is, akiket  tévedés  tart  fogva, vagy szakadás  választott  el. Hívd  vissza őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol  legyen és egy pásztor.
Adj, Urunk, Egyházadnak biztos és teljes szabadságot, min-den népnek békét és rendet. Tedd, hogy az egész földkerek-ség egy szózattól visszhangozzék: Köszöntsük az isteni Szí-vet, amely által üdvösségünk támadt; dicsértessék és áldassék
mindörökké. Ámen.

 

   4.2.2. Magyarország felajánlása a legszentebb Szívnek
(Az 1896-os ezredévi ünnepségeken imádkozta Vaszary hercegprímás.)

   Imádandó Megváltó, ki szentséges Szívedet az egész em-beriség számára mindenkor feltárva tartod, ki irgalmasságod  számtalan csodáját éreztetted már nemzetünkkel, engedd, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk végtelen szereteted kimerithetelen forrásához és esdve kérjünk, terjeszd ki hatal- mas oltalmadat küzdő és szenvedő Hazánk (Népünk) fölé! Hárítsd el róla haragodat és büntésed súlyos csapásait! Vé-delmezd egész országunkat (népünket), amely magát teljesen szent Szívednek ajánlja fel.
Fogadd kegyesen alázatos hódolatunkat és bocsásd meg bűneinket, amelyek szeretetedre és irgalmadra érdemtelekké tesznek bennünket. Áldd meg bűnbánó és hűségre térő népe- det, tartsd távol a kor szelleme által fenyegető veszélyektől és szenteld meg. Erősitsd szívünkben a szent hitet, amelyhez atyáink oly hűen ragaszkodtak. Építsd és szilárdítsd a lelkek egységét, hogy mint egy hazának (népnek/nemzetnek) gyer- mekei, megértéssel és kölcsönös szeretettel haladjunk az üd-vösség útjain. Erősítsd szívünkben a jámborságot, erényes- séget és állhatatosságot. Add mindnyájunknak a békét, ame-lyet a világ nem adhat, a te szent békédet. Ámen.
4.2.3. Jézus Szent Szívét megkérlelő imádság                               a hó első vasárnapján

   Jézus isteni Szíve! térdre borulunk előtted, és felajánljuk  neked Szűz Mária szeplőtelen szívének, az ég minden angya-lának, szentjének és az egész Anyaszentegyháznak imádását, dicséretét és dicsőítését. Azt óhajtjuk, hogy az örökkévalósá-gon át minden teremtmény így imádjon, dicsérjen és dicsőitsen Téged.

Hálát adunk neked a természet és kegyelem minden jótéte-ményéért, melyek belőled, minden jónak kimeríthetetlen forrá-
sából szünet nélkül áradnak. A téged szerető teremtményekkel
egyesülve, megkérlelünk  minden  hitetlenség  és  hálátlanság, minden  hidegség és közönyösség, minden  tiszteletlenség  és bántalom miatt, amelyekkel az emberek téged, főleg a  legmél-tóságosabb Oltáriszentségben illetnek. Engesztelésül fogadd kegyelmesen hitünket, bizalmunkat, szeretetünket, és hallgasd meg irgalmasan könyörgéseinket:

   P. Jézus isteni Szíve! könyörülj Anyaszentegyházadon, minden egyházi és világi előljárón és minden híveden.
H. Kérünk téged, hallgass meg minket!

   P. Jézus isteni Szíve! könyörülj községünk minden tagján!
H. Kérünk téged, hallgass meg minket!

   P. Jézus isteni Szíve! könyörülj a tisztítótűzben szenvedő híveken, főleg azokon, akik életükben községünkhöz tartoztak.
H. Kérünk téged, hallgass meg minket!

Jézus isteni Szíve! aki a kereszten minden ember üdvéért feláldoztad magadat mennyei Atyádnak és ezt az áldozatot ol-tárainkon számtalanszor megújítod, add, hogy végtelen szere-tetáldozatod mindenkinek javára szolgáljon.
Tartsd meg, oltalmazd és kormányozd  Szentegyházadat  és
annak látható fejét: a római pápát. Egyesítsd a római  pápával
a főpásztorokat, a főpásztorokkal a papokat, a  papokkal a  hí-veket, hogy mindnyájan egy lelki épületet képezzünk, amely az apostolok  alapzatán,  Péteren,  mint  kősziklán, Jézus Krisztu- son,  mint  szegletkövön  emelkedjék  föl.  Minden  tévtanítást,

szakadást,  botrányt,  üldözést  és  közönyösséget  távolíts  el Egyházadtól.

   Oltalmazd az egyházi és világi előljárókat, hogy a rájuk bízot-
takat bölcsességed és erőd segítségével békében és egyetér-tésben, igazságban és szeretetben megtartsák, és valódi jám-borsággal a földi jólétre és az örök üdvösségre vezéreljék.
Add a szülőknek kegyelmedet, hogy gyermekeiket dicsősé-gedre és üdvösségükre neveljék; hogy Isten ártatlan és eré-nyes fiaivá és a mennyország örököseivé képezzék.
Önts a gyermekekbe engedelmességet, tiszteletet és hálás szeretetet szüleik iránt, hogy atyai áldásod bősége árassza el őket.
Adj a szolgálatban lévőknek hűséget és lelkiismeretességet kötelességük teljesítésében; türelmet és alázatosságot, tiszta életet és a Szentlélek örömét.
Őrizd az ártatlanokat, erősítsd a bűnbánókat, segítsd megté-résre a bűnösöket.Alázd meg, és vezesd vissza Egyházadba országod elleneit; terjeszd mindinkább isteni neved dicsőségét, hogy minden ember az igazság ismeretére jusson és üdvözül- jön.
Végül  engedd,  hogy  az  elhunytakat  is neked  ajánlhassuk.
Könyörülj rajtuk; különösen szüleinken, rokonainkon, barátain-kon, jótevőinken és azokon, akikről senki sem emlékezik meg. Engedd, hogy velük együtt örök látásodra és az üdvösségre jussunk. Aki élsz és uralkodol mint Isten az Atyával és a Szent-lélekkel együtt mindörökké. Ámen.

                4.2.4. Egyesülés Jézus Szentséges Szívével

Jézus Szívének mélységes imádása,            -Egyesülök Veled!
Jézus Szívének lángoló szeretete,
Jézus Szívének bensőséges buzgalma,
Jézus Szívének elégtétele,
Jézus Szívének hálaadása,
Jézus Szívének lángoló imádsága,          
Jézus Szívének biztos bizalma,

Jézus Szívének ékesszóló hallgatása,         - Egyesülök Veled!
Jézus Szívének alázatossága,
Jézus Szívének engedelmessége,
Jézus Szívének szelídsége,
Jézus Szívének kimondhatatlan jósága,
Jézus Szívének mindent átölelő szeretete,
Jézus Szívének mély ájtatossága,
Jézus Szívének a bűnösök megtérítésére
való gyöngéd gondoskodása,
Jézus Szívének belső egyesülése
a mennyei Atyával,
Jézus Szívének szándéka, vágyai és
akarata,
Jézus Szívének irgalmassága, - áraszd el szívemet!
Jézus Szívének ereje,              - támogasd szívemet!
Jézus Szívének türelme,          - ne und meg szívemet!
Jézus Szívének országa,         - rendezkedjél be szívembe!
Jézus Szívének bölcsessége,  - tanítsd szívemet!
Jézus Szívének akarata,          - rendelkezzél szívemmel!
Jézus Szívének buzgalma,      - vedd magadhoz szívemet!

...vissza a lap tetejére

 

              4.3.JÉZUS SZENT VÉRÉNEK LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz nekünk!           
Krisztus, kegyelmezz nekünk!      A Hívek megismétlik!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,                       Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének Vére,*
Krisztus Vére, az új és örök szövetség Vére,
Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,
Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala
és megtísztulása,
Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,
Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyőzője,
Krisztus Vére, a vértanúk erőssége,
Krisztus Vére, a hitvallók szilárdsága,
Krisztus Vére, szűzeket termő Vér,
Krisztus Vére, a veszélyben forgók támasza,
Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése,
Krisztus Vére, a sírásban vígasztalásunk,

*Válasz: - Üdvözíts minket!                                                    

Krisztus Vére, a bűnbánók reménysége,
Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása,
Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,*
Krisztus Vére, az örök élet záloga,
Krisztus Vére, a tisztítótűzben szenvedő lelkek szabadítója,
Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb Vér,

Válasz:*Üdvözíts minket!

-  Ha Szentmise introitusaként, a bünbánati rész helyett imádkozzuk, akkor az alábbi részt elhagyjuk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

P. Megváltottál minket, Uram, szentséges Véreddel!
H. És Istenünk országává tettél bennünket!

Könyörögjünk!

   Mindenható örök Isten, aki egyszülött Fiadat a világ Megvál-tójává rendelted és Vére által megengesztelődni akartál, en-gedd kérünk üdvösségünk árát ügy tisztelnünk és annak ere-jével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

...vissza a lap tetejére

                

 

   4.4. LITÁNIA AZ OLTÁRISZENTSÉGRŐL


(inkább szentségimádásnál)

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!        A Hívek megismétlik!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,                                      Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten

Jézus, ki az Oltáriszentségben
valóságosan jelen vagy,
Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
Elrejtett Isten és Üdvözítő,
Testé lett Ige, ki köztünk lakozol,
Ártatlan Bárány,
Legszentebb áldozat,
Szüntelen áldozat,
Engesztelő áldozat élőkért és holtakért,
Választottak tápláléka,
A Hívek kincse,
A hitnek titka,
A béke és szeretet köteléke,
Szomorúak vígasztalása,
Éhezők eledele,
Betegek orvossága,
Haldoklók utieledele,
A jövendő dicsőség záloga,                      

Légy irgalmas! - Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Légy irgalmas! - Hallgass meg minket, Jézus!

Szent testednek és vérednek
méltatlan vételétől,                            Ments meg minket, Jézus!
A test kivánságaitól,
A szem kivánságaitól,
A nyelvi bűnöktől,
Az élet kevélységeitől,
A bünre vezető alkalmaktól,
Nagy alázatosságodért, amellyel
tanítványaid lábát megmostad,
Lángoló szeretetedért, mellyel
ezt a Szentséget rendelted,
Szentséges tested és véred
által,melyet a legméltóságosabb
Oltáriszentségben hátrahagytál,
Szent testednek sebei által,
Szent Szíved sebe által,

Mi bűnösök,              *- Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy ezen csodálatos Szentség iránti hitet és
tiszteletet bennünk megtartsd és öregbitsd,*
Hogy bűneink igaz meggyónása által minket
az Oltáriszentség gyakori vételére vezessél,
Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősits,
Hogy bennünket a gonosz ellenség kísértéseitől megoltalmazz,
Hogy mi mindig benned örvendjünk,
Hogy bennünk szereteted tüzét fölgyújtsad,
Hogy bennünket halálunk óráján ezen
mennyei utieledellel megerősíts,
Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess,
Hogy a szegény lelkek kívánságát betöltsed,*

Istennek Fia,                   - Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

P. Kenyeret adtál nekik a mennyből.
H. Minden gyönyörűséggel teljeset.

Könyörögjünk!

   Mi üdvözítőnk, ki az Oltáriszentségben éjjel-nappal velünk vagy; aki e csodálatos Szentségben, mint Isten-ember lakozol és szeretetünket várod, add kegyelmedet, amely megerősít minket a jóban, és veled a legbensőbben egyesít. Ki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

   Mennyei Édesanyánk, Szüz Mária, aki legelsőnek imádtad Jézust megtestesülése titkában, gyermeki bizalommal édes-anyai oltalmad alá helyezzük magunkat. Légy oltalmunk baja-inkban, vígasztalónk szenvedéseinkben és kegyes szószólónk szent Fiadnál most és életünk egész folyamán, különösen ha-lálunk óráján. Ámen.

 

 

                    

 

    4.5. LITÁNIA A SZENTLÉLEKRŐL

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!             A Hívek megismétlik!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,                                    *- Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,*
Szentlélek Úristen,*
Szentháromság egy Isten,*
Szentlélek, az Atyának és a Fiúnak közös szeretete,*
Szentlélek, az Atyának és Fiúnak közös boldogsága,
Szentlélek, a megtestesülés titkának eszközlője,
Szentlélek, a Szeplőtelen Szűznek isteni Mátkája,
Szentlélek, Jézus Krisztus művének
folytatója és megkoronázója,
Szentlélek, az Anyaszentegyház kormányzója,
Szentlélek, a Szentatya tanításának őre,
Szentlélek, az isteni kegyelem napja,
Szentlélek, a megszentelő és segítő kegyelem osztogatója,
Szentlélek, az isteni erények és ajándékok adományozója,
Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke,
Szentlélek, a bölcsesség és jótanács Lelke,
Szentlélek, a jámborság és isteni félelem Lelke,
Szentlélek, az erősség Lelke,
Szentlélek, minden erény felvirágoztatója,
Szentlélek, a tökéletesség mestere,
Szentlélek, az angyalok öröme,
Szentlélek, a pátriárkák reménysége,
Szentlélek, a próféták ihletője,
Szentlélek, az apostolok tanítója,
50                                                          Imák és Ájtatosságok

Szentlélek, a vértanúk szilárdsága,*  *- Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, a hitvallók ereje,*
Szentlélek, a szüzek tisztasága,
Szentlélek, a szentek egységének aranykapcsa,
Szentlélek, a bűnök megbocsátója,
Szentlélek, a testnek feltámasztója,
Szentlélek, az örök élet fénye és boldogsága,

Légy irgalmas - Kegyelmezz nekünk, Szentlélek!
Légy irgalmas - Hallgass meg minket, Szentlélek!

Minden hitbeli tévedéstől,         - Ments meg minket Szentlélek!
Minden vétektől,
A kevélység szellemétől,
A tisztátalanság szellemétől,
A szeretetlenség szellemétől,
A hamisság és kétszínűség szellemétől,
A te sugalataid megvetésétől,
A megismert igazság elleni tusakodástól,
Az isteni irgalom elvesztésének hiedelmétől,
A megátalkodottságtól és töredelmetlenségtől,
A hirtelen és boldogtalan haláltól,
Az örök kárhozattól,          - Ments meg Uram minket!

Mi bűnösök                    *- Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és a püspöki kart
az Egyház kormányzásában támogasd,*
Hogy az Egyháznak szent papokat küldj,*
Hogy az Egyház minden rendjét és tagját megszenteld,*
Hogy a katolikus hitoktatók és tanítók munkáját megáldjad,
Hogy a katolikus missziókat hathatósan pártfogold,
Hogy a hitetleneket és tévelygőket
Krisztus Egyházába vezesd,

Hogy tőlünk, híveidtől minden szomorúságot és
kishitűséget távol tarts,*
Hogy az Egyház egységét sértetlenül megőrizd,
Hogy minden gondolatunkat és szándékunkat
a mennyeiekre irányísd,
Hogy mindnyájunkat a te szent szeretetedben megőriz,
Hogy mindnyájunkat az örök boldogságba befogadj,

Válasz:*Kérünk téged, hallgass meg minket!

Ha Szentmisében imádkozzuk, akkor az alábbi részt elhagyjuk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
- Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
- Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
- Irgalmazz nekünk!

P. Küldd el Lelkedet és mindenek életre kelnek!
H. És megújítod a föld szinét!

Könyörögjünk!

     Szentlélek  Úristen,  kit  az  Úr, Egyházának  megigért  és  Pünkösd napján kegyesen elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket.
Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal,      s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is ki-áradjon,  hogy  imádság, jópélda  és  apostolkodás  által  veled           együtt hathatósan építsük  Jézus  Krisztus  Szívének országát. Ki élsz és uralkodol az Atyával és a Fiúval egységben mindö-rökkön-örökké. Ámen.

 

                             

 

4.6.LORETTÓI LITÁNIA

Uram, irgalmazz nekünk,         
Krisztus, kegyelmezz nekünk,
Uram, irgalmazz nekünk,           A hívek megismétlik!
Krisztus, hallgass minket,
Krisztus, hallgas meg minket,

Mennyei Atyaisten,                     Irgalmazz nekünk!                  
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária,            Könyörögj érettünk!       
Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent Szüze,
Krisztusnak szent Anyja,
Egyházunk Anyja,
Isteni kegyelem Anyja,
Tisztaságos Anya,
Szeplőtelen Szűzanya,
Sérelem nélkül való Anya,
Szűz virág szent Anya,
Szeretetreméltó Anya,
Csodálatos Anya,
Jótanács Anyja,
Teremtőnknek Anyja,
Üdvözítőnknek Anyja,
Nagyokosságú Szűz,
Tisztelendő Szűz,
Dícsérendő Szűz,
Nagy hatalmú Szűz,                   
Irgalmas Szűz,
Hűséges Szűz,                                                 

Igazságnak tükre,1                         könyörögj érettünk!
Bölcsességnek széke,2
Örömünknek oka,                           
Lelki tiszta edény,3
Tiszteletes edény,4
Ájtatosságnak jeles edénye,5
Titkos értelmű rózsa,
Dávid királynak tornya,6
Elefánt csont torony,7
Mária aranyház,8
Frigynek szent szekrénye,
Menyországnak ajtaja,
Hajnali szép csillag,
Betegek gyógyítója,
Bűnösök menedéke,
Szomorúak vígasztalója,
Keresztények segitsége,
Angyalok királynője,
Pátriárkák királynője,
Próféták királynője,
Apostolok királynője,
Vértanuk királynője,
Hitvallók királynője,
Szűzek királynője,
Minden szentek királynője,
Áteredő bűn nélkül fogan-  
tatott királynő,
Mennybe felvett királynő,
Rózsafűzér királynője,
Családok királynője,
Béke királynője,
Magyarok Nagyasszonya,
1-A jámborság példaképe.- 2- Bölcsességgel teljes Szűz. – 3- A Szent-lélek hajléka.- 4- Istentől megtisztelt Szűz. – 5- Istennek szentelt Szűz -  6Erős Szűz. – 7- Isten szépséges teremtménye. – 8- Isten szentélye.

Ha Szentmisében imádkozzuk, akkor az alábbi részt elhagyjuk.

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk,Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallhass meg minket,Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

 P. Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja.
H. Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.

Könyörögjünk!

   Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólét- nek örvendjünk és a boldogságos, mindenkor Szüz Máriának dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságtól megsza- baduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Az alábbi imák tetszés szerint imádkozhatók:

4.6.1.Oltalmad alá futunk  Istennek szent Anyja, könyörgé-sünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz; Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak.- Ámen.                                         

 

 

4.6.2.Szent Bernát imádsága

   Emlékezzél meg, ó kegyes Szűzanya,Mária, hogy sohasem lehetett  hallani, hogy te valakit  magára hagytál  volna, aki ol-talmadat kérte és segítségedért folyamodott. Ily bizalomtól lel-kesítve  sietünk  hozzád, ó Szüzek  Szűze,  tisztaságos  Anya: hozzád fordulunk  és színed  előtt mi bűnösök sóhajtva  állunk. Ne vesd meg  könyörgésünket, ó anyja az  örök Igének, hanem hallgass reánk kegyelmesen, és hallgass meg minket. Ámen.
4.6.3.A Segítő Szűz Máriához

Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek,
Tied élet és halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre,
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek.

Anyám, benned bízom és remélek,
Anyám, te utánad epedek,
Anyám, te jóságos, kegyelmezz,
Anyám, te hatalmas védelmezz,
Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni,
Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni,
Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni,
Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni.

Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas,
Akarsz is segíteni, ó irgalmas,
56                                                         Imák és Ájtatosságok

Kell is segítened, ó hüséges
Fogsz,is segíteni, ó kegyelmes,
Anyám, te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vígasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Föld reménye és mennynek ékessége.
Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom minden szenvedésben:
"Mária mindig segít, minden időben."
Bisztosan állítom életben és halálban:
"Mária mindig segít, minden balsorsban."
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy veled leszek, jó Anyám, fenn az égben.

Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek,
Tied élet és halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre,
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek.

4.6.4.Most segíts meg, Mária

Most segíts meg, Mária,
Ó irgalmas Szűzanya,
Keservét a búnak-bajnak,
Eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet,
A Te erőd nem törik meg.

Hő imáit gyermekidnek,
Nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy,
Mutasd meg, hogy anya vagy,
Most segíts meg Mária,
Ó irgalmas Szűzanya. Ámen.

      4.6.5. Imádságok a Magyarok Nagyasszonyához

      Hozzád  fordulunk  könyörgő  imánkkal  Isten  dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz  Mária.
Ezer éven át élvezett pártfogásodat megköszönve kérünk, hogy ezután se vond meg tőlünk anyai jóságodat. Első szent Királyunk előre látta népe árvaságát, és neked ajánlott minket. Mi tehát nem az idegen félelmével, hanem a gyermek bizalmával  fordulunk  hozzád,  mert  tudjuk,  hogy  sohasem hagytad cserben azokat, akik közbenjárásodért hozzád folya-modtak.
Hatalmas szószólónk voltál szent Fiadnál a letünt századok alatt: csak így maradhattunk meg tengernyi ellenség között is kereszténynek és magyarnak. Anyai oltalmadban bízunk most is, az új idők viharaiban, amikor ellenségek vesznek körül és egyfelől az istentelenség, másfelől az új pogányság kerülgeti a hívő magyar lelket.
Kelj, Nagyasszonyunk, néped védelmére, és eszközöld ki  nekünk szent Fiadnál a hűség kegyelmét. Hűséget az ősi hit-hez, amelyért - ha kellett - életüket is feláldozták apáink. Hű-séget szent Fiadhoz és az Anyaszentegyházhoz, amely, mint őseinket, minket is elkísér a bölcsőtől a sírig.  Végül  hűséget hozzád  is,  áldott  Nagyasszonyunk, akinek  erős  hite,  szelid jósága és szeplőtlen tisztasága minden idők magyarjának örök eszményképe.

 

   Vedd pártfogásodba a magyar apákat, hogy keményen állják a  nehéz  idők küzdelmeit, és  állhatatosan viseljék az élet  ter-heit. Oltalmazd és erősitsd meg hivatásuk szeretetében a ma-
gyar  anyákat, hogy  gyermekeikben  hűséges  és igaz  polgá-                                                       rokat  neveljenek  az  Anyaszentegyháznak  és  drága magyar hazánknak .Terjeszd  ki  anyai  oltalmadat  hazánk  ifjúságára, hogy  beváltsák azt a  szép reményt, amellyel minden  magyar szem feléjük  tekint. Eszközölj  kiáldást  szent  Fiadnál  orszá-gunk  vezetőire, hogy  a népet  bölcsességgel  és  igazsággal kormányozzák, nekünk pedig  készséges és  engedelmes  szí-vet, hogy a törvényeket  becsületesen megtartsuk.
Igaz, szívbéli töredelemmel viseljük a szenvedés keresztjét, amelyet bűneinkért sokszorosan megérdemeltünk, de mégis bizalommal fordulunk hozzád, engeszteld meg szent Fiadat, és kérjed hogy a büntetés ostorát távolítsa el felőlünk; derítse ránk mielőbb a feltámadás napját, hogy minden  magyar  szív egyesülhessen majd szent  Fiad és a  mennyei  Atya  dicsére-tében. Ámen.
4.6.6.Eszterházy Pál nádor könyörgése

        Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária! Emlékezzél meg örök-ségedről,  amelyet  hű  szolgád, első  királyunk  és apostolunk, Szent István  neked  fölajánlott és  végrendeletében  reád  ha-gyott. Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeiddel légy  szószólónk és közbenjárónk  szent Fiadnál,  Jézus Krisz-tusnál. Hozzák kiáltottak  őseink és minden  ínségükből  kisza-badultak, mert éber szemed folyton-folyvást vigyázott öröksé-geidre, mindörökké áldott Nagyasszonyunk! Ezt mi bisztosra vettük, ezért gyakran folyamodtunk hozzád, és tapasztalatból tudjuk,és mondhatjuk, hogy éretted áldott meg minket az Úr. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom lelkesít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a te néped, örökséged és nyájad, akiket szentséges Fiadról kereszténynek neveznek, különös pártfogásodért pedig hazánkat Mária országának hív- juk és valljuk.
Azért emeljük fel tehozzád szívünket és kulcsoljuk imára kezünket, hogy alázattal eléd tárjuk könyörgésünket.
Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól édes hazánkat, hogy Isten dicsőségére és néped vigasztalására mindenkor virágozzék. Eszközöld ki könyörgéseddel, hogy az Anyaszentegyházat, vagyis a kato-likus hitetet idehaza és mindenütt a világon fölmagasztalás érje: hazánk főpásztorainak és az egész papságnak  nyerj isteni segítő kegyelmet, nekünk híveidnek pedig tanulékony, engedelmes és az élő hit cselekedeteiben s gyümölcseiben bővelkedő szívet, hogy szent Fiad meg ne nehezteljen reánk, és országát tőlünk joggal el ne vonja. Gyullaszd föl bennünk ősatyáink buzgóságát és vezéreld a hitetlenkedőket az igazak okosságára, hogy mindannyian egy szájjal, egy szívvel-lélekkel, azonegy hittel szolgáljunk Fiadnak, a mi Urunknak, téged pedig tiszteljünk és valljunk Nagyasszonyunknak pártfo-gónknak, amiként valósággal tiszteltek is dicső őseink.
Könyörgünk, Nagyasszonyunk, magyar hazánk vezetői-ért, hogy a Szentlélek ajándékai által felvilágosítva megis-merjék az igazságot, megbüntessék a gonoszt és védelmezzék az igazat, hogy a közjó előmozdításán őszinte igyekezettel fáradozzanak, az árváknak, özvegyeknek és ártatlanoknak igaz lelkiismerettel szolgáltassanak igazságot.
Könyörgünk, Nagyasszonyunk, egész nemzetünkért. Légy hozzá irgalmas; örökséged polgárait, akiket védelmed alá vettél, őrizd meg minden bűntől; kormányozd és vezesd kegyességeddel, tartsd meg Isten szeretetében és félelmében. Esedezésed által nyerj a bünbánóknak bocsánatot, az igazak-nak állhatatosságot, a szüzeknek tisztaságot, a házastársak-nak hűséget, az utasoknak szerencsés megérkezést, az özvegyeknek és árváknak gyámolítást, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a megholt híveknek pedig örök nyugodalmat.

                Ne vesd meg esdeklő gyermekeidet és a bűnök bocsánatáért könyörgőket mindenkor tapasztalt irgalmaddal oltalmazd; mert bár mi megfogyatkoztunk a fiúi kegyeletben , te megmaradtál édesanyánknak és Nagyasszonyunknak. Légy minden bajos ügyünkben szószólónk szent Fiadnál, hogy az ő akarata szerint rendezzük életünket, és téged Nagyasz-szonyunknak, különös pártfogónknak valljunk és tiszteljünk életünknek minden napján.

Jó Anyánk! Te uralkodjál  felettünk  és  szent  Fiad,  Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk. Fogadd kegyesen hódoló szívünk esdeklését, amelyet színed elé terjesztünk, hogy közbenjárásoddal megsegítve, a jelen élet viszontagságai után, a síron túl, az örökkévaló boldogságra juthassunk.

Ti is, édes hazánk védőszentjei: Béla püspök, István király, Imre herceg, Mór és Gellért püspökök, László király, Erzsébet asszony, Szent Margit, Boldog Kinga és Jolán  (IV.Béla király leányai), Boldog Márk, István és Menyhért kassai vértanúk, Isten minden dicsőült szentjével együtt  esedezzetek érettünk, a mi Urunk Jézus Krisztusnál. Ámen.

4.6.7.Önnáló Litánia végzés esetén imádkozzuk még:

P. Imádkozzál érettünk Szent József.
H. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!

  Szentséges Szüzanyád jegyesének érdemei, kérünk, Uram, legyenek segítségünkre, hogy amit a magunk erejéből el nem                                                   

érhetünk, az ő közbenjárására megnyerjük. Aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

Itt következik a Mária Antifóna! Lásd a ….. oldalon!        

 

 

4.7.SZENT JÓZSEF LITÁNIA

Uram, irgalmazz nekünk!                A Hívek megismétlik!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,                         Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária                 Könyörögj érettünk!
Szent József,
Dávid nemes sarja,
Pátriárkák fénye,
Isten Anyjának jegyese,
A Szent Szűz tisztaságos őre,
Isten Fiának nevelő atyja,
Krisztus gonviselő oltalmazója,
A Szent Család feje,
Igazságos József,
Tisztaságos József,
Nagyokosságú József,
Erőslelkű József,
Engedelmes József,
Hűséges József,
Béketűrés példaképe,
Szegénység kedvelője,
Iparosok példaképe,
A házasélet dísze,
Szűzek őre,

Családok támasza,                              Könyörögj érettünk!
Szükséget szenvedők vigasztalója,  
Betegek reménye,
Haldoklók pártfogója,
Gonosz lelkek megfélemlítője,
Az Anyaszentegyház védőszentje,

Ha Szentmisében imádkozzuk, akkor az alábbi részt elhagyjuk.

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk,Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallhass meg minket,Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

P: Háza urául rendelte őt!
H: És egész országának vezérévé!

Könyörögjünk!

  Mennyei Atyánk, aki Szent Józsefet mérhetetlen gondvise-léseddel Fiad szent Anyjának jegyeséül választottad: add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, akit pártfogónkul tisztelünk itt a földön,. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké.          H: Ámen.

4.7.1. Sziénai Szent Bernardin imádsága

Emlékezzél meg rólunk, Szent József, és hathatós könyörgéseddel légy pátfogónk nevelt Fiadnál! Boldogságos szűzi Jegyesedet is tedd kegyessé irántunk. Annak édesanyja ő, aki az Atyával és a Szentlélekkel él és uralkodik mindö-rökké. – Ámen.

4.7.2. XIII. Leo pápa imája Szent Józsefhez
(Októberi ima Szent Józsefhez)

    Hozzád folyamodunk szorongattatásunkban, Szent József, s miután jegyesednek, a Szentszűznek oltalmáért könyörögtünk, pártfogásodat is bizalommal kérjük. Arra a szent szeretetre, mely téged a boldogságos Szűzanyához fűzött és az atyai gyengédégre, amellyel a gyermek Jézust szívedre ölelted, alázatosan kérünk: tekints kegyesen az örökségre, melyet Jézus Krisztus önvére árán szerzett, és imádságos pártfo-gásoddal légy segítségünkre szükségeinkben. Oltalmazd Jézus Krsztusnak választott népét, te, a Szent Családnak leg-gondosabb őre. Távolítsd el tőlünk, kegyes atya, a tévely-gésnek és romlottságnak minden baját. Támogass bennünket a sötétség hatalmával való küzdelmünkben. S miként egykor a kisded Jézust a legnagyobb veszedelemből kiragadtad: úgy őrízd most Isten szentegyházát az ellenséges cselszövésektől és minden bajtól. Mindannyiunkat végy pártfogásodba, hogy példádat követve és segítségedre támaszkodva szentül éljünk, jámborul haljunk meg, és az örök boldogságot elnyerjük.         Ámen.

4.7.3. Ima Szent Józsefhez – Keresztény családokért

Szent József, légy házunk ura,/ kis családunk pártfogója.
Egyetértés, hű szeretet / egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, / bátorítsd az ellankadtat.
Küzdelmünkben légy segélyünk,/ erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait,/ oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt, ami káros,/ ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten-áldást,/ minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak,/ Szeplőtelen szűz Anyánknak,
Hogy családunk kisded háza/ Názáretnek legyen mása.
– Ámen.

 

 

                                                                         
4.8. LITÁNIA PÁDUAI SZENT ANTAL TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!        A Hívek megismétlik!           
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,                         Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Szentséges Szűz Mária,                              Könyörögj érettünk! Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent Szűze,

Páduai Szent Antal,
Szent Antal, Isten hű szolgája,
Szent Antal, szerzeted ékessége,
Szent Antal, az Egyház oszlopa,
Szent Antal, Isten szíve szerinti férfiú,
Szent Antal, sértetlen tisztaság lilioma,
Szent Antal, a szegénység kedvelője,
Szent Antal, az alázatosság mintaképe,
Szent Antal, az engedelmesség hőse,
Szent Antal, a türelem tükre,
Szent Antal, az életszentség csillaga,
Szent Antal, apostoli hithirdető,
Szent Antal, a szomorúak vígasztalója,
Szent Antal, a bűn buzgó írtója,
Szent Antal, a gonosz lélek félelme,
Szent Antal, a jövendők látója,
Szent Antal, a holtak föltámasztója,

Szent Antal, a szükségben szenvedők segítője*
Szent Antal, a foglyok kiváltója,
Szent Antal, az elveszett dolgok megtalálója,
Szent Antal, Te hatalmas szószóló,
Szent Antal, Te nagy csodatevő,
Szent Antal, szerető pártfogónk,

*Válasz: - Könyörögj érettünk!

Légy irgalmas!                                              Uram, kegyelmezz nekünk!
Légy irgalmas!                                   Uram, hallgass meg minket!

Minden gonosztól,                                           Ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől,
Az ördög cseleitől,
Az örök haláltól,
Szent Antal érdemeiért,
Szent Antal hősies erényeiért,
Szent Antal szeráfi szeretetéért,
Szent Antal buzgóságáért,
Szent Antal fáradhatatlan munkáságáért,
Szent Antal dicső haláláért,
Szent Antal csodatetteiért,
A végítélet napján,

Mi bűnösök,               Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket  igaz bünbánatra indíts,
Hogy szereteted tüzét bennünk fölgyúllasszad,
Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőivé tegyél,
Hogy Szent Antal közbenjárására
minden gonosztól oltalmaz meg minket,
Hogy minden szükségben megsegíts minket,
Hogy halálunk óráján megvédj bennünket,
Hogy országodba fölvegyél minket, 
67                                                       Imák és ájtatosságok                                                                        
Hogy Szent Antal minden kegyeltjének
jóságosan irgalmazz,*
Hogy minket meghallgass,*
Istennek Fia,*

*Válasz: - Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Ha Szentmisében imádkozzuk, akkor az alábbi részt elhagyjuk.

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk,Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallhass meg minket,Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

P. Imádkozzál érettünk, Szent Antal!
H. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

    Szelid és kegyes Jézus, te Páduai Szent Antalt a folytonos csodák ragyogó fényével árasztottad el. Add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük. Ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.- Ámen.

4.8.1. IMA SZENT ANTALHOZ

     Jézus Szent Szívében üdvözölve téged, bizalommal járulunk eléd Szent Antal, hogy jóságos közbenjárásodért esedezzünk. Tekints reánk mennyei dicsőségedből, lásd szükségünket és gyámolíts bennünket testi-lelki bajainkban. Gyámolítsd a te buzgó tisztelőidet, mert nagy a mi bizalmunk benned. Tudjuk, hogy te jóságos vagy és mindig meghallgatod

híveid könyörgését. Mindenek előtt nyerd meg kérünk, Istentől bűneink bocsánatát, melyeket akarva vagy akaratlanul elkövettünk, mert azok miatt fordult el tőlünk az Úr. Eszközöld ki számunkra a jó Isten kegyelmét és szent anyja, a Boldogságos Szűz Mária szeretetét, hogy ennek hatása alatt tölthessük el életünk minden napját. Oszlasd el szívünk sötétségét és vezess el bennünket a világosság útjára, Jézushoz, aki így szólt: "Én  vagyok  az  Út, az Igazság és az Élet." Taníts meg bennünket Isten parancsainak követésére, mert csak ha ezeket betartjuk,  remélhetjük, hogy  majd  egykor  színről-színre láthatjuk  azt  aki  így  szólt: " Én elmegyek előre, hogy helyet készítsek  nektek  országomban. Jőjj  hát, segítségünkre! Tekints  le  reánk  szegény  földi vándorokra, dicsőséged honából, azokra kik lelkük teljes bizalmával közelednek hozzád.

Dicsőséges Szent Antal! Isten választott barátja, a  te  kérésedet, közbenjárásodat Isten soha nem  veti  meg; mi  ezt  számtalanszor tapasztaltuk, és ezért  kérünk  szükségünkben, hogy segíts nekünk. Gyermeki bizalommal kérünk, fogadd  oltalmadba magunk és szeretteink lelkét, testét és földi javain-kat, hogy azokkal  Isten  dicsőségére  munkálkodhassunk.  Ne  engedd,  hogy  látható  vagy  láthatatlan  ellenségeink  kárt  okozzanak.

Oltalmazz és védj meg minket minden testi-lelki békétlenségtől, balesettől és szenvedéstől. Add, hogy család-jainkban  békés egyetértés, szeretet, jóság és bizalom uralkod-jék. Isten vezéreljen akaratainkban, Isten áldása szálljon munkáinkra, Isten kegyelme erősítsen meg bennünket az élet nehéz keresztjeinek viselésében. Világosítsd meg értelmünket, hogy mindig helyesen cselekedjünk és ne hagyj magunkra  a  kísértések idején, de legfőképpen arra kérünk, hogy állj  mellettünk utolsó óránkban, amikor a halállal küszködünk  és  majdan  ha elválik lelkünk a testtől vidd az Úr színe elé és
69                                                          Imák és ájtatosságok                                                                     
könyörögj, hogy a végtelen jóságú Isten, Szent Fia érdemeiért és a Te közbenjárásod által irgalmazzon nekünk bűnös gyermekeinek  és  vegyen  fel  választottai  közé,  az  örök  boldogság  honába, ahol majd az Ő angyalaival és szentjeivel együtt dícsőíthessük, áldhassuk és imádhassuk Istent mindörökkön-örökké. - Ámen.

 

 

4.9. LITÁNIA SZENT ISTVÁN KIRÁLY TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!        A Hívek megismétlik!           
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,                         Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szűz Mária, Istennek szent Anyja,*           
Szent István király, Isten hű szolgája,
Szent István király, ki a Boldogasszonyt buzgón tiszteled,
Szent István király, kit az Isten apostolának hívott,
Szent István király, kit Isten, az Anyaszentegyház
oltalmazójának rendelt,
Szent István király, kit Isten népünk királyává választott,
Szent István király, Isten akarata szerint való király,
Szent István király, ki kereszténységre vezetted néped,
Szent István király, ki az igaz hit hirdetője voltál,
Szent István király, ki megtérítetted a pogány népeket,
Szent István király, ki az ellened támadókat meggyőzted,
Szent István király, ki a betegek gyógyítója voltál,
Szent István király, az alázatosság csodája,
Szent István király, a béketűrés nemes példája,
Szent István király, a keresztény szeretet élő formája,
Szent István király, az igazségos fejedelem mintaképe.

 Válasz:*-Könyörögj érettünk!

 

Mi bűnösök,*                                                     
Hogy a római katolikus hitet kiterjesszed,
Hogy nekünk békességet és egyetértést kieszközölj,
Hogy hazánktól /népünktől/ minden ellenséget távol tarts,
Hogy az Isten keresők szívét az igaz hitre elvezesd,
Hogy a papság és a hívek közötti egyetértést megerősítsd,
Hogy a régi buzgóságot bennünk megújítsd,
Hogy országodat békében megtartsd, megáldjad és oltalmazd,
Hogy Istennél mindnyájunkért esedezzél.

*Válasz: - Kérünk téged, hallgass meg minket!

Ha Szentmisében imádkozzuk, akkor az alábbi részt elhagyjuk.

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk,Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallhass meg minket,Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

P: Imádkozzál érettünk, Szent István király!
H: Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire!

Könyörögjünk!

Jóságos Istenünk, szolgádnak, Dávid királynak érdemeiért irgalmas voltál a választott néphez. Kérünk, tekints szegény hazánkra, és szolgádnak, István királynak érdemeiért fordítsd el rólunk bűneinkkel megérdemelt büntetésünket és engedd éreznünk szokott irgalmasságodat. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.

 

       4.10.LITÁNIA SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY TISZTELETÉRE

 

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!        A Hívek megismétlik!           
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,                         Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária,*                       
Magyarok örökös Asszonya,
Szent László király, Istentől választott király,
Szent László király, Isten tiszteletét terjesztő király,
Szent László király, a Boldogságos Szűznek kedves szolgája,
Szent László király, tisztaságnak oltalmazója,
Szent László király, szerzetesek édes atyja,
Szent László király, szegények táplálója,
Szent László király, szomorú szívek vídámítója,
Szent László király, országod ragyogó napja,
Szent László király, világi híúságok elutasítója,
Szent László király, békességnek nagy szeretője,
Szent László király, fejedelmek példaképe,
Szent László király, kegyesség királyi széke,
Szent László király, isteni kegyelmek edénye,
Szent László király, szentegyházad buzgó építője,
Szent László király, az isten félelem öregbítője,

 *Válasz: - Könyörögj érettünk!

Szent László király, hitvallóknak reménysége,*
Szent László király, tudatlanok oktatója,
Szent László király, Isten szíve szerinti férfiú,
Szent László király, csodákkal felékesített méltóság,
Szent László király, a tisztaság példaképe,
Szent László király, népednek áldása,
Szent László király, a benned hívők bátorsága,
Szent László király, új források támasztója,
Szent László király, alázatosság példaképe,
Szent László király, betegségek megszüntetője,
Szent László király, világtalanok megvilágosítója,
Szent László király, némák nyelvének megoldója,
Szent László király, kereszténység védbástyája,
Szent László király, igaz hitnek terjesztője,
Szent László király, igaz tisztelőidnek pártfogója,
Szent László király, angyalok boldog társa,
Szent László király, pátriárkák mása,
Szent László király, próféták tisztelője,
Szent László király, mártírok becsülője,
Szent László király, hitvallók drága köve,
Szent László király, szüzek védelmezője,
Szent László király, népünk boldog vezére,
Szent László király, a magyar nemzet dicsősége,
Szent László király, minden szentek barátja,

Válasz:*-Könyörögj érettünk!

Ha Szentmisében imádkozzuk, az alábbi Isten Báránya részt kihagyjuk.

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk,Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket,Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

Ez az, ki az Isten előtt nagy és jóságos cselekedeteket müvelt
és egész szívéből dicsérte az Urat; ő könyörögjön népének bű-
neiért.

P: Imádkozzál érettünk szent László király!
H: Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.

Könyörögjünk!

   Mindenható Urunk, kérünk hallgasd meg alázatos könyörgé-
sünket, melyet a te kedves szolgád, szent László királynak érdeme által szent fölségednek bemutatunk: adj népednek békét és egységet, hogy szent fölségednek itt, e földön egy szívvel-lélekkel szolgáljunk s a mennyekben szinről szinre láthassunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. H: Ámen.

 

      

                              

                         4.11.MINDENSZENTEK LITÁNIÁJA

 

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!        A Hívek megismétlik!           
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

 

Mennyei Atyaisten,                         Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

 

Szentséges Szűz Mária,                           - Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja,
Szűzeknek szent Szűze,
Szent Mihály, Gábor és Ráfáel,           -Könyörögjetek érettünk!
Mindnyájan szent angyalok,

 

                                 Pátriárkák és próféták

Szent Ábrahám,                                         -könyörögj érettünk!
Szent Mózes,
Szent Illés,
Szent József,
Keresztelő szent János,
Mindnyájan szent pátriárkák
és próféták,                                         -könyörögjetek érettünk!
Apostolok és tanítványok

Szent Péter és Pál,                            - Könyörögjetek érettünk!
Szent András,                                           - Könyörögj érettünk!
Szent János és Jakab,
Szent Tamás,
Szent Máté,
Mindnyájan szent apostolok ,             - Könyörögjetek érettünk!
Szent Lukács,                                           - Könyörögj érettünk!
Szent Márk,
Szent Barnabás,
Szent Mária Magdolna,
Mindnyájan az Úr tanítványai,            - Könyörögjetek érettünk!

                                         Vértanúk

Szent István,                                             -Könyörögj érettünk!
Antióchiai Szent Ignác,
Szent Polikárp,
Szent Jusztin,
Szent Lőrinc,
Szent Ciprián,
Szent Bonifác,
Becket Szent Tamás,
Szent Szaniszló,
Fischer Szent János
és Mórusz Szent Tamás,                   - Könyörögjetek érettünk!

                               Püspökök és tanítók

Szent Leó és Gergely,                       - Könyörögjetek érettünk!
Szent Ambrus,                                          - Könyörögj érettünk!
Szent Jeromos,                                 

Szent Ágoston,                                        - Könyörögj érettünk!
Szent Atanáz,
Szent Vazul és
Nazianzi Szent Gergely,                    - Könyörögjetek érettünk!
Aranyszájú Szent János,                          - Könyörögj érettünk!
Szent Márton,
Szent Patrik,
Szent Cirill és Metód,                        - Könyörögjetek érettünk!
Borromei Szent Károly,                            - Könyörögj érettünk!
Szalézi Szent Ferenc,
Szent Tizedik Piusz,

 

                           Papok és szerzetesek

Szent Antal,                                             - Könyörögj érettünk!
Szent Benedek,
Szent Bernát,
Szent Ferenc és Domonkos,             - Könyörögjetek érettünk!
Aquinói Szent Tamás,                              - Könyörögj érettünk!
Loyolai Szent Ignác,
Xavéri Szent Ferenc,
Páli Szent Vince,
Vianney Szent János,
Bosco Szent János,
Árpádházi Szent Erzsébet,
Sziénai Szent Katalin,
Avilai Szent Teréz,
Limai Szent Róza,
Mindnyájan szent papok és szerzetesek,

 

                                           Világiak

Szent István király,                                              - Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg,
Boldog Gizella királyné,
Szent László király,
Szent Lajos király,
Szent Mónika,
Árpádházi Szent Erzsébet
Szent Hedvig králynő
Istennek minden szentjei,                   - Könyörögjetek érettünk!

                           Krisztus segítségül hívása

                                            vagy A:
Légy irgalmas,                                  Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól,
Minden bűntől,
Az ördög cseleitől,
és minden gonosz akarattól,
Az örök haláltól,
Megtestesülésed által,
Születésed által,
Keresztséged és szent böjtölésed által,
Kereszted és kínszenvedésed által,
Halálod és temetésed által,
Dicsőséges feltámadásod által,
Csodálatos mennybemeneteled által,
A Szentlélek kiáradása által,
Dicsőséges eljöveteled által,

                                                    

vagy B:

Krisztus, az élő Isten Fia,               - Ments meg, Uram, minket!
Aki e világra jöttél,                          - Ments meg, Uram, minket!

Aki a kereszten fügöttél,                 - Ments meg, Uram, minket!
Aki miattunk a halált vállaltad,
Aki a sírban feküdtél,
Aki a halálból feltámadtál,
Aki a mennybe felmentél,
Aki a Szentlelket az apostolokra elküldötted,
Aki az Atya jobbján ülsz,
Aki eljössz ítélni élőket és holtakat,

              Könyörgések különféle szükségletekért

vagy A:

Hogy nekünk kegyelmezz, -Kérünk téged,hallgass meg minket.
Hogy minket igaz bünbánatra vezérelj,*
Hogy minket szent szolgálatodban
megerősíts és megtarts,*
Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javakat adj,*
Hogy a földnek bő gyümölcsét megad és megtartsd,*

vagy B:

Hogy elménket mennyei kívánságokra felindítsd,*
Hogy a magunk, testvéreink, rokonaink és
jótevőink lelkét az örök kárhozattól megmentsd,*
Hogy a megholt híveknek örök nyugodalmat adj,*
Hogy a világot járványtól, éhségtől és háborútól megőrízd,*
Hogy minden népnek békességet
és igaz egyetértést adj,*
                                               

                                 C ( mindig mondandó):

Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megőrízd,
*- Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy a római pápát és az egész papi rendet
a szent vallásban megtartsd,*
Hogy az egész kereszténységnek egységet adj,*
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess,*

Válasz:*-Kérünk téged, hallgass meg minket!

                                       Befejezés:

vagy A:

Krisztus, hallgass minket!                  Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!   Krisztus, hallgass meg minket!

vagy B:

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
-irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
-irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
-irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!

     Úristen, oltalmunk és erősségünk: hallgasd meg Egyházad buzgó  könyörgését!  Te  adod  lelkünkbe az irántad való szeretetet: engedd,  hogy  amit  hittel  kérünk,  azt  valóban  elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.

 ...vissza a lap tetejére  

 

 

 

 

IDŐSZAKI MÁRIA ANTIFÓNÁK

            5.1. Advent I. Vasárnapjától Gyertyaszentelőig.

Hozsanna 201.- Állva végezzük!
Üdvözítőnk édesanyja, mennyeknek megnyilt kapuja.
Tengerjárók szép csillaga, Boldogságos Szűz Mária.

Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek.
Ki szülője Istenednek, Anyja lettél Teremtődnek.

Mert angyali köszöntésre rádszállott az Úr Szentlelke.
Ekkor lett az örök Ige Szűz méhednek szűz gyümölcse.

Azért édes Istenanyja, légy bűnösök szószólója,
botló lábunk támasztója, Üdvösségünk nyilt kapuja.

Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek.
Három személy Felségének, Egymivoltú Istenségnek.

Adventben: P: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz 
Máriát.
H: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Könyörögjünk!

Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy mi akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenve-dése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által. H: Ámen.


Karácsonyi időben:
P: Szülésed után sértetlen szűz maradtál.
H: Istennek Szent Anyja, könyörögj érettünk.

Könyörögjünk!

    Isten, ki a Boldogságos Szűz Mária termékeny szüzessége által, az emberi nemnek az örök üdvösség ajándékát megadtad, kérünk, add, hogy érezzük annak közbenjárását, ki által méltók lettünk befogadni az élet Szerzőjét, a mi Urunkat Jézus Krisztust, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké. – Ámen.
H: Ámen.
5.2.GYERTYASZENTELŐTŐL HÚSVÉTIG
Hozsanna 203. - Állva végezzük!

Mennyországnak Királynéja, Angyaloknak szent Asszonya,
Áldott gyökér, Szűz Mária, Üdvözlégy Krisztus szent anyja!

Teáltalad e világra Új világosság virrada.
Örülj dicsőség virága, kinél szebb nem jött világra.

Áldott légy, drágalátos Szűz! Isten véled, szép virág, Szűz!
Mennyben szent Fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.

P: Tégy méltóvá minket, szent Szűz, a te dicséretedre.
H: Adj erőt ellenségeiddel szemben.

Könyörögjünk!
Irgalmas Istenünk, adj  kérünk  gyarlóságunkban  oltalmat, hogy akik az Isten szent Anyjának emlékezetét tiszteljük, az ő
közbenjárásának  segítségével  vétkeinkből  fölkeljünk. A  mi  Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

 

                               5.3.HÚSVÉTI IDŐBEN
Hozsanna 205.- Állva végezzük!

Mennynek királyné asszonya, örülj szép szűz, Alleluja!
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, Alleluja!

Amint megmondotta vala, föltámadott, Alleluja!
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, Alleluja!

P: Örülj és örvendezz, Szüz Mária, alleluja!
H: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja!

Könyörögjünk!

  Úristen, ki szent Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál: add, kérünk, hogy az ő Szent Anyja közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

                                 5.4.ÉVKÖZI IDŐBEN
Hozsanna 207. - Állva végezzük!

1.Mennyországnak Királynéja,        2.Évának árva fiai,
Irgalmasságnak szent Anyja,          Számkivetett maradéki
Élet, édesség, reménység,             Siralminak örökösi,
Üdvözlégy, szép szüz Mária.          Sok nyavajáknak hajléki.

3.E siralomnak völgyében,             4.Azért szószólónk szeme-
Kik nyavalygunk nagy inségben.    det,/ Fordítsd hozzánk ke- 
Hozzád sóhajtunk mennyégbe,      gyelmedet,/ - És a te bűnös
Hol vagy örök dicsőségben.          népedet Oltalmazzad hívei- .
det.                   

                          5.Ó édes Szűz, irgalmadat,
Mutasd meg kegyes voltodat,
Holtunk után szent Fiadat,
Mutasd meg boldogságodat.

                 P:Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja.
H.Hogy méltók lehessünk a Krisztus igéreteire.

Könyörögjünk!

    Mindenható, örök Isten, ki a dicsőséges Szűz Máriának testét és lelkét, hogy szent Fiadnak méltó hajléka legyen, a Szentlélek munkálkodása által előkészítetted: add, hogy akinek emlékezetén örvendezünk, annak kegyes közbenjá-
rása által, a reánk váró veszélyektől és az örök haláltól megszabaduljunk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Ezután, ha szentségkitétellel egybekötve végezték a litániát, következik a Tantum ergo (vagy más szentségi ének).
Az ének alatt térdelünk!
A Genitori Genitoque = Az Atyának és Fiúnak kezdetű versszak alatt,
a pap megtömjénezi a Szentséget.
Az éneket a hozzátartozó könyörgésekkel lásd a….. oldalon!

...vissza a lap tetejére

 

   6.LATIN:  IDŐSZAKI MÁRIA-ANTIFÓNÁK


6.1.ADVENT I. VASÁRNAPJÁTÓL GYERTYASZENTELŐIG.
(Állva végezzük!)

Alma Redemtoris Mater, quae pervia coeli
Porta manes, et stella maris; succure cadenti,
Surgere qui curat, populo; tu quae genuisti,
Natura mirante, tuum sanctum Genitorem;
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, peccatorum miserere.

Adventben: P: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
H: Et concepit de Spiritu Sancto.

Oremus!
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde:
ut, qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovi-
mus; per passionem ejus et crucem, ad resurrectionis gloriam
perducamur. Per Christum, Dominum nostrum. H: Amen.

Karácsonyi idő:P: Post partum, Virgo, inviolata permansisti.
H: Dei Genetrix, intercede pro nobis!

Oremus!
Deus, qui salutis aeternae, beatae Mariae Virginitate fecunda,
humano  generi  praemia  praestitisti:  tribue  quaesumus,  ut ipsam pro  nobis  intercedere  sentiamus, per  quam  meruimus
auctorem vitae suscipere Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum. H: Amen.

 

 

              6.2.GYERTYASZENTELŐTŐL HÚSVÉTIG.
(Állva végezzük!)
Ave, Regina coelorum                   Gaude, Virgo gloriosa,
Ave, Domina Angelorum.               Super omnes speciosa,
Salve, radix, salve, porta,              Vale, o valde decora,
Ex qua mundo lux est orta.            Et pro nobis Christum exora.

P: Dignare me laudare te, Virgo sacrata.
H: Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Oremus!
Concede, misericors deus, fragilitati nostrae paresidium: ut,
qui  sanctae  Dei  Genitricis memoriam  agimus;  intercessionis
ejus auxilio, a nostris  iniquitatibus  resurgamus. Per  Christum,
Dominum nostrum. H: Amen.

                                   6.3 HÚSVÉTI IDŐBEN
(Állva végezzük!)
Regina coeli, laetare, Alleluja:
Qui, quem meruisti portare, Alleluja,
Ressurexit, sicut dixit, Alleluja:
Ora pro nobis Deum, Alleluja.

P: Gaude et laetare Virgo Maria. Alleluja.
H: Quia surrexit Dominus vere. Alleluja.

Oremus!
Deus, qui  per  resurrectionem  Filii  tui, Domini nostri  Jesu
Christi, mundum laetificare dignatus  es: praesta  quaesumus;
ut per ejus Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus
gaudia vitae. Per Christum, Dominum nostrum. H: Amen.

                                                    

                                    6.4. ÉVKÖZI IDŐBEN
(Állva végezzük!)

Salve Regina, Mater misericordiae;
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te camamus exules filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et flentes
In hac lacrimarum valle.
Eja ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
Ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

P: Ora pro nobis, sancta Dei genetrix.
H: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus!

Omnipotens, sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris
Mariae corpus et animam, ut dignum Filii tui habitaculum effici
mereretur, Spiritu sancto cooperante, praeparasti: da, ut, cujus
commemoratione laetamur; ejus pia intercessione, ab instanti-
bus malis, et a morte perpetua liberemur.
Per Christum, Dominum nostrum.

H: Amen.

 

  

 

SZENTSÉGI  ÁLDÁS

 

 


7.1. LATINUL

Tantum ergo Sacramentum       Genitori, Genitoque
Veneremur cernui;                      Laus et jubilatio,
Et antiquum documentum           Salus, honor, virtus quoque
Novo cedat ritui:                         Sit et benedictio:
Praestet fides supplementum     Procedenti ab utroque
Sensuum defectui.                     Compar sit laudatio. Amen.

P: Panem de caelo praestitisti eis.(Alleluja.)
H: Omne delectamentum in se habentem. (Alleluja.)

Oremus!

     Deus,  qui  nobis  sub  sacramento  mirabili  passionis  tuae memoriam  reliquisti:  tribue,  quaesumus;  ita  nos  Corporis et
Sanguinis  tui  sacra  mysteria  venerari,  ut  redemptionis  tuae
fructum  in  nobis  jugiter  sentiamus.  Qui  vivis  et   regnas   is saecula saeculorum. H: Amen.
7.2.Magyarul:

Azért ezt a nagy Szentséget  leborulva imádjuk,                     
Teste s vére a Krisztusnak, hogy itt vagyon jól tudjuk.           
Ha elménkkel fel nem fogjuk. Hitünkkel megfoghatjuk.               

Itt a pap, vagy diákónus, aki a szertartást végzi,
megtömjénezi a Szentséget!

 Az Atyának és Fiúnak, dicséret és tisztesség.
Szentlélekkel egyetemben áldás örök dicsőség.                                        
Háromságban egy szent Istent, áldjon minden nemzetség.
Ámen.

   A MKPK által engedélyezett más szentségi énekek erre
az alkalomra:
1.Sz.V.U. - 109.sz = Áldjad ember e nagy jódat...
2.Sz.V.U. - 110.sz = Áldunk téged, ó angyali kenyér...
3.Sz.V.U. - 112.sz = Ez nagy szentség valóban...
4.Sz.V.U. - 114.sz = Égből szállott szent kenyér...
5.Sz.V.U. - 116.sz = Imádlak, nagy Istenség...
6.Sz.V.U. - 132.sz = Üdvözlégy édes Jézusunk...
7.Sz.V.U. - 136.sz = Üdvözlégy, Oltáriszentség...

P: Kenyeret adtál nekik a mennyből.(Alleluja)
H: Minden gyönyörűséggel teljeset.(Alleluja)

Könyörögjünk! /Itt a pap feláll /

    Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos Szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. H: Ámen.

 Ezután a pap, vélummal a kezébe veszi az Oltáriszentséget és áldást ad a népre.
Áldás után visszahelyezi a Szentséget az oltáremelvényre, majd  letérdel  és  előimádkozza  a  következö  engesztelő fohászokat:

7.2.1. Engesztelésül
a káromkodásokért és istentelen beszédekért:

Áldott legyen az Isten.
Áldott legyen szent neve.
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
Áldott legyen Jézus neve.
Áldott legyen szentséges Szíve.
Áldott legyen drágalátos Vére.
Áldott legyen Jézus, a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Áldott legyen a Vigasztaló Szentlélek.
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária.
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen a Szűz és Anya neve: Mária.
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese.
Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Ámen.

A fohászok végeztével a pap elteszi az Oltáriszentséget.

 

 

 

 

AZ EGYHÁZI ÉV IMÁDSÁGAI ÉS SZERTARTÁSAI

                 1.AZ ADVENTI IDŐ SZERTARTÁSAI

                        Gyertya gyújtási ünnepség:

ADVENT  I. VASÁRNAPJA

1.Bevezető ének: Harmatozzatok égi magasok...H.2
2.Köszöntés és bevezető szavak:

Az adventi szentidő kezdetén, az Egyház ősi üdvözletével köszöntelek titeket: - AZ ÚR LEGYEN VELETEK!

                (Más hasonló bevezetőt is lehet alkalmazni.)

       Testvéreim! Most, hogy az  Advent  elközelgett,  e  szent idő kifejező jelképén, az adventi koszorún kigyúl az első gyertyaláng. Azért gyújtjuk meg, mert e fény Krisztust jel-képezi, aki a világ világosságának mondotta magát; és akarjuk, hogy az ő fénye elűzzön életünkből minden sötét-séget. Éppen ezért nem elég csupán a koszorún meggyújtani  e  fényt, hanem  gyújtsuk  meg  a  mi  szívünkben  is, hogy Krisztus fényében járhassunk.
De mielőtt meggyújtanánk rajta az első gyergyát kérjük rá és magunkra is, Isten áldását:

 

Könyörögjünk!

      Kegyelmek osztogatója, irgalmas Istenünk!  Alázattal kérünk, áldd + meg ezt az  adventi  koszorút,  amely  az ószövetségi Messiásvárás évezredeire emlékeztet minket, de figyelmeztet is, hogy az új egyházi évben a mi lelkünkbe is eljön Krisztus.
Add, hogy komolyan vegyük a Szentírás szavát, mely figyelmezetet: " hogy  felébredjünk  az  álomból,  hiszen üdvös-ségünk közelebb van, mint mikor hívők lettünk.
Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük le tehát a sötétség tetteit és öltsük fel a világosság fegyvereit.
(Róm 13,11-12) Krisztus, a mi Urunk által.

3.Ének a koszorú gyújtáshoz: ÉE 13.sz. vagy ÉE 15.sz.1.sz.
4.Itt lehet megfelelő ima -verset mondani.(lásd a függelékben!)
-vers után ének: ÉE 15.sz.2.sz.
5.Ha nem Misével egybekötve végzik ( Mise  bünbánati  része helyében), akkor a következö könyörgést mondjuk, a hozzátartozó olvasmányokkal:(- Ha Mise keretében végezzük, akkor a Mise könyörgése következik.)

Könyörögjünk!

        Imádkozzunk Testvéreim, hogy az Úr eljövetele, amelynek titkát a közelgő ünnepeken megüljük, ébren és felkészülten találjon minket!
Istennek dicsőséges Fia, Jézus Krisztus! Te a Szeplőtelen Szűz Máriától megváltásunkért a világra születtél. Jöjj el és add, hogy az a szeretet, amely Téged, a Bűnt kivéve, minden-ben  hasonlóvá  tett  hozzánk,  szabadítson  meg minket vét-keinktől.  Aki élsz  és  uralkodol  mindörökkön-örökké. Ámen.

6.Olvasmány (lásd Olvasmányok Könyve - Adventi idő!)
7.Ének vagy Zsoltár (csak ha két olvasmányt veszünk!)
8.Evangélium ( csak egy olvasmány kötelező!)

9.Homilia (esti igeliturgia vagy szentmise esetén - itt elolthatjuk a villanyokat, csak a meggyújtott gyertya égjen!)

10. Egyetemes könyörgés

   Testvéreim! Kérjük Krisztus Urunkat, aki mindnyájunk öröme és boldogsága, hogy jöjjön el és legyen velünk életünk küzdelmeiben:

1.            Jézusunk, az ószövetségi igazak végyakozásával várunk Téged, eljöveteleddel örvendeztess meg minket.

          F:- Kérünk téged, hallgass meg minket!

2.            Jézusunk, Te  a mi megváltónk vagy, jöjj és tisztíts meg minket embervoltunk minden gyarlóságától.

3.            Jézusunk, Te  nem  írtóztál  magadra  venni  a  mi halandó természetünket. Jöjj és végy szállást szíveink-ben.

4.            Jézusunk, Te azért jöttél, hogy életünk legyen. Add meg mindnyájunknak az örök életet.

5. Jézusunk, Te ismered emberi természetünket, ismered a mi állhatatlanságunkat. Add, hogy ebben az adventi időben tett elhatározásainkhoz kitartóak tudjunk lenni.

Urunk  és  Üdvözítőnk!  Megtestesülésed  által  közénk jöttél, hogy látható alakban is velünk legyen a láthatalan Isten.
Add kérünk, hogy kegyelmed sugara messze űzze tőlünk a bűn felhőit és születésed szent titkát tiszta örömmel ünne-peljük.  Aki  élsz  és  uralkodol  mindörökkön-örökké. Ámen.11.Urangyala
12.Áldás:

P: - Az Úr legyen veletek!    H:- És a te lelkeddel!

  A mindenható és irgalmas Isten,
akinek egyszülött Fiáról hittel valljátok,
hogy eljött közénk,
és várjátok, hogy újra eljön az idők végén,
szenteljen meg titeket eljövetelének fényességével,
és árassza rátok gazdagon áldását!
H: Ámen.

 Adja meg nektek, hogy a földi élet küzdelmei között
állhatatosak maradjatok a hitben,
örvendezők a reménységben
és tevékenyek a szeretetben.
H: Ámen.

 Ti, akik most Megváltónk test szerinti eljövetelének
szívből örvendeztek,
dicsőséges második eljövetele idején nyerjétek el tőle
az örök élet bőséges jutalmát!
H: Ámen.

 Áldjon meg benneteket a mindenható Isten:
az Atya, a Fiú † és a Szentlélek.
H: Ámen.

13.Befejező ének (kivonulás)

 

ADVENT II. VASÁRNAPJA

1. Bevezető ének: Adventi.
2. Köszöntés és bevezető szavak:

     P: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten sze-retete és a Szentlélek egyesítő ereje, legyen mindnyájatokkal.

     F: És a te lelkeddel!

    Advent II. vasárnapján két gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorúnkon. Két gyertyának már nagyobb a fénye, a közeledő Krisztus már fényesebben sugározza fényét.
Ahogy nő a fény, úgy kell nekünk is serényebbek lennünk a készületben. Készítsük tehát az Úr útjait szent buzgalommal életünkben.

3. Ének a koszorú gyújtáshoz : ÉE 13.sz, vagy ÉE 15.sz.2.sz
4. Ima -Vers (tetszés szerint).Utána Ének: ÉE 15.sz.3.sz.
5.Ha nem misével egybekötve végzik (mise bünbánati része helyében, akkor a következö könyörgést mondjuk, a hozzátartozó olvasmányokkal:

   Imádkozzunk Testvéreim, hogy az Úr eljövetele, amelynek titkát a közelgő ünnepeken megüljük, ébren és felkészülten találjon minket.
Istenünk, lelkesítsd föl szívünket egyszülött Fiad útjának elő-készítésére, hogy a közelgő Megváltó fogadására sok jócselekedettel felkészüljünk és a szent ünnepeken bőséges áldásában részesüljünk. Ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

6. Olvasmány (lásd Olvasmányok Könyve - Adventi idő!)
7. Ének ( csak két olvasmány alkalmazásakor!)
8. Evangélium (csak egy olvasmány kötelező!)
9. Beszéd (itt elolthatjuk a villanyokat)

10. Egyetemes könyörgés

   Testvéreim, kérjük a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki megváltásunkért jött közénk, hogy vezessen igaz bűnbá-natra és megtérésre.

1.            Urunk, Jézus Krisztus, Te azért jöttél közénk, hogy a bűn által okozott károkat orvosold; bocsásd meg hűtlen-ségünket, hálátlanságunkat, hanyagságainkat és minden vétkünket.

             F:- Kérünk téged, hallgass meg minket!

 2. Urunk, Jézus Krisztus, Te ismered kicsinyhitűségün-ket és restségünket. Tölts el minket irántad való bizalom-mal és nagylelkűséggel.

3. Urunk, Jézus Krisztus, Te ismered állhatatlanságunkat. Tedd, hogy elhatározásainkhoz hűségesek maradhassunk.

4. Urunk, Jézus Krisztus, Te hozzánk is el akarsz jönni és  szívünkben  is  szállást  akarsz  venni. Segíts, hogy egyenges-sük a Te utaidat.

Jézusunk, Te látod, hogy hűséges várakozással készülünk születésed szent ünnepére. Add  kérünk, hogy  eljussunk üdvösségünknek erre a  nagy  örömére s  azt  buzgó szívvel, szüntelen újjongással ünnepelhessük. Ki  élsz  és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

11. Úrangyala
12. Áldás (lásd Advent I. Vasárnapjánál!)
13.Befejező ének (kivonúlás)

 

ADVENT III. VASÁRNAPJA

1.Bevezető ének
2.Köszöntés és bevezető szavak:

      Kegyelem nektek és békesség Atyánktól az Istentől és
Urunktól, Jézus Krisztustól.

Testvéreim! Ismét itt vagyunk, hogy adventi koszorúnkon meggyújtsuk a harmadik gyertyát is várakozásunk jeléűl. Egyházunk várja Jézust, mert szereti, mert biztos benne, hogy Ő az egyetlen,  a végső és teljes megoldás. Mint az Egyház tagja, nekem egyénileg is várnom kell Őt. Ezért szítsam fel szívem vágyát azzal a gondolattal, hogy életem számára is Ő az egyetlen, a végső megoldás.

3. Ének koszorú gyújtáshoz: ÉE 13.sz, vagy ÉE 15.sz.3.sz
4. Ima -Vers (tetszés szerint) Utána Ének: ÉE 15.sz.4.sz.
5. Ha nem misével egybekötve végzik (mise bünbánati része helyében, akkor a következö könyörgést mondjuk, a hozzátartozó olvasmányokkal:

    Imádkozzunk Testvéreim, hogy az Úr eljövetele, amelynek titkát a közelgő ünnepeken megüljük, felkészülten találjon minket.
Kérünk mindenható Istenünk, add, hogy  egyszülött Fiad jövetelét éber buzgósággal várja a Te néped, s amint maga üdvösségünk szerzője tanított, égő lámpákkal virrasztva siessünk eléje. Ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.          - Ámen.

6.Olvasmány (lásd Olvasmányok Könyve - Adventi idő!)
7.Ének (csak két olvasmány alkalmazásakor!)
8.Evangélium (csak egy olvasmány kötelező!)
9.Beszéd (itt elolthatjuk a villanyokat)

 

10. Egyetemes könyörgés

      Téged  szólítunk, Krisztusunk, aki öröme és boldog-sága vagy mindazoknak, akik várnak és mondják:

                  F: - Jöjj Uram, és ne késlekedj!

      1. Örvendve várjuk Urunk eljöveteledet, jöjj és növeld a mi örömünket.

2. Te teremtetted a világot, jöjj és váltsd meg a te kezed művét.

3. Te nem vetetted meg halandó természetünket, jöjj és ragadj ki minket a halál uralmából.

4. Te azért jöttél, hogy életünk legyen, jöjj és ajándékozd nekünk az örök boldogságot.

5. Te minden embert országodba akarsz hívni, jöjj és gyüjtsd össze azokat, akik színed látására áhitoznak.

Urunk, Jézus Krisztus, tégy megnyitottá minket a Te számodra, hogy igédet befogadva alkalmas eszközeiddé váljunk és minél bőségesebben részesüljünk áldásodból. Ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. - Ámen.

11. Úrangyala
12. Áldás (lásd Advent I. Vasárnapjánál!)
13. Befejező ének ( kivonúlás)

 

ADVENT IV. VASÁRNAPJA

1. Bevezető ének
2. Köszöntés és bevezető szavak:

         - Az Úr legyen veletek!       - És a te lelkeddel!

   Testvéreim, az utolsó gyertyát gyújtjuk meg a mostani alkalommal adventi koszorúnkon, s így már teljes fényében ragyog az. Tartsam oda ezért lelkem e fénysugárzás felé, hogy minél jobban átfényesedjen és átmelegedjen, ne csupán a szent ünnepekre, hanem egy újabb évre is.

3. Ének a koszorú gyújtáshoz: ÉE 13.sz, vagy ÉE 15.sz.5.sz.
4. Ima -Vers (tetszés szerint) Utána Ének: ÉE 15.sz.6,7.sz.
5. Ha nem misével egybekötve végzik (mise bünbánati része helyében, akkor a következö könyörgést mondjuk, a hozzátartozó olvasmányokkal:

   Imádkozzunk testvéreim, hogy az Úr eljövetele, amelynek titkát a közelgő ünnepeken megüljük, felkészülten találjon minket.

  Urunk és Istenünk! Te bőségesen adod kegyelmedet mindazoknak, akik kitárják Előtted szívüket. Add, hogy soha el ne zárkózzunk, hanem kegyelmedet befogadva tanúságot tegyünk Rólad és a Te nagy szeretetedről az emberek előtt. Ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

6.Olvasmány (lásd Olvasmányok Könyve - Adventi idő!)
7.Ének (csak két olvasmány alkalmazásakor!)
8.Evangélium (csak egy olvasmány kötelező!)
9.Beszéd (itt elolthatjuk a villanyokat)

 

 

10. Egyetemes könyörgés.

Kérjük Krisztus Urunkat, aki emberi természetünket vette fel és közénk jött, hogy megtestesülésének boldogító örömével ajándékozzon meg minket.

1.            Isten egyszülött Fia, Te azért jöttél, hogy megments minket.  Add,  hogy  a  világ  felismerjen és  befogadjon Téged.

                 F: - Kérünk téged, hallgass meg minket!

   2. Te az  Atyától  származol,  és  Szűz  Máriától  emberi testet vettél fel; kérünk, ember voltunk minden gyarlóságától tisztíts meg minket.

3. A Te megtestesülésed szent titkát ünnepeljük. Add, hogy az a nagy titok kihatással legyen mindennapi életünkre és sok kegyelmi áldásnak forrása legyen.

4. A Te megtestesülésed szent titka, hitünk sarkköve, üdvösségünk biztositéka, emberi életünk méltóságának záloga, földilétünk értelme, verejtékes munkánk értéke. Add, hogy így fogjuk fel és értékeljük azt a mindennapi életünkben.

Urunk Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy a világba jöttél és felvetted emberi természetünket. Segíts, hogy mindig föltekinthessünk Rád és emberséged nyomán mi is igazi emberekké alakuljunk. Ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. - Ámen.

11. Urangyala
12. Áldás (lásd Advent I. Vasárnapjánál!)
13. Befejező ének

101                             Imák és szertartások az egyházi évben

 

  - Adventi jellegű versek

......vissza a lap tetejére

 

 

 

 

ÉVVÉGI HÁLAADÁS

 

 

 A Szentmise áldozás utáni könyörgését követően lehet végezni:

   1.Szentségkitétel alkalmas Szentségi énekkel:

        Pl.H.136.sz.: - Üdvözlégy Oltáriszentség!
Csodálatos szent istenség!
Téged szívből mind imádunk,
Oltárodnak trónján áldunk.
Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer én Jézusom!

 

   2. JÉZUS SZENT SZĺVÉNEK LITÁNIÁJA

 

Uram, irgalmazz!                            A hívek megismétlik!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,*                    ¬¬              *- Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve,
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől
alkotott Szív,
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív,
Jézus Szíve, Isten szent temploma,

Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,1*
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,2
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,3
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív,
Jézus Szíve, minden erénynek mélysége,
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,
Jézus Szíve, minden szív királya és központja,
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány
összes kincsei megvannak,
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian
merítettünk,4
Jézus Szíve, örök halmok kívánsága,5
Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív,
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt,
akik hozzád folyamodnak,
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása,
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív,
Jézus Szíve, gonoszságsainkért megtört Szív,
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje,6
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk,
Jézus Szíve, bűnösök áldozatja,
Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége,

válasz:*Irgalmazz nekünk!

-1 Hajléka. - 2.Szeretettől lángoló szív. - 3.Kincsesháza. -4.Gazdagságából.
-5. .Aki után ősatyáink kívánkoztak. - 6.Forrása.   

Jézus Szíve, haldoklók reménysége,*
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége,

válasz:*Irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit;
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit;
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit;
Irgalmazz nekünk!

 

P. Szelid és alázatos Szívű Jézus,
H. Alakítsd szívünket a te Szíved szerint.

Könyörögjünk!

    Mindenható  örök  Isten, tekints  szeretett  Fiad  Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatott azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisztus nevében. Aki veled él és uralkodik a Szentlélek kel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

   3. Hálaadó Ima:

       Világ mindenható Teremtője, az időnek és örökkévalóság-
nak Ura, Mennyei Atyánk; szent színed előtt leborulva átérez-zük ebben az órában a földi lét múlandóságát. De Te minket felemelsz, Te menedékünk vagy a múlandóság gondolata elől. Neked köszönhetjük, hogy nem úgy élünk, mint akiknak nincs reményük; Te, a reménység Istene, örömmel és békével töl-tesz el minket a hit által, és dúsgazdagokká teszel bennünket reménységben, a Szentlélek ereje által.

    Néhány óra (perc) múlva vége lesz ismét egy esztendőnek. Elenyészik ez az év is minden viszontagságaival, amelynek viselésére elégteleneknek gondoltuk magunkat, de Te elégséges erőt és kegyelmet adtál mindenhez. Elmúlik ez az év min-den híú örömével, amelyekben boldogságunkat képzeltük. Elérkezett a számadás órája. Ki állhat meg kellő alázat nélkül. Előtted, szívek és vesék vizsgálója, igazságos bíró? Milyen kevés napja volt az esztendőnek, amely halálos ágyunkon a számadást megkönnyíti. Mily sok volt azonban az az óra, mely az ítéleten vádolni fog minket színed előtt. Ha összemérjük elkövetett bűneinket és mulasztásaink sokaságát és a világ híúságaiban töltött napokat aTe szent szolgálatod-ban töltött napjainkkal, pirulva kell megvallanunk, hogy haszontalan szolgák vagyunk.
Sok-sok embertársunk nem érhette meg velünk az év végét,
pedig talán méltatlanabbak voltunk ajándékaidra, mint azok, akiket ebben az évben a sírhalom eltakart. Csak a Te nagy    irgalmasságodnak köszönhetjük, hogy még élünk. Megtürsz minket, mert várod jobbulásunkat.
Engedd meg, Mennyei atyánk, hogy most legalább az év utolsó napján elismerjük és alázatosan megköszönjük, ebben az évben kapott sok ajándékaidat, és leborulva imádjuk atyai gondviselésedet. Hálát adunk neked, hogy megőrízted testi és lelki életünket, megadtad mindennapi kenyerünket, megadtad az élet sötét és tövises útján a szent hit világosságát és vígasztalásait, estünkből felemeltél minket a bünbánat szentsé-
gével, erőtlenségünkben erőforrásunk voltál a Szentmisében és  a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Szent Fiad szenvedéseire kérünk, ne büntess minket bűne-
ink szerint, hanem a Te nagy irgalmasságod szerint bánj velünk, irgalmasan. Töröld el számtalan vétkünket az ártatlan Bárány vérével, és nyújtsd felénk segítő jobbodat, hogy Veled új szövetségre lépve, a magasságból jövő erő által új életet kezdhessünk.

Szent  Fiad,  Jézus  Krisztus  szentségi  oltárára  hellyezzük most magunkat, életünket, minden ügyünket és tulajdonunkat, általa felajánljuk Neked, Jóságos Atyánk, dicsőítő, engesztelő és  hálaadó  áldozatul. Hisz  minden  amink  van, Tőled  van, neked köszönhetjük.
Tieid akarunk lenni az Új Esztendőben is. Áldj meg minket és tarts meg minket, mint Tieidet szent kegyelmedben, hogy életünk hátralevő napjait hűséges szolgálatodban töltve, száz-szoros termést hozzunk az örök életre, szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

 

4.Tantum ergo…

Azért ezt a nagy Szentséget  leborulva imádjuk,                     
Teste s vére a Krisztusnak, hogy itt vagyon jól tudjuk.           
Ha elménkkel fel nem fogjuk. Hitünkkel megfoghatjuk.               

Itt a pap, vagy diákónus, aki a szertartást végzi,
megtömjénezi a Szentséget!   

Az Atyának és Fiúnak, dicséret és tisztesség.
Szentlélekkel egyetemben áldás örök dicsőség.                                         
Háromságban egy szent Istent, áldjon minden nemzetség.
Ámen.

 

   A MKPK által engedélyezett más szentségi énekek erre
az alkalomra:
1.Sz.V.U. - 109.sz = Áldjad ember e nagy jódat...
2.Sz.V.U. - 110.sz = Áldunk téged, ó angyali kenyér...
3.Sz.V.U. - 112.sz = Ez nagy szentség valóban...
4.Sz.V.U. - 114.sz = Égből szállott szent kenyér...
5.Sz.V.U. - 116.sz = Imádlak, nagy Istenség...
6.Sz.V.U. - 132.sz = Üdvözlégy édes Jézusunk...
7.Sz.V.U. - 136.sz = Üdvözlégy, Oltáriszentség...

P: Kenyeret adtál nekik a mennyből.(Alleluja)
H: Minden gyönyörűséggel teljeset.(Alleluja)

Könyörögjünk! /Itt a pap feláll /

    Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos Szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. H: Ámen.

Ezután a pap, vélummal a kezébe veszi az Oltáriszentséget és áldást ad a népre.
Áldás után visszahelyezi a Szentséget az oltáremelvényre, majd  letérdel  és  előimádkozza  a  következö  engesztelő fohászokat:

Engesztelésül a káromkodásokért
és istentelen beszédekért:

Áldott legyen az Isten.
Áldott legyen szent neve.
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
Áldott legyen Jézus neve.
Áldott legyen szentséges Szíve.
Áldott legyen drágalátos Vére.
Áldott legyen Jézus, a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Áldott legyen a Vigasztaló Szentlélek.
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária.
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen a Szűz és Anya neve: Mária.
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese.
Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Ámen.

   A fohászok végeztével a pap (csendben vagy alkalmas oltáriszetségi ének kíséretében) elteszi az Oltáriszentséget.

5.TE DEUM (H.276/A)

Téged Isten dicsérünk - Téged Úrnak ismerünk,
Téged örök Atyaisten - Mind egész föld áld és tisztel,
Téged minden szép angyalok - kerubok és szeráfkarok,
Egek és minden hatalmak - szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy, - erősséges szent Isten vagy.

Nagyságoddal telve ég, s föld, - Dicsőséged mindent betölt.
Téged dicsér egek Ura, - Apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták - súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártír seregek - Magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte - Szentegyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged - S mérhetetlen nagy fölséged,
S azt ki hozzánk tőled jött le - Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled - Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje - Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál, - Szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad, - Mennyországot megnyitottad,
Isten jobbján ülsz most széket, - Atyádéval egy fölséged;
Onnan leszel eljövendő, - Mindeneket ítélendő.

                              ( most letérdelünk)

Téged azért Uram, kérünk, - Mi megváltónk maradj vélünk.
Szentjeidhez végy fel égbe, - Az örökös dicsőségbe.
Szabadítsd meg, Uram néped - Áldd meg a te örökséged;
Te kormányozd, te vígasztald, - Mindörökké fölmagasztald.

(most felállunk)

Mindennap dicsérünk téged, - Szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket - És bocsásd meg vétkeinket.

Irgalmazz Uram, irgalmazz - Híveidhez légy irgalmas,
Kegyes szemed legyen rajtunk - Tebenned van bizodalmunk.

Te vagy Uram, én reményem, - Ne hagyj soha szégyent érnem.

P: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt.
H: Dicsérjük és magasztaljuk Őt mindörökké.

Könyörögjünk!

   Urunk, Istenünk, a  te  irgalmasságodnak  nincs  határa  és jóságodnak kincse végtelen. Hálát adunk neked jótéteményei-dért, szüntelen kegyelmedért könyörögve, hogy Te, aki a kérőknek megadod kívánságaikat, ne hagyj el  bennünket, hanem vezérelj az örök jutalomra. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

6. Mária Antifóna

Hozsanna 201.- Állva végezzük!

Üdvözítőnk édesanyja, mennyeknek megnyilt kapuja.
Tengerjárók szép csillaga, Boldogságos Szűz Mária.

Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek.
Ki szülője Istenednek, Anyja lettél Teremtődnek.

Mert angyali köszöntésre rádszállott az Úr Szentlelke.
Ekkor lett az örök Ige Szűz méhednek szűz gyümölcse.

Azért édes Istenanyja, légy bűnösök szószólója,
botló lábunk támasztója, Üdvösségünk nyilt kapuja.               

Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek.
Három személy Felségének, Egymivoltú Istenségnek.

Karácsonyi időben:

P: Szülésed után is Szeplőtelen Szűz maradtál.
H: Istennek Szent Anyja, könyörögj érettünk.

Könyörögjünk!

   Isten, ki a Boldogságos Szűz Mária termékeny szüzessége által, az emberi nemnek az örök üdvösség ajándékát megadtad, kérünk, add, hogy érezzük annak közbenjárását, ki által méltók lettünk befogadni az élet Szerzőjét, a mi Urunkat Jézus Krisztust, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké. – Ámen.
H: Ámen.

    A könyörgést követi (az ilyenkor szokásos Himnuszok: A Pápai Himnusz és a Magyar Himnusz), az alábbi ének ami alatt a pap és a segédkezők kivonulnak:

H.37/4.sz.: Hívásodat követvén, jobbulást igérünk,
Hogy ebben az új évben csak tenéked élünk.
Segíts meg szándékunkban, hogy azt megtarthas-
suk. - S életesténk ha eljő, nyugodtan mondhas-
suk: - Hála tenéked!

 

DEO GRATIAS!

......vissza a lap tetejére

 


 

ÚJÉVI IMA


Az egyetemes könyörgés vagy áldozás után mondhatjuk!

  Mindenható örök Isten, ime hozzád jövünk ma, az új esztendő
első reggelén, hogy az esztendő minden napjára irgalmadat és
segítségedet kérjük. Beismerjük, Uram, bűnös voltunkat; sokszoros hűtlenségünk miatt újabb jótéteményeidre méltatla-nok vagyunk. De ha kezed nem tart fenn minket, Uram, meg-szününk létezni; ha jóságod munkáinkat meg nem áldja, mi hi-ába fáradunk. Urunk és Istenünk, irgalmazz nekünk! Adj igaz bánatot szívünkbe büneink felett; erősítsd meg akaratunkat, hogy a jóban kitartsunk és az erényes életben gyarapodjunk. Ne engedd, hogy bármitől jobban féljünk, mint a te megbántá-
sodtól; hogy valamit inkább kívánjunk, mint kegyelmedet és szeretetedet.
Uram, Jézus, te vagy az út, az igazság és az élet. Te légy ennek az új esztendőnek minden napján lelkünk élete, értel-münk igazsága, akaratunk és kívánságaink egyetlen célja. Add, hogy szívünk elteljék teirántad imádással, a tiszta erköl-csök szeretetével, a bűnnek utálásával, a szenvedések és ne-hézségek békés elvislésével és felebarátaink iránt testvéri jó-akarattal. Add, hogy ennek az esztendőnek minden óráját a tehűséges szolgálatodban, kötelességeink teljesítésében, em-bertársaink megsegítésében és a közös jónak önzetlen munká-lásában töltsük.
Őrizz meg minket, kegyelmes Istenünk, minden veszélyes betegségtől, nagy károktól, a gonosz emberek üldözésétől, a rágalmazó nyelvektől, a nélkülözéstől, szégyentől és minden más lelki és testi veszélytől. De ha mégis úgy döntöl, hogy meglátogatsz velük minket: adj erőt, hogy a reánk bocsátott keresztet békés szívvel viseljük és minden reménységünket egyedül beléd helyezzük.

   Urunk, Istenünk! Add, hogy parancsaidat szeressük. Legye-nek ebben az esztendőben a rosszak jókká, a jók jobbakká. Ne könyörögjön a szegény eredmény nélkül; leljen mindenki, aki vigaszra, tanácsra és segítségre szorul, vigasztalót, jó ta-nácsadót és erős segítőt. Szálljon áldásod nagyokra és kicsi-nyekre, gazdagra és szegényre, öregekre és ifjakra egyarántés vezessen atyai kezed mindnyájunkat ezen megkezdett esz-tendőn keresztül.
Végül, ha örök végzésedben azt határoztad felőlem, hogy ez
esztendő legyen földi életemnek utolsó esztendeje: jóságos Jézus, esedezve kérlek, add, hogy szent tested útravalójával és a szent kenettel megerősödve menjek ítélőszéked elé. Add,
hogy majdan mindnyájan boldog halállal távozzunk a földi élet-ből, és országodba jutva, a szentekkel együtt téged szeres-sünk és dicsérjünk mindörökkön-örökké. Ámen.

......vissza a lap tetejére

 

 

 

ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD A KERESZTÉNYEK  EGYSÉGÉÉRT : Végzendő jan.18 - 25. között!

 

 

4.1. Egyetemes könyörgés az imanyolcadra:

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, mindazokért, akik kereszté-nyeknek  vallják  magukat, hogy  Krisztusban   mindnyájan rátaláljanak az egység útjára.

1.            Add, Urunk, hogy az Egyház és pásztorai, szeretetben szolgálják a rájuk bízott lelkeket.
F.: - Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2.            Szítsd fel, Urunk, bennünk és elszakadt testvéreinkben a keresztények egysége iránti tevékeny vágyat.                

3. Tartsd távol, Urunk, népedtől a gyűlölködés, a gőg és az irígység szellemét, hogy szeretetben, békében és egymást támogatva éljenek.
4. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket és mulasztásunkat, melyet a keresztények egysége ellen elkövettünk.
5. Távolíts el, Urunk, minden viszályt, haragot, keserűséget és sértődöttséget azok lelkéből, akiket véleménykülönbség választ el egymástól.
6. Add, Urunk, hogy a hit és a szeretet egységében minden nép előtt eredményesen hirdessük és tegyünk tanuságot az evangélium igazságáról.
Pap:    Mindenható, örök Isten, te összegyüjtöd, ami szét-szóródott. Tekints nyájad juhaira és add, hogy a hit osztatlan  épsége  és a szeretet  köteléke  egyesítse mindazokat, akiket  megszentelt  az  egy keresztség. Vezesd  az  általad alapított egyetlen  Egyház  közösségébe  azokat, akik  még távol élnek, vagy  még  nem  ismernek  téged. Aki  élsz  és uralkodol, mindörökkön-örökké. Ámen.

4.2. Ima az Egységért:
Végzendő minden templomban a mise végén, január 18-25. között.

  Antifóna. - "Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te, Atyám, énbennem és én tebenned, úgy ők is egyek legyenek bennünk, és így elhigyje a világ, hogy te küldöttél engem."

P: "Mondom neked, hogy te Péter vagy."
H: "És erre a sziklára fogom építeni Egyházamat."

 

Könyörögjünk!

   Uram, Jézus Krisztus, ki apostolaidnak mondottad: " Békes-séget hagyok nektek, az  én békémet  adom  nektek. „ Kérünk,
ne nézd a mi bűneinket, hanem Egyházad hitét, és adj neki kegyesen, akaratod szerint, békét és egységet. Ki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön-örökké. Ámen.

4.3. Ökumenikus Istentisztelet -MINTA

L: lelkész     K: közösség
Bevonulás:  A szolgálattevők és a résztvevő közösségek lelkészei együtt vonulnak be az első ének alatt.
A menet élén Bibliát, keresztet vagy arra alkalmas ikont hordoznak.

Üdvözlet:
L: - Legyen áldott az Atya, Fiú, Szentlélek Isten, aki meghívott és egybegyűjtött bennünket.
K:- Ámen!

Ének: Szentlélek hívása

Bűnvallás:

L: Úr Jézus Krisztus, dicsérünk téged, hogy eljöttél hozzánk.
Dicsérünk újrajöveteled ígéretéért, hogy az Országod átadd    
Atyádnak. Irgalmazz nekünk!
K: Irgalmazz nekünk!

L: Isten Egyszülött Fia, tebenned a Szentlélek által Isten gyermekévé lettünk. Légy áldott, és irgalmazz nekünk!
K: Irgalmazz nekünk!             

L: Te, aki Atyáddal együtt élsz, és Szentlelked erejével Őhozzá vonzol bennünket, légy áldott és irgalmazz nekünk!
K: Irgalmazz nekünk!

L: Imádkozzunk!

   Urunk, mutasd meg irántunk való szereteted mélységét, és a Lélek által gyűjtsd egybe a megosztott kereszténységet, hogy egyházad – a benne lakozó Krisztus fényétől megvilágítva – a reménység jelévé legyen a világban, és vonzásának erejében a Benne való hitre, aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik mindörökké.

K: Ámen.

Igeliturgia: Bibliai részek olvasása

Prédikáció.

(Itt lehet adománygyűjtést meghírdetni)

L: Testvérek, a béke jelével forduljunk egymás felé (pl. kézfogással), és így fejezzük ki egymás iránti szeretetünket.

Hitvallás: Apostoli vagy Nicea-Kontantinápolyi Hitvallás

Adakozás: (Közben orgona vagy más hangszer szólhat, vagy ének)

Közbenjáró Ima

L: Hitben és szeretetben azonosulva ínséget szenvedő testvéreinkkel, tegyünk bizonyságot egyetlen reménységünkről az érettünk való könyörgésben. „A Lélek …jár közben a szentekért.” (Róm 8,27)
K: Újítsd meg bennünk Lelkedet, hogy neved dicsőségére EGGYÉ legyünk!

L: „Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy eggyek legyenek.” (Jn 11,17b) Így imádkozott Fiad
szenvedése előtt. Te hívtál minket egyházad egységének építésére. Hálát adunk neked az eddig megtett útért, és eddigi eredményeinkért.
(Itt meg lehet emlékezni az ökumenikus eredményekről)

L: Add, hogy ezek a jelek növeljék bennünk a még teljesebb egységre törekvés szándékát, és a készséget arra, hogy reménységben és engedelmességben előre lépjünk.
K: Újítsd meg bennünk Lelkedet, hogy neved dicsőségére EGGYÉ legyünk!

 

L: „Előbb…szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” (Róm 8,17b) Ha Keresztedre gondolunk, csak alázattal imádkozhatunk; láthatjuk és megvallhatjuk bűneinket, mert azok ellenkeznek szent akaratoddal. A Kereszt alatt megtanulhatjuk, hogyan részesedhetünk Megváltónk üdvözítő szenvedésében és néped iránti szeretetében. Formáld szívünke és gondolatainkat. Újítsd meg bennünk Lelkedet!
K: Újítsd meg bennünk Lelkedet, hogy neved dicsőségére EGGYÉ legyünk!

L: A Lélek „jár közben a szentekért.”(Róm 8,27). Egységünk mozgatója a Szentlélek, aki közösségeinket a kiengesztelődés helyévé teszi, ahol mindannyian a Tőle kapott ajándékokkal szolgálhatják az egység megvalósulását. Imádkozzunk buzgósággal, és legyünk nyitottak és engedelmesek a Szentlélek befogadására.
K: Újítsd meg bennünk Lelkedet, hogy neved dicsőségére EGGYÉ legyünk!

                        

L: „Megváltásunk még reménybeli” (Reménységben tartatunk meg. Róm 8,24) Imádkozzunk az egyetemes egyház ébredéséért, hogy ne aludjon tovább; olyan ébredésért könyör-

günk, melyben sóvárogva várjuk a mi Urunk Jézus Krisztus visszajövetelét.
K: Újítsd meg bennünk Lelkedet, hogy neved dicsőségére EGGYÉ legyünk!

Miatyánk (együtt mondva, vagy énekelve)

   Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg  a  te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;  és  bocsásd meg vétkeinket, miképpen  mi  is  megbocsátunk  az  ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket  kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.    Ámen.

Elkötelezettség megújítása, a látható egység keresése
(Vezetik a résztvevő egyházak képviselői)

Hallottuk Isten igéjét és megvellottuk együtt hitünket.
Együtt imádkozunk és megosztottuk Krisztus békéjét.
Újítsuk meg elkötelezettségünket a látható egység keresésére.

Mindnyájan: Isten Lelke vezet bennünket a Krisztushívők egységének útján. Ő vezet megtérésre és élteti bennünk a reménységet. Mi, különböző közösséghez tartozó krisztushívők
-              felismertük, hogy ami összeköt bennünket az erősebb annál, ami elválaszt;

-              vágyunk arra, hogy kitartóan figyeljünk egymásra, észrevegyük egymás gondjait, és hordozzuk egymás terhét a kölcsönös tisztelet és bizakodó reménység lelkével;
-              vágyunk arra is, hogy sokfélaségünkben ne csak veszélyeket, hanem inkább a gazdagságot lássuk, és készek legyünk tanulni egymástól;
-              szeretnénk őszinték és becsületesek lenni egymás iránt;
-              őszinte személyes és közösségi bűnbánattal kívánjuk keresni az egység útját;
-              odaszánjuk magunkat arra, hogy Urunk akarata szerint együtt legyünk az evangélium tanúi;
-              odaszánjuk magunkat, hogy még jobban összefogunk a kiengesztelődésért, igazságosságért, az élet és a teremtett világ megőrzéséért;
-              odaszánjuk magunkat arra, hogy a Szentlélek iránti hűségben keressük, előkészítsük és elfogadjuk a látható egység ajándékát;
-              odaszánjuk magunkat, hogy keressük az eucharisztia (Úrvacsora) közös útjában az álló akadályok felszámolásának útjait.

Mindezt Isten Szentlelkében bízva tesszük, aki „gyöngesé-günkben segítségünkre siet” (Róm 8,26). Bizonyosak vagyunk abban, hogy semmi „el nem szakíthat bennünket Isten szere-tetétől, amely van Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 8,39).
Elbocsátás és áldás

(A különbözö közösségek lelkészei vagy vezetői előre mennek és az istentiszteletet vezető lelkész mellé állnak. Az elbocsátás és az áldás szavait  a vezető lelkész, és lehetőleg vele együtt valamennyien együtt mondják és alkalmazzák az áldásnál szokásos mondatokat.)

L: Ma kitártuk szívünket a minden világosságok Atyja előtt. Jelenlétében kifejeztük egységre való vágyakozásunkat, és megújítottuk odaszántságunkat ennek munkálására. Amiképpen Ő elküldte a Szentlelket Krisztus tanítványai szívébe világosságul, így lakozzék bennetek is a Lélek, és szentelje meg bennetek, az egység munkálására adott ajándékait. K: Ámen.
L: Az a tűz, ami a tanítványokra alászállot, tisztítson ki minden gonoszt szívünkből, munkálja egyházaink megértését, és tegyen minket alkalmassá arra, hogy Krisztus világosságát vigyük széjjel a világba.
K: Ámen.

L:Az apostolokban, mártírokban és hivatalokban munkálkodó Lélek erősítsen és bátorítson benneteket; gyöngeségetekben legyen segítségetekre a Lélek!
K: Ámen.

L: A Lélel az, aki összegyűjt bennünket minden népből és nyelvből az egy hit megvallására; a Lélek tegyen titeket hűségessé és Isten ajándékainak boldog örököseivé együtt Krisztussal a teljes váltság (üdvösség) reményében.
K: Ámen.

L: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
K: Ámen.

Záróének: közben kivonulás.

......vissza a lap tetejére

 

 

NAGYHETI SZERTARTÁSOK:


6.1. NAGYCSÜTÖRTÖK ESTI OLTÁRFOSZTÁS

  A szentmise végén oltárfosztás van. A minden díszétől megfosztott templom a pusztaság és vigasztalanság képét mutatja. A szentáldozat bemutatása szünetel egészen addig, míg az Úr sírjából elő nem jön. Régen az oltárkövet ez alkalommal borral és vízzel is megmosták: a Krisztust jelképező oltáron mintegy elvégezték a holttestnek kijáró régi szolgálatot.

 Az Oltárfosztás alatt a szenvedő Messiás zsoltárát (21.zsoltár)
recitáljuk: (vagy néma csendben végezzük az oltárfosztást)

Antifóna: Elosztották maguk között ruháimat,         
s köntösömre sorsot vetettek. (8.tónus)

21.zsoltár /8.tónus/

I.szakasz: jövendőlés a keresztenfüggő Messiás elhagyatottságáról.

Istenem, Istenem, miért hagy/tál el engem*
miért vagy messze kiál/tásom szavától?
Én Istenem, napestig kiáltok, és/ meg nem hallgatsz.*
kiáltok éjjel is, és nincsen/ nyugovásom.

Én pedig féreg va

vagyok már, és/ nem is ember,*
emberek gyalázata és a nép/ megvetettje.
Mindnyájan, akik látnak engem, megcsú/folnak engem,*
szájukat elhúzván fejüket / hajtogatják:
"Az Úrban /bízott, mentse meg,*
szabadítsa meg, ha /kedveli őt!"
Azért ne távozzál messze tő/lem+
mert szenvedésemnek i/deje eljött*
és nincs, aki megse/gítsen engem.ANT.II.szakasz: Krisztus az őt gyalázó tömegek között.

Elszáradt, mint a cserép az én tor/kom,+
nyelvem az í/nyemhez tapadt,*
a halál porába ve/tettél engem.
Mert körülvettek en/gem az ebek,*
a gonoszok gyülekezete/ reám szállott.
Átlyuggatták a keze/met és lábamat*
és megszámlálták/ minden csontomat.
Csak néznek és szem/lélnek engem,*
elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre/
sorsot vetettek.
De te, Uram, ne légy/ messze tőlem*
én Erősségem, az én védel/memre siess!
Ragadd el a kard élétől, ó, Isten,/az én lelkemet*
s mi bennem a legdrágább, az ebek/ hatalmától.ANT.

III.szakasz: Krisztus halála neki dicsőséget,övéinek szabadulást szerez.
Azért hirdessük e győzedelmes halált nemzedékről nemzedékre!

Mind, ti istenfélők, dicsérjé/tek az Urat,*
mert nem utálta meg és nem nézte le a szegénynek /könyörgését.
És nem fordította el az or/cáját tőle*
s midőn kiáltott hozzá,/ meghallgatta.
Dicsérik az Urat, a/kik őt keresik,*
él az ő szívük ö/rökkön-örökké.
Megemlékezik az Úrról, és megtér hozzá a föld /minden határa,*
a népek családjai hó/dolnak néki.
Mert az Ú/ré az ország,*
és ő uralkodik a /nemzeteken.
És az én lelkem /őneki él,*
és az én magzatom/ néki szolgál.

És hirdettetik az Úr a jövendő/ nemzedéknek,*
a népnek, mely/ egykor születik.
Hogy megismerjék az /Úrnak hűségét,*
és mindazt, amit kö/zöttünk végbevitt.ANT.

  Kivonulásra: Antifóna:

1. Látjátok-e a / sereget,* mely körülvesz / engem?
2. Ti elmenekültök, én meg / megyek,* hogy feláldoztassam /
értetek. ANT.
3. Íme, elközelgett az /óra,* és az Emberfia a bűnösök kezére
a/datik.
4. Virrasszatok és imádkoz/zatok,* hogy kísértésbe ne / esse-  
tek! ANT.

- Ezt követően kezdődhet a Nagycsütörtök esti Szentségimádás!

 

 

6.2. Nagycsütörtök esti virrasztás az Oltáriszentség előtt
(összeállította: P. Rozmán János S.J.)

   A Pap (vagy imavezető) a nagycsütörtök esti szertartás, mise után, az
Oltáriszentség új helyének oldalán levő padsor első padjában foglalja el helyét és rövid csend után térdreborulva a tabernákulumban jelenlevő Úr előtt kezdi a szentségimádást az alábbi módon:

Pap (vagy ima vezető):  A nagycsütörtökön végbement ese-mények első nagy csodája a legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése. Erről az isteni szeretettől kigondolt és létrehozott Szentségről emlékezik meg ma este a katolikus világ. Milliók és milliók térdelnek ezen az estén néma áhítatban, közösen imádkozva és énekelve az oltár előtt, hogy megértsék, meg-köszönjék, megcsodálják ennek a Szentségnek a titkát, lénye-gét, célját és átelmélkedjék a keresztény életre gyakorolt hatá-sait.
Mi is részt akarunk venni az Oltáriszentség nagycsütörtök esti imádásában. Csodáljuk és dicsőítjük őt, ahogyan azt az Úr Jézus maga is kívánta apostolaitól, amikor így szólt hozzájuk:  " Virrasszatok és imádkozzatok". Ahogy ezt kérte választott híveitől, akik életük lelki programjává tették a csütörtök esti virrasztást és imát, ahogy azt az egyház is a mai nap szertartá-
sában híveitől kívánja és kéri.

     Köszöntsük tehát mi is közös énekeinkkel és imáinkkal a Szeretet Szentségét, magát Megváltó Krisztusunkat a legszentebb kenyér színe alatt, most és mindörökké. F.: Ámen.

Kántor: Énekeljük el a SZ.V.U.136.sz. ének két versszakát:

Üdvözlégy Oltáriszentség! Csodálatos szent istenség!
Téged szívből mind imádunk, oltárodnak trónján áldunk.
Refr.: Üdvözlégy szent Szakramentum!
Százezerszer: meg ezerszer én Jézusom!

Ha szenteknek nagy szívével, angyaloknak lángnyelvével
Köszönthetne minden lélek, méltón úgy sem dicsérnének.
Refr.: Üdvözlégy...

( Az Oltáriszentség köszöntése Prohászka O. nagycsütörtöki elmélkedései alapján feldolgozva):

Pap (vagy imavezető):

  Az előimádkozott részre, feleljük: Köszöntünk Téged!

  1. Szentségi Jézus, Szíved szeretetétől indittatva létrehoztad
a szeretet Szentségét...F.: - Köszöntünk Téged!

  2. Ez a Szentség az értünk vállalt szenvedéseid emléke…

  3. Ez a Szentség nyitja meg boldogságunk útját az örök élet
felé!

  4. Ez a Szentség a kárhozattól és a bűntől való nagy megme-
nekülésünk eszköze és szent jele!

5. Ez a Szentség feltámadásunk utáni boldog örök életünk
forrása és biztosítéka!

  6. Ez a Szentség tüzes Szívednek gyümölcse és ajándéka!

  7. Ez a Szentség irgalmadnak forrása és záloga!

  8. Ez a Szentség a keresztény élet erősítő tápláléka és or-vossága!

  9. Ez a Szentség az isteni alkotó erő megdöbbentő csodája!

10. Ez a Szentség neveli századok óta az eget kereső szeplőtelen tiszta nemzedékeket! F.:- Köszöntünk Téged!

11. Ez a Szentség védi meg halandó életünket a romlástól és
a vereségektől!

12. Ez a Szentség az isteni gazdagság nekünk nyújtott végtelen kincse!

13. Ez a Szentség a keresztény lélek tiszta örömének és a
rossz fölött való győzelmének forrása és fegyvere!

14. Ez a Szentség az Isten imádásának és az iránta megnyil-
vánuló hálaadásunknak legtökéletesebb kifejezője és remeke!

15. Ez a Szentség Krisztus mély lelkének imádságos himnusza
és híveinek tanító iskolája!

Pap (vagy imavezető): - Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
Hívek:                         - És a mi kiálltásunk jusson elődbe!

Pap (vagy imavezető):  Könyörögjünk!

   Szentségi Jézus, az Oltáriszentségben áldozati, atyádat megdicsőítő, engesztelő és hálaadó lelkülettel vagy jelen. Add, hogy ennek a Szentségnek a közelsége és vétele ugyanezt a lelkületet ébressze bennünk, híveidben,

életünk minden nap-ján. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké. Ámen.

(Jézus áldozat-érzelmei az Eucharisztiában.Prohászka O. püspök nagycsütörtöki elmélkedéseiből.):

Pap (vagy imavazető):

  "Ez az én vérem, az új szövetségé, mely sokakért kiontatik,
a bűnök bocsánatára."(Mt 26,28)

a) Az utolsó vacsora áldozat volt; Jézus a kenyér és a bor színében az áldozat jellegeivel és érzelmeivel van jelen. Ezek az érzelmek az imádás és a hálaadás. Misztériumának meg-közelíthetetlen csendjében imádkozik Jézus,az áldozat. Ez missziója, kegyelme, ez inspirációja és géniuszának koronája.
Mily mélyen szánt, mily magasztosan szárnyal! Isten és a  világ közt kiterjesztett szeráfi szárnyakkal lebeg lelke. Beár- nyékolja a földet, fölfelé tör, egyre följebb, és ihletett lelkében himnusszá válik a föld, s a szeráfok éneke. Imájában összefo- lyik szentséges életének harmóniája, nagycsütörtök a nagy-péntek siralmaival, s a föltámadás és mennybemenetel himnuszával.
Ó, fölséges, szent, kiválasztott imádkozó! Minden szentmisé-
ben kiárad imádkozó, zsoltáros, himnuszos lelked.
Akarod-e Istent mély, igaz érzésekkel, Krisztus lelkének szen-
vedésével, s diadalmával dicsérni? Itt a szentmise!

  b) Második érzelme az engesztelés. Az áldozat meghal má-sért. A legsötétebb lemondást a szeretet legragyogóbb inspi-rációjával köti össze. E keserűség édes és azért fölséges lesz. Siet Krisztus lelke a halálba, siet menteni. "Ha föláldozom ma- gamat, ezek mind élhetnek" -mondogatja. Hát hogyne tenné! Ezek az érzelmek hevitik most is. Kiáltó lélekké válik. Az Oltá-riszentség csendjében hallom prófétánk, vértanúnk kiáltását. Hallom a "vér kiáltását". Sámuel egész éjjel kiáltott Saulért az Úrhoz. Jézus éjjel-nappal kiált értünk. Tanuljunk tőle engesz-telést, erős, ellenálló, a jóért kiáltó, a bünösökért kiáltó lelküle-
tet, és engeszteljük meg Jézus Szívét magát, kit annyian nem
értenek s megvetnek.

c) Harmadik érzelme az esedezés, a könyörgés.

   Rengeteg sok kegyelemre van szükségünk, hogy a rossznak
ellenáljunk és a jót tegyük. Hogy kitartsunk, s jól fejlődjünk, és
arra az öntudatra és örömre ébredjünk, hogy szeret minket az

Isten, és hogy szeretet, s nem átok vesz körül. Segítségre és oltalomra van szükségünk...
Jézus e részben is kiállt. Ahogy a hegyeken, az erdőkben, a tengerparton imádkozott, úgy imádkozik itt. A szív mélyéből kitörő imának itt van isolája és forrása. Vele imádkozni az any-nyi, mint kitartóan, megnyugodva imádkozni.

Kántor: Énekeljük el most a SZVU 109. ének 1-4 versszakát!

Áldjad ember e nagy Jódat,/ kenyérszínben Megváltódat!
Itt jelen van szent testével, édes Jézus,
Jelen vagyon szent vérével, áldott Jézus.

Itt az Isten gazdagsága, bűnös lelkek nagy váltsága,
Minden jónak nagy bősége, édes Jézus,
Gyarló szívek erőssége, áldott Jézus.

Itt az égnek megnyitója, kegyelemnek meghozója,
Egész világ drága díja, édes Jézus, Az Istennek örök Fia, áldott Jézus.

Itt lelkünknek orvoslója, bús szivünknek viditója,
Elrejtezett kenyér szinben, édes Jézus,
Az oltári nagy Szentségben, áldott Jézus.

 

Pap ( vagy imavezető):

Rövid elmélkedésben közelítsük meg a Szeretet Szentségében
jelenlevő Megváltó Krisztust, és ennek a Szentségnek a mivol-tát, célját, csodáit!

   (A felolvasást, ha lehet, nagyon lassan és érthetően végezzük, egy-egy gondolat után kis szünetet tartva)

"Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."
"A szentmise annyi, mint bemutetni a szerető, megalázkodott, Istent engesztelő Krisztust. A Szentírás és a liturgia testet és vért mond. Itt van az én megtört testem... itt van az én kiontott vérem...  Gibbons bíboros rettenetes titoknak hívja és szinte nem hiheti. Mi is megrendülünk, de - a valóságnak, az erős hit-nek az alapjain - megrendülve hiszünk! Hisszük, hogy az Úr szeretett! Hogy halálba ment! És szent titkában, mint áldozat maradt közöttünk... A megtört test és a kiontott vér mindenkit megrendít. Senki sem lépne rá a vérre, kitérne tiszteletből. Mi ilyen alakban mutatjuk be Istennek..."

(hosszabb csend)

Pap (vagy előimádkozó):  - Önvizsgálatott tartunk.

- Gondolok-e a szentmise alatt erre a halálos szeretetre?
- És ha Jézus ilyen szeretetett kérne tőlem?
- És ha kevesebbet kérne?

Most csendben foglaljuk rövid imába jófeltételeinket!
Feleljük az előimádkozott részre:- Erősítsd Uram hitünket!

1. Születésedkor az angyalok dicsőséget énekeltek, mert az
Ige testet öltött, és közöttünk lakozott.

2. A három-királyok és pásztorok ajándékokkal hódoltak neked, mert Istennek ismertek föl. F: - Erősítsd Uram, hitünket!

3. Keresztelő János rád mutatva mondta: "Íme, az Isten Bárá-
nya, aki elveszi a világ bűneit!"

4. A sok meggyógyított beteg és szenvedő megismerte és cso-
dálta hatalmadat.

5. Az Oltáriszentségben ugyanazzal a testtel és lélekkel vagy
jelen, ugyanazzal a jósággal, szeretettel és hatalommal, mint
amelyet földi életed során ismerhetünk meg!

Pap (vagy imavezető): - Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
Hívek:                          - És kiáltásunk jusson elődbe!

Pap (vagy imavezető):

   Úr Jézus, fogadd mélységes hitünket, amellyel megvalljuk je-
lenlétedet ebben a Szentségben. Hirdetjük jóságodat, erődet és áldozatos lelkedet. Add, hogy mi is jóságosak, áldozatosak,
hitünkben erősek lehessünk ennek a Szentségnek a közelsége
és vétele által. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen.

Kántor (vagy énekvezető):  Énekeljük tovább a SZVU 109. ének  5-8. versszakait:

Ember, higgy az Úr szavának, csalhatatlan mondásának,
Teste étel, azt tanítja, édes Jézus,
Vére ital, bizonyítja, áldott Jézus.

Nem emléke szent testének, nemcsak jele szent vérének,
Igaz teste ez, úgy mondá, édes Jézus,
És vérének nyilván vallá, áldott Jézus.

Itt van tehát istensége, s evvel együtt embersége,
Kérésünket meghallgatja, édes Jézus,
És bűnünket megbocsátja, áldott Jézus.
Kérjük, adja ránk áldását, irgalmának kútforrását,
Legyen velünk a végórán, édes Jézus
S üdvözítsen holtunk után, áldott Jézus.

Pap (vagy imavezető):

- Milyen érzelmei lehetnek  a megtört testü Istenembernek, annak a Szívnek, amely vérét ontja?

(szakaszonként lassan, érthetően olvassuk)

- alázatos; mély hódolatban megsemmisül. Belesüllyedtem      a mélységes sárba! - kiáltja - Szolgád vagyok, végtelen Isten! Érzi, hogy ránehezedik a világ terhe, az Isten bűnutálata.

- reszket; sokba kerül neki... szenvedésbe...halálba...       Mégis tüzes és lelkes, áldozatra készülő Krisztusunk belső világa. Vágyik meghozni áldozatát, mert tudja, mit ér el vele...

   A szentmisén jelen vagyok testileg. De lelkületem nincs-e nagyon messze? Tudom-e, gondolok-e arra, hogy az én vét-keimért is így kellett magát feláldoznia? A szentáldozásra ál-dozatot vállaló lelkülettel megyek-e?(rövid csendet tartunk)

Pap (vagy imavezető): Az előimádkozott részre feleljük:

   - Alakítsd szívünket Szent Szíved szerint!

 Atyádat az Oltáriszentségben meg akarod dicsőíteni áldoza-
toddal. – Alakítsd szívünket…   

Jóságodat ebben a szentségben sugározd híveidre.

F.: - Alakítsd szívünket Szent Szíved szerint!

Mindenkit egyforma szeretettel vársz asztalodhoz, égi lako-
mádhoz.

Minden szentmisében megújítod a megbocsátás szavait, minden, szívből hozzád térő hívednek.

Pap:   - Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
Hívek: - És kiáltásunk jusson elődbe!

Pap (vagy imavezető):

  Uram, Jézus Krisztus! Áldozatos és hűséges lelkedre tekin-tünk a szentmisében és kérünk, növeld bennünk is az áldo-zatos, hűséges, kitartó lelkületet. Szenvedő tested és értünk kiontott szent véred áldozatra és hűségre kötelez bennünket, híveidet. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké. Ámen.

Kántor (vagy énekvezető): Most énekeljük el a SZVU 143.sz. ének 1-3.versszakát:

Előtted, Jézusom, leborulok, féktelen bűnös én hozzád bújok.
Ó kérlek, hogy nekem, malasztot adj, hisz te a bűnöshöz irgal-
mas vagy.
Szép piros véreddel öntözgettél, amikor elestem, fölemeltél.
Légy azért irgalmas és meghallgass, mennyei erőddel ó támogass.
Tehozzád Jézusom, felkiáltok, földről az ég felé felsóhajtok.
Szívemnek kapuját zárd be, kérlek, hogy helyet ne adjon a vé-
teknek.

 

 (Elmélkedés Prohászka Ottokár püspök nyomán, az utolsó vacsoráról és a szent-miseáldozat rendeléséről):

Pap (vagy előimádkozó):

Krisztus feje az egyháznak, tiszteletben lehajlott, szenvedő fej!
Ez  a fej árnyékolja be a sebzett testet is. Ez a fej mindig imád,
mindig ég és mindig fáj.
Krisztusnak ez a viszonyulása Atyjához megrendítő, de ugyan-
akkor okvetlenül győzedelmes. Hogyne bíznánk e szent, imád-
kozó áldozóban, aki érző, átdöfött szívének érzelmeivel imád-kozik értünk! Ezeket az érzelmeket kell Krisztussal megoszta-nunk.

(csendes elmélkedés)

Imavezető: Nézzünk magunkba. belső és külső tiszteletadá-som hasonlít-e az Úr nagy tiszteletéhez? Megvan-e bennem is a szentmisén való jelenlétből eredő felelősségtudat? Nekem is áldozatot kell hoznom ezért a hitért, ezért a kincsért!

Az előimádkozott részre feleljük:
-Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy a szentmise gyümölcseit lelkünkbe fogadjuk és megtart-hassuk!       

Hogy a szentmiséken felébredjen bennünk is a Te áldozatos
lelkületed ereje és példája!

Hogy a szentmisék által növekedjék híveidben a csendes, rej-
tett élet szeretete és erénye!

Hogy a szentmisék által vigasztalást, megnyugvást önts a
csüggedő lelkekbe!

   Hogy a szentmisék felajánlásával elhunytjaink enyhülést, szabadulást nyerjenek és színed látására eljussanak!

    -Kérünk téged, hallgass meg minket!

Pap:    - Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
Hívek: - És a mi kiáltásunk jusson elődbe!

Imavezető:
Főpapunk, Jézus! Áldozati engesztelő Urunk! Naponként sokezerszer újítod meg a világ minden részén az utolsóvacso-
rai szent áldozatot. Add, hogy áldozatod ereje a te híveid lelké-
ben felfakassza az erős hitet, a szilárd reményt és a hűséges
szeretetet irántad, aki Atyáddal és a Szentlélekkel élsz és ural-
kodol, mindörökkön örökké. Ámen.

Énekvezető: Énekeljük el a SZVU 142.ének 1-3.versszakát.

Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek.
Rendelvén e nagy Szentséget, és adván tieidnek.
Hogy teveled egyesüljünk, s Téged viszontszeressünk.
Örök hála és imádás légyen azért nevednek.

Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat,
És ellened elkövetett sok hálátlanságunkat.
Megmenteni így akartál, s azért értünk meghaltál,
Eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat.

S hogy halálod szent emlékét mindennap megülhessük,
Hagytad ezt a nagy szentséget, hogy magunkhoz vehessük.
Csodálatos kincset adtál és közöttünk maradtál.
Véghetetlen jóságodért add, hogy mindig szeressünk!

   Ha a helyzet úgy kívánja, akkor itt rá lehet térni a zárró részre, amely a Nagycsütörtöki szentségimádás II. ill. III. része után található.

 

II.rész - Nagycsütörtök éjjeli Szentégimádás
(Összeállította: P.Rozmán János SJ)

Imavezető:

    Nagycsütörtök estéjének az Oltáriszentség alapítása után második nagy eseménye, szomorú ténye az Úr Krisztus Olajfák
hegyi szenvedése és mindaz, ami utána következett. Elfoga-tása, elhurcolása, éjjeli megkínzásai... Maga az Úr Jézus taní-tott meg minket arra, hogyan kell a nagy szenvedésekre felké-szülni. Ő maga kért fel minket arra, hogy erről a nehéz órájáról emlékezzünk meg: Virrasszatok és imádkozzatok!
Ezt akarjuk most mi is tenni. Jézus felszólításának enge-delmeskedve rágondolunk azokra a belső gyötrelmekre, ame-lyek az ő jó szívét érték az Olajfák hegyén. Ma este szerte a nagyvilágon, ahol csak katolikus templomban őrzik az Oltári-szentséget, a hívek milliói térdelnek néma áhítatban és elmél-kednek Krisztus Urunk Olajfák hegyi, éjjeli kínjairól, szenve-déseiről, és felajánlják neki együttérző szívük készségét. Vele imádkoznak, Vele virrasztanak, Vele akarnak szenvedni a megváltás nagy célja érdekében.
Tegyük ezt mi is katolikus lelkünk öntudatával, a Jézus szándékát megértő lelkek buzgóságával. Egyesüljünk keresz-tény testvéreink százmillióival a ma esti imádsággal, énekkel, engeszteléssel. Emlékezzünk meg az Úr Jézus útjáról az utol-só vacsora terméből ki, az Olajfák hegyére, az ő csendes imájáról, a lelki gyötrődésekről, amelyek egészen eltöltötték, úgy hogy reszketett, félt, elsápadt, megrendült, és arcra borul-va könyörgött Atyjához: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár... a szenvedés órája! De nem enyhült benső szen-vedése, sőt fokozódott halálküzdelme. Vércseppek hulltak róla a harmatos esti fűre.
Íme, ezek a nagy percek, pillanatok, nagycsütörtök éjjelé-nek jellemzői.
136                             Imák és szertartások az egyházi évben

Énekvezető: - Énekeljük el a SZVU 71. ének 1.versszakát:

Keresztények sírjatok, mélyen szomorkodjatok.
Keseregjen minden szív, aki Jézusához hív.

(Elmélkedés Prohászka Ottokár nyomán Jézus nehéz útjáról.)

Imavezető:

"Közben Jézus a getszemáni nevű majorba érkezett velük: Üljetek le itt - mondta -, amíg továbbmegyek és imádkozom. ...
Egyszerre csak szomorkodni és gyötrődni kezdett: halálosan szomorú a lelkem - mondta nekik -, várjatok itt és virrasszatok velem"(Mt 26,36-38).
A sebek, szögek, tövisek, vér ékesszóló kinyilatkoztatásai      a fájdalomnak, de a szenvedés mélysége, tüze és kínja belül    a lélekben van. Azért az Úr Jézus is oda mutat, szomorú szívé-re, lelkére. A szenvedés keretében látom a szomorú szívet... Ez a passió mélysége, a halálig szomorú lélek. A kereszt be-lőle nőtt ki és aki Krisztus szenvedését megérteni és őt szív-ből szánni akarja, annak nem szabad egy percig sem felednie, hogy Jézus lelke végtelenül szomorú. Elhagyta ereje, leomlott. Krisztus, oszlopa az erőnek, letört. Átszakadt a gát, és lelkét elöntötte a szomorúság. Ó mily drága nekünk Szent Lukács 22. fejezete, gyöngyöket hint elénk, Krisztus könnyeit, fohásza-
it említi. Vércseppek gyöngyöznek az Úr arcán, leszivárognak a ruháján, rengnek a tavaszi fűszálakon. Lelke sötét éjszaka.
Ez a hangulat kíséri végig az Urat egész szenvedésében, gyöngíti idegeit, érzéseit, lazítja erejét, inait, karjainak izmait; szegény, szomorú Uram! A kereszthalál iszonya, tanítványai-nak árulása, apostolainak, s híveinek szenvedése, népének végzete, mint malomkövek húzzák őt a mélységbe. "A mély-ség elborította őt, alászállt a fenékre, mint a kő."
Ó Jéusom, életem minden szomorúságát te már átélted. Úgy
viselek el mindent, mintha szíveden keresztül jutna el hozzám.

.Énekvezető: - Énekeljük el most a SZVU 71. ének 2. versszakát.

Nincsen abban irgalom, hozzád buzgó fájdalom,
Aki téged meg nem szán, ó Jézus a keresztfán.

Imavezető: (folytatjuk az elmélkedést)

    Undor, s utálat fogta el a bűntől, világtól, alávalóságtól, s el-
ernyedt lelke a sár- és vértenger szemléletétől. A bűn reáne-hezedik. Rémülve érzi annak egész súlyát. Föllázad e teher ellen szentsége, tisztasága, gyengédsége. " Jézusnak, az örök Atya Fiának a szíve" a világ bűneinek a mocsrában! "Jézus Szíve az istenség temploma" a piszok- és szennyözönben!
"Jézus Szíve, mely Istennel való kiengesztelésünket eszkö-zölte", most ez Isten szemei előtt a világ bűneivel tetézve, mint-
ha egészséges ifjút megkötözve patkányok, százlábúak, fér-gek, élősdiek közé dobunk. Életereje undorrá válik és borza-lom ijeszti halálra, mikor testén végigfutnak...
Sokan elernyedtünk, betegei leszünk bánatunknak, örömtelen-né válik életünk. A lánglelkű Illés próféta is, ki holtakat feltá-masztott, s tüzet hullatott az égből, hogy húzódik meg a boróka
alatt, s fáradt lelke hogy nyögi: Ó Uram! Jobb nekem meghalni,
mint élni e mocsárban!
És íme, az olajfák alatt a Getszemáni kertben az Úr Jézust is ily utálat töri.:"lealáztatott lelkem a porba, és szívem a földhöz ragadt" (Zsolt 40,25). Minden Isten-szerető lélek részt vesz Jézus ez undorában és lelke megernyedésében. Ha ifjaink elzüllenek, ha leányaink koszorúi szétfoszlanak, ha a szentsé-gek megszentségtelenítettnek, ha gúnyolják az erényt – akkor érezzük, amit Krisztus érzett: undort és csüggedést. Ilyenkor jó a szenvedő Jézussal egyesülni, őt vigasztalni és az érzésbeli közösségből erőt meríteni.

 

Énekvezető: - Énekeljük el a SZVU 71. ének 3.versszakát:

Szent testednek sebeit, vérrel folyó kékeit,
Aki látja és nem sír, élő hittel az nem bír.

Imavezető:

   "Aztán mintegy kőhajításnyira továbbment, és térdreborulva így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kely-het, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a Tiéd".           (Lk 22,41)
A kertben szomorkodó Úr Jézus bánatának terhe alatt térdreesik, hogy lelkét Istenben megkönnyítse. Sötét a lelke, az "örök szomorúság" képe, mert bánatát elsősorban a bűn, s az örök kárhozat okozza. Látja a bűnt rettenetes vízióban, melytől elernyed az Isten Báránya, ki elveszi a világ bűneit; érzi, hogy a bűn reászakad, s fölsikolt a teher alatt. Ah, ott vannak az én bűneim is; bár kitörölhetném rettenetes víziód-ból, bár leemelhetném szenvedő lelkedből édes Megváltóm! Látja a poklot, s a kárhozott lelkeket, és átérezte a lét érthetet-len átkát és összes borzalmait. Lelke lehajolt a predesztináció örvénye fölé és sötétségében imbolygott, mint a kémény szik-rája az óceán hullámai fölött. A lelkek elvesznek.

  Ez a Megváltó halálos bánata! Értitek-e már, hogy miért szo-morú mindhalálig? Oldala mellől dől ki Júdás, világot váltó ke-resztje mellett haldoklik a bal lator kétségbeesett lelke, s hol-napilyenkor elnyeli azt is az örvény, azt is, meg sok más milli-ót! Kegyetlen, istentelen hatalom, bűn; rajta veszi ki érte sar-cát az Úr, fizet érte!
A mélységből kiáltok Uram hozzád, hallgasd meg szómat,    s irgalmazz nekem!

(csendes elmélkedés következik)

Énekvezető: - Énekeljük el a SZVU 71.ének 4.versszakát:

A kősziklák megrepednek, nap és hold sötétednek,
Minden élő megindul, csak a bűnös nem búsul.

Most párvers következik:

Imavezető: Az előimádkozott részre feleljük:
- Erősíts és áldj meg minket!

Szenvedő Jézus, imádságos lélekkel mentél az Olajfák hegyére...-

Testi-lelki szenvedéseidet az Olajfák hegyén a mi üdvössé-
günkért magányosan kezdted meg...-

Minden rádszakadó testi-lelki szenvedést engesztelésül előre
felajánlottál...-

Az Olajfák hegyén még áldozatod oltárlépcsőjén, Atyád előtt
arcra borulva imádkoztál...-

Imádságodban a bűnökkel megsértett isteni felséget láttad...-

Imádságodban a bűnökkel visszautasított isteni szeretetet
láttad... -

Imádságodban a bűnökkel Isten ellen lázadó embereket
láttad...-

Imádságodban a bűnök rabságába hurcolt embereket láttad...-

Imádságodban a bűn ellen felindult isteni haragot és büntető
kezet láttad...-

Imádságodban az áldozatod által megengesztelt isteni jóságot
láttad...- - Erősíts és áldj meg minket!

Ezért a nagycsütörtök éjjelének és a nagypénteknek összes gyötrelmeit előre átélted és elfogadtad...-

Ezért a testi-lelki szenvedések összes kínjait helyettünk és ér-
tünk elvállaltad...-

Ezért szakadt lelkedre a szomorúság és a szívet sorvasztó
aggódás...-

Reszkettél és borzadtál a bűnök szörnyűségén, amelyet átvál-
laltál helyettünk...-

A bűnök undoksága és az emberek hálátlansága undorral és
utálattal töltötte el lelkedet...-

Szenvedésedet és áldozatodat sokan közönyös lélekkel szem-
lélik és azokat kigúnyolják...-

Szenvedésed, áldozatod érdemével és példájával szenvedő
híveidet szomorúságukban és aggodalmaikban vigasztalod és
erősíted... -

Olajfák hegyi gyötrelmeiddel enyhíteni akartad a szülők fájdal-
mát hálátlan gyermekeik miatt...-

Olajfák hegyi aggodalmaiddal, rettegéseddel az eljövendő szá-
zadok üldözött keresztényeit bátorítod és megedzed...-

Olajfák hegyi szenvedéseiddel a ránk sújtó isteni kezet felfog-tad, s áldó kézzé tetted...-

P: - Imádunk téged Krisztus és áldunk téged,
H. - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Előimádkozó:

    Szenvedő, aggódó, halálosan szomorú Úr Jézus. Minden percedért, szíved minden dobbanásáért, imádságodért, melyet az Olajfák hegyén nagycsütörtök éjjelén végeztél, szívből kö-szönetet mondunk, és a legnagyobb részvéttel szemléljük mindig ezeket a fájdalmaidat. Gyújtsd meg lelkünkben az érte-lem fényét, hogy világosabban láthassuk, milyen sok lelki küz-delembe, mennyi testi szenvedésbe került a mi bűntől való megváltásunk és megszabadításunk az isteni büntetéstől.
A megszentelő kegyelem visszaszerzése és mennyei Atyád-dal való kibékítésünk kieszközlése erősítse akaratunkat, hogy parancsaidat hűségesebben megtartsuk. Életünkben örömöd-re és vigasztalásodra lehessünk, halálunk után a boldog örök életre méltónak találtassunk, ahol az Atyával és a Szentlélek-kel élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Ámen.

Énekvezető: - Énekeljük el a SZVU 61.sz.ének 1,2 versszakát:

A fényes Isten-arcot, vér s fájdalom fedi:
Mint küzde szörnyű harcot, hallgatva hirdeti.
A főn, mely égi bérre százszorta érdemesb,
Szúr vad tövis füzére, így még dicsőbb, nemesb.

Ó Isten egyszülötte, mindenható Király,
S most győz a düh felette, csúfos halált kínál.
Nincs benne semmi épség, letört virág a test,
S mégis mily égi szépség, mit rózsa pírja fest.

 

Imavezető:

"Keljetek fel, menjünk, íme közeledik, aki elárul engem".
(Mt 26,42).
Jézus félt, szomorkodott, vigaszt keresett tanitványainál, meg-mutatta magát gyöngeségében, de imádkozott is, és győzött! Természete borzadt, azt kiáltotta feléje: Kíméld magad; de      ő megkérdezte az Atyját és ő megmutatta neki az utat, az oda-adás és áldozat útját, melyre Jézus elszántan lépett.
Életénk legnagyobb kísértését megállotta. Lehajtotta fejét Atyja kezeibe, és ő megnyugtatta és bíztatta. Kettős húsvéti győzelme van Jézusnak: egyikben legyőzte a halált, a másik-ban a testet és a vért, s kiemelte élet, világ, halál fölé a győ-zelmes lelket. Nézz bele Jézus belső világába és annak fölé-nyes remeklő kialakulásába Getszemánéban. Nekem is ezt kell átélnem, kísértések, nehézségek, küzdelmek fölé kell lelkemet emelnem, legyőzök vele és általa mindent.
Mily dicsőséges húsvét ez, a lelki győzelmek húsvétja, melyet
az ember átél.

Énekvezető: Énekeljük el a SZVU 74.ének 1.versszakát:

Ó, Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus, Istennek vérző Fia!
Tűrés példája, szentség formája, ó lelkünk drága díja.

Imavezető:

" Íme, közeledik, aki engem elárul." Rémületes közeledés. Jézus találkozik Júdással, tiszta, nemes, saját véres verejté-kében az alacsony világ fölé kiemelkedett lelke, mely nem engedett a rossznak, szemben áll az alávaló, undok ösztönök-
nek rabjával, a hálátlan, áruló tanítvánnyal. Istenem, emberi utak, emberi fejlődések! Mivé fejlik szeretet, ismeret, kegye-lem, akarat az egyikben, mivé a másikban?

 Biztos, hogy azért fejlett Júdásban az isteninek karikatúrájává,
mert maga sem vette komolyan Istent, Krisztust, az evangéliu-mot, az élet veszedelmeit és az Isten kegyelmeit. Nagy áldás az, ha komolyan vesszük a lelket és belevezetjük mindenáron az Isten országát!

Énekvezető: Énekeljük el a SZVU 74.ének 3.versszakát:

Ó, Jézus, Jézus, ó édes Jézus, ó hívek ékessége!
Ártatla tűrtél, s minket menyertél, ó szívünk édessége!

            
III. Rész - A BÜNBÁNAT LITÁNIÁJA
(Összeállította: P.Rozmán János SJ)

Imavezető:

  Szentóránk következő részében arról a fájdalomról emléke-zünk meg, amely az Úr Jézus nagycsütörtök esti szenvedésé-nek legfájóbb, legérzékenyebb része volt: Júdás árulásáról, Péter tagadásáról, a tanítványok félelméről. Megemlékezünk mindarról, ami ennek a szenvedésnek igazi okozója volt:          a bűnről.
Az a szívünk vágya, hogy a bűnt megvetve, attól elfordulva, az ellene való kemény küzdelemre felvértezzük magunkat, az Úristen parancsainak útján szilárd lélekkel járjunk, és ne tetézzük az értünk most is szenvedő, engesztelő Jézus fáj-dalmát.

Az előimádkozott részre feleljük: - Ments meg Uram, minket!

- Szomorúságodért, mely lelkedet eltöltötte - a csüggedéstől és a mindennapi élet általa, okozott letörtségétől...-                    

- Az előimádkozott rész felelete: -  Menst meg, Uram, minket!

- Félelmedért és gyötrődéseidért, - a gyümölcstelen bánattól és
az emberek ítéletétől való félelemtől...-

- Szent vércseppjeidért - a lustaság, a munkakerülés, a lelkiis-meretlenül végzett kötelességteljesítéstől...-

- Imád által, mellyel Mennyei Atyádtól a kereső kelyhet elfogad-
tad - a lázadozás és elégedetenség ördögi vonásaitól...-

- Megkötöztetésedért és elhurcolásodért - az Úr törvényeinek elhanyagolásától és szántszándékos megsértésétől...-

- Szelidségedért, hallgatagságodért - a szeretet nagy paran-csának semmibevételétől és a megszegésétől...-

- Az ostorcsapásokért - testünk túlzott dédelgetésétől és bűnös
kényelmétől, a tisztátalanság minden  megnyilvánulásától...-

- Arculütésedért - a megalkuvás és a kétszínűség, a gyávaság
minden bűnétől...-

- Tövissel koronázásodért - a kevélység, a gőg, a hiúság és
makacsság bűneitől...-

- Letépték rólad ruháidat, gúnypalástba öltöztettek, leköpdös-tek, ráncigáltak... Ezekért a fájdalmaidért - a divat és a test
mód felett való ápolásától és szertelenségétől...-

- A keresztért, amelyet válladra vettél - az élet terheitől való
gyáva megfutamodástól és a kétségbeeséstől...-

Az előimádkozott rész felelete: - Menst meg, Uram, minket!

- A keresztért, amelyet válladra vettél - az élet terheitől való
gyáva megfutamodástól és a kétségbeesétől...-

- A kereszthalálig gyakorolt engedelmességedért - kinyilatkoz-
tatott tanításod és rendeléseid megvetésétől...-

- Háromszor elestél a keresztúton, gyalázkodások értek...
Ezekért a szenvedéseidért - a bűnből való felkelés és újrakez-
dés gyáva elodázásától...-

- Keresztre szegezésedért - a jófeltételeink elfelejtésétől és el-
hanyagolásától...-

- Vérveszteséged okozta szomjúságodért - a torkosság, az
ínyencség és az önző életmód bűneitől...-

- Halálodért - a haláltól való pogány és céltalan félelemtől...-

- Sírbatételedért - az elkárhozás lelket összetörő és reményt
kiölő félelmétől...-

- Sírban nyogovásodért - a végső bűnbánattalanság és irgal-
mad felől való kétségbeesés szörnyű bűnétől...-

- Életed, tanításod, szenvedésed, feltámadásod, ajándékaid
elfelejtésétől...-

- Az örök életből való kizárástól...-

P:- Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
H:- És kiáltásunk jusson elődbe!

Imavezető:

  Jézus Krisztus, világ Megváltó Ura, szentséges szenvedésed
érdemeire lérünk, add nekünk az erős akarat kegyelmét, hogy
minden akadályon győzedelmeskedve, a Te országod lakói közé eljuthassunk és dicsérhessük az Atyát és a Szentlelket, veled együtt, mindörökkön-örökké. Ámen.

Énekvezető: Énekeljük el a SZVU 58. ének 1.,2.versszakát:

Bünbánóknak menedéke, trónusodhoz eljövünk,
Ah mert máshol nincs üdv s béke, Jézus, irgalmazz nekünk.

Szenvedésed drága árán, váltottad meg életünk,
Ó ne hagyj el minket árván, Jézus, kegyelmezz nekünk!

 

ÖSSZEFOGLALÁS

Imavezető:

   Szentóránk következő szakaszában egybefoglaljuk az Úr Jézus szenvedésének legfőbb mozzanatait, azokat lelkünkre alkalmazzuk, és a halált legyőző Krisztusnak szenvedéseit elvállalva, fájdalmait megköszönve, Őt Urunknak, testvérünk-nek, megváltó Istenünknek elismerve, szenvedése és halála által szerzett dicsőségéért neki az imádás és a hódolat áldo-zatát bemutatjuk.

Az előimádkozott részre feleljük: - Imádunk Téged!

- Jézus Krisztus! Az Otáriszentségben ránk hagytad kínszen-
vedésed emékezetét...-

Az előimádkozott rész felelete: - Imádunk Téged!

- Jézus Krisztus! Azért jöttél e világra,hogy szenvedéseddel, haláloddal, minket a bűntől és az érte járó kárhozattól meg-válthass...-

- Jézus Krisztus! Vágyva vágytad szenvedésed előképét,        a húsvéti bárányt tanítványaiddal elkölteni...-

- Jézus Krisztus! Áldozatra készen mentél ellenségeid elé az Olajfák hegyére...-

- Jézus Krisztus! Szomorúságtól és halálos félelmedtől elgyötört Szíved kihulló vérseppjeiért...-

- Jézus Krisztus! Aki a rád zuduló fájdalmakban elmerülve, erős lélekkel imádkoztál Atyádhoz...-

- Jézus Krisztus! Aki nyugodtan tűrted a kiküldött katonák       és poroszlók durvaságát és megkötöztetésedet...-

- Jézus Krisztus! Amerre mentél, lábad nyomát tisztelettel illették az égi angyalok...-

- Jézus Krisztus! A főpapok és farizeusok elé hurcoltatva,        a gyalázkoások és hamis vádak egész tömegét zúdították tisz-
ta lelkedre...-

- Jézus Krisztus! A háládatlan nép halálodat kívánta, mert felbujtották ellened...-

- Jézus Krisztus! A gúnynak és megvetésnek bíborpalástjába öltöztettek ellenségeid...-

Az előimádkozott rész felelete: - Imádunk Téged!

- Jézus Krisztus! Pilátus téged megostoroztatott és a nép elé
vezetett, mondván: Íme, az ember!...-

- Jézus Krisztus! Nehéz kereszttel válladon mentél fájdalmas
utadon a Golgotára...-

- Jézus Krisztus! A keresztre szegezve áldozat lettél a világ
bűneiért...-

- Jézus Krisztus! Töviskoronával a fejeden, kezed, lábad át-
szegezve, ajkad értünk imát mondott...-

- Jézus Krisztus! Azért a szeretetért, mely szívedben égett
szenvedésed napjai alatt...-

- Jézus Krisztus! Azért a jóságért, mellyel szenvedésed minden
érdemét nekünk ajándékoztad...-- Jézus Krisztus! Azért a türelemért, amellyel az emberi go-noszság ellened való kirohanásait elviselted...-

- Jézus Krisztus! Isteni irgalmadért, amellyel még ellenségei-dért is hathatósan imádkoztál, és a jobb latornak mennyorszá-
got ígértél...-

- Jézus Krisztus! Három órán át tartó szenvedés után, a ke-resztfán elnémult ajkaddal lelkedet Atyád kezébe ajánlva, meg-
kezdted a dicsőség és a győzelem útjának járását...-

P: - Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
H: - És a mi kiáltásunk jusson elődbe!

Előimádkozó:

    Jóságos mennyei Atyánk! A te szent Fiad, Jézus Krisztus szenvedése által kaptuk vissza lelkünk kegyelmi szépségét,   az Ő vérében mostuk le lelkünkről a bűn minden utálatosságát és undokságát, az Ő gyengesége erősíti lelkünket küzdel-meinkben, az Ő halálos sápadtsága gyógyítja meg lelkünk bágyadtságát, gyávaságát is, az Ő halálával győztük le a halál és ítélet szörnyűségét. Alázatosan kérünk, Mennyei Atyánk, a te szent Fiadnak érdemeiért áraszd áraszd ránk az erősség, a bünbánat, a tisztaság, a békesség szellemét, amelyért anynyit áldozott ugyanazon szent Fiad, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, most és mindörökkön örökké. Ámen.

Énekvezető: Énekeljük el a SZVU 60. sz. ének 1. versszakát:

Hogyha hozzád járulunk, szemünk könnybe lábad.
Úgy csókoljuk, ó Urunk, drága keresztfádat
Amelyen kegyetlen kínozták szent tested,
Amelyet szent kebled drága vére festett.

E.I.: - Emlékezzünk meg Üdvözítőnk édesanyjának fájadalmai-
ról is, amelyeket ezekben az órákban Fiával együtt elvállalt lel-
künk megmentéséért. Ő a Hétfájdalmú Boldogasszony, a vér-tanúk Királynője, mert minden szenvedés átjárja lelkét, amikor isteni Fiát tőle elszakítva, a fájdalmak útjára menni látta.

Imádkozzunk el most egy tized rózsafűzért; két-két Üdvözlégyre egy-egy titkot csatolunk.:

Miatyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.

1 - 2. Üdvözlégy... Ki érettünk vérrel verejtékezett...
3 - 4. Üdvözlégy... Kit értünk megostoroztak...
5 - 6. Üdvözlégy... Kit értünk tövissel koronáztak...
7 - 8. Üdvözlégy... Aki értünk a keresztet hordozta...
9-10. Üdvözlégy... Akit értünk keresztre feszítettek...

 

Énekvezető:  Énekeljük el a SZVU 63. ének 1-3. versszakát:

A keresztfához megyek,
mert máshol nem lelhetek /nyugodalmat lelkemnek.
S ott talállak, ó szűz Anya,/ Fájdalom közt bágyadozva,
Tőr veré át lelkedet.

De midőn ezek felett / láttad, mennyit szenvedett,
szenvedett az ártatlan;
Láttad őt a kálvárián, /két lator közt a keresztfán:
Kínodat ki mérje meg!

A nap elsötétedett,/ ennyi kínt nem nézhetett!
Borzadván rengett a föld.
Sírt, kesergett, gyászolt minden/ az egész nagy természetben;
De gyötrelmed nagyobb volt.

 

Záró ima:  Végére értünk szentóránknak. Átelmélkedtük az Úr éjjeli szenvedéseit. Lélekben így akartunk vele virrasztani

Nagycsütörtök éjszaka, és így akartuk jelét adni jószándékunk-nak, hogy készek vagyunk szolgálatára. Szolgáljon ez a mi Urunk, Jézus Krisztus dicsőségére, magunk és embertársaink lelke javára. Kérjük, adja ránk áldását. Ámen.

   Keresztet vetve magunkra, az előimádkozó így fejezi be a Szentség-imádást:

P.: - Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól,
és vezessen el az örök életre!
F.: - Ámen.

 

   A Nagypénteki Szertartások a Misekönyvben leírtak szerint végzendők!

......vissza a lap tetejére

 

NAGYSZOMBATI FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

 

 

1. Az egyház szándéka az, hogy újítsuk fel a régi hagyományt és szom-batról vasárnapra virradó éjszakán ünnepeljük Krisztus Urunk feltáma-dását.
" A legrégibb hagyományok szerint a húsvéti vigilia az Úrért átvirrasztott éjszaka (Kiv 12,42). Ezen az éjszakán az egyház imádkozva várja az Úr feltámadását és megünnepli a keresztség, a bérmálás és az eukarisztia szentségeiben.
A húsvéti vigilia egész ünnepe éjjel történik, ne kezdődjék a sötétség beállta előtt és ne végződjék a vasárnapi pirkadat után.
Ezt az előírást szigorúan be kell tartani!

Ezek alapján a következőképpen alakul a szertartás:

A  templom  teljes  sötétségben  legyen,  csak  a  szentsír  legyen megvilágítva.
A pap és a segédkezők, csendben, kivonulnak a sírhoz, és ott leborulnak.

Rövid csendes hódolat után, a pap így énekel: 

          
Ezt követi a 138. zsoltár, melyet a pap és a kórus (a nép) felváltva énekel.

A nép zsoltárt énekelve várakozik:
(A 138. zsoltár verses feldolgozása Tárkányi B.-tól.)

2. Még nyelvemre sem jön a szó, már előtted tudva van,-
mindenfelől jól bezárva tart kezed minduntalan.

3. E tudásod meghaladja elmémet, s csodálkozom, - hová
mennék, merre futnék színed elől, nem tudom:

4. Hogyha felhatok az égbe, ott talállak tégedet, - ha leszállnék
a mélységbe, látnám jelenlétedet.

5. És ha messze tengeren túl szállnék hajnal-szárnyakon,- oda
is jobbod visz engem, s az tart fenn mindenkoron.

6. És ha mondom: a sötétség tőled elföd engemet,- nem föd el,
mert  a sötétség fényes napvilág neked.

7. Áldalak, mert bámulandó mind, amit kezed művelt, alkotóm
vagy, már anyámnak te rejtél méhében el.

8. Láttad testem mint szövődött, írva könyvedben vala,
életem minden napja, melynek messze volt még hajnala.

9. Ó, mily végtelen felőled eszméimnek serege:- megszámlál-nám, ámde több az, mint a tenger fövénye.

10. Hogyha az elmélkedésben már végképp elfáradok, - és
elalszom felébredvén mégiscsak veled vagyok.

11. Ó bár messze távoznának mindazok, kik ellened - gőgösen
szólnak, halmozván a vétekre vétkeket.

12. Nem tartok többé azokkal, kik téged káromlanak: - egyedül
neved dicsérje itt minden szív és ajak.

13. És ezért, Uram, figyelj rám, ki jól ismersz engemet, -s szent
törvényed régi útján vezesd minden léptemet.

14.Dicsőség neked ó, Atya, Fiú s Szentlélek Isten, - miképpen
kezdetben vala most és örökkön. Ámen.

  A zsoltárt befejezve a pap és a segédkezők a templom előcsarnokába vonulnak, ez alatt a kántor (kórus) énekelheti az ősegyház fényhimnuszát: ÉE 826. sz. énekét (1431.old),(tetszés szerint):

 

V/1. Bár számos csillaggal világítsz az éjben, - s királyi mennyboltod ragyog a holdfényben, - Kőből kipattant tűz mégis
hirdeti: - a Kőből született tűz fényét keressük.

 Tündökő Fényeknek...

V/2. Ez a jel megtanít: életünk reménye - Krisztusnak testében
adatott meg nékünk, - ki Szegletkőnek hívatta önmagát, -mely-ből a fénytadó új szikra születik. Tündöklő Fényeknek...

A templom előterébe érve, a már égő tűznél,
a pap elkezdi a Lucernáriumot ( a Fényünnepséget ),
és ezekkel a szavakkal köszönti a népet:

    Kedves Testvéreim! Ezen az éjszakán, amikor a mi Urunk, Jézus Krisztus, a halálból életre támadt, az Egyház meghívja az egész világon szerte élő gyermekeit, hogy virraszanak és imádkozzanak.
Ha így emlékezünk Urunk húsvétjára, vagyis ha igéjét hallgatjuk, halálát és fetámadását megünnepeljük, akkor remélhetjük, hogy a halálon való győzelmének is részesei leszünk és vele együtt élünk Istenben.

Ezután a pap megáldja a tüzet:

Könyörögjünk!

Istenünk, te szent Fiad által
isteni fényességed tüzét adtad híveidnek.
Kérünk, szenteld † meg ezt az új tüzet,
és a húsvéti ünnepek kegyelmeivel
mennyei vágyakra gyújtsd föl szívünket,
hogy tiszta lélekkel jussunk el
örök dicsőséged fényének megünneplésére.
Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
H: Ámen.

Az új tűzről most meggyújtják a húsvéti gyertyát,
amelynek jelentősége kiemelhető a következő módon:

1.Jézus Krisztus tegnap és ma
( a kereszt függőleges vonalát vési a gyertyába)

2. Ő a kezdet és a vég.
(a kereszt vízszintes vonalát vési be)

3. Ő az Alfa
(a függőleges vonal fölé vési az Alfát)

4. és az Ómega.
(a függőleges vonal alá vési az Ómegát)

5. Övé az idő
( a folyó év első számjegyét vési a kereszt bal felső szögletébe)

6. és övé az örökkévalóság.
(a második számjegyet vési a kereszt jobb felső szögletébe)

7. Övé a dicsőség és a hatalom
(a harmadik számjegyet vési a kereszt bal alsó szögletébe)

8. mindörökkön-örökké. Ámen.
( a folyó év negyedik számjegyét vési a kereszt jobb alsó szögletébe)

                                          A
2        0      

1        1


A kereszt és a többi jelek bevésése után a pap öt tömjénszemet is szúrhat a húsvéti gyertyába, kereszt alakban; közben ezt mondja:

1. Szent és dicsőséges                          1
2. sebhelyei által
3. őrizzen                                          4    2    5
4. és védjen meg minket
5. az Úr Krisztus. Ámen.                        3

KÖRMENET

   Ezután a diákónus vagy maga a pap, kezébe veszi a húsvéti gyertyát, fölemeli, és egyedül énekli:

 Krisztus világossága!

  Mindnyájan felelnek rá:   Istennek legyen hála!

   A templomajtónál a pap megáll, a gyertyát fölemeli, és ismét énekli (kissé emeltebb hangon):  

Krisztus világossága!

  Mindnyájan felelnek rá:   Istennek legyen hála!

  A hívek most meggyújtják gyertyáikat a húvéti gyertyáról, és folytatódik tovább a bevonulás.
Amikor a pap az oltár elé ér, a nép felé fordulva megáll, és harmadszor énekli (még emeltebb hangon):

Krisztus világossága!

  Az egész nép felel rá:    Istennek legyen hála!

   Ezután meggyújtják a templom gyertyáit és lámpáit, a húsvéti gyertyát pedig tartóra helyezik.

   Míg a menet a szentélybe lép, s elhelyezik, (megtömjénezik) a húsvéti gyertyát, befejezzük az éneket, "a krizmával felkent", Egyháznak dicsérő szavát:

V/3. Fényt adsz most szemünknek, fénye vagy szívünknek, -
Atyádnak sugarát tükrözöd a földön, - fogadd el, kérünk, amit
a szent Egyház - krizmával fölkenve bemutat Tenéked.

  Ref.-  Tündöklő Fényeknek, az idők ritmusát te szabod meg bölcsen, lement már a nap ránk, tör a rút káosz, add nekünk fényedet, add meg jó vezérünk.

    Most a diákónus, vagy maga a pap megkezdi az Úr feltámadásának ünnepélyes meghirdetését, a Húsvéti Öröméneket: Az égben immár…
(lásd a misekönyvben!)

Továbbiakban, a mise végéig minden a misekönyvben leirtak szerint
végzendők!

  

 

                   HÚSVÉTI VIGILIA BEFEJŐ RÉSZE
A feltámadási körmenet szertartása

      A húsvéti vigilia-mise végén, melyben két nagyostyát konszekráltak,
a pap miseruhában, vagy fehér palástot öltve kiteszi az Oltáriszentséget.
Megtömjénezés után, vélummal a kezébe veszi és a nép felé fordulva
énekli:

A Pap Beintonálja, majd a nép folytatja:Feltámadtam.....


A körmenet alatt ezt az éneket énekeljük végig, ha tovább tartana a körmenet, akkor más húsvéti ill. oltáriszentségi ének is énekelhető!
Visszaérve a templomba, énekeljük a TE DEUMOT, majd a Mennynek királyné Asszonya Antifónát. (lásd lentebb!)

Ha a körülmények nem teszik lehetővé a körmenetet, akkor a második versszak eléneklése után közvetlen folytatódik a hálaadó szertartás: Elénekeljük a TE DEUMOT: majd a Mennynek királyné Asszonyát:
H.276/A:

Téged Isten dicsérünk - Téged Úrnak ismerünk,
Téged örök Atyaisten - Mind egész föld áld és tisztel,
Téged minden szép angyalok - kerubok és szeráfkarok,
Egek és minden hatalmak - szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy, - erősséges szent Isten vagy.

Nagyságoddal telve ég, s föld, - Dicsőséged mindent betölt.
Téged dicsér egek Ura, - Apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták - súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártír seregek - Magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte - Szentegyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged - S mérhetetlen nagy fölséged,
S azt ki hozzánk tőled jött le - Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled - Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje - Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál, - Szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad, - Mennyországot megnyitottad,
Isten jobbján ülsz most széket, - Atyádéval egy fölséged;
Onnan leszel eljövendő, - Mindeneket ítélendő.

( most letérdelünk)

Téged azért Uram, kérünk, - Mi megváltónk maradj vélünk.
Szentjeidhez végy fel égbe, - Az örökös dicsőségbe.
Szabadítsd meg, Uram néped - Áldd meg a te örökséged;
Te kormányozd, te vígasztald, - Mindörökké fölmagasztald.

(most felállunk)

Mindennap dicsérünk téged, - Szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket - És bocsásd meg vétkeinket.
Irgalmazz Uram, irgalmazz - Híveidhez légy irgalmas,
Kegyes szemed legyen rajtunk - Tebenned van bizodalmunk.

Te vagy Uram, én reményem, - Ne hagyj soha szégyent érnem.

P: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt.
H: Dicsérjük és magasztaljuk Őt mindörökké.

Könyörögjünk!

   Urunk, Istenünk, a  te  irgalmasságodnak  nincs  határa  és jóságodnak kincse  végtelen. Hálát adunk neked  jótéteménye- idért, szüntelen kegyelmedért könyörögve, hogy Te, aki a kérőknek megadod kívánságaikat, ne hagyj el bennünket, hanem vezérelj az örök jutalomra. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

    A könyörgés után közvetlen, a pap ünnepélyes húsvéti áldást az Oltáriszentséggel, majd orgonaszó közben elteszi. Majd elénekeljük a H.205.énekét - Állva végezzük!

Mennynek királyné asszonya, örülj szép szűz, Alleluja!
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, Alleluja!

Amint megmondotta vala, föltámadott, Alleluja!
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, Alleluja!

P: Örülj és örvendezz, Szüz Mária, alleluja!
H: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja!

Könyörögjünk!

  Úristen, aki szent Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál: add, hogy az ő Szent Anyja által elnyerjük az örök életet. Krisztus,  a mi Urunk által. Ámen.

Ezt követően elhangozhat az ünnepi jókívánság, majd elénekeljük a
Pápai Himnuszt (H275.) és esetleg a Nemzeti Imánkat (H306.).
Kivonulásra ismét énekelhető alkalmas Húsvéti Ének.

 

Menjetek, és adjátok át a világnak az Örömhírt!!!


......vissza a lap tetejére

 

 

 

 

             A BÚZASZENTELÉS SZERTARTÁSA (Hosszabb változat)

 

 

 

   A pap és a segédkezők kivonulnak az oltárhoz.Térdhajtás után a pap keresztet vetve mondja:

         Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. F.: Ámen.

Majd köszönti a híveket:

Az Úr legyen veletek! F.: És a te lelkeddel!

Köszöntés után, ezekkel vagy hasonló szavakkal fordul hozzájuk:

    Kedves Testvéreim! Most, amikor a természet újraéled, az Egyház (kivonul a határba és)  Isten  áldását  kéri  vetemé-nyeinkre, amelyek  ez  új  évben  a  megélhetést  kell, hogy biztosítsák számunkra. Kérjük őt, hogy áldja  meg  vetéseinket  és  őrizze  meg  minden  veszedelemtől,  természeti csapástól:

Itt térdreborulunk és a kórus énekli :
Kotta helye:

Ezután a pap folytatja:

Pap:    Bocsásd meg, Urunk bűneinket!
Hívek: A Te szent nevedért!

Könyörögjünk!

 Irgalmazz, Uram, irgalmazz népednek, hogy az igazságos büntetések által megtisztulva, mindig irgalmadban éljen.          A mi Urunk, Jézus Krisztus által. F.: Ámen

   A  pap  és  a  kar, a  néppel  felváltva  kezdi  énekelni  a Mindenszentek Litániáját.  Amikor a Szűz Mária, Isten Anyja énekléséhez érnek, mind-nyájan felállunk és elindul a menet a mezőre. A körmenet alatt tovább énekeljük a litániát.(Ha nincs körmenet, akkor térdelve folytatjuk a litániát.) Dallam: Cantus Cantorum ,237.oldal

Uram, irgalmazz nekünk!           Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!     Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!           Uram, irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Isten Anyja,                           könyörögj érettünk!
Szent Mihály főangyal,                              könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent angyalok,                      könyörögj érettünk!
Keresztelő Szent János,                           könyörögj érettünk!
Szent József,                                            könyörögj érettünk!
Szent Péter és Pál apostolok,            könyörögjetek érettünk!
Szent András apostol,                               könyörögj érettünk!
Szent János apostol,                                 könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna,                              könyörögj érettünk!
Szent István vértanú,                                 könyörögj érettünk!
Antióchiai Szent Ignác vértanú,                  könyörögj érettünk!
Szent Lőrinc vértanú,                                 könyörögj érettünk!
Szent Perpétua és felicitász
vértanú asszonyok,                                    könyörögj érettünk!
Szent Ágnes vértanú,                                 könyörögj érettünk!
Szent Gergely pápa,                                   könyörögj érettünk!
Szent Ágoston püspök,                               könyörögj érettünk!
Szent Atanáz püspök,                                 könyörögj érettünk!
Szent Vazul püspök,                                   könyörögj érettünk!
Szent Márton püspök,                                 könyörögj érettünk!
Szent Benedek apát,                                   könyörögj érettünk!
Szent Ferenc és Domonkos,                       könyörögj érettünk!
Xavéri Szent Ferenc,                                   könyörögj érettünk!
Vianney Szent János,                                  könyörögj érettünk!
Szent István király,                                      könyörögj érettünk!
Imák és szertartások az egyházi évben                            168

Siénai Szent Katalin,                                   könyörögj érettünk!
Jézusról nevezett Szent Teréz,                   könyörögj érettünk!
Istennek minden szentjei,                     könyörögjetek érettünk!
Légy irgalmas,                                  ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól,
Minden bűntől,
Az örök haláltól,
Megtestesülésed által,
Halálod és feltámadásod által,
Szentlelked kiáradása által,
Mi bűnösök,                      Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Itt a pap feláll és a vetemény (búza) felé fordulva
és kezével áldást adva, háromszor egymásután énekli:

Hogy a földnek bő gyümölcsét        Kérünk Téged,
megadni † és megtartani                       hallgass meg minket!
méltóztassál.

Jézus, az élő Isten Fia,                         Kérünk téged,
hallgass meg minket!

Könyörögjünk!

    Mindenható Istenünk! Bizalommal kérünk, hogy e zsenge vetést, amelyet a meleg és az eső által bölcsen gondozol, árazd el áldásod + termékeny harmatával is, és őrizd meg       a termés beéréséig. Add meg népednek: legyen mindig hálás ajándékaidért, hogy a föld terméséből az éhezők bőséggel részesedjenek, s így a szegény és szükölködő is zengje dicsőséges nevedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
F.: Ámen.

Ezután a pap Észak felé fordulva mondja:

   Imádkozzunk testvérek, hogy a sötétség ártó hatalmát és       a rossz időjárást győzze le Krisztus evangéliumának vilá-gossága.

Pap: Az Úr legyen veletek!   
F.:    És a te lelkeddel!

Evagélium Szent Lukács könyvéből             Lk 12,22-31

Abban az időben:
Jézus így szólt tanítványaihoz: " Ezért mondom nektek:          Ne aggódjatok megélhetéstek miatt, hogy mit egyetek, sem testetek miatt, hogy mibe öltözzetek. Az élet több az eledelnél és a test több a ruhánál. Nézzétek a hollókat, nem vetnek, nem aratnak, nincs élékamrájuk, sem csűrük, Isten táplálja őket. Mennyivel többet értek ti a madaraknál! Ugyan melyiktek toldhatja meg életkorát csak egy arasznyival is, ha aggo-dalmaskodik? Ha tehát ilyen kicsiségre is képtelenek vagytok, mit aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, mint növekednek! Nem szőnek, nem is fonnak. Mégis azt mondom nektek, még Salamon sem volt minden dicsőségében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig a füvet, mely ma        a  mezőn zöldel, de holnap a kemencébe kerül, Isten így öltöz-teti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitüek. Ne kérdezzétek tehát, mit egyetek, vagy mit igyatok. Ne nyugtalankodjatok! Mindezt a pogányok keresik. Tudja a ti Atyátok, hogy ezekre szükségtek van. Keressétek (először) inkább az ő országát (és annak igazságát) és ezeket (mind) megkapjátok.

Ezek az evangélium igéi.

Pap: Bizalommal tekintenek rád mindenek, Uram.
F.:    S Te adsz nekik eledelt alkalmas időben.

Könyörögjünk!

    Mindenható Isten, ki gondviselésed rendelkezéseiben sohasem tévedsz, könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk minden ártalmast, és adj meg nekünk mindent, ami javunkra válik. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. F.: Ámen.

Most Kelet felé fordul és mondja:

 

  Imádkozzunk testvérek, hogy a kezdetet, a vetést és az ültetést szentelje meg Krisztus, lelkünket pedig tegye termékennyé szent evangéliumának igéi.

Pap: Az Úr legyen veletek!          F.:    És a te lelkeddel!

Evangélium Szent Márk könyvéből        Mk 4,3-9

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
" Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre
esett. Odaszálltak az (égi) madarak és fölcsipegették. Némely
hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor a nap magasabbra hágott, megperzselődött és gyökér híján elszá-radt. Némely pedig jó földbe hullott, kikelt, felnőtt és harminc-szoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott. Akinek füle van, hallja meg", fejezte be szavait.

Ezek az evangélium igéi.

Pap: Határaidat megáldja békességgel.
F.:    És jólakat a búza velejével.

Könyörögjünk!

  Áldd + meg, Uram, ezt a vetést, hogy az emberi nemnek üdvös tápláléka legyen, és a te dicsőséges szent neved ereje által engedd, hogy akik ezzel táplálkozni fognak, lelki és testi egészséget és oltalmat nyerjenek. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. F.: Ámen.

Most Dél felé fordulva mondja:

   Imádkozzunk, testvérek, hogy a déli nap melege érlelje meg vetéseinket, és Krisztus, aki az evangélium szerint csodálatosan megszaporította a kenyeret, adjon bőséges kenyeret nekünk.

Pap: Az Úr legyen veletek!           F.:    És a te lelkeddel!

Evangélium Szent Máté könyvéből           Mt 14,13-20

Abban az időben:
Jézus elhajózott egy magányos helyre, hogy egyedül legyen.
De a nép tudomást szerzett róla és gyalogszerrel utána ment  a városokból. Mikor kiszállt, már nagy tömeget talált ott. Meg-esett rajtuk a szíve és meggyógyította betegeiket. Amikor be-esteledett, odamentek hozzá tanítványai és figyelmeztették:      " Elhagyatott ez a hely és az idő is eljárt. Bocsásd el a népet, hogy a falvakba mehessenek és ennivalót vegyenek maguk-nak." Jézus azonban így válaszolt: " Nem kell elmenniük,          ti adjatok nekik enni." "Csak öt kenyerünk és két halunk van", felelték. "Hozzátok ide", mondta. Meghagyta nekik, hogy a nép telepedjen le a fűre, aztán fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre és megáldotta azokat. Majd megtörte a kenyereket és tanítványainak adta, a tanítványok pedig a népnek. Ettek mindnyájan és jóllaktak. A kenyérmaradékból még tizenkét kosarat szedtek össze. Az asszonyokon és a gyermekeken kívül mintegy ötezer férfi evett.

Ezek az evangélium igéi.

Pap: Színig legyenek csűreink.
F.:    Minden terménnyel bővelkedők.

Könyörögjünk!

   Urunk, Istenünk! Kérünk, hogy e vetésekre kegyes szemmel és derüs arccal tekintsél. Egykor szolgád, Mózes által meghagytad Izrael fiainak, hogy Egyiptom földjéről távozva, azon a földön. melyet mutatsz nekik, terményeik zsengéjét áldassák meg a papokkal. Így kérjük mi is irgalmas segítségedet e vetésekre, hogy azokat jég el ne verje, szél meg ne döntse, a förgeteg  el  ne  sodorja, a  hőség  ki  ne égesse, káros esőzés el ne pusztítsa; hanem azt őrízd és érleld meg épségben az emberek testi-lelki használatára.        A mi Urunk, Jézus Krisztus által. F.: Ámen.

Most Nyugat felé fordulva mondja:

   Imádkozzunk testvérek, hogy az élet öröme, a megnyugvás és célhozérés kegyelme legyen osztályrészünk Krisztus evangéliumának követése által.

Pap: Az Úr legyen veletek! 
F.: És a te lelkeddel!

Evangélium Szent János könyvéből          Jn 15,1-7

   Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: " Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, mely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam,                  a gyümölcshozót pedig megtísztítja, hogy mégtöbbet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tőlem kapott tanítás hatására. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Amint       a szőlővessző sem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzrevetik és elég. Ha bennem maradtok és tanításom tibennetek, kérjetek, bármit akartok, megkapjátok.

Ezek az evangélium igéi.

Pap: Nézz le az égből, és tekints szőlődre.
F.:    Védelmezd, amit jobbod ültetett.

Könyörögjünk!

    Örök mindenható Isten, aki egyszülött Fiad által elénk tártad, hogy Te vagy Egyházad szőlőművese; minden olyan, szőlővesszőt, amely Krisztusból, mint igaz szőlőtőből sarjad, szeretettel ápolsz, hogy bővebben teremjen. Add híveidnek, akiket mint szőlőskertet a keresztség által Egyiptomból ültettél át, hogy a bűnök tövisei erőt ne ve-gyenek rajtuk, hanem a Szentlélek által megszentelve,örökkétartó gyümölcsökben bővelkedjenek. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. F.: Ámen.

Végül áldást adva a vetésre, mondja:

    Örök mindenható Isten, aki az eget és a földet, a tengert és az egész mindenséget teremtetted, alázatosan kérünk, hogy földi terményeinket megáldani, megszentelni és gyarapítani méltóztassál. Töltsd meg csűreinket és pincéinket a gabona és bor bőségével, hogy azoknak örvendezve dícséretet és hálát zengjünk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. F.: Ámen.
És a mindenható Istennek, az Atyának, és a Fiúnak †, és         a Szentléleknek áldása szálljon e vetésekre, és maradjon rajtuk mindenkor. F.: Ámen.

   Ezután nem szólva semmit, meghinti a búzát szenteltvízzel (és esetleg
megtömjénezi)

   A segédkezők most szétosztják a búzát és elindul a menet visszafele.
Útközben énekelhetjük Az Angyaloknak királynéja kezdetű éneket.
Visszaérve a templomba, a liturgiát a szentmise dicsőségével folytatjuk.
A mise végén pedig elénekeljük a TE DEUMOT.

 

 

 

                

A BÚZASZENTELÉS SZERTARTÁSA

Rövidebb forma:   - Ahol nincs mód a körmenetre.-

1. A szentmise elején:

  A pap és a segédkezők kivonulnak az oltárhoz, megszokott módon tiszte-
legnek, után a pap és a segédkezők az előkészített búzával telített  asztalhoz vonulnak (ez lehetőleg a szembemiséző oltár előtti téren legyen, hogy mindenki számára látható legyen) és a szokott módon kezdi a szer-tartást; keresztvetéssel, és a hívek köszöntésével.

 Utána így vagy hasonló szavakkal szól a néphez:

    Kedves Testvéreim! Isten népe, az Egyház minden év tava-szán, amikor a természet újraéled és az ember a nehéz vetési munkálatait elkezdi, áldásért fordul a mindenek Urához, mennyei Atyjához. Kérjük Őt, hogy áldja meg vetéseineket, fáradozásainkat, mert tudjuk, hogy ezen a téren is érvényes az Írás szava: "Ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, ki építi azt". Kérjük tehát Őt bizalommal:

Pap:    Bocsásd meg, Urunk bűneinket!
Hívek: A Te szent nevedért!

Könyörögjünk!

  Irgalmazz, Uram, irgalmazz népednek, hogy az igazságos büntetések által megtisztulva, mindig irgalmadban éljen.           A mi Urunk, Jézus Krisztus által. F.: Ámen

      Most ha alkalmas elimádkozhatjuk (énekelhetjük) a Mindenszentek Litániáját a könyörgéssel együtt. Mivel húsvéti időben vagyunk, állva
végezzük. Dallama: Cantus Cantorum 237.oldal.

Uram, irgalmazz nekünk!           Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!     Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!           Uram, irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Isten Anyja,                              könyörögj érettünk!
Szent Mihály főangyal,                                 könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent angyalok,                  könyörögjetek érettünk!
Keresztelő Szent János,                              könyörögj érettünk!
Szent József,                                               könyörögj érettünk!
Szent Péter és Pál apostolok,               könyörögjetek érettünk!
Szent András apostol,                                  könyörögj érettünk!
Szent János apostol,                                   könyörögj érettünk!
Szent Márk evangélista,                              könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna,                                könyörögj érettünk!

Szent István vértanú,                                   könyörögj érettünk!
Antióchiai Szent Ignác vértanú,                   könyörögj érettünk!
Szent Lőrinc vértanú,                                   könyörögj érettünk!
Szent Perpétua és felicitász
vértanú asszonyok,                               könyörögjetek érettünk!
Szent Ágnes vértanú,                                  könyörögj érettünk!

Szent Gergely pápa,                                    könyörögj érettünk!
Szent Ágoston püspök,                                könyörögj érettünk!
Szent Atanáz püspök,                                  könyörögj érettünk!
Szent Vazul püspök,                                    könyörögj érettünk!
Szent Márton püspök,                                  könyörögj érettünk!
Szent Benedek apát,                                   könyörögj érettünk!
Szent Ferenc és Domonkos,                 könyörögjetek érettünk!
Xavéri Szent Ferenc,                                   könyörögj érettünk!
Vianney Szent János,                                  könyörögj érettünk!
Szent István király,                                      könyörögj érettünk!
Siénai Szent Katalin,                                    könyörögj érettünk!

Jézusról nevezett Szent Teréz,                    könyörögj érettünk!
Istennek minden szentjei,                      könyörögjetek érettünk!

Légy irgalmas,                                  ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól,                            ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől,                                  ments meg, Uram, minket!
Az örök haláltól,                                ments meg, Uram, minket!
Megtestesülésed által,                      ments meg, Uram, minket!
Halálod és feltámadásod által,          ments meg, Uram, minket!
Szentlelked kiáradása által,              ments meg, Uram, minket!

Mi bűnösök,                      kérünk Téged, hallgass meg minket!

  Itt a pap a vetemény (búza) felé fordulva  áldást ad a vetésre, és háromszor egymásután (mondja vagy) énekli:

Hogy a földnek bő gyümölcsét         kérünk Téged,
megadni † és megtartani                       hallgass meg minket!
méltóztassál.

Jézus, az élő Isten Fia,                         kérünk téged,
hallgass meg minket!

Könyörögjünk!

   Mindenható Istenünk! Bizalommal kérünk, hogy e zsenge vetést, amelyet a meleg és az eső által bölcsen gondozol, árazd el áldásod + termékeny harmatával is, és őrizd meg        a termés beéréséig. Add meg népednek: legyen mindig hálás ajándékaidért, hogy a föld terméséből az éhezők bőséggel részesedjenek, s így a szegény és szükölködő is zengje dicsőséges nevedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
F.: Ámen.

     Most pedig hallgassuk meg élő hittel Isten igéjét, aki igé-
jével nemcsak tanít, hanem meg is szentel :

Pap: Az Úr legyen veletek!
F.:   És a te lelkeddel!

Evagélium Szent Lukács könyvéből             Lk 12,22-31

Abban az időben:
Jézus így szólt tanítványaihoz: " Ezért mondom nektek:         Ne aggódjatok megélhetéstek miatt, hogy mit egyetek, sem testetek miatt, hogy mibe öltözzetek. Az élet több az eledelnél és a test több a ruhánál. Nézzétek a hollókat, nem vetnek, nem aratnak, nincs élékamrájuk, sem csűrük, Isten táplálja őket. Mennyivel többet értek ti a madaraknál! Ugyan melyiktek toldhatja meg életkorát csak egy arasznyival is, ha aggo- dalmaskodik? Ha tehát ilyen kicsiségre is képtelenek vagytok, mit aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, mint növekednek! Nem szőnek, nem is fonnak. Mégis azt mondom nektek, még Salamon sem volt minden dicsőségében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig a füvet, mely ma       a mezőn zöldel, de holnap a kemencébe kerül, Isten így öltöz-teti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitüek. Ne kérdezzétek tehát, mit egyetek, vagy mit igyatok. Ne nyugtalankodjatok! Mindezt a pogányok keresik. Tudja a ti Atyátok, hogy ezekre szükségtek van. Keressétek (először) inkább az ő országát (és annak igazságát) és ezeket (mind) megkapjátok.

Ezek az evangélium igéi.

Most a pap Áldást adva a vetésre, mondja:

   Mindenható Istenünk, aki az eget és a földet, a tengert és    az egész mindenséget teremtetted, alázatosan kérünk, hogy földi terményeinket megáldani, megszentelni és gyarapítani méltóztassál. Töltsd  meg  csűreinket  és pincéinket a gabona  és  bor  bőségével,  hogy  azoknak örvendezve, dicséretet és  hálát  zengjünk  Neked.  A  mi Urunk, Jézus Krisztus által.
F.:- Ámen.
És a mindenható Istennek, az Atyának †, és a Fiúnak †, és a Szentléleknek † áldása szálljon e vetésekre, és maradjon rajtuk mindenkor. F.:- Ámen.

    Ezután nem szólva semmit, meghinti a búzát szenteltvízzel ( és eset-leg megtömjénezi). Jelezvén hogy az áldás és megszentelés a világ minden teremtményére vonatkozik, a négy éghajlat felé fordulva szintén szenteltvizet hinthetünk.

    Áldás után, alkalmas ének kíséretében szét osztjhatjuk a megszentelt búzát.

    A szertartás végeztével, folytatódik a Szentmise a Dicsőséggel.

    A mise végén pedig elénekeljük a TE DEUMOT a hozzá tartozó könyör-
géssel. Majd megfelelő ének kíséretében a pap és a segédkezők kivonul-nak.

 

Felhasznált irodalom:

1.Várnagy Antal: Liturgika,1993
2. II.Vatikáni Zsinat
3.Collectio Rituum,1961.Bp.
4.Új Misekönyv,1991.Bp.

......vissza a lap tetejére

 

 

 

Pünkösd

9. Kegyelemkilenced a Szentlélek tiszteletére
(A szentmise végén végzendő)

  Szentlélek Úristen, kit a mennybe felment Üdvözítő az Atyától
felvilágosításul és vígasztalásul  küldött  meg  apostolainak, és aki a bérmálás szentségében hét ajándékoddal  reánk  szálltál,
szállj le újra híveidre, kik  a  pünkösd  méltó  megünnepléséhez
készülünk.
Jöjj  el, Szentlélek  Isten, mint  az  Atya  és  Fiú  szeretete, vedd birtokodba szegény lelkünket, és szenteld fel templomod-dá. Jőjj el, Szentlélek Isten, lelki sebeknek orvosa és a keser-gő szívnek kegyes vígasztalója: szerezd vissza lelkünknek a tiszta lelkiismeret örömét. Jöjj, árvák gondviselő  Atyja,  özve-gyek  gyámolítója,  szegények  reménysége, megfogyatkozot-tak  ereje. Jöjj  el, Szentlélek  Isten,  és  maradj velünk a kétsé-gek órájában biztos tanáccsal, vezesd értelmünket bölcsessé-gedre és isteni félelemre. Jöjj el, mert epedve várunk, mint éle- tünknek egyetlen tartós örömét, gyarló lelkünk édes vendégét.

Pap: Áraszd ki Lelkedet és minden életre kel...
Hívek: És megújítod a föld színét.

Könyörögjünk!

  Úristen, ki előtt minden  szív  nyitva  van, ki  előtt  akarat-erőnk megszólal: tisztítsd meg a  Szentlélek  belénk  önté-sével szivünk gondolatait, hogy téged tökéletesen szeret-hessünk és méltóképpen dicsérhessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. F: - Ámen.

A könyörgés végén elénekeljük a H.99.sz. éneket:

Ó alkotó Lélek, jövel - És szívünk lelkünk töltsed el.
Te alkotád a szíveket, - Hozd nékik bő kegyelmedet.

Kit úgy hívunk; Vigasztaló, kit ád nekünk az Alkotó,
Te élő forrás, égi láng, Szent kenet égből, szállj le ránk.

Te hét ajánok kútfeje, Atyánk kegyelmes jobbkeze,
Az Úr erős ígérete, Sugalmas ajkak ihlete. Stb….

 vagy más Szentlélek hívó éneket: PL.Hozsanna 259.sz.

 Jöjj, Szentlélek Úristen, - Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet,- Mennyből fénnyességedet.
Jöjj el, jöjj el, - jöjj el, jöjj el, - Jöjj Szentlélek Úristen!

Jöjj el, árvák gyámola, - Jöjj el, szívünk orvosa,
Oszd ki égi kincsedet, - Oszd ki égi kincsedet.
Jöjj el, jöjj el, - jöjj el, jöjj el, - Jöjj Szentlélek Úristen!

Jöjj el, lelki vigaszunk, - Testi, lelki támaszunk,
Érezzük bőségedet, - Érezzük bőségedet.
Jöjj el, jöjj el, - jöjj el, jöjj el, - Jöjj Szentlélek Úristen! Stb…

......vissza a lap tetejére

 

 

ÚRNAPJA

 

 

                  Krisztus szent Teste és Vére Ünnepe
- A körmenet szertartási rendje -

  A pap, miután a szentmisében két nagyostyát konszekrált, az áldozás
utáni könyörgés végeztével, a szentségtartóba helyezi. (Ha jónak látja,
a miseruhát levéve fehér palástot ölthet.) Ezután térdenállva, háromszor
megtömjénezi az Oltáriszentséget. Vélummal a kezébe veszi a szentség-
tartót, majd a nép felé fordulva énekelni kezdi a szentségi himnuszt:

Üd - vöz - légy  Ol - tá - ri  szent - ség!    (Sz.V.U.136)

melyet a kórus és a nép folytat. Ezután a pap beáll a baldahin alá. A menet
élén két gyertyás és a keresztvivő halad. Utánuk a többi ministráns és a
virágszirmot hintő gyerekek.( Az énekek más alkalmas énekkel fölcserél-
hetők, és igény szerint válasszuk meg a versszakok számát!)

Csodálatos szent istenség! Téged szívből mind imádunk,
Oltárodnak trónján áldunk.
Ref: - Üdvözlégy szent Szakramentom! Százezerszer, meg
ezerszer én Jézusom!

2. Ha szenteknek nagy szivével, Angyaloknak láng nyelvével
Köszönthetne minden lélek, Méltón úgy sem dícsérnének.
Ref: - Üdvözlégy...

3. Öntsd szívembe olajodat, égesd benne világodat;
Nagy Szentség! ó térj be hozzám, Mert szívem csak Téged
kíván: Ref: - Üdvözlégy...

4. Életünknek végóráján, hogy ne ejtsen meg a Sátán,
Te légy erős én gyámolom,- Mert csak nálad az oltalom.
Ref: - Üdvözlégy...

                                     I. ÁLLOMÁS

   A pap, az oltárra helyezi a Szentséget, majd térdenálva megtömjénezi,
és utána így szól:

P: - Krisztus Királyt, Urunkat, aki jelen van a kenyér színe  
alatt...
H: - Jöjjetek, imádjuk!

   Ezután felállva, a nép felé fordul és felolvassa az alábbi evangéliumi szakaszt.

P:- Az Úr legyen veletek!
H:- És a te lelkeddel!

P:- + Evangélium Szent Máté könyvéből.        Mt. 26,26-28
H:- Dicsőség neked, Istenünk.

Abban az időben:
Vacsora  közben  Jézus  kezébe  vette  a  kenyeret, megál-dotta, megtörte és ezekkel  a  szavakkal  adta  tanítványai-nak: - "Vegyétek és egyétek, ez az én testem!" Aztán fogta a  kelyhet,  hálát  adott  és  ezekkel  a  szavakkal  nyújtotta nekik: "Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az (új) szövetségé, amelyet sokakért kiontok a bűnök bocsá-natára. "

Ezek az evangélium igéi.

H:- Áldunk téged, Krisztus.

 Ezután mindnyájan letérdelünk az oltár előtt és alkalmas szentségi éneket énekelünk:  - H.129.sz. -


Szent vagy, Uram, szent vagy,- Minden fölött szent vagy,
Jézus kenyér szinében, - Az Oltáriszentségben.

 Az ének végeztével a pap szintén térdelve, énekli:

P:- A gabona javával táplálta őket. Álleluja.
H:- És sziklából mézzel elégítette ki őket. Álleluja.

Most felállva folytatja:

Könyörögjünk!

     Kérünk téged, Úristen, aki azt akartad, hogy a mi Urunk,
Jézus Krisztus testének és vérének titokzatos szentsége velünk maradjon; add jelenlétét úgy tisztelnünk a földön, hogy boldog színelátására eljussunk a mennybe. Krisztus, a mi Urunk által. H:- Ámen.

    A pap ismét letérdel és háromszor megtömjénezi az Oltáriszentséget; majd vélummal, a kezébe veszi és megáldja a népet.
Ezután mindnyájan felállnak és alkalmas szentségi éneket énekelve elindul a menet a következő oltárhoz: - H.112.sz.-

1.Ez nagy szentség valóban, - Ezt imádjuk legjobban,
Melyet Jézus nekünk hagyott - Testamentumban.

2. Jelen van itt test és vér, - Minden kinccsel ez felér,
Ha elhagyjuk vétkeinket, - Minden jót ígér.

3. Állj mellettünk, nagy Isten, - Titkos kenyér színében,
Légy irgalmas és meghallgass, - Minden ínségben.

4. Háborútól oltalmazz, - Híveidnek irgalmazz,
Betegséget, éhínséget - Tőlünk távoztass.

5. Tebenned van reményünk, - Életünk és épségünk,
Egyedül csak Téged kérünk, - Légy segítségünk.


II. ÁLLOMÁS

Az oltárhoz érve, a pap az oltárra teszi a szentséget, térdelve megtömjé- nezi, majd hangosan mondja:

P:- Krisztus Királyt, Urunkat, aki a szentmisében érettünk    
feláldozza magát...
H:- Jöjjetek imádjuk!

Most felolvassa az alábbi evangéliumi szakaszt:

P: - Az Úr legyen veletek!
H: - És a te lelkeddel!.

+ Evangélium Szent Márk könyvéből             Mk.12,1-11
H:- Dicsőség neked, Istenünk.

Abban az időben:
Jézus ezt a példabeszédet mondta a főpapoknak, írástu-dóknak és a véneknek: " Egy ember szőlőt ültetett, körülvette sövénnyel, sajtót ásott benne s tornyot is épített. Majd bérbe adta szőlőműveseknek és elment idegenbe.
Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőművesekhez szolgáját, hogy szedje be a neki járó részt a szőlő terméséből. Ezek nekiestek, összeverték és üres kézzel elzavarták. Egy másik szolgát küldött hát oda hozzájuk, ennek betörték a fejét, és szidták-gyalázták. Küldött egy harmadik szolgát is. Ezt megölték. S még több szolgát küldött, ezek közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Már csak egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Utoljára őt küldte el hozzájuk.               Azt gondolta: Fiamat csak megbecsülik. De a szőlőmunkások így bíztatták egymást: Ez az örökös. Gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek hát, megölték és kidobták a szőlőből."
Mit tesz majd a szőlő ura? ... Elmegy, megöli a szőlőműve-seket, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az Írást?: " A kő, melyet az építők elvetettek, szegletkővé lett.
Az Úr tette azzá, s csodálatos a szemünkben."

P:- Ezek az evangélium igéi.

H:- Áldunk téged, Krisztus.

Ezután mindnyájan letérdelünk és alkalmas szentségi éneket énekelünk:
- H.129.sz. folyt.-

Térdet, fejet hajtok, - Néked áldást mondok,
Hiszem, itt vagy valóban, - E nagy Szakramentomban.

Az ének végeztével, a pap az alábbiakat énekli:

P: - Fogadd el áldozatunkat az egész népért. Álleluja.
H: - Őrízd és szenteld meg örökségedet. Álleluja.

Itt a pap felállva, folytatja:

Könyörögjünk!

   Áraszd  el  szívünket,  mindenható  Istenünk  kegyelmed bőségével, és  engedj  bíznunk  abban,  hogy  szent  Fiad földi halála által, amire e titokzatos  szentség  emlékeztet, megadod az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által. H.:- Ámen.

Most a pap újra letérdel és háromszor metömjénezi a Oltáriszentséget; Ezután vélummal a kezébe veszi és megáldja a népet.
Áldás után a nép és a kórus alkalmas szentségi éneket énekelnek, és a menet elindul a következő oltárhoz: -H.142. -

1. Zálogát adtad ó Jézus, Örök szeretetednek,
Rendelvén e nagy Szentséget és adván tieidnek,
Hogy teveled egyesüljünk, S Téged viszont szeressünk.
Örök hála és imádás legyen azért nevednek.

2. Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat,
És ellened elkövetet sok hálátlanságunkat,
Megmenteni így akartál, azért értünk meghaltál,
Eltörölvén a keresztfán a régi adóságunkat.

3. S hogy halálod szent emlékét mindennap megülhessük.
Hagytad ezt a nagy Szentséget, hogy magunkhoz vehes-
sünk.
Csodálatos kincset adtál, és közöttünk maradtál.
Véghetetlen jóságodért add, hogy mindig szeressünk.

 

                                   III. ÁLLOMÁS

     Az oltárhoz érve, a pap a Szentséget az oltárra teszi, majd letérdelve megtömjénezi és így szól:

P:- Krisztus Királyt, Urunkat, aki önmagát adja nekünk...
H:- Jöjjetek, imádjuk.

Ezután felolvassa az alábbi evangéliumi szakaszt:

P: - Az Úr legyen veletek!
H: - És a te lelkeddel!

+ Evangélium Szent János könyvéből              Jn. 6,48-59
H:- Dicsőség neked, Istenünk.

    Abban az időben így szólt Jézus a néphez: "Én vagyok      az élet kenyere. Átyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászálott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért."
Erre vita támadt a zsidók közt: " Hogy adhatja ez a testét eledelül?" Jézus megerősítette:" Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok      a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom     az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik.          Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él."

Ezek az evangélium igéi.

H:- Áldunk téged, Krisztus.

Ezután mindnyájan letérdelünk és alkalmas szentségi éneket énekelünk:
- H.110.sz.-

Áldunk téged, ó angyali kenyér,
Váltságunkért adatott drága vér.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Te mindennél szentebb vagy.
Légy áldott e szentségben,
Rejtve kenyér színében.
189                       Imák és szertartások az egyházi évben

P: Mennyei kenyeret adott nekik. Álleluja.
H: Angyalok kenyerét ette az ember. Álleluja.

Itt a pap felállva, folytatja:

Könyörögjünk!

    Add meg, Urunk, nekünk, hogy egykor részesüljünk istenséged örök bírásában, melyet drága szent tested és véred mostani vétele már jelképez. Aki élsz és uralkodol, mindörök-kön-örökké. H: Ámen.

Most a pap újra letérdel és háromszor metömjénezi a Oltáriszentséget; Ezután vélummal a kezébe veszi és megáldja a népet.
Áldás után a nép és a kórus alkalmas szentségi éneket énekelnek, és a menet elindul a következő oltárhoz: - H.114.sz. -

1.Égből szálott szent kenyér   3.Oh mennyei seregek,
Értünk ontott drága vér.              velünk egyesüljetek,
Hittel áldunk és imádunk,            tiszta lelkek az Istennek
Bár az elme föl nem ér.               Irgalmáról zengjetek.

2.Véghetetlen Istenség,              4.Nap, hold, s fényes csillagok
Szerető nagy kegyesség,              Imádságra gyúljatok,
Az oltáron velünk áldjon                Hitünk fénye Őt dícsérje,
Tégedet a föld s az ég.                    Kit regyogva áldotok.

                            

                                  IV. ÁLLOMÁS

Az oltárhoz érve, a pap a Szentséget az oltárra teszi, majd letérdelve megtömjénezi és így szól:

P: Krisztus Királyt, Urunkat, aki az Oltáriszentségben éle-
tünk, vigasztalásunk és üdvösségünk...
H: Jöjjetek, imádjuk!

Ezután felolvassa az alábbi evangéliumi szakaszt:

P: Az Úr legyen veletek.
H: És a te lelkeddel.

+ Evangélium Szent Lukács könyvéből            Lk. 4,16-21
H:- Dicsőség neked, Istenünk.

   Amikor Jézus Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és olvasásra jelent-kezett. Izajás próféta könyvét adták neki oda.   Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen akadt meg a szeme, ahol ez volt írva:
" Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem,
Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
s hirdessem a foglyoknak a szabadulást,
a vakoknak a látást,
hogy felszabadítsam az elnyomottakat,
és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje."
Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsi-nagógában minden szem rászegeződött. S elkezdte be-szédét:
" Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok."

Ezek az evangélium igéi. 

H: Áldunk téged, Krisztus.

Ezután mindnyájan letérdelünk az oltár előtt és alkalmas szentségi éneket énekelünk:  - H.110.sz. - folyt. -

Kérünk téged irgalmas nagy Isten,
Áldj meg minket s hallgass meg kegyesen.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Te mindennél szentebb vagy,
Légy áldott e szentségben,
Rejtve kenyér színében.

P: Adj kenyeret a földből. Álleluja.
H: És borod vidámítsa az ember szívét. Álleluja.

Itt a pap feláll és folytatja:

Könyörögjünk!

   Kérünk, Urunk, Istenünk, add, hogy az Úr Jézus Krisztus testének és vérének szentsége, amit lelki gyógyulásunkra rendeltél, legyen orvosságunk a jelenben és a jövőben. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.

Most a pap újra letérdel és háromszor metömjénezi a Oltáriszentséget; Ezután vélummal a kezébe veszi és megáldja a népet.
Áldás után a nép és a kórus alkalmas szentségi éneket énekelnek, és a menet elindul a következő oltárhoz: - H.280/B.-

Győzelemről énekeljen - Napkelet és Napnyugat,
Millió szív összecsengjen - Magsztalja az Urat.
Krisztus újra földre szállott - Vándorlásunk társa lett.
Mert szerette a világot, - kenyérszínbe rejtezett.

Ref: Krisztus kenyér s bor színében - Úr s Király a föld felett,
Forassz eggyé békességben - Minden népet s nemzetet!

 

2. Egykor értünk testet öltött, - kisgyermekként jött közénk.
A keresztfán vére ömlött, - váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján - újra itt a drága vér,
Áldozat az Isten-Bárány, - Krisztus teste a kenyér.
Ref: Krisztus kenyér s bor színében...

A körmenet vége felé, vagy helyzetnek megfelelően, beérve a temp-
lomba, a nép és a kórus elkezdi énekelni a hálaadó himnuszt:
TÉGED ISTEN DICSÉRÜNK... (SZ.V.U. v. H. 276).

Téged Isten dicsérünk - Téged úrnak ismerünk,
Téged örök Atyaisten - Mind egész föld áld és tisztel,
Téged minden szép angyalok - kerubok és szeráfkarok,
Egek és minden hatalmak - szüntelenül magasztalnak.

Szent vagy, szent vagy, - erősséges szent Isten vagy;

Nagyságoddal telve ég, s föld, - Dicsőséged mindent betölt.
Téged dícsér egek Ura, - Apostolok boldog kara.
Dícséretes nagy próféták - súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártír seregek - Magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte - Szentegyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged - S mérhetetlen nagy fölséged,
S azt ki hozzánk tőled jött le - Atya igaz Egyszülöttje,
És áldjuk veled - Vigasztaló Szentlelkedet,
Krisztus, Isten Egyszülöttje - Király vagy te mindörökre.

Mentésünkre közénk szálltál, - Szűziméhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad, - Mennyországod megnyitottad,
Isten jobbján ülsz most széket, - Atyádéval egy fölséged;
Onnan leszen eljövendő, - Mindeneket ítélendő.

(most letérdelünk)

Téged azért Uram, kérünk, - Mi megváltónk maradj vélünk.

Szentjeidhez védj fel égbe,  - Az örökös dicsőségbe.
Szabadítsd meg, Uram néped - Áldd meg a te örökséged;
Te kormányozd, te vígasztald, - Mindörökké felmagasztald.

                                            (felállunk)

Mindennap dícsérünk téged, - Szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrízz minket - És bocsásd meg vétkeinket.
Irgalmazz Uram, irgalmazz - Híveidhez légy irgalmas,
Kegyes szemed legyen rajtunk - Te benned van bizodalmunk.

Te vagy Uram, én reményem, - Ne hagyj soha szégyent érnem.

A körmenet végén,
a főoltárhoz érve, a pap az oltárra teszi a szentségtartót, majd az ének
befejeztével imádkozza (énekli) a hozzátartozó könyörgést:

P: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt.
H: Dicsérjük és magasztaljuk őt mindörökké.

Könyörögjünk!

   Urunk, Istenünk, a te irgalmasságodnak nincs határa és jóságodnak kincse végtelen. Hálát adunk neked jótétemé-nyeidért, szüntelen kegyelmedért könyörögve, hogy Te, aki a kérőknek megadod kívánságaikat, ne hagyj el bennünket, hanem vezérelj az örök jutalomra. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. H.: Ámen.

Ezt követi a Tantum Ergo...

1. Itt térdreborulunk. Az ének második versszakának kezdeténél a pap megtömjénezi a Szentséget. Az ének végeztével, térdelve, énekelni kezdi a hozzátartozó imát: Mennyei kenyeret... Majd a könyörgést fellálva énekli.

2. (Helyi szokásnak megfelelően lehet így is végezni: A pap most, térden-állva, megtömjénezi a Szentséget, maj a vélummal a kezébe véve, a nép fele fölemelve, előénekli: Tantum Ergo...vagy magyarul: Azért ezt a nagy
Szentséget.... Majd újra: Genitori genitoque...,magyarul: Az Atyának és
Fiúnak... a kórus és a nép pedig folytatja. A himnusz, (ének), végeztével
áldást ad. Áldás után, a Szentséget az oltárra helyezi, letérdel és megtöm-
jénezi, majd imádkozza (énekli) a hozzátartozó könyörgést.)

Azért ezt a nagy Szentséget
Leborulva imádjuk.
Teste s vére a Krisztusnak,
Mert itt vagyon, jól tudjuk.
Ha elménkkel meg nem fogjuk
Hitünkkel megfoghatjuk.

Az Atyának és Fiúnak,
Dícséret és tisztesség.
Szentlélekkel egyetemben
Áldás örök dicsőség.
Háromságban egy szent Istent,
Áldjon minden nemzetség. Ámen.

A MKPK által engedélyezett más szentségi énekek erre
az alkalomra:
1.Sz.V.U. - 109.sz = Áldjad ember e nagy jódat...
2.Sz.V.U. - 110.sz = Áldunk téged, ó angyali kenyér...
3.Sz.V.U. - 112.sz = Ez nagy szentség valóban...
4.Sz.V.U. - 114.sz = Égből szállott szent kenyér...
5.Sz.V.U. - 116.sz = Imádlak, nagy Istenség...
6.Sz.V.U. - 132.sz = Üdvözlégy édes Jézusunk...
7.Sz.V.U. - 136.sz = Üdvözlégy, Oltáriszentség...

P: Kenyeret adtál nekik a mennyből.(Alleluja)
H: Minden gyönyörűséggel teljeset.(Alleluja)

Könyörögjünk! /Itt feláll a pap/

   Isten, ki nekünk a csodálatos Oltráriszentségben kínszenve-désednek emlékét hagytad; engedd kérünk Tested és Véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümöl-csét szüntelenül érezzük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. H: Ámen.

 Ezután a pap, vélummal a kezébe veszi az Oltáriszentséget és áldást ad a népre.
Áldás után visszahelyezi a Szentséget az oltáremelvényre, majd  letérdel  és  előimádkozza  a  következö  engesztelő
fohászokat:

Engesztelésül a káromkodásokért és istentelen    beszédekért:

Áldott legyen az Isten.
Áldott legyen szent neve.
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos
ember.
Áldott legyen Jézus neve.
Áldott legyen szentséges Szíve.
Áldott legyen drágalátos Vére.
Áldott legyen Jézus, a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Áldott legyen a Vigasztaló Szentlélek.
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária.
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen a Szűz és Anya neve: Mária.
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese.
Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Ámen.

A fohászok végeztével a pap elteszi az Oltáriszentséget.

A Szentségbetétel  és a kivonulás alatt énekelhető alkalmas szentségi ének, vagy folytathatjuk a SZ.V.U. ill.H.280/B. sz. éneket 3-4.:

Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,
A szeretet Istenének dícsőség és üdv legyen!
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,
Minden dalunk zengő zsoltár, tömjén illat a hitünk.
Ref: Krisztus kenyér s bor színében
Úr s Király a föld felett
Forrassz eggyé békességben
Minden népet s nemzetet.

István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe, minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa:
Most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga.
Ref: Krisztus kenyér...

 

                       DEO GRATIAS!

Felhasznált irodalom:

1. Collectio Rituum, SZIT,BP.,1961
2. Várnagy Antal: Liturgika, 1993

......vissza a lap tetejére

 

 

    " A liturgia az a csúcs, amelyre az egyház tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás, amelyből fakad minden ereje." (LK10); és amely-ből  " a hívek az igazi krisztusi szellemet merítik."(LK14)
Ezért a lelkipásztoroknak egész lelkipásztori tevékenységükben a legna-gyobb odaadással kell a keresztény népnek erre a nevelésére töreked-niük. "Ennek megvalósulására azonban semmi remény nincs addig, amíg magukat a lelkipásztorokat teljesen át nem hatja a liturgia szelleme és ereje".(LK14)  = II. Vatikáni Zsinat =

 

 

 

SZERTARTÁS A HALOTTAKÉRT


Mindenszentek ünnepén (Nov.1.) este
a temetőben (vagy. a templomban)

Bevezető szertartás

Kezdetre éneklik a SZVU 243. vagy más alkalmas gyászéneket:
Ha templomban végezzük meggyújthatjuk a húsvéti gyertyát is!

  Ments meg engem Uram! - az örök haláltól,
Ama rettenetes napon minden bajtól,-
Midőn az ég és föld meg fognak indulni,-
S eljössz a világot lángokban ítélni.

 Ezután a pap keresztet vet, mondván:

 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. F.: - Ámen.

És úgy mint a szentmise elején, köszönti a híveket:

P.:- Az Úr legyen veletek!                   F.:- És a te lelkeddel!

Majd bünbánat indítás nélkül, könyörgést mond:

Könyörögjünk!

        Élet és halál Ura, teremtő Istenünk! Te halállal büntetted az első ember vétkét, ami súlyos örökségként minden emberre átszállt. Kérünk most: végtelen jóságoddal hallgasd meg könyörgésünket, hogy elhunyt testvéreink, akik részesei lettek a halálnak, szent Fiad kereszthalálának érdemeiért legyenek részesei feltámadásának is. Krisztus a mi Urunk által.
H.:- Ámen.

 

Igeliturgia

Olvasmány Jób könyvéből                              Jób 19,1.23 -
Tudom, hogy Megváltóm él, és a végső napon feltámadok.

     Jób, az istenfélő férfiú, barátai vádaskodására ezeket mondta: "Bárcsak felírnák szavaimat, bárcsak valamilyen könyvbe leírnák! Bárcsak vas íróvesszővel ólomtáblára, vagy vésővel sziklába vésnék azokat:  - Tudom, hogy Megváltóm él, és a végső napon feltámadok a földből. Testemet ismét bőr veszi körül, és így látom meg Istenemet. Én magam látom majd őt; saját szememmel."

Ez az Isten Igéje.

Válaszos Zsoltár (129.zsoltár):                            1.D.tónus

Válasz:Reménykedve nézek az Úrra: * igéjében bízva bízom.

                  A mélységből kiáltok, Uram, hozzád:*
Istenem, hallgass a szómra!
Figyelj imádságomra kegyes szívvel,*
amikor bocsánatodat kérem.

Válasz:Reménykedve nézek az Úrra: * igéjében bízva bízom.

                  Uram, ha vétkeinket számonkéred,*
színed előtt senki meg nem állhat.
Ám te megbocsátod minden vétkünk,*
hogy áhitattal szolgáljunk néked.

Válasz:Reménykedve nézek az Úrra: * igéjében bízva bízom.

                  Reménykedve nézek az Úrra:*
igéjében bízva bízom.
Jobban, mint virrasztó a hajnalt várja,*
óhajtja Istenét az ő népe.

Válasz:Reménykedve nézek az Úrra: * igéjében bízva bízom.

                  Mert az Úr irgalmas hozzánk,*
bőséges az oltalom nála.
Isten megváltja népét:*
megbocsátja minden bűnét.

Válasz:Reménykedve nézek az Úrra: * igéjében

bízva bízom.

      Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből.                                                       Kor.15,12-13.20-28

Krisztus feltámadt, elsőként a halottak közül.

    Testvéreim! Ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus föltámadt halottaiból, hogyan állítják néhányan közületek, hogy nincs föltámadás? Ha nincs föltámadás, akkor Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek.
Ám Krisztus föltámadt halottaiból, mint a holtak zsengéje. Egy ember által jött a halál; egy ember által jön a holtak föltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meg-halnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre kelnek. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd az ő eljövetelekor mindazok, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor átadja az uralmat Istennek, az Atyának. Addig kell ugyanis uralkodnia, míg minden ellenségét le nem győzi. Utolsó ellenségét, a halált is megsemmisíti, mert (amint az Írás mondja): "hatalma alá vetett mindent."              De amikor arról van szó, hogy hatalma alá van vetve, természetesen ez alól kivétel az, aki mindenek fölött hatalmat adott neki. Mikor pedig majd minden a hatalma alatt lesz, maga  a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent az ő hatalma alá rendelt. Akkor Isten lesz minden mindenben.

Ez az Isten igéje.   H.:- Istennek legyen hála!

Evangélium előtti vers:   Krisztus legyőzte a halált,*  s  az  evan-gélium által felragyogott számunkra a halhatatlan élet.
- (2Tim 1,10)                                                                                2.D.tónus

Evangélium Szent János Könyvéből                    Jn. 5,21-29

                                          Jézus Krisztus az élők és a holtak bírája.

   Jézus egy alkalommal így beszélt a zsidókhoz: "Amint az Atya halottakat támaszt fel és életre kelt, úgy a Fiú is életre kelti, akit akar. Az Atya nem ítél senkit, az ítéletet egészen a Fiúra bízta, hogy mindenki tisztelje a Fiút, amint tisztelik az Atyát. Aki a Fiút nem tiszteli, nem tiszteli az Atyát sem, aki őt küldte. Bizony, bizony mondom nektek, aki igémet hallgatja és hisz annak, aki engem küldött, örök élete van és nem kerül ítéletre, hanem már átment a halálból az életre.
Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra és már itt is van, amikor a halottak meghallják Isten Fiának szavát, és akik hallgatnak rá, élni fognak. Amint az Atyának élete van önma-gában, úgy adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában, és hatalmat adott neki, hogyítéletet tartson, mivel ő az Emberfia.  
Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghalljátok Isten Fiának szavát. Akkor előjönnek, akik jót cselekedtek, az élet feltámadására, akik pedig gonoszat cselekedtek, az ítélet feltámadására.

Ezek az evangélium igéi.

 

Rövid Homilia

                      

Egyetemes könyörgések:

    Testvéreim! Krisztus titokzatos testében, az Egyházban mindnyájan felelősek vagyunk egymásért. Mindenszentek ünnepén könyörögjünk mennyei Atyánkhoz a szenvedő Egyház tagjaiért:

1. Könyörülj, Urunk, elhunyt lelkipásztorainkon. Add, hogy akik papként szolgáltak, részesüljenek a mennyei istendícséret örömében.
-Kérünk téged, hallgass meg minket!

2. Könyörülj, Urunk, elhunyt szüleinken.  Add, hogy akik  nekünk a földi életet adták, kegyelmedből az örök élet bol-dogságában részesüljenek.

3. Könyörülj, Urunk, elhunyt testvéreinken, rokonainkon, barátainkon és jótevőinken. Add, hogy akikhez itt a földön szeretett fűzött bennünket, a másvilágon élvezhessék a te örök szeretetedet.

4. Könyörgünk, Urunk, a háború áldozataiért: Add, hogy akik annyit szenvedtek és életüket áldozták, megbocsátó irgalmadból nyugodjanak örök békében.

5. Könyörgünk, Urunk, azokért, akikről külön senki sem emlékezik meg. Vezesd őket szent angyalaid által az égi hazába.

6. Könyörgünk, Urunk, a feltámadás reményében elhunyt minden testvérünkért: Engedd őket jóságosan szent színed látására.

7. Végül könyörgünk, Urunk, saját magunkért: Add, hogy        az utolsó ítélet napján az áldottak sorában lehessünk!

    Urunk, Jézus Krisztus! Tőled tudjuk, hogy az Atya minden ítéletet átadott neked. Kérünk, könyörülj véred árán megváltott testvéreinken, hogy a tisztulás helyéről mihamarabb országod dicsőségébe jussanak. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. H.:- Ámen.

Más könyörgés is alkalmazható!

A könyörgés után a pap így vagy hasonló szavakkal hívja fel a híveket az Úr Imájának végzésére:

    Testvéreim! Könyörögjünk most mennyei Atyánkhoz úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni:

Miatyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
-mert tied az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké.
- Ámen.

A Miatyánk végéhez a pap hozzákapcsolja az alábbi könyörgést:

    Teremtő Istenünk, élők és holtak Ura! Te magad képmá-sára teremtetted az embert, és örök  szeretetedben  gyerme-keddé fogadtad. A kísértésekben elbukott embert szent Fiad kereszthalálával felemelted, és Krisztus  feltámadása által  halálunk  szomorú  valóságát, a  boldog  örök  életbe való átlépés pillanatává tetted.
Ennek tudatában bizalommal fordulunk hozzád azokért, akik az élet útját már megjárták és átléptek a halál kapuján.
Kérünk: nagy irgalmasságod szerint szabadítsd ki őket a tisztulás állapotából, és fogadd be országodba, ahol  nincsen fájdalom, sem könny, sem panasz, hanem csak örökké tartó boldogság!
Minket pedig, akik ma megholtjainkra emlékezünk, vezess az igaz  élet  útján  és  erősíts  kegyelmeddel, hogy  hitünk szerint  éljünk. Add,  hogy  amikor  elérkezik  földi  életünk utolsó órája, irgalmas  bíróra  találjunk  szent  Fiadban, aki veled él és uralkodik mindörökkön.örökké. H.:- Ámen.

P: Adj Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek!
H: És az örök világosság fényeskedjék nekik!

P: Nyugodjanak békében!
H: Ámen.

Befejező szertartás

P.:- Az Úr legyen veletek!
F.:- És a te lelkeddel!

Ezt követi az áldás:
A pap mindkét kezét a hívek felé terjesztve mondja az ünnepélyes áldást,
amelynek minden szakaszára a hívek Ámen -t felelnek.

    Áldjon meg benneteket a vigasztaló Isten, aki kimondha-tatlan jóságában megteremtette az embert, és egyszülött Fiának feltámadásával a benne hívőknek megadta a feltá-madás reményét! H.: Ámen.

    Adja meg nekünk büneink bocsánatát, meghalt testvérein-ket pedig vezesse a világosság és a béke országába!            H.: Ámen.

    Adja meg, hogy vég nélkül boldogan éljünk Krisztussal mindnyájan, akik hittel valljuk, hogy ő valóban feltámadt           a halálból! H.: Ámen.

     A  mindenható  Istennek:  Az  Atyának, a  Fiúnak † és  a Szentléleknek áldása  szálljon  rátok, és  maradjon  veletek  mindenkor! H.: Ámen.

Végül a pap elbocsátja a híveket:

P.: Halottainkért végzett közös könyörgésünknek végére
értünk. Menjünk békével! (vagy:Mondjunk áldást az Úrnak!)

F.: Istennek legyen hála!

Záróének:

         1.Örök nyugodalmat...SZVU 243/ 2.szakasz:

Örök nyugodalmat adj, ó Uram, nekik
S örök világosság fényeskedjék nekik:
Hogy szent trónod körül udvarolhassanak.
S téged boldogítót, örökké áldjanak.

vagy:2.Jézusomnak Szívén megnyugodni jó...SZVU 154.sz.
Elmerülni benned, csendes tiszta tó.
ref.   Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad.
Te nálad lelkünk megpihen,
Ki sírva sírt vígad.
             

vagy:3. Hol vagy én szerelmes Jézus krisztusom...SZVU146.sz.
Hol tallállak téged, kegyes Megváltóm?
Adj világosságot, mert fényes vagy,
Nálad nélkül szívem igen bágyadt.

Vagy más alkalmas gyászének.

......vissza a lap tetejére

 

 

 

  IMÁK KÜLÖNLEGES ALKALMAKRA:

1/A. VENI SANCTE.

  Az iskolaév, triduumok, missziók, lelkigyakorlatok, gyülések, zsinatok
kezdetén, végezzük az alábbi imát: - H.97.sz. ének.-

Jöjj, Szentlélek Istenünk, - Add a mennyből érzenünk
Fényességed sugarát! - Jöjj el, jöjj el, - jöjj el, jöjj el,
Jöjj Szentlélek Istenünk.

Jöjj, szegények Atyja Te, - Bőkezűség Istene,
Lelkünk fényed hassa át.- Jöjjj el, ...

Édességes vigaszunk, - Drága vendég, szomjazunk,
Édes lélekújulás.- Jöjj el,...

Fáradottnak enyhülés, - Tikkadónak enyhülés,
Sírónak vigasztalás. - Jöjjj el, ...

Boldogságos tiszta fény, - Szállj meg szívünk rejtekén,
Híveidnek napja légy. - Jöjjj el, ...

Ihleted ha fényt nem ad, - Emberszívben ellohad
Minden érő, minden ép. - Jöjjj el, ...

Mosd meg, ami szennyezett, - Asszúságra hints vizet,
Orvosold a sebhelyet. - Jöjjj el, ...

Add, vegyék el híveid, - Kik hitük beléd vetik,
Hétszeres kegyelmedet. - Jöjjj el, ...

P: Áraszd ránk Lelkedet és minden életre kel.
H: És megújítod a föld színét.
              

Könyörögjünk!

    Úr Isten, aki híveid szívét a Szentlélek felvilágosítása általoktattad, add nekünk, hogy ugyanazon Szentlélek által a jót megismerjük, és az Ő vigasztalásában mindenkor ör-vendjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. H: Ámen

 

 

1/B. VENI CREATOR

Ó alkotó Lélek, jövel - És szívünk, lelkünk töltsed el.
Te alkotád a szíveket, -Hozd nékik bő kegyelmedet.

Kit úgy hívunk: Vígasztaló, - Kit ád nekünk az Alkotó,
Te élő forrás, égi láng, - Szent kenet égből, szállj le ránk.

Te hét ajándok kútfeje, - Atyánk kegyelmes jobbkeze
Az Úr erős igérete, - sugalmas ajkak ihlete.

Gyújtsd meg szemünknek fényedet, - És szállj szívünkbe,
Szeretet.
Ha testünk gyarló, s lankadunk,- Légy mindig éber gyámolunk.

Űzd messze tőlünk ellenünk, - Szent békességed add nekünk.
Te járj, vezér, útunk előtt, - Veszlytől védjen szent erőd.

Add, ismerjük meg az Atyát - Teáltalad és egy Fiát,
És kettejüknek Lelke, Te, - Örökre légy lelkünk hite.

Az Istent áldjuk: jó Atyát, - S ki felkelt sírból, szent Fiát,
S a Lelket, szívünk vigaszát - Most és örök időkön át.

A könyörgés úgy mint a Veni Sancténál!

                                        

- Imádság az iskolaév kezdetén.

Végezhető az előbbi énekek könyörgése helyett.

  Urunk, Jézus Krisztus, aki az emberek és  nemzetek tanítója
voltál és isteni példáddal arra oktattad szent Egyházadat, hogy
hívja magához a gyermekeket, és anyai szeretettel ápolja és oltalmazza őket: add iskolánkra, a tanárokra és tanulókra áldá-
sodat, hogy tetszésed szerint végezzék feladatukat ebben az új iskolaévben. Növekedjenek hitben, jóságban és bölcsesség-ben, és így méltó tanítványaiddá váljanak, akik hűen követnek Téged, ki vagy az Út, az Igazság és az Élet. Aki élsz és uralko-dol Atyával és a Szentlélekkel együtt mindörökkön-örökké.
H.: - Ámen.

- KATOLIKUS ISKOLÁINKÉRT - iskolaév kezdetén!

Úr Jézus  Krisztus, minden  embernek  és  minden  népnek egyedül igaz tanítómestere, ki Egyházadat a magad isteni pél-dájával oktattad arra, hogy a  gyermekeket  magához  gyűjtse, anyai szeretettel keblére vonja és gondjukat viselje; áraszd mennyei áldásodat iskoláinkra. Növekedjék bennük mindenkor jámbor, derék nemzedék az anyaszentegyház dicsőségére és országunk díszére. Akik bennük nevelkednek, téged kövesse-nek, ki az út, igazság és élet vagy; a világnak csalfa tudomá-nya ellen legyenek felvértezve és a mennybe, ahol angyalaik-kal együtt Atyádnak arcát megláthatják, biztosan eljussanak.  Ki élsz és uralkodol mindörökké. H.: - Ámen.

 

2. TE DEUM

  Végezhető: iskolaév végén, körmenetek, missziók, triduumok, lelkigya-korlatok végén, és évvégi hálaadás alkalmával is.
Mindig a szertartások végén végzendő!

TÉGED ISTEN DICSÉRÜNK... (SZ.V.U. v. H. 276).

Téged Isten dicsérünk - Téged úrnak ismerünk,
Téged örök Atyaisten - Mind egész föld áld és tisztel,
Téged minden szép angyalok - kerubok és szeráfkarok,
Egek és minden hatalmak - szüntelenül magasztalnak.

Szent vagy, szent vagy, - erősséges szent Isten vagy;

Nagyságoddal telve ég, s föld, - Dicsőséged mindent betölt.
Téged dícsér egek Ura, - Apostolok boldog kara.
Dícséretes nagy próféták - súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártír seregek - Magasztalnak tégedet.

Vall tégedet világszerte - Szentegyházad ezerszerte.

Ó Atyánk, téged - S mérhetetlen nagy fölséged,
S azt ki hozzánk tőled jött le - Atya igaz Egyszülöttje,
És áldjuk veled - Vigasztaló Szentlelkedet,
Krisztus, Isten Egyszülöttje - Király vagy te mindörökre.

Mentésünkre közénk szálltál, - Szűziméhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad, - Mennyországod megnyitottad,
Isten jobbján ülsz most széket, - Atyádéval egy fölséged;
Onnan leszen eljövendő, - Mindeneket ítélendő.

(most letérdelünk)

Téged azért Uram, kérünk, - Mi megváltónk maradj vélünk.

Szentjeidhez védj fel égbe,  - Az örökös dicsőségbe.
Szabadítsd meg, Uram néped - Áldd meg a te örökséged;
Te kormányozd, te vígasztald, - Mindörökké felmagasztald.

                                            (felállunk)

Mindennap dícsérünk téged, - Szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrízz minket - És bocsásd meg vétkeinket.
Irgalmazz Uram, irgalmazz - Híveidhez légy irgalmas,
Kegyes szemed legyen rajtunk - Te benned van bizodalmunk.

Te vagy Uram, én reményem, - Ne hagyj soha szégyent érnem.

Az ének befejeztével, a pap az alábbi könyörgést imádkozza vagy énekli:

 

P: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt.
H: Dicsérjük és magasztaljuk őt mindörökké.

Könyörögjünk!

   Urunk, Istenünk, a te irgalmasságodnak nincs határa és jóságodnak kincse végtelen. Hálát adunk neked jótétemé-nyeidért, szüntelen kegyelmedért könyörögve, hogy Te, aki a kérőknek megadod kívánságaikat, ne hagyj el bennünket, hanem vezérelj az örök jutalomra. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. H.: Ámen.

 Imádság az iskolaév végén.

  Örök, mindenható Isten! Az időnek és örökkévalóságnak Ura,
a jövendő Atyja. Hálát adunk ma neked mindazokért  a  kapott
ajándékokért, amelyekkel bennünket az elmúlt iskolaévben  el-
halmoztál, mindazokért a kegyelmekért,  amelyekkel  lelkünket

megszentelted és tökéletesítetted. Túláradó jóságod  csodálat-
tal tölt el bennünket, s ezért áldjuk és magasztaljuk most szent
Neved.
Ha azonban gyarlóságainkra gondolunk, bánatos szívvel kell
elismernünk, hogy ajándékaidat sokszor  nem  becsültük  meg
eléggé, a kapott kegyelmeket nem  mindig  használtuk  fel  lel-
künk  javára.  Ezért  a  lanyhaságunkért  bocsánatodat  kérjük.
Mindenható Istenünk, segíts  meg  bennünket, hogy  a  most
következő pihenés (vakáció) ne  váljék  kárunkra, hanem  testi
és  lelki  megerősödésünkre.  Állj  mellettünk  a  kísértésekben.
Add szent áldásodat, hogy a jó magot, amit  tanitóink  szívünk-
ben elvetettek, hamis próféták ki ne írtsák és  bűnös  hajlamok
el ne nyomják, hanem az, szent Egyházad dicsőségére és né-pünk  díszére, szüleink  örömére  és  a  magunk  üdvösségére
százszoros gyümölcsöt hozzon. H: - Ámen.

 

 

 

     V. KÖNYÖRGÉSEK KÜLÖNFÉLE SZÁNDÉKOKRA:

I.Egyházi előljárókért:

1. A PÁPÁÉRT

P.: Imádkozzunk Szentséges Atyánkért  N. pápáért.
H.: Az Úr tartsa meg és éltesse, tegye boldoggá a földön, és
ne adja át őt a gonosz lélek dühének.

/Miatyánk... , Üdvözlégy.../

Könyörögjünk!

Mindenható örök Isten, könyörülj szolgádon, N.pápánkon, és igazgasd őt kegyességed szerint az örök boldogság útjára, hogy jóvoltodból azt, ami előtted kedves, kívánja és teljes erővel végrehajtsa. A mi Urunk Jézus Krisztus által. F.:- Ámen.

 

2. AZ EGYHÁZMEGYE PÜSPÖKÉÉRT

Imádkozzunk főpásztorunkért, N. püspökért:

Könyörögjünk!

    Úr Isten, minden hívők pásztora és kormányzója, tekints kegyesen szolgádra, N. püspökünkre, kit egyházmegyénk főpásztorává rendeltél, és add, kérünk, hogy mindazoknak, akiknek előljárója, szavával és példájával javukra legyen, hogy a reábízott nyájjal együtt az örök életre eljus-son. F.:-Ámen.

 

3. A PAPOKÉRT

  Urunk Jézus, áldozópapjaink igaz barátja, küldd el a Szentlé-lek hétszeres ajándékát naponta minden papra, hogy ők élet-ben és halálban mindenkinek mindene legyenek.
Adj szivükbe türelmet a kicsinyekkel, szánalmat a betegekkel,
alázatosságot a szegényekkel és erős lelket az anyaszentegy-ház ellenségeivel szemben.
Add, hogy a tanításban fáradhatatlanok legyenek, a bűnök megbocsátásában csüggedést nem ismerőek, a szentáldozás kiosztásában bőkezűek. Legyen megjelenésük a pokol és csat-lósai számára rettenetes, a jóakaratúak számára békességes. Áldásod kísérje őket amerre mennek, békét vigyék be ahová betérnek, és akit megáldanak, Urunk és Istenünk, áldd meg te is őt. Tedd őket igazi apostolaiddá, tedd szentekké. - Ámen.

4. A LELKIPÁSZTOROKÉRT

   Úr Isten, ki nekünk lelkipásztorokban mennyei vezetőt adtál, esedezve kérünk, add meg neki és minekünk is a hitnek ere-jét, a reménynek bátorságát és a szeretet tüzét. Adj szívébe természetfölötti nagy szeretetet hívei iránt: add meg a jám-borság lelkét, amidőn imádkozik, elmélkedik és a szentmise-áldozatot bemutatja oltáraidon, az értelemnek, tudománynak és bölcsességnek lelkét, amidőn minket szent hitre és paran-csaira oktat; a tanács lelkét, amidőn minket a szent hitre és parancsaira oktat; a tanács lelkét, amidőn figyelmeztet és óv, vigasztal és gyógyít minket a bűnbánat szentségében; az is-teni félelem lelkét, hogy a te dicsőségeden és a lelkek üdvén kívül mást ne keressen; az erőnek lelkét, hogy Krisztusnak, a mi Királyunknak zászlaja alatt bátran vezessen minket.
Boldogságos Szent Szűz, Szent József, Nepomuki Szent János, és Ars szent plebánosa könyörögjetek érette és mié-rettünk.- Ámen.

5. A FELSZENTELENDŐKÉRT

P.:-  Imádkozzunk a pappá szentelendőkért:
Miatyánk, Üdvözlégy...

P. Imádkozzál érettünk Szent Mihály arkangyal.
V. Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.

Könyörögjünk!

  Mindenható örök Isten, hallgasd meg kegyesen kérésünket, és szolgáidat, kiket a papságra választottál, áraszd el a Szentlélek áldásaival és mennyei ajándékainak teljességével, hogy  azt  a  szent  hivatalt, amelyet  kegyelmedből nyernek, segítségeddel méltóképpen töltsék be és velünk együtt az örök életre eljussanak.Krisztus a mi Urunk által. F.: - Ámen.

 

II. SZÜKSÉGBEN LEVŐKÉRT

1.BETEGEKÉRT

P.-Imádkozzunk beteg testvérünkért, N-ért.
V.-Uram, ime akit szeretsz, beteg; jöjj, gyógyítsd meg őt.
Miatyánk, Üdvözlégy...

Könyörögjünk!

  Mindenható örök Isten, híveid örök üdvössége, hallgass meg minket, kik beteg szolgád (szolgálód) számára irgalmad segítségéért esedezünk, hogy visszanyervén egészségét, egyházadban hálát adjon neked. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

2. SÚLYOS BETEGÉRT  - (Pázmány Péter ima)-

  Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyámola és oltal-mazója, kinek kezében vannak életünk határai, könyörgünk szent felségedhez beteg testvérünkért. Vigasztald, bátorítsd és erősítsd meg őt, hogy látogatásodat jó néven vegye és csen-desen szenvedjen. Gyógyítsd meg őt szent nevedért, hogy a rábocsátott csapásból hozzávaló jóvoltodat megismerje, méltó hálát adjon irgalmasságodért, és atyai ostorozásod által szere- tetben és félelemben gyarapodjék.
Ha pedig végtelen bölcsességed szerint hasznosabbnak lá-tod az ő mostani kimúlását, add meg a Szentlélek kegyelmét, hogy igaz bünbánattal bűnei bocsánatát megnyerje, és ezen világból való kimúlása előtted kedves legyen.
Világosítsd fel őt, hogy a testi betegségek és csapások atyai kezedből származnak, hogy hajunk szála sem eshetik le a te akaratod nélkül. Atyám, legyen meg a te akaratod, ki igaz élet és valódi boldogság vagy. Áldott Jézus, ki  legyőzted  a  halált, légy  segítségére  beteg  testvérünknek. Ki  az  Atyával  és      a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. - Ámen.

3. IMA A SZENVEDŐKÉRT

    Betegek Anyja, Szűz Mária, virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett. - Azoké mellett, akik ebben az órában vesztik el öntudatukat és meghalnak. - Akik haláltusájukat vív- ják; akiknek nincs reményük gyógyúlásra; akik fájdalmukban sírnak, jajgatnak; akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük; akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük; akiknek, pihenni kellene, de a szükség munkára készteti őket; akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön; akik a hosszú éjszaká-kat álmatlanul, nyitott szemmel töltik, akiket a betegség közben még családjaik gondja és szükségei is kínoznak; akik nem hisznek a túlvilágban; akik Isten ellen zúgolódnak éd őt átkoz-
zák; akik nem tudják, hogy Krisztus értük is szenvedett.

4. IMA A HALOTTAINKÉRT

  Isten, kinek minden él, és aki számára nem vesz el a mi ha-landó testünk sem, hanem inkább jobbra fordul sorsa, hozzád könyörgünk és téged kérünk: bocsásd meg kegyesen és irgal-masan mindazt, amit elhunyt testvéreink szent akaratod ellen az ördög kísértésére akár gonoszságból, akár gyarlóságból vétkeztek. Vezettesd őket szent angyalaiddal a mennyek or-szágába, ahol nincs fájdalom, sem szomorúság, sem panasz, ahol a hívek lelke boldog örömben örvendezik. Add, hogy hí-veid az utolsó napon, a nagy ítélet napján, szenteid és válasz-tottaid közt részt kapjanak az örök boldogságból, melyet szem nem látott, fül nem halott, emberi értelem föl nem foghat, és amelyet azoknak készítettél, akik téged szeretnek. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. - Ámen.

III. KÖNYÖRGÉSEK KÖZÖSSÉGI SZÜKSÉGLETEKÉRT

1. A BÉKÉÉRT

   Urunk, Istenünk, Tőled származik minden szent kívánság, jótanács és tökéletes cselekedet. Add meg, kérünk, a Te szol-gáidnak a békességet. Szívünk engedelmeskedjék a Te pa-rancsaidnak. Szünjék meg az ellenségtől való félelmünk és add, hogy oltalmad alatt békés és csöndes időket élhessünk.   A mi Urunk, Jézus Krisztus által. - Ámen.
 
- Más ima a békéért:

  Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos Szűz Máriának, valamint és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét nap-jainkban, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk és minden békétlenségtől,háborútól mentesen, biz-tonságban és békében éljünk. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

2. HAZÁNKÉRT

  Úristen, kinek kezében  van  minden  ország  és  nép  sorsa, áraszd hazánkra  mennyei áldásodat, távoztasd  el  tőlünk az éhséget, háborút, betegséget, drágaságot. Vezéreld akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hűség és béke áldá-sai boldogítsák országunkat és nemzetünket. - Ámen.
(A görögkatolikus imakönyvből)

3. CSALÁDÉRT, A KÖZÖSSÉGÉRT

   Védelmezd, kérünk, Urunk, szűz Máriának, szent N. -nek és minden szentednek közbenjárására, minden bajtól ezt  a  csa-ládot ( községet, várost, közösséget) - és tiszta szívből előtted leboruló közösségedet az ellenség cselvetéseitől kegyelmesen oltalmazd. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. - Ámen.

4.EGYETÉRTÉSÉRT

   Úr Isten, a béke osztogatója és a szeretet kedvelője, adj ne-künk, szolgáidnak, a  te  akaratoddal  való  igazi  egyetértést, hogy minden minden kísértéstől megszabaduljunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen,

 

5. MINDEN SZÜKSÉGBEN

  Ne vesd meg, mindenható Isten, a szükségben hozzád kiáltó népedet, hanem neved dicsőségéért jöjj megengesztelődve a sanyargatottak segítségére. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

6. ESŐÉRT

P.-Uram, hallgasd meg könyörgésünket.
V.-És kiáltásunk jusson elődbe!

Könyörögjünk!

    Mennynek és földnek Ura, ki végtelen jóságodból atyai gondoskodással termővé tetted a földet, hogy embernek és állatnak bőséges táplálékot adjon: esedezve kérünk, áraszd ránk áldásodat és testünk táplálására adj bőséges ételt nekünk. Emlékezzél meg régi irgalmadról, és amiként Illés próféta kérésére az egeket megnyitottad, küldj most is földjeinkre kellő esőt; tisztítsd meg üdítő széllel a levegőt és őrizz meg minket minden égiháborútól, hogy testi s lelki eledellel eltelve, szent felségednek örömmel szolgáljunk.        És így irgalmadat tapasztalva az örökkévalókat még inkább kívánjuk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

 

7. TISZTA IDŐÉRT

  Hallgass meg, Urunk, kik hozzád kiáltunk és adj könyörgé-sünkre tiszta időt, hogy akik bűneink miatt méltán bűnhődünk, megelőző irgalmadból kegyességedet érezzük. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. - Ámen.

8. VIHAR IDEJÉN

   Mindenható Istenünk, te csak szólsz a felhőknek és megren- dül a föld, villámlasz és a bűnösök megremegnek, a gonoszok- ra tüzet, fergeteget, pusztító jégesőt bocsátasz;
könyörgünk ma szent felségedhez, oltalmazz meg minket, haj- lékunkat, mezőinket minden veszedelemtől, égi háborútól, tűz-től és jégesőtől. Add hogy így irgalmadat megtapasztalva ör- vendezve szolgáljunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörök-kön-örökké. - Ámen.

 

9. DÖGVÉSZ IDEJÉN

 Mindenható Istenünk, aki az emberek munkájának megkönnyi-tésére a néma állatokat adtad segítségül, könyörögve kérünk, hogy amire életünk fenntartására szükésgünk van, ne engedd kárunkra elpusztulni. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. - Ámen.

10. TELJES BÚCSÚ ELNYERÉSÉÉRT, a pápa szándékára:

  - A pápa szándékai általában a következők:
-  Az Egyház terjedése és felmagasztalása,    - a tévtanok megszünése,               
-              a világi hatalmasságok egyetértése, - az egész társadalom nyugalma és békéje, és - a kereszténységnek egyébb fontos érdekei.

- A teljes búcsú elnyerésének feltétele, hogy a pápa szándékára:
legalább: 1Miatyánkot, 1 Üdvözlégyet, vagy 1 Hiszekegyet kell végezni, vagy más ugyanilyen hosszúságú imádságot.
Pl.végezhetjük az alábbit is:

   Imádkozzunk a Szentatya,a pápa szándékára, hogy teljes búcsut nyerhessünk:

  1. Az anyaszentegyház terjedéséért és felmagasztalásáért, hogy Istennek országa gyarapodjék bennünk azzal, hogy hitünket jobban megismerni, szerinte élni törekszünk, és hogy példánk által a hit gyarapodjék másokban is.

P.: Hogy az egyházat kormányozni és megőrizni méltóz-tassál.
V.: Kérünk téged, hallgass meg minket.
/Miatyánk, Üdvözlégy,/

   2. Imádkozzunk a hitetlenekért, és azokért akik bár ke-reszténynek vallják magukat, de hitetlenek módjára Isten törvényeivel ellenkező életvitelt folytatnak, hogy az igaz szent hit mindenütt terjedjen és virágozzék.

P.: Hogy a hitetleneket az evangélium világosságára elve-zetni méltóztassál.
V.: Kérünk téged, hallgass meg minket!  /Miatyánk,Üdvözl./

3. Imádkozzunk azokért a keresztény testvérekért, akik őseik tévedése folytán a kinyilatkozatatott igazságot nem ismerik, vagy  az  Egyháztól  elszakadva,  szentségeit  és imádságait nélkülözik.

   P.: Hogy az összes tévelygőket az Egyház egységébe visszahívni és az egész keresztény népnek békességet és egységet adni méltóztassál.
V.: Kérünk téged, hallgass meg minket! /Miatyánk,Üdvözlégy/

4. Imádkozzunk,hogy a földön igaz békesség legyen: békesség a világi hatalmak között, országok és népek között, békesség ennek a községnek polgárai között, békesség a csa-ládokban, a szülők és gyermekek, a testvérek és rokonok, és szomszédok között.

   P.: Hogy a világi vezetőknek békességet és igaz egyet-értést adni méltóztassál.
V.: Kérünk téged, hallgass meg minket! /Miatyánk,Üdvözlégy/

  5.Végül imádkozzunk szentatyánkért N pápáért, az egyházi és világi vezetőkért, barátainkért és ellenségeinkért, különösen a bűnösök megtéréséért.

P.: Hogy a római pápát és a papságot a szent hitvallásban megőrizni, és a bűnösöket igaz bünbánatra vezérelni méltóztassál.
V.: Kérünk téged, hallgass meg minket! /Miatyánk,Üdvözlégy/

 

11. AZ ANYASZENTEGYHÁZÉRT

   Fogadd kérünk, Uram, kegyesen Anyaszentegyházad könyörgését, és add kegyelmedet, hogy minden viszályt és tévelyt legyőzvén, Neked biztos szabadsággal szolgáljon.        A mi Urunk, Jézus Krisztus által. - Ámen.

 

12.A NAPONKÉNTI SZENTÁLDOZÁS ELTERJEDÉSÉÉRT
- Teljes búcsú a szokott feltételekkel egyszer egy hónapban,ha minden-
nap elmondjuk.

    Urunk, Jézus, ki azért jöttél a világra, hogy minden embernek a  kegyelmi  életet  adj; és  hogy  azt  benne  megtartsad  és ápoljad, mindennapi gyöngeségének, mindennapi orvossága és mindennapi tápláléka akartál lenni; irántunk való szeretettől lángoló szívedre, alázatosan kérünk, áraszd mindenkire Szent-lelkedet, hogy akik a halálos bűnnek állapotában tengődnek, tehozzád visszatérve az elvesztett kegyelmet újra megnyerjék; akik pedig a kegyelem állapotában élnek, tőlük telhetően naponként áhitattal járuljanak szent asztalodhoz, hogy a minden-napi szentáldozásban bocsánatos vétkeiknek ellenszerét na-ponként magukhoz vegyék s így napról-napra a bűntől mindin-kább megtisztulva, a kegyelmi életben megerősödjenek és       a veled való boldog együttélésbe eljussanak. Ámen.

 

13. HÍVŐ LELKÜLETÉRT

  Örök mindenható Atyaisten, tekints irgalmas szemmel miránk,
akikért egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus a világra jött, és drágalátos szent vérét a keresztfa oltárán kiontotta. Nagy irgalmasságodat alázatosan kérjük, hogy a bűneinkkel megérdemelt ostorcsapásaidat távoztasd el tőlünk. A jelenvaló és reánk következő veszedelmeket, hadakozásokat, éhséget és döghalált vedd el mirólunk.
Világosítsd és erősítsd minden jóban az egyházi és világi elöljárókat. Gyullaszd fel bennünk, Uram, a te szereteted tüzét, hogy igazságodat éhezzük és szomjuhozzuk, mint enge-delmes fiaid szolgáljunk neked e világon, és majdan dicsősé-gednek örökségében részesüljünk.
Könyörgünk megfoghatatlan kegyességedhez a halálos bűn-
be esett atyánkfiainak üdvösségéért, a megnyomorodottakért, a rabokért, a betegekért és más elkeseredettekért, a világból kimult hívekért és mindennemű szükségünkért. Segíts minket, Uram, őrizz meg, oltalmazz és minden jóra igazgass, hogy        a földön a hitnek egységében, holtunk után az örök boldogság-
nak nyugalmában örökké dicsérhessünk.
Mindezeket add meg nekünk, mindenható Atyaisten, szent Fiadnak, a mi Urunk és Megváltó Jézus Krisztus érdemeiért, ki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön-örökké.
- Ámen.

       

14. KÍSÉRTÉSEK ELLEN

   Jóságos Jézusom, te tudod, hogy mily heves küzdelmet folytatok testemben, és hogy állandóan veszélyben forog az én lelkem. Ne engedd, édes Jézusom, és te, drága Szűzanyám, hogy lelkemet bűnökkel szennyezzem, hogy a testnek hitvány és pillanatig tartó örömeiért elveszítsem a ti barátságotokat és az örök boldogságot. Segíts engem, Krisztusom, hogy küzdel-meimben jól harcoljak, és irgalmasságod erejére kialudjanak testem lángjai, s hogy a te kegyelmed által nemcsak testemet, hanem lelkemet is tisztán és épen megőrízzem a tisztátalan gondolatoktól. Engedd, hogy a test rendetlen vágyait ne csak kerüljem, hanem hogy azokat teljesen utáljam és megvessem; add, hogy a világ és a test szeretetét mellőzni tudjam, s hogy vándor legyek a földön, míg téged Istenem, égi szeretettel el nem érlek, tiszta szívvel át nem ölellek. Ó, bárcsak ne lenne nehéz magamat a világ és a test gyönyöreitől elszakítani, mi-kor tudom, hogy sokkal nagyobbakat tartogatsz te számomra, édes Istenem. Jézusom, add nekem magadat tesljesen, s fo-gadj el engem viszonzásul. Legyen áldott fölséges szent ne-ved, most és mindörökké. - Ámen.

 15. LELKI SZÁRAZSÁGBAN

   Szerető Jézusom, bűneim miatt szenvedem ezt a szárazsá-
got és elhagyatottságot. Fájlalom Uram, hogy bűneim miatt
nem érzem édességét az Irántad való szeretetnek, amelyre
annyira méltó vagy. Esedezem Uram, bocsásd meg sértései-
met, fordítsd hozzám kiengesztelődött, kegyes arcodat. Add
meg nekem üdvösséged örömét, hogy amint akarod, öröm-
mel és vígsággal szolgálak Neked! Add, hogy megízleljem én is, mily nagy a Te édességed, melyet elrejettél a Téged félők
részére. Mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a
Tied ebben és mindenben, most és örökké. - Ámen.

VI. IMÁK A SZENTEKHEZ

1. IMA A VÉDŐSZENTHEZ

   Mennyei pártfogóm, kinek nevével dicsekszem, járj közben Istennél állandóan, erősíts a hitben, szilárdíts a bajban, oltal-mazz az életharcban, hogy a gonosz ellenségen győzve,        az örök dicsőséget elnyerni méltó legyek. - Ámen.

 VII. IMÁK AZ ANGYALOKHOZ

1. SZENT MIHÁLYHOZ

Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a
sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük:
parancsoljon neki az Isten. Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére kö-
rüljárnak a világban Isten erejével taszitsd vissza a kárhozat helyére. -Ámen.

2. AZ ŐRANGYALHOZ

   Szent őrangyalom, a te gondviselésedre bízta Isten életemet.
Te minden szükségemben mellettem állsz, nyomorúságomban vigasztalsz, csüggedésben bátorítasz, s közbenjárásoddal Is-tentől szüntelen új meg új kegyelmeket szerzel nekem. Gyer-meki szívvel adok hálát minden eddigi jótéteményeidért, és kérlek, szerető gondoskodásodat a jövőre is. Őrízz meg ellen-ségeimtől, óvj meg a bűnre vezető alkalmaktól, és nyerd meg nekem Istentől a kegyelmet, hogy szent sugallataidat jó szív-vel fogadjam, és híven teljesítsem. Kiváltképpen pedig arra kérlek, oltalmazz halálom óráján, és el ne hagyj, míg be nem vezettél az örök nyugalom és boldogság honába. - Ámen.

 

 

VI. Könyörgések a sátán hatalmának megtöréséért

P.: - Az Úr a mi segítségünk!
H.: - Aki az eget és a földet teremtette.
P.: - Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
H.: - És a mi kiáltásunk jusson elődbe.

Rontás elleni imádságok

1. Uram, irgalmazz nekünk! Uram, minden idők mindetudó és mindeható Ura, aki mindent teremtettél és mindent átalakítasz puszta akaratoddal; aki babilonban harmattá változtattad a tüzes kemence lángjait és megmentetted a három szent ifjút; aki lelkeink doktora és orvosa vagy; aki mindazoknak menedéke vagy, akik csak hozzád fordulnak, hozzád könyörgünk most és téged kérünk, űzz el és semmisíts meg minden ördögi hatal-mat, minden sátáni jelenlétet és mesterkedést, minden gonosz befolyást, minden rontást és szemmelverést,  amit  gonosz  és ördögi  személyek  szolgádra ..............hoztak.  Add,  hogy  az irigység és átok helyett legyen része bőségben, erőben, sikerben  és  szeretetben. Te, Uram, szereted  az  embereket; terjeszd ki kezedet  és  erős  karodat, segítsd  meg  képmásodat, küld el hozzá az erős békeangyalt, aki védelmezi a lelket és a testet, hogy távoltartsa és elűzze a gonosz erőket, varázslatot és átkot, amit rosszindulatú és irigy emberek okoznak. Oltalmadban énekeljen(ek) háladalt hozzád könyörgő védence(i)d:
" Az Úr az én segítőm és nem kell félnem atól, amit ember okozhat nekem." "Nem kell félnem a gonoszságtól, mert Te velem vagy, én Istenem, Te vagy az én erősségem, hatalmas
Uram, a béke Istene és az eljövendő korok Ura." Igen. Urunk, Istenünk, szánd meg szolgá(i)dat és mentsd meg őt (őket)...........minden átkos eredetű kártól és fenyegetéstől, helyezd őt minden gonoszság fölé, a legáldottabb, dicsőséges asszony, Isten Anyja és mindörökre Szűz Mária, az arkangyalok és minden szented közbenjárására. - Ámen.

2. Krisztus lelke szentelj meg engem...

Krisztus lelke, szentelj meg engem,
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus olalából kifolyó víz, moss tisztára engem.
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem.
Ó, édes Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem.
Halálom óráján hívj magadhoz engem.
És hozzád jutnom engedj engem.
Hogy szentjeiddel dícsérjelek mindörökké. - Ámen.

3. Imádság minden gonoszság ellen

   Az Úr Lelke, Isten Lelke, Atya, Fiú és Szentlélek, szentséges
Háromság, szeplőtelen Szűz, angyalok, arkangyalok és meny-
nynek minden szentjei, szálljatok le rám.
242         Könyörgések a Sátán Hatalmának Megtöréséért

   Olvassz meg Uram, alakítsál, tölts meg magaddal, használj
fel engem.
Űzd el tőlem a gonoszság minden formáját, semmisítsd meg
őket, hogy én jól lehessek és jót tehessek.
Űzd el tőlem az átkokat, a boszorkányságot, a fekete mágiát,
a varázslatot, a kötést, a megátkozást, a szemmelverést; a li-
dércnyomást, az ördöngősséget; mindazt, ami rossz, bűn, irigy-
ség, féltékenység, alattomosság; testi és lelki bajokat, az erköl-
csi, szellemi romlást és sátáni betegségeket.
Égesd el ezeket mind a pokol tüzében, hogy soha többé ne
érhessenek hozzám és egyetlen más teremtményhez sem a
világon.
Megparancsolom és elrendelem a mindenható Isten erejével,
Jézus Krisztus, a Megváltó nevében, a Szeplőtelen Szűz köz-
benjárására, minden gonosz szellemnek, engem (és enyéimet)
zaklató ördögi jelenlétnek, hagyjanak el engem (minket) azon-
nal, véglegesen és távozzanak az örök kárhozatra, ahol verje
őket láncra Szent Mihály arkangyal, Szent gábriel és Szent Rá-
fáel, őrzőangyalaink és taposson rájuk a szeplőtelen Szűz sar-
ka.

4. Imádság belső gyógyúlásért

  Uram ,Jézus, te azért jöttél, hogy meggyógyítsad a megtört és aggódó szíveket, kérlek téged hogy gyógyítsd meg azokat
a sebeket, amelyek felkavarják a szívemet; kérlek, különösen
azokat gyógyítsd be, amelyeket bűnömmel okoztam. Kérlek,
lépjél be az életembe, gyógyíts ki engem lelki bajaimból, ame-
lyeket gyermekkoromban szedtem magamra és azoktól a sé-
rüléseimből, amelyeket ezek életem során okoztak.

Uram, Jézus, te ismered az én gondjaimat, mindet a te szíved-
be helyezem, ó Jó Pásztor. Kérlek téged, arra a sebre, amelyet
szíveden ütöttek, gyógyítsd meg azokat az apró sebeket, ame-

lyek az én szívemen nyiltak. Gyógyítsd meg emlékeim sebeit, hogy abból, ami velem történt semmi se okozzon nekem többé
fájdalmat, aggódást és gondokat.

Gyógyítsd be, Uram, azokat a sebeket, amelyek életemben a
bűn gyökeréből fakadtak. Meg akarok bocsájtani mindenkinek,
aki engem megsértett, tekints belső sebeimre, amelyek miatt
képtelen vagyok még a megbocsátásra. Te azért jöttél, hogy
gyógyítsdad a megtört szíveket; gyógyítsd meg az én szíve-
met, Uram.

Gyógyítsd meg, Uram, azokat a belső sebeimet, amelyekből testi bajaim származnak. Fölajánlom neked, Uram, a szíve-
met, tisztísd meg és add nekem a Te isteni szíved érzéseit.
Segíts, hogy szelid és alázatos legyek.

Engedd meg, Uram, hogy begyógyuljon az engem nyomasztó
fájdalom, amit szeretteim halála miatt viselek. Add, hogy újra
békém és örömöm lehessen abból a tudásból, hogy te vagy
a feltámadás és az élet. Tégy engem feltámadásod hiteles tanújává, hogy továbbadhassam győzelmed hírét a halál fe-
lett és tanuskodhassak élő jelenlétedről miköztünk. - Ámen.

5. Szabadító imádság

Uram, Te nagy vagy, Isten vagy, Atya vagy, hozzád könyör-
günk Mihály, Gábor és Ráfáel arkangyal közbenjárásával és
segítségével, hogy testvéreink megszabaduljanak a gonosz
lélektől, aki rabszolgává tette őket. Ó, szentek, gyertek mind-
nyájan segítségünkre.

Az aggodalomból, szomorúságból, a zaklatástól,
- Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
A gyülölettől, a bujaságtól, az irigységtől,

                               - Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
Az öngyilkosság és az abortusz minden gondolatától,
- Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
A család szétválásától, minden rossz barátságtól,
- Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
A nemiség minden helytelen formájától,
- Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
Mindenfajta átoktól, varázslattól, boszorkányságtól és sötét
gonoszságtól,         - Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
Mindenfajta átoktól, varázslattól, boszorkányságtól és sötét
gonoszságtól,         - Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
Ó, Urunk, te azt mondtad:" Békét hagyok rátok, az én béké-
met adom nektek", Szűz Mária közbenjárására engedd meg
nekünk, hogy minden átoktól megszabaduljunk és örökre él-
vezhessük a te békédet. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

......vissza a lap tetejére

 

 

 

 

    VERSEK ADVENTRE

 

  Adventi gyertyafény             
Simpf János

Fény hasít az éjszakában,
elűzi a sötétséget.
Azért gyúlt, hogy az Istenhez
vezessen el, testvér, téged.

 

Pislákoló, gyenge kis láng,
csak egy gyertya halvány fénye.
Mégsem győzi le a sötét,
hanem felmutat az égre.

 

Olyan, mint egy felemelt újj,
amely mindig figyelmeztet.
S most megkérlek szépen, testvér,
nagyon-nagyon figyeld ezt meg:

 

Mindig csak a jó úton járj,
akkor biztos el nem tévedsz,
akkor nem nyel el a sötét,
akkor egyszer Célhoz érhetsz.

- Advent első vasárnapjára ajánljuk!

 

 

 

2.                    Örök Adventben
(Jelenések 22,17.20)

 

Jöttek és tüntek szent karácsonyok:
tizennyolcnál is több talán.
Tizennyolcszor kerestem őt,
de titok maradt nekem és talány.

 

Csak gyertyalángot láttam és fenyőt,
azokban véltem, s várva-vártam Őt.
Ige szólott és csengett az ének,
egy sugarát elfogtam szemének -
de villanás volt csak és rejtelem.
Kutattam arcát a szent éjeken,
éreztem ízét borban, kenyérben,
palástja lengett fent, fenn az égen,
felhőnél is egyre magasabban -
de annyi letünt karácsony után
én mégis adventben maradtam.

 

Fölfigyelek minden egyes neszre:
hátha most megy el az ajtó előtt!
Takarítok, ezt-azt megmozgatva,
s ébren vigyázva várva-várom Őt.

 

Tudom, a hegynek le kell omlani;
akkor jön, ha a völgy is egyenes...
Uram, mióta készítem utad,
amelyen végre hozzám eljöhess

 

Mint kisded jössz, ki szív-bölcsőt keres?
Vagy úgy toppansz be, mint vőlegény?
A mécsemet nap mint nap megtöltöm,
örök adventben várva-várlak én!

 

Mert hátha majd a lombos nyár hoz el,
s nem gyertyafényű, karácsonyos tél;
és éppen akkor hajnalpirkadás lesz,
vagy sugaras, naptól izzó dél.

 

Magamtól hozzád méltó nem leszek,
ahhoz kevés lenne ez az élet,
de mindvégig várni foglak Téged,
várni, egyre várni, míg csak élek,

 

a lámpásomat magasba tartva,
amíg végre feljön majd csillagom,
végtelen adventek után
örök karácsonyom.

 

- Ismeretlen szerzőtől

 

 

 

 

3.    KRISZTUSRA - VÁRÓN
Simpf János

 

Megbolydult életünk kietlen útjain
az erényt keresve el-elbotlik lábunk.
Megcsömörlöttünk az egymást-taposásban,
s égre-néző szemmel Krisztusunkra várunk.

Sokszor már a Célt is vak homály borítja,
s bűzös ingovány az, amely fölött járunk.
Lassan a remény is szakadó ruhánk lesz,
s fényt-sóvárgó szemmel Krisztusunkra várunk.

Legszebb álmainkból meddő sivatag lesz,
s nagyon szűk világ ez, mit szemünkkel látunk.
Simogató kezünk ököllé görcsösűl,
S vágy-fátyolos szemmel Krisztusunkra várunk.

Immáron bizalmunk megcsappant egymásban,
börtönként vesz körül rémítő magányunk.
Képzelt biztonságunk - elapadó forrás - ,
s jövőnket kémlelve Krisztusunkra várunk.

Öröknagy adventben peregnek napjaink,
S ég felé húzhat azután a vágyunk.
Ledobunk magunkról minden nyüg-koloncot:
Jöjj el, Uram Jézus, hiszen Terád várunk!

 

 

 

4.  ADEVENTBEN
Paky Gábor

Már én a földnek szolga láncát
Erős karokkal szétzúzom,
Feléd esengve tiszta hévvel,
Sóvárgó vággyal, Jézusom.

Látom kigyúlni napkeletről
Királyok fényes csillagát,
Komor felhőkön, bús homályon
Mennyország fénye csillan át.

Sötét, kietlen éjszakákon
Kicsiny bölcsődről álmodom,
Sokszor merengek égi kéjjel
Mosolygó kisded-arcodon.

A boldogság regéje lágyan,
szellők szárnyán susog felém,
Sokszor tünődöm holdas este
Az angyalok szép énekén.

Vigasztalódva nézhetem már
A nagy világot, bár sötét;

Egekből áradt üdv sugára
Oszlatni kezdi bús ködét.

Szívem keservét, régi búját
Örök reménnyel altatom,
A kétség, csüggedés borúján
Roráté sír fel ajkamon.

Az irgalom nagy Istenéhez
Gyakorta szárnyal hő imám,
Mert lelkem e csalárd idöknek
Megváltót, üdvöt, fényt kíván!

                                  

                                5.   ADVENTI HIMNUSZ
Magasból érkező Ige,
Atyádtól fényként jössz ide,
a világ megmentőjeként
tűnő időben lépsz közénk.
Jöjj és szívünk világosítsd,
égő szerelmed lángra szítsd,
ha szól a hirnök szózata,
tisztuljon már a bűn sara.
Ha majd ítélsz a föld felett
s a szívek titkát kémleled:
a rossz bűnhődik bűnökért
ki jó volt, országodba tér.
Hozzánk ne férjen semmi vész,
bár méltán érne büntetés,
örök hazánk mégis legyen
a szentek között szüntelen.
Áldjon Krisztus, kegyes Király,
dicséret téged és Atyád
s a Lelket, a Vigasztalót,
meg nem szünő időkön át. Ámen.

 

 

 

                              7.  ADVENTI IMÁDSÁG

 

Urunk, Jézus Krisztus, várjuk eljöveteled,
várjuk a békét,
mert annyi békétlenség van kívül a világban
és bent a szívünkben!
Várjuk eljöveteled,
mert az igazságra éhezünk,
és annyi igazságtalanság sújtja a népeket
és az embereket!
Várjuk eljöveteled,
mert szomjazzuk a szabadságot,
és mindnyájan a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk.
Add vissza reménységünket,
amit elvesztettünk.
Add meg újra a szeretetet azoknak,
akik hideg idegenséggel viselkednek egymással szemben.
Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet
megtapasztalhassuk életünkben.
Kérünk, hallgass meg minket.
Ámen.

 

 (Jürgen Moltmann -
- Csanád Béla: Vasárnapról Vasárnapra "A" év)

 

 

 

 

                8. SZERETNÉK CSÖNDBEN LENNI

 

Szeretnék csöndben lenni, Uram,
s így várni rád,
Szeretnék csöndben lenni,
hogy megértsem,
mi történik a nagyvilágban.
Hallgatni szeretnék,
hogy közel kerüljek a dolgokhoz,
minden teremtményedhez,
és halljam hangjukat.
Szeretnék csöndben lenni,
hogy a sokfle hang között
megismerjem a hangod.

"Amikor a mindenségre
a teljes csönd kiáradt",
mondja az írás,
"isteni trónjáról leszállt,
Uram, mindenható Igéd".
Hallgatni szeretnék,
és ámulni azon,
hogy hozzám is van szavad.

(Jörg Zink -
- Csanád Béla: Vasárnapról Vasárnapra "A" év)

 

 

 

 

                            9. JÖJJ EL, JÉZUS
(Adventi himnusz)

Jöjj el, Jézus, jöjj, szerelmem
téged áhít az én lelkem,
téged vár a földnek vágya,
jöjj, ó, Napfény, ragyogj ránk!

Jézus, te vagy mennynek éke,
jöjj el drága, földnek fénye,
fényes lánggal, lobogással,
jöjj sietve, Jézusunk.
Nálad nélkül nincs nyuglmunk,
csak szomorú minden napunk,
sóhajtozunk, várva várunk,
jöjj el, Napfény, ragyogj ránk!

Életünknek te vagy fénye,
mindeneknek nagy reménye,
megnyugodni, lelkendezni
Véled akar mi lelkünk.

Íme, lelkünk eléd tárjuk,
jöjj, isteni boldogságunk;
gyorsan hát, az édes terhet
hintsétek ti, csillagok.

Jöjj el, Jézus, régen várunk,
világnak adott világunk!
Jöjj sietve hozzánk, élet,
jöjj, siess, ó, futva jöjj!

(Kájoni: Cantionálé catholicumból fordítás - Forrás: mint előbb!